De pest komt in Kampen. Werken aan vakinhoudelijke en taalvaardigheidsdoelen bij geschiedenis.

Publicatie datum: 2000-01-01
Auteur: Regine Bots
Collectie: 31
Volume: 31
Nummer: 4
Pagina’s: 214-224

Documenten

voortgezet onde rwij s regine bots m et d eze tek s t begi nt h et hoofds tu k leven in een st a d uit de methode spore n 1 vmb o denkt u nu moeilijk m e t mijn leerlingen duu rt het b es pr ek en va n ee n derge lijke te kst de pest komt in kampen uren overslaan ik denk dat het wel kan a ls je deze t ekst en werken aan vakinhoudelijke de re st van d e informatie in het hoofd s tuk bena dert vanuit de princ ip es van taalge ri cht en taalvaardigheidsdoelen bij vakond e rwij s m a ar hoe maa k je van zo n hoofd stuk een taalgeri ch t e lessen serie geschiedenis id e alit e r start j e met het formule ren va n do elen zowel vakinhoud elijke als taalv aar digheidsdoe len je bedenkt ook ho e je die do elen gaat to etse n daarn a kijkje hoe je die doelen het b est e kunt bereik e n m et welk e regin e b ots beschrijft een lesse nserie geschie denis w erkvorm e n w elke inhoud e n e nzovoort waarin zo we l taal als vakdoelen aan d e o rde in de dage lijkse praktijk i s h e t ni et moge lijk k o m e n in de lesse n wo rdt onde r ande re gebruik om de lessen o n middellij k en volle dig op een gem a ak t va n schrijfkaders schrijfopdra ch te n in de taalge ri c hte lee s t te sc hoeien in dit artikel vor m van werkbladen die lee rli ngen helpen bij het schets ik w e lk e moge lijkh e den e r zijn om fo rmule ren van vakinhouden de rgelijke schriff taalge ri c ht l es te gev en terwijl je di c ht bij d e kaders kun nen bij i e de r va k geb ruik t wo rden in dit meth ode blijft h et h oofdstuk de middel art ikel belicht regin e b ots ook d e erva ringen van eeuw se s tad uit d e m e thod e spo ren voor lee rlingen en docent met de lessen geschied e nis v o o r h e t vo basisvorming vmbo is daarbij he t s tartpunt in dit hoofd stuk wordt e en aantal informatie v e tek s ten in de zomer van 1350 vaart een schip de haven steeds afgewiss eld met opdra c hten op het van kampen bi nnen op de kade zit marike een gra fisc h ly ce um in rott e rdam waar de kogge u i t duitsland mompelt ze ze herkent de l esse n seri e word t uitgeprobeerd ge bruike n wapenschildjes op de boeg en de kleuren van de d e do ce nte n n e d erland s de me tho de ta al wimpel in de mast langzaam gl i jdt het schip op lijn e n in d e z e me thode zit e e n duid elijk e de kade af de zon is b i jna onder en het is stil aan lee sa a npak in h e t kade r van h e t taalb e l e id dat de ijsseloever het enige wat je kunt horen is op s chool gevoerd wordt i s va n de ze l e e saan het zachte geklots van het water p a k e e n invul stappenplan gemaakt dat bij marike ziet de vreemdel i ngen aan land gaan ze ander e less e n kan worden ge bruikt ook dit dragen zakken kisten en vaten enkelen wanke stappenplan krij gt in de less enseri e ee n pl aats len en leunen zwaar op elkaar alsof ze te vee l hierna volgt een be sc hrijving van de le s wijn gedronken hebben ze l open met onvaste sen 2 da arbij b estee d ik ook aa nda cht aan stappen de loopplank af met hangende schou el e menten uit de ta alge ric hte v akto ets en ders hun gezichten verborgen onder hun kap s ugges tie s voor tussentijds e zelf e valuatie door pen dan is er plotseling grote opschudding op d e leerlingen 3 d a arna b esc hrijf ik de ee rste de kade handelaren beginnen te schreeuwen e rva ri ngen met he t mate ri aal sjouwers ballen hun vuisten haal de schout roept iemand leven in een middeleeuwse sta d een paar dagen later blijkt dat aan boord van het schip bemann i ngsleden met de pest wa ren de le s t i s een introdu c tieles d e do cent lee s t pest is in de stad gekomen ook willem de een tekst voor over de pest die in de stad vriend van marike wordt besmet door de pest kampen opduikt leerlingen moeten aan de ze gaat naar zijn huis ga weg zegt de moeder hand van ge ric hte lui steropdrachte n naar deze onze tijd is gekomen het heeft geen zin om nu t ek s t luisteren v ervolgens volgt een korte met wi l lem te praten moge de heilige sebastiaan schrijfopdracht waarbij zij zich in moeten je beschermen mari ke leven in de hoofdpersoon van het verhaal e n 214 m oe r 2000 4 voortgezet onderwij s stel je voor dat je de hoofdpersoon in dit verhaal was hoe zou het dan verder met je gaan verzin een ve rv olg op dit verhaal a t ca r 1 kc deed de deur achter zich dicht m het allerliefste wilde zij n u 1 0 b u jen o ic r c maaracei cn nr yc