De literatuurmuur. Vergeten Herinnering.

Publicatie datum: 1994-01-01
Collectie: 25
Volume: 25
Nummer: 3
Pagina’s: 114-115

Documenten

de literatuurmuu r jonny is van huis weggelopen na een ruzie met zijn ouders het is precies vijf jaar geleden dat zijn zusje janine is overleden ze viel tijdens een gevaarlijk spel dat zij speelde met jonny en haar linda noordhui s vriendin bonny benedicta in een ravijn jonny wil bonny ontmoeten om de dood van zijn zusje te verwerken dronken gaat hij naar de ouders van bonny zij willen het adres van hun dochter niet geven jonny lift terug naar de stad mahy margaret vergeten herinnering amster en belandt op een parkeerplaats daar ontmoet dam querido 1989 221 blz hij de dementerende sofie die met een winkel wagentje over het verlaten terrein loopt zij denkt dat jonny een oude geliefde is doelgroep 2 3xv 4m mbo bijvoorbeeld mdgo tijd ao minuten lesmateriaal een ko de docent leest het fragment p 30 3 t voor pie van de omslagillustratie van het boek e n waarin jonny en sofie elkaar ontmoeten daar een fragment uit het boek om voor te lezen na voeren de leerlingen de volgende schrijfop p 30 3 r dracht uit schrijf op hoe het boek volgens jou verder planning gaat wat gebeurt er als deze twee mensen el kaar ontmoeten i de leerlingen reageren in een kort klassege na ongeveer io minuten lezen een paar leer sprek op de volgende vraag lingen hun afloop voor hoe kun je zonder datje een boek open doet weten waar het over gaat de docent vertelt een paar dingen over het ver antwoord titel omslagillustratie flaptekst dere verloop van het verhaal maar houdt de spanning erin de docent kan bijvoorbeeld ver 2 de docent schrijft de titel vergeten herinne ring te ll en dat jonny met sofie mee naar huis gaat op het bord de leerlingen reageren schriftelijk zij woont in een stinkend huis met veel katten op de vraag en heeft een hoop geld iemand probeert haar waar zou het boek over kunnen gaan schrijf dat geld af te troggelen jonny speurt intussen dat op in maximaal 3 0 woorden ook verder naar bonny benedicta die hem enkele leerli ngen lezen vervolgens voor wat zij misschien kan helpen de dood van zijn zusje te hebben opgeschreven verwerken 3 de docent deelt een kopie van de omslagillus de docent houdt door middel van vinger op tratievan het boek uit en geeft de opdracht steken een kleine stemming over de vraag bekijk de omslagillustratie en bedenk nog eens wie wil dit boek lezen waar dit boek over zou kunnen gaan schrijf de titel van het boek en de auteur worden tot dat op in maximaal 3 0 woorden slot op het bord vermeld enkele leerlingen lezen hun tweede voorspel ling voor n b deze leesorientatie kan aanleiding ge ven tot een klassegesprek over dementie of het 4 de docent geeft inhakend op de vermoedens verli es van een dierbare van leerlingen een verklaring van de titel en brengt dat in verband met de omslagillustratie jonny van r9 jaar is bezig met de herinnering aan de dood van zijn zusje en sofie een oude dame raakt haar geheugen kwijt dementeert de docent vertelt enkele elementaire dingen over het boek en leest eventueel enkele frag menten naar keuze voor 114 moer 1994 3 hieronder een passage uit vergeten heri nnering jonny en die andere persoon konden niet an ders dan elkaar daar in het midden van de lege par keerplaats ontm oe ten in het val e li c h t van de l ege stad hij keek opzij een gedrongen fig uur met een l ange jas aan d uw d e een super marktk ar re tje vo or zich uit over de parkeerplaats deze persoon stak net als jonny schuin de parkeerplaats over maar hi eld de andere diagonaal aan even later zag hij dat het een klein mager oud vrouwtje was die een hoed als ee n k armijnen p o zo nd e r oor d roeg ro nd haar oren hi ngen s li ert en gr ijs h aar la n gs haar ge zicht hij kon zic h i n d enken da t zij he m wel ne t zo raar zou vinden met zijn gestreepte blazer bebloe de hem d en j eans zijn o pgezett e gezich t en z ij n pi eke ri ge haar m aar nee ze gliml ac ht e en stapte o p h em af a lsof z e op hem en ni e man d an d e rs h a d staan wachten hij veranderde iets van koers zodat ze hem gemak kelijk zou kunnen ontwijken als ze dat wilde maar ze s t uurde metee n bij e n kwam me t het w inkelwa ge ntje op h e m afs teve nen al sof ze va n plan was h em omve r te rijden hem op te scheppen e n er zo met hem va ndoor te gaan d e stad h ad hen o p elkaa r afges tuurd ging h e t door j onny h een het st e lde hem gerust dat hij de vrouw n iet ken de missc hi en mand hoeft mij te vertellen wat ik wel en niet mag wa r en er wel h onde rd jaar vers tr e ken terw ijl hij al voegde ze eraan toe ze fronste haar wenkbrauwen die tijd op het verkeerspleintje had liggen slapen en knikt e veel be te kenend en geheimzin n ig ze lie p wi e wee t sto nd hij n u o p he t p u n t zijn moeder of een paar passen verder toen d raai de ze zich weer missch ien ee n van z ij n tweeli n gzusjes te on tmoe om ten door de tand des tijds geheel afgetakeld h ij ko m je nou nog vroeg ze ik wee t nie t wa t j ij kon net de diepe groeven en glimlach o p haar ge ervan vindt maar ik zou best een kop thee lusten zicht onderscheiden haar ogen zag hij niet vanwe wi n kelen is t och niks gedaan nu z e zijn alle maal ge d e p o th oed d ic ht h et is z e k er zo ndag z e liep n og iets ve rd er hij aarzelde even en bleef doodstil staan zodat de ko m no u oude vrouw hem voorbij kon lop e n maar i n plaa ts daarvan lie p ze recht o p h em toe s t aarde hem aan en glimlachte alsof ze stond te wachten totdat hij de conversati e zo u op enen j onny bleef zwijge n ten s lott e sp rak zij maar he t eerst in de rubriek de literatuurmuur plaatsen wij ben jij het vroeg ze haar stem was oud maar concrete beschrijvingen van leesorientatieacti duide lijk h elder e n b esc h aafd een ste m uit h et viteiten die hun diensten in de lessen van onze lan d der b enedicta s b en jij het vroeg ze weer lezers hebben bewezen zowel jeugdliteratuur i k weet het niet zei jonny na een tijdje voegde als literatuur voor de lijst ook vertaald komt in hij eraa n toe ik hee t jo nny d a rt hij merkte dat aanmerking voor plaatsing hebt u een infor hij haar in verwarring had gebracht matieve originele leesbevorderingsactiviteit in ik wist ni et d at je een andere naa m aangenomen uw archief die niet meer dan 2 pagina s a4 had merkte ze doodleuk op toen nam ze opeens inclusief bijlagen zoals kopieen van boekfrag ee n nogal bazi ge en aanmatigende h o udin g aan menten beslaat stuur uw bijdrage dan naar nou ik b en ni e t van pla n hi er d e he l e nacht te moer t a v inge piena hondsrug 911 3524 blijven rondhangen ze keek om zich heen nie bz utrecht 1994 3 moer 115