De onderwijskrant

Publicatie datum: 1981-01-01
Collectie: 11
Volume: 11
Nummer: 1
Pagina’s: 22-27

Documenten

de onderwijskrant als p r o g r e s s i e f o n d e r w i j s t i j d s c h r i f t vinden we het belang r i j k ook p u b l i c i t e i t t e maken voor andere tijdschriften of p u b l i c a t i e s d i e naar vernieuwing s t r e v e n i n h e t onder w i j s o f nog ruimer op h e t t e r r e i n van de opvoeding van daar h e t volgend naar reclame zwemmend a r t i k e l 1 fiet l a a t s t e nummer n r 17 nov dec 80 van de onderwijs krant a l gelezen we k r i j g e n h i e r i n i n f o r m a t i e over op f voedkundige problemen op a l l e n i v e a u s d i e ons zowel doen ladenken over de s c h o o l s e p r a k t i j k a l s over opvoeding i n iet algemeen 3e volgende onderwerpen komen aan bod een k r i t i s c h e r e f l e c t i e op de l e e r k r a c h t e n b i j s c h o l i n g i n belgie een ver slag van h e t c o l l o q u i u m over v l o vernieuwd lager onder l i j s een a r t i k e l over de b e z u i n i g i n g e n i n de s e c t o r van de c i n d e r k r i b b e n bedenkingen b i j het toekennen van a t t i t u d e s p s c h o o l en een voorbeeld hoe men aan a t t i t u d e v o r m i n g an doen een v e r s l a g van een congres moraal en d a a r b i j l a n s l u i t e n d de t e k s t van een van de r e f e r a t e n d i e daar ge touden z i j n over de nieuwe opvoeding en d i e een stimulans s voor a l l e opvoeders om z i c h nog eens t e bezinnen over hun aak daarnaast vinden we i n de vaste r u b r i e k onder de l e e s amp r e c e n s i e s van een h e l e b o e l i n t e r e s s a n t e boeken zoals e z i e t komen h i e r zowel pedagogen a l s l e r a a r s k l e u t e r e i d s t e r s en k i n d e r v e r z o r g s t e r s kortom iedereen d i e met op oeding en vorming t e maken h e e f t aan hun trekken e w i l l e n toch nog wel even b i j w i j z e van kennismaking wat eer i n f o r m a t i e v e r s t r e k k e n over de a r t i k e l s i n d i t nummer het a r t i k e l van walter lotens geeft ons h e t r e l a a s van de r e c y c l a g e van v s o leerkrachten i n het r i j k s o n d e r w i j s zoals d i t v o r i g s c h o o l j a a r gebeurde een p r a c h t i g e idee was wel om de permanente educatie van l e e r k r a c h t e n i n de onderwijsopdracht i n te c a l c u l e r e n het p r i n c i p e van kre d i e t u r e n ook g e r e a l i s e e r d i n het onderwijs maar hoe het m i n i s t e r i e h e e f t z i j n eigen r u i t e n ingegooid wat een stimulans had moeten z i j n voor de l e e r k r a c h t e n om aan vernieuwing t e werken werd een grote f l a t e r verga deringen d i e a m a t e u r i s t i s c h werden v o o r b e r e i d zonder coherente v i s i e i n h o u d e l i j k ver onder de maat is het dan verwonderlijk dat het k i n d met het badwater wordt weg gegooid leerkrachten hebben genoeg van het g e l u l over de vernieuwing en voelen er n i e t s meer voor om vrije woensdagnamiddagen daar aan op te o f f e r e n z e l f s a l s ze b e z o l d i g d worden de s c h r i j v e r a n a l y s e e r t ook hoe het komt dat z o i e t s kan ge beuren en belandt zo n a t u u r l i j k b i j het c e n t r a l i s t i s c h be l e i d dat de vernieuwing opdringt en de b a s i s onmondig maakt en geen oog h e e f t voor de i n t e r e s s a n t e initiatieven d i e er l e v e n h i j g e e f t e c h t e r ook aanzetten voor een a l t e r n a t i e f b i j s c h o l i n g e n i n de z i n zoals de lod de raet s t i c h t i n g ze programmeert n i e t zozeer g e r i c h t op het door geven van i n f o r m a t i e maar wel op het verwerven van vaardig heden a t t i t u d e s de nieuwe methoden moeten ook aan de l i j v e ondervonden worden het h e e f t geen z i n te kankeren over de vastgeroeste l e r a a r s probeer er wat aan te doen door bvb een t a u s c h t r a i n i n g g e r i c h t op het veranderen van het l e i d e r s c h a p s g e d r a g tot zover het r e l a a s van w lotens i n een notedop in voorschoolse opvoeding i n het gedrang brengt anne brewaeys v e r s l a g u i t hoe pedagogisch verantwoorde k i n d e r kribben f u n c t i o n e r e n maar hoe deze werking wordt bedreigd door de inkrimping van het p e r s o n e e l kinderdagverblijven 23 worden h e r l e i d t o t bewaarplaatsen waar werkende ouders a l s noodoplossing hun k i n d e r e n naar toe brengen en waar de per s o n e e l s l e d e n amper kunnen v o o r z i e n i n de essentiele hygien i s c h e v e r z o r g i n g en van pedagogische b e g e l e i d i n g en opvoe ding i s e r helemaal geen sprake meer een opvoedingspro bleem op de e e r s t e s p o r t van de l a d d e r en j u i s t daarom zo belangrijk en i e d e r e e n i n de o n d e r w i j s o f vormingssector h e e f t natuur l i j k de mond v o l van a t t i t u d e s a t t i t u d e h i e r en daar wat i n het onderwijs vaak de vorm aannam van het lukraak i n v u l l e n van k r u i s j e s l i j s t e n gewoon omdat men geen d u i d e l i j k e d o e l s t e l l i n g e n voor ogen had i n g r i d stasse p l e i t h i e r voor een andere aanpak en g e e f t samen met p a u l e t t e achten een voorbeeld van a t t i t u d e n v o r m i n g op de lagere school aan de hand van een p r o j e c t rond verdraagzaamheid d i t pro f j e c t i s zeker ook aan te passen voor andere n i v e a u s mid d e l b a a r t e c h n i s c h en b e r o e p s o n d e r w i j s een l a a t s t e a r t i k e l dat we h i e r even t o e l i c h t e n i s het r e f e r a a t dat jan b u e l e n s h i e l d op het i n t e r n a t i o n a l e congres mo r e l e opvoeding eind augustus i n b r u s s e l het i s een p e i d o o i voor de nieuwe opvoeding en hoewel sommige ideeen v n l z i j n m a a t s c h a p p i j v i s i e nogal u t o p i s c h k l i n k e n binnen de h u i d i g e p o l i t i e k e c o n o m i s c h e s i t u a t i e doet d i t n i e t s a f aan de waarde van z i j n a r t i k e l een must voor a l l e praktijk mensen u i t a l l e d i s c i p l i n e s d i e d a g e l i j k s ondervinden hoe w e i n i g van a l deze dingen g e r e a l i s e e r d wordt i n het h u i d i g e onderwijs wie opvoedt h e e f t steeds een mensbeeld voor ogen jan buelens v e r d e d i g t een opvoeding d i e l e i d t t o t een nieuwe mens met de volgende kenmerken 1 iemand d i e i n z i j n eigen mogelijkheden g e l o o f t zelfver trouwen heeft 24 e e r l i j k e onderwijsmensen moeten toegeven dat i n ons schools opvoedingsproces de l e e r l i n g e n nog steeds n i e t als volwaardige p a r t n e r s erkend worden en dat de l e r a a r nog s t e e d s de k e n n i s k a p i t a l i s t i s d i e inhoud w i j z e tempo en e v a l u a t i e b e p a a l t 2 iemand d i e i n t e l l e c t u e e l n i e u w s g i e r i g i s zowel l e e r l i n g e n a l s l e e r k r a c h t e n moeten mensen z i j n met een open geest d i e het n i e t a l l e m a a l weten op een bepaald o g e n b l i k maar i n t e g e n d e e l n o o i t afgestudeerd zijn 3 iemand d i e een r i j k g e v o e l s l e v e n h e e f t ook op sociaal vlak manieren om op s c h o o l aan a f f e c t i e v e opvoeding te doen z i j n l e g i o vb dramatische werkvormen z o a l s r o l l e n s p e l en s i m u l a t i e s p e l lenen z i c h u i t s t e k e n d t o t het z i c h i n l e v e n i n de gevoelens van anderen 4 de nieuwe mens s i c moet ook een ontwikkeld moreel gevoel hebben buelens g e e f t aanzetten hoe d i t kan aangeleerd worden steunend op de t h e o r i e van de gene t i s c h e psycholoog l kohlberg het k l i n k t misschien a l l e m a a l vaag en hoogdravend maar het i s o i z i n v o l even s t i l te staan b i j de eigen onderwijsdoelen en ze te t o e t s e n aan andere werken aan een nieuwe opvoe d i n g een nieuwe mens kan een maatschappij e n k e l ten goede komen h o p e l i j k heb j e u i t de r e c e n s i e s van enkele a r t i k e l s u i t dit ene nummer i e t s kunnen opmaken van het engagement en de s t i j l van de onderwijskrant de onderwijskrant w i l informeren over b e l e i d s m a a t r e g e l e n en wetenschappelijke i n z i c h t e n en deze ook p l a a t s e n en evalueren binnen een een breder sociaal economisch verband de heersende onderwijstoestanden b l o o t l e g g e n en r u c h t b a a r h e i d geven aan vernieuwingspogingen en de daaraan gekoppelde praktijkervaringen 25 een forum bieden aan standpunten en k r i t i s c h e emancipa t o r i s c h e benaderingen van het onderwijs d i e i n v e e l on d e r w i j s t i j d s c h r i f t e n n i e t meer aan bod kunnen komen in de afgelopen d r i e jaargangen kregen we reeds een geva r i e e r d aanbod b i j d r a g e n over kansarmen i n het o n d e r w i j s d e m o c r a t i s e r i n g s p o g i n g e n o u d e r p a r t i c i p a t i e projectwerk i n s t i t u t i o n e l e pedagogiek waardenvorming vredesonderwijs het v l o en v s o r e c h t s p o s i t i e en rechtsbescherming van l e e r k r a c h t e n i n het v r i j onderwijs in het volgende nummer nr 18 komt o a de s c h o o l r a a d aan bod gordon hoe j e een p r o j e c t kan s t a r t e n hoe j e kan werken rond a g r e s s i e wat j e kan doen met het les m a t e r i a a l van amnesty i n t e r n a t i o n a l i n de k l a s enzomeer abonneren kan op de volgende manier 250 f r per zes nummers te s t o r t e n op rekening n r 001 0965165 91 t n v onderwijskrant v z w nieuwe bevelsesteenweg 26 2508 k e s s e l de onderwijskrant i s onlangs ook g e s t a r t met een nieuw i n i t i a t i e f het p r o j e c t e n f o n d s het b e s t a a t i n het v e r s p r e i den van werkmateriaal dat l e e r k r a c h t e n kan i n s p i r e r e n en he pen b i j het opzetten van een p r o j e c t het p r o j e c t e n f o n d s bevat momenteel een 2 0 t a l p r o j e c t e n d i e i n de e e r s t e p l a a t s bestemd z i j n voor de b a s i s s c h o o l maar bevat een schat aan i n f o r m a t i e ook voor het voortgezet o n d e r w i j s de thema s z i j n i n s t e r k e mate uitgewerkt v a n u i t de v i t a l e e r v a r i n g e n en l e e f s i t u a t i e s van de k i n d e r e n b i j de u i t w e r k i n g wordt v e e l aandacht besteed aan de k r i t i s c h e r e f l e c t i e op de w e r k e l i j k h e i d en aan het bevorderen van sociale handelingsbekwaamheid en maatschappelijke verant woordelijkheid 26 iloor b e s t e l l i n g e n en i n l i c h t i n g e n i v m beschikbare pro j e c t e n kan men t e r e c h t b i j het s e c r e t a r i a a t projecten fonds p a g i j b e i s noel s t i j e n h o f l a a n 11 3230 betekom rekening n r 001 0168947 49 beschikbare p r o j e c t e n 1 wat gaan we doen met onze school 120 f r 2 wonen 150 f r 3 a r b e i d en economie 85 f r 4 verjaardag f e e s t e n en v i e r i n g e n 85 f r 5 reclame 75 f r 6 jongen meisje 90 f r 7 over boeven gesproken 70 f r 8 andere volken andere zeden 45 f r 9 armoede i n belgie 60 f r 10 kind en t v 110 f r 11 s t r i p v e r h a a l k r i t i s c h gelezen 25 f r 12 supermarkt superklant 95 f r 13 a f r i k a n e n 130 f r 14 l e e r d o e l zelfkennis 60 f r 15 d i s c r i m i n a t i e 45 f r 16 grondslagen s o c i a a l leven 115 f r 17 opvoeding i n en t o t t e d e r h e i d 95 f r 18 tekst s o c i a l e wereldorientatie 55 f r lucille vingerhoedt