De Maatschap Onderzoek Moedertaalonderwijs

Publicatie datum: 1992-01-01
Auteur: Helge Bonset
Collectie: 23
Volume: 23
Nummer: 5
Pagina’s: 197-199

Documenten

ervan te overtuigen dat die niet opwegen te versla g gen de voordelen de tegenstanders lijken een gemakkelijker taak te hebben zij moeten aan minstens een van de acht bewijsstellingen twijfel wekken hiervoor krijgen ook zij twee helge bonset beurten van 6 en twee van 3 minuten het de bat duurt dan in z n totaliteit 36 minuten de maatschap onderzoek e e n levendige demonstratie dat de moedertaalonderwij s tegenstanders toch niet altijd in het voordeel zijn bleek uit het demonstratiedebat vier stu denten debatteerden over de stelling de ne derlandse overheid moet de l egitimatieplicht sinds 1986 bestaat in nederland de mom de invoeren de voorstanders brechtje en josje maatschap onderzoek moedertaalonderwijs kweten zich geestdriftig van hun taak marc en geen club waar je veel van hoort maar wel een bram gingen daar met rappe tongen tegenin club die al vijf jaar lang in betrekkelijke stilte hun betogen waren doorspekt met citaten en onderzoek op het gebied van het moedertaal cijfers de zelfverzekerdheid van de debaters onderwijs probeert te stimuleren het leek ons nam echter af naarmate het debat vorderde de zinnig een kort verslag te geven van onze acti bewijslast werd wat zwakker en er werd wat viteiten in de afgelopen jaren geharreward over weinig inhoudelijke argu menten uiteindelijk had het veel weg van een de mom bestaat uit vertegenwoordigers op welles nietes spelletje persoonlijke titel van de veldverenigingen lenneke schouw docente taalbeheersing von levende talen sectie neder lands en jureerde het debat het enige beoordelings vdn de slo het c ito het imen interna criterium is de kwaliteit van de argumentatie tional mother tongue education network om de argumenten tegen elkaar af te wegen het nijmeegse womt werkverband onder noteerde zij per standaardgeschilpunt de ge zoek moedertaalonderwijs de onderzoeks noemde argumenten zodra een standaard groep taalonderwijs van sco de landelijke geschilpunt ten voordele van de tegenstanders pedagogische centra de spl stichting pro uitkomt winnen de tegenstanders alleen een motie literatuuronderwijs en de kring van sterke argumentatie die het betoog van de universitaire en tweedegraads lerarenopleidin voorstanders op dat punt geheel ontkracht is gen nederlands in totaal zijn op dit moment daarvoor voldoende dat was in dit debat het 13 mensen lid van de ta om geval bij het laatste punt de voorstanders de mom opgericht na een studiedag konden hun bewijslast dus niet volhouden en over moedertaaldidactisch onderzoek stelt verloren daardoor het debat zich ten doel de kwaliteit de kwantiteit en de de aanwezige docenten die zichtbaar ge samenhang van het onderzoek op het gebied noten van de demonstratie hadden toch een van het moedertaalonderwijs in nederland te aantal kritiekpunten een daarvan was het bevorderen concurrentie aspect men vroeg zich af of bij het element kwaliteit uit bovenstaande middelbare scholieren wel konden leren argu doelstelling denken we natuur l ijk aan criteria menteren als concurrentie daarbij zo n grote rol waaraan onderzoek in het algemeen moet vol speelt een tweede punt was de documentatie doen explicietheid systematiek validiteit be doordat de debaters zich gedegen moeten trouwbaarheid maar specifiek voor de mom voorbereiden krijgt het debat inhoudelijk wel is het aanleggen van een extra criterium veld meerwaarde maar dan rijst de vraag of de gerichtheid wij willen vooral veldgericht on spreekvaardigheid we l het belangrijkste is dat derzoek stimuleren onderzoek dat voor lera geoefend en getoetst wordt al met al leken ren bruikbare resultaten oplevert en waarin de docenten er we l willend tegenover te staan leraren niet slechts als onderzocht object func nascholing zou echter geen overbodige luxe tioneren maar ook actief betrok ken zijn bij het zijn en daar staat braet dan weer niet onbe onderzoek bijvoorbeeld via het mee interpre reidwillig tegenover 1992 5 moer 1 97 teren en becommentarieren van de onder vragen op het criterium van veldgerichtheid zoeksresultaten het laat zich raden dat de ver vooral ook met als doel dit criterium voor tegenwoordigers van de veldverenigingen een onszelf helder te operationaliseren belangrijke stem hebben in de mom intussen begon steeds meer datgene naar vo het element kwantiteit spreekt voor zich de ren te komen wat nu in de praktijk de hoofd mom wil bevorderen dat er meer moedertaal taak is van de mom het adviseren bij onder didactisch onderzoek van de grond komt en zoeksaanvragen van de sectie nederlands van dan natuurlijk bij voorkeur veldgericht van levende talen en de von ingediend bij svo aard het is geen toeval dat de mom is opge de mom heeft de veldverenigingen geholpen richt toen de struggle for lije aan de universitei om hun onderzoekswensen te prioriteren en te ten en in de onderzoekswereld in het algemeen redigeren en in een later stadium ook om een al in volle gang was vanwege de ook nu nog strategie uit te stippelen naar svo toen deze de altijd maar durende bezuinigingsafbraak de aanvragen in eerste instantie alle afwees dat mom is als bundeling van moedertaaldidac de onderzoeksaanvrage spreken en luisteren tische krachten uit allerlei sectoren dus ook een in de onderbouw van het voortgezet onder bescheiden pressiegroep wijs uiteindelijk toch door svo gehonoreerd samenhang in het moedertaaldidactisch on is en op dit moment uitgevoerd wordt door derzoek wil de mom bevorderen door onder het its te nijmegen is te danken aan de mom zoekers met elkaar en onderzoekers met het en de samenwerking daarbinnen tussen lt veld in contact te brengen de mom is een plat von en slo de komende maand zullen we form waar de belangen van het veld en de be ons buigen over een nieuwe aanvrage van lt langen van de onderzoekers als het gaat om von vnty bij svo met betrekking tot de posi moedertaaldidactisch onderzoek besproken tie van het vak nederlands in het m so worden en waar wordt nagegaan in hoeverre de mom heeft de eindtermen nederlands en die belangen op elkaar zijn af te stemmen de voorlopige voorstellen van de cven met daarom heeft de mom ook een samenstelling betrekking tot het eindexamen nederlands in waarbij onderzoek wotvt sco universiteit in havo en vwo bekeken op de vraag welke de toekomst wellicht ook hogeschool en veld wensen en prioriteiten ten aanzien van veld von lt vnn elkaar kunnen ontmoeten met gericht onderzoek daaruit af te leiden zouden de verzorgingsinstellingen slo cito en lpc zijn dat riep veel ideeen op en leidde tot een en internationale component imen als be intern stuk maar tot op heden niet tot nadere langrijke derden actie het bleek moeilijk om het binnen de mom eens te worden over bovengenoemde wat heeft de mom gedaan sinds 1986 ik som onderzoeksprioriteiten de voornaamste activiteiten op chronologisch ten slotte zijn we wegen nagegaan om meer en voorzien van een kleine toelichting veldgericht moedertaaldidactisch onderzoek de mom is haar activiteiten gestart met zelf van de grond te krijgen onderzoekers uit onze een onderzoeksthema te selecteren schrijven eigen kring en van buiten de mom hebben ons in de onderbouw van het voortgezet onder geschetst welke subsidiekanalen zij kennen wijs daarbij heeft ze een veldgericht onder en welke strategieen ze hanteren om subsidies zoeksplan en aanvrage ontworpen en subsi te verkrijgen vervolgens hebben we plannen diekanalen verkend dit bleek een leerzame op een rij gezet om het moedertaaldidactisch maar geen effect opleverende weg de grote onderzoek te bevorderen deze varieerden van subsidient had svo moeten zijn en die toon de oprichting van een stichting of centrum de weinig interesse deels omdat de spoeling voor moedertaaldidactiek tot pogingen het voor onderzoek toen al dunner werd deels ook moedertaaldidactisch onderzoek binnen stu omdat een club als de mom niet paste in de dies nederlands aan universiteiten te verster svo structuur voor onderzoeksaanvragen ken ook deze operatie heeft nog niet tot actie daarna heeft de mom een periode onder geleid de meeste plannen vereisen een tijds zoeksaanvragen van onderzoekers zowel van investering die de mom leden naast hun ge binnen als van buiten de mom bekeken en wone werk tot op heden niet kunnen of willen beoordeeld we bekeken de onderzoeksaan opbrengen 1 98 moer 1992 5 uit het bovenstaande zal duidelijk zijn dat de mom in de afgelopen vijf jaar niet stil heeft aankondiginge n gezeten we hebben gemiddeld drie maal per jaar vergaderd dat daarmee een goed func tionerend platform is opgebouwd voor veld onderzoek en verzorging dat de leden hun deskundigheid met betrekking tot veldgericht moedertaaldidactisch onderzoek in belangrijke co n ferentie n ed e rl a nd s vo i i mate hebben verhoogd en dat de mom ook een duidelijk succes het onderzoek spreken en de vnlo n1 veldadviescommissie voor de luisteren op haar rekening mag schrijven leerplanontwikkeling moedertaal organi het zal ook duidelijk zijn dat de mom regel seert op vrijdag 13 november 1992 een confe matig op de grenzen van haar mogelijkheden rentie nederlands in de tweede fase van het is gestuit zie punten 4 en 5 hiervoor en dat ze voortgezet onderwijs de conferentie heeft als mede daardoor naar buiten toe geen effectieve thema gewenste veranderingen in het curri pressiegroep ten behoeve van moedertaal culum nederlands als gevolg van de invoering didactiek en moedertaalonderwijs is geworden van basisvorming en vernieuwing van de zoals onder andere de stichting promotie ta eindexamens nederlands voor havo en vwo lenonderwijs dat is voor het moderne vreem de conferentie zal worden gehouden in de de talenonderwijs of de stichting promotie jaarbeurs te utrecht van to oo tot 16 30 uur literatuuronderwijs lijkt te worden voor het nadere informatie is te verkrijgen bij het literatuuronderwijs misschien zou zoiets ook secretariaat van de vn lo m postbus 2041 wel een nieuwe opzet en doelstelling van de 7500 ca enschede mom vereisen wie ideeen en energie heeft die de mom van dienst kunnen zijn van diens o pr oep m a kers les mate riaal fictie advies en inzet zullen we bij ons verdere werk graag gebruik maken het project nederlands vo i van het instituut voor leerplanontwikkeling s to maakt een noo t leerplan voor fictie onderwijs in de basis vorming onder fictie worden in dit leerplan i het extra nummer van spiegel jaargang 4 behalve geschreven verhalen en boeken ook 1986 is geheel gewijd aan deze studiedag mondeling vertelde verhalen strips toneel film en televisiedrama verstaan bij een goed leerplan hoort voorbeeldlesma teriaal dat enerzijds als illustratie bij de ideeen uit het leerplan dient en anderzijds docenten in de gelegenheid stelt om die ideeen in praktijk te brengen het project nederlands vo i zoekt op korte termijn enkele docenten nederlands die op contractbasis in de maanden oktober novem ber december 1 992 een lessenserie fictie kun nen maken in eerste instantie bedoeld voor lso twnvo leerlingen onderwerp aantal en karakter van de lessen worden vooraf in over leg met de s lo medewerkers vastgesteld be halve docenten nederlands kunnen ook andere geinteresseerden reageren enige ervaring in het maken van lesmateriaal is wel een voor waarde als u belangstelling heeft voor dit werk wordt 1992 5 moer 1 99