De praktijk – Een leeswijzer

Publicatie datum: 1992-01-01
Collectie: 23
Volume: 23
Nummer: 3-4
Pagina’s: 81-82

Documenten

marion keiren collega leerkrachten jou ideeen en ervaringen in hun lessen zouden kunnen gebruiken dat je anne nederkoor n er met collega s over van gedachten kon wisse len dat het in elk geval niet zou zijn alsof die les er nooit was geweest de praktijk toen de redactie leerkrachten benaderde met het verzoek een of meer lesbeschrijvingen uit een leeswijzer de eigen praktijk in moer te publiceren bleek dat een moeilijk verzoek te zijn er waren leer krachten die reageerden door te zeggen er gebeurt toch niks leuks of moet ik dan de les is afgelopen je pakt je boeltje weer in en schrijven dat we van bladzij 22 tot bladzij 27 voelt dat het niet goed ging vandaag het klik zijn gekomen anderen aarzelden ze herin te niet met de groep als geheel terwijl het eer nerden zich wel leuke momenten hadden ook ste onderdeel bij de een goed aansloeg ging met plezier zelf lessen of lesonderdelen in el het de ander volkomen boven de pet terwijl kaar gezet maar hadden daar eigenlijk niet het tweede onderdeel de een bijna lamsloeg meer dan wat losse aantekeningen over op pa pikte de ander het moeiteloos op de indeling pier zelfs docenten die lessen op schrift had van de les was niet goed niet evenwichtig aan den uitgewerkt voelden schroom om daarmee enkele onderdelen ben je niet eens toegeko naar buiten te komen men het waren te veel losse dingen in een les misschien vanuit het idee dat een les in de er was geen eenheid geen samenhang mis praktijk nooit volmaakt kan zijn als leer schien vielen daardoor de verschillen tussen de kracht heb je het gevoel dat je vooral werkt leerlingen onderling ook zo op de groep was met je eigen inzicht intuitie improvisatiever geen eenheid geen samenwerkend geheel mogen je hebt immers met mensen te maken je hebt de groep als een log lichaam moeten als je voor de klas staat en hoe je dat doet staat trekken je bent doodmoe nou eenmaal niet vast de les is afgelopen je pakt je boeltje weer in en over lesmethoden is veel geschreven maar opeens besef je dat het een goeie les was het is weinig over de manier waarop lessen concreet een van die lessen waarover je bijna helemaal gestalte krijgen de praktijk in de praktijk tevreden bent en waaraan je met plezier zult merk je meteen het effect van bepaalde lesin blijven terugdenken tijdens de les merkte je al houden onderwijsvormen presentaties mate dat het goed ging dat het werkte wat je be rialen hoeje daar als leerkracht mee omgaat is oogd had dat het aansloeg dat de leerlingen er het spannende van les geven het is onvoor wat mee konden dat ze jouw lesideeen leven spelbaar en waarschijnlijk bij iedere leerkracht inbliezen er de concrete vorm aan gaven die anders alleen zij er daar op dat moment aan konden ge ven het was een samenhangende les leerlin pl ezier o m de l eren de leerlin g gen hadden elkaar nodig bij het uitvoeren van opdrachten en al het werk stond in het teken wat biedt de redactie u in dit nummer over de van een thema iedereen wist waarmee en waar praktijk niet het lesje om het lesje schrijven voor hij of zij bezig was de groep bewoog zich twee auteurs elders in dit nummer dat geeft zelf met plezier en enthousiasme tegelijkertijd de rode draad aan die door alle je hebt alleen maar licht hoeven sturen je praktijkbijdragen in dit nummer loopt de bent volgestroomd met energie docenten die de lessen in dit nummer hebben bedacht doen meer dan een les geven om de de les is voorbij en de lesopzet verdwijnt in een les ze proberen allemaal op hun manier het stapel papier het was een eenmalige gebeurte onderwijs nederlands leuker en daarmee ef nis op zich de moeite waard maar toch zou je fectiever en bevredigender te maken zowel willen dat er meer mee gedaan kon worden dat voor de leerlingen als voor henzelf als de leer 1992 3i4 moer oi tingen enthousiast zijn ervaart de docent een tisch onderwijs geinteresseerd is kan niet enorm plezier om de lerende leerling zoals alleen bij het basisonderwijs maar ook bij het een auteur het uitdrukt en dat plezier om de ntao en het volwassenenonderwijs kijken lerende leerling daar gaat het om vakinhouden vakinhoudelijk gezien lig didactische lijnen hoe bereik je nu dat gen de verhoudingen wat scheef met name lessen plezierig en succesvol verlopen didac voor het voortgezet onderwijs gaat bijna al l e tisch gezien vallen er drie punten op in de les aandacht naar de mondelinge vaardigheden sen die in dit nummer worden gepresenteerd aan literatuuronderwijs daarentegen is slechts i n de eerste plaats proberen de docenten vrij een enkele bijdrage gewijd op dat laatste ter veel door de leerlingen zelf te laten ontdekken rein zijn er de laatste tijd weinig nieuwe ont ze doen vaak zelf een stapje terug en verkiezen wikkelingen er is nu ook voldoende materiaal een meer leerl inggerichte aanpak leerlingen op de markt om het onderwijs conform de zel f aan het werk zetten dan bespreken boven eigen opvattingen gestalte mee te geven de docentgerichte benadering docent legt uit dat geldt niet voor spreken en luisteren de of doet voor leerlingen moeten navolgen sterke nadruk op het onderwijs in spreken en i n de tweede plaats valt te constateren dat in luisteren ten koste van andere vakonderdelen de beschreven lessen de stof vaak ingebed in vloeit voort uit vragen die de redactie bereiken een wat meer communicatieve of functionele vanuit het veld met name op nascholingsbij situatie wordt gepresenteerd meer dan bij eenkomsten vragen docenten om meer infor voorbeeld in veel methoden gebeurt matie over spreek en luisteronderwijs i n de derde plaats melden veel auteurs dat er is te weinig materiaal dat het onderwijs zij proberen hun doelstellingen te expliciteren in spreken en luisteren in het voortgezet onder en dat zij nadenken over de vraag hoe je die wijs vaak een stiefkindje is is dan ook begrij doelstellingen in een zorgvuldig opgebouwde pelijk concrete uitwerkingen van een leerlijn leerlijn kunt trainen lang niet iedereen heeft zijn inderdaad mondjesmaat voorhanden en de de goede oplossing daarvoor al gevonden bestaande schoolboeken maken zich er over maar het je bewust zijn van deze kwestie zorgt het algemeen nogal gemakkelijk vanaf alles er vaak al voor dat je systematischer gaat wer weer zelf gaan zitten bedenken daar is uiter ken aard geen tijd voor als je bovendien nog veel doelstellingen op andere terreinen in te krap s c hooltypen voor elk schooltype hoopt pe tijd moet zien te bereiken ben je al gauw de redactie met dit nummer iets te bieden de geneigd om het onderwijzen van spreken en lesbeschrijvingen zijn dan ook geordend naar luisteren te laten zitten want ze spreken en schooltype h et leidend principe is de leeftijd luisteren op school en daarbuiten toch a l de hele van de doelgroep geweest we beginnen met dag het basisonderwijs en we eindigen met de toch zou meer en systematische aandacht volwasseneneducatie de complete rij is als voor de mondelinge vaardigheden beter zijn volgt in de onderbouw moet de invoering van de basisonderwij s basisvorming op dat punt verandering bren basisvorming algemeen voortgezet onderwijs gen de eerste zes van de twintig kerndoelen vo r hebben betrekking op spreken en luisteren bovenbouw algemeen voortgezet onderwijs voor de bovenbouw ruimt de cve n ook plaats vo ti in voor spreken en luisteren zij het niet ver middelbaar beroepsonderwijs m b 0 plicht volwassenenonderwijs basiseducatie open school de redactie hoopt dat alle bijdragen voor alle docenten interessant zijn dat wil zeggen dat bij voorbeeld de les die voor het basisonderwijs gemaakt is hee l aardige ideeen voor het voort gezet onderwijs kan bevatten en wie in thema 82 moer 19923 4