De molen, de ezel of de kat?

Publicatie datum: 1997-01-01
Collectie: 07
Volume: 07
Nummer: 2
Pagina’s: 32

Documenten

ipts ts ts ts ts ts ip ts ts ip ip ipts tsts ts ip ts ts ip de molen de ezel of de kat de mol enaar was oud en hij voelde dat hij niet lang meer zou leven hij riep zijn drie zonen bij zich en verd eelde zijn bezittin gen onder hen de oudste kreeg de molen de tweede de ezel en de derd e de kat het klassieke begin van een overbek end sprookje de gelaars de kat ik vertelde het een aantal jaren terug aan mijn jongste docht er ze zal ongeveer vijf jaar zijn geweest omdat ik doorg eleerd had in literatuurdidacti ek yond ik dat ik het verhaal moest actuali seren dus ik zei na afloop nou ik heb ook dri e kind eren laten we maar net doen als die molen aar boris is de oudste dus die kri jgt het hui s dan kom t maartje maartje krijgt de auto en jij judith jij bent de jongste du s jij krij gt de kat beetje stange n kinderen kwaad m aken altijd leuk maar he t pakte heel anders uit judith werd helemaal niet kwaad hoi klonk het blij verrast en ik keek naar een kindergezicht met twee stralende ogen ik krijg mientj e u begrijpt dat on ze kat mientj e heette zou ze gedacht hebben dat mientje over dezelfde kwaliteiten beschikte als de gelaarsde kat en dat er op termijn een huwelijk tussen haar en willem alexand er in zat ik denk niet dat die gedach te de bron van haar blijd sch ap was nee in het rijtje bezittingen huis auto kat was de kat gewoon verreweg he t aantrekkelijkst wat heeft de keu ze van judith m et poezie van doen heel vee u ben t net als ik volwas sen u laat zich geen knollen voor citroenen verkop en want u weet dat een knol veel min der waard is dan een citroen en u kent niet alleen de waard e van knollen en citroen en maar u weet van vrijwel alles in uw om geving wat het zo ongeveer waard is u zou met mi jn auto en zeker met mi jn huis heel wat tevredener zijn geweest dan met mient je kind eren van vijf denken als het gaa t om een rangor de van waarden heel anders dan volwassenen econom ische argu menten doen nog niet ter zake waarden ha ngen af van persoonlijke relaties dat is een poetische leven sh ouding je kijkt niet naar de werkelijk heid zoals de goegemee nte rondom je e hebt een strikt persoonlijke kijk op je om gevin g en je sche pt je eigen orde er worde n tegenwo ordig regelmatig cur su ssen aangeboden waar in je system atisch kunt leren verhalen en gedichten te schrijven als ik zo n curs us zou geven zou ik de deelne mers heel veel met kinderen late n praten en beter nog me t kin deren laten spelen ten zij die cursisten het nie t leu k zoude n vinden om de markies van carabas te worden en later met de dochter of de zoon van de koning te trou wen a je heb t van die volwasse nen volwassen en zitten som s heel raar in elkaar ts ts ip