De maatschappelike kragt van doelgerigte samenwerking voor ’n betere spelling

Publicatie datum: 1985-01-01
Auteur: Jan Berits
Collectie: 16
Volume: 16
Nummer: 3
Pagina’s: 37-39

Documenten

jan berit s de maatschappelike kragt van doelgerigte samenwerking voor n betere spellin g a ntwoort aan wi m ruiten h ee k men degelike beantwoord i ng van de vraag of ei of ij of y de voorkeur verdient kan slegts over wim ruitenbeeks artikel op pag 6 van plaatsvinden na diepgaand onderzoek maar daar moer van januarie 85 veroorloof ik me hieronder kunnen we niet op gaan zitten wagten enkele opmerkingen dat wij ons wel wagen aan t opheffen van t g ik bent niet met wim eens dat de voorstellen ch versgil komt doordat hier niet betwijfelt die samen spelling 85 heten niet bevredigent hoeft te worden wat de juiste keuze is de letter zouden zijn ik zou t wel met hem eens zijn als g komt veel vaker voor dan de ch en waarom de vws naar n verp igting tot n andere spelling zou je twee le tt ers gebruiken als je met een toe zou streven maar dat is niet tgeva we willen kunt slegts dat t gebruik van spelling 85 aan iedereen bij t ontw e rpen van spelling 85 hebben we niet wordt toegestaan dus ook aan t onderwijs waar alleen de leerbaarheit maar ook de praktiese van de vrijheft door de spellingwetgeving naar bruikbaarheit dus de sgrijf en leesbaarheit op t onze mening onaanvaartbaar beknot wort om oog gehat vandaar o a lik in plaats van lijk aan te duiden wat we eigenlik beogen biteer ik t dus een letter in plaats van twee en bovendien n slot van m n artikel de koptoeren van spelling verandering waar n lezer die de oude spelling ge 83 wegens vertraging van de invoering van t ba went is zeer snel aan went zisonderwijs hebben we daar later 85 van ge dat de spelling van de bastaa rtwoorden vrij zou maakt in levende talen nr 367 van desember moeten zijn ben ik met wim eens maar die vrij 1981 er is natuurlik geen enkel bezwaar tegen heit is er immers wanneer spelling 85 wordt toe dat ouderen die daar de voorkeur aan geven de gestaan en niet opge gt zoals ik hierboven hep oude spelling blijven gebruiken immers wat zou bepleit de nederlandse samenleving n stuk warmer de tussen n in samenstellingen is n stomme let vriendeliker en humaner zijn wanneer diskrimi ter en komt dus in spelling 85 niet voor zodat nasie op groot van spelling bijna niet meer zou dit monster zoals wim t teregt noemt voorgoet kunnen gevelt is welnu die situasie wordt bereikt door t toelaten wim wijst eveneens teregt op konservatisme en van spelling 85 naast de spelling van de woorden konformisme als sterke maatschappelike kragten lijstuit 1954 en naast alles wat daartussen moge maar ook vooruitstreventheit en non konformis lik is anders gezegt t toelaten van spelling 54 me kunnen sterke maatsgappelike kragten zijn 85 en hele sterke als ze gebundelt worden niemand behoeft zig wanneer spelling 85 of on als de von spoedig gaat samenwerken met de geveer spelling 85 is toegestaan te dwingen vws worden de kansen op n snelle en redelike tot t bezigen van spellingen waar ie geen zin in spelling sanering dan ook veel groter bij zo n sa heeft de toleransie die wim teregt ook geen nering kan t onderwijs in t nederlants alleen slegt idee vint is dan gelegalizeert zodat liefheb baat hebben bers van weten orde ook tevreden kunnen zijn t bestuur van de vws geeft in t najaar van 1985 n onderzoek naar wat de meest voorkomende n boekje uit waarin vrij uitgebreide informasie spelfouten zijn is mijns inziens niet nodig t over spelling 85 te vinden zal zijn staat immers onomstotelik vast dat in overigens onberispelik gespelde teksten de werkwoortsfout n w o or tj e tot von belg i e altfijt op de loer ligt en daarin zo regelmatig toe slaat dat n dagblat zonder een werkwoortsfout in t januarie nummer van moer neemt t von n toevalligheitstreffer benoemt moet worden bestuur belgie stelling ten opzichte van spelling zeker de ei en de ij worden ook nogal es ver 85 hoewel t van mening is dat n verandering wart maar dat gebeurt voornamelik in bepaalde van de nederlandse spelling zich opdringt for boekerige termen zoals weids en in t gevlij ko muleert t bezwaren die t zelf van t predikaat 37 belangrijk voorziet de wandeling wel t rapport pee wesselings 2 ge zo heeft t twijfels over de kansen op succes van noemt treft men n verdediging en formulering deze actie omdat ze wordt gevoerd met voorbij van hun ie i voorstel aan die ons wel aan gaan aan een aantal factoren als de taalunie de spreekt er wordt onder andere teregt op gewe vlaamse instanties en onderwijsorganisaties zen dat n radikale regeling giter bedinen kni wat die onderwijsorganizasies aangaat na samen enz enz een volledige breuk zou betekenen werking in t begin van de zeventiger jaren met met de nederlandse schrijftraditie van de middel von levende talen en anof von belgie eeuwen af pag 18 bestont toen nog niet meen ik is de vws een wat von belgie over de leesbaarheit te berde zaam door blijven strijden herhaalde dringende brengt komt ook voor in t artikel van mevrou verzoeken aan velerlei organizasies waarmee sa freeman dat vrijwel geheel aan leesproblematiek menwerken zinvol leek liepen op niets uit ook gewijt is en waarop ik reageer in de volgende pa von nederland bleef vele jaren oostindies doof ragraaf maar heeft ons nu altans bewezen dat t haar of en hoe de spelling in de laatste desennia van meer dan een moer kan sgelen wat er met de spel deze eew verandert zal worden altans de offisje ling gaat gebeuren le moet uiteraart op demokratiese wijze beslist van doel en werkwijze van de nederlandse taal worden in hoeverre de vonnen op die beslissing unie hebben we ons intussen grondig op de hoog invloet zullen hebben hangt af van hun strategie te bestelt zoals onder andere blijkt uit vws in t kader van de onze wijs ik ook von belgie niews van maart 1985 waarin n aantal blatzij op het door ons uit te geven boekje waar ik al den veert gewijt aan dit verdrag en aan n vergade over sprak in mijn antwoort aan wim ruiten ring van t atviesorgaan ervan de raad voor de beek nederlandse taal en letteren wat de leerbaarheit betreft klaagt von belgie d e leesb aa rh eit van spelli ng 8 5 over de vele uitzonderingen die spelling 85 zou antwoor t aa n m evro u an nerie k e f ree m a n hebben wel die zijn inderdaat nog vrij talrijk maar voor wie de praktijk van t taalonderwijs in hiervoor probeert mevrou annerieke freeman de lagere sgool werkelik boet kent is t zonne zoals ze t zelf formuleert de consequenties van klaar dat de leerbaarheit van spelling 85 enorm enkele spellingvereenvoudigingen bedoelt wor versgilt met die van de huidige spelling afgezien den die van spelling 85 j b voor het lezen in van de probleempjes met ij ei en au ou zie te schatten daar voegt ze aan toe dat dit nog ook m n stukje voor wim ruitenbeek hiervoor al negatief uitvalt is wellicht te wijten aan mijn zijn immers de grootste spellingmoeilikheden na geringe ervaring met deze spelling melik die in de werkwoorden door spelling 85 ze slaat daarmee de spijker op de kop spe ing radikaal opgeheven dit heeft tot gevolg dat t 85 is even goet leesbaar als de huidige je moet er spellingonderwijs vrijwel voltooit is als de leerlin alleen maar even aan willen wennen laat men gen de medeklinker letters kunnen gebruiken en vooral niet vergeten dat dat wennen alleen geit de grootste moeilikheit van de klinker spelling voor de uitstervende generasie volwassenen die onder de knie hebben roken naast rokken balen is opgegroeit met de huidige spelling want voor naast ballen leken naast lekken spelling 85 kinderen die van meet af aan spelling 85 leren heeft namelik n uitzonderings oze dat wil zeg sgrijven zal deze even normaal zijn als de huidi gen fonologiese medeklinkerspelling zodat de ge voor ons nu n leder die de leesbaarheit ervan werkwoortspelling dootsimpel is geworden kom wil onderzoeken kan dat heel eenvoudig doen daar nu es om door n aantal teksten in spelling 85 te lezen de maar hoe zit t dan met die i en die ie hoor jaargangen 1981 t m 85 van ons orgaan vws ik n vlaamse von bestuurder al bestraffent uit niews bieden daartoe volop gelegenheit roepen wel wat de spelling van deze klinker aan annerieke vergist zig overigens als ze beweert dat gaat hebben we ons grotendeels gekonformeert door onze spellingvereenvoudiging meer homo aan de eindvoorstellen van de nederlands bel niemen ontstaan ze bedoelt homografen t aan gische commissie voor de spelling van de bas tal homoniemen van t nederlants is zeer groot taardwoorden s gravenhage brussel 1969 op en zal dat ook blijven in t huidige spellingsis pag 17 t m 19 en 44 45 van haar voorstellen in teem zijn t zeker nadat bos en bosch kolen e n 38 koo n weken en veeeken en dergelike grafles voor t aanvankelik lezen zijn als bij t onder zijn samengevallen voor t overgrote deel tevens wijs spelling 85 is toegestaan beslist geen niewe homografen door invoering van spelling 85 ko roetodes nodig maar kunnen woorden als bet men er gewoon n paar bij got bit in alle betekenissen hat mut hep zoals annerieke tegen onze joggen heeft zitten en talloze andere waaronder ook de werkwoor aankijken hep ik dat gedaan tegen haar tantemail den onmiddellik meedoen in de eerste leesboek spelling 85 dat geen lees houvast zou bieden jes zal heel weinig verandert behoeven te worden ik dagt even dat er post van tante of tante en teksten in de oude spelling lezen zal nog lang pos t mee bedoelt veert en hep t toen es in de n zinvolle maar niet moeilike vaardigheit blij nu gangbare spelling opgesgreven tandemail ven hee dagt ik toen dat zou n postpakketje kun wat annerieke over joggen sgreef begreep ik nen zijn dat je alleen maar open kunt krijgen niet met name de zin toen werd het me duide door je tanden erin te zetten lijk dat het hier niet om een spellingvereenvoudi spelling 85 is volledig bergreven in de gits bij gingging maar om een spraakvoorschrift ik hep spelling 85 die n hooftstuk zal zijn van ons in t haar daarom telefonies om uitleg bevraagt en ver najaar te versgijnen boekje in deze gits zal men nomen dat volgens haar yoghurt niet rijmt op onder meert volgende aantreffen pocher d n woon dat weliswaar met de toege in samenstellingen en afleidingen mag n koppel voegde t niet offisjeel bestaat maar bijvoor teken worden gebruikt als dat de leesbaarheit beelt in n sinterklaasrijm zeer akseptabel zou kan bevorderen bebie agtig rem ingreep bom zijn ik ben ervan overtuigt dat annerieke zig ver melding tant emaj e d onder andere hieruit is gist en besluit daarom met n distigon in spelling af te leiden dat we wel degelik rekening hebben 85 met vol vrouwelik eindrijm bij ons bovendien gehouden met de leesbaarheit we zijn er dan ook ook nog vizueel van overtuigt dat de redundansie van t sgriftelik al vint anrieke mij welligt n poggert beeld ruimsgoots voldoende is gebleven tog spel ik duidelik t beste joggen adressen van de auteurs in dit numme r jan berits de rougemont nes 16 1862 ab berge n johan eiroers groenestraat 49 6531 hb nijmege n annerieke freeman smulders stadhouderslaan 21 1213 ag hilversum thera van der heijden bakenessergracht 63 2011 jt haarle m jan lepeltak herculesstraat 43a 1076 sb amsterda m ma rt in valcke p a rijksuniversiteit gent henri dunantlaan 1 9000 gent jacques de vroomen schependomlaan 46 6542 rn nijmegen 39