De presentatie van het CVEN-rapport

Publicatie datum: 1992-01-01
Auteur: Xander Noë
Collectie: 23
Volume: 23
Nummer: 1
Pagina’s: 33-34

Documenten

niet de vaardigheden bezit om verschillende versla g vormen van gesch reven informatie in het leven van alled ag te ge b ruiken het aanvanke l ijk geformu leerde doel komen xander noe tot be lei d s b epaling is d us niet b ereikt m aar de confer entie in tilburg was wel een u nieke de presentatie van ge legenheid om een indruk te krijgen van de stand van zaken met betrekking tot onderzoek het c v e n rappor t praktijk en beleid op het gebied van gel etterd hei d ge l ij k gestemden te on t moeten en inspi ratie en ideeen op te doen voor eigen denken en werk o p 13 december h eeft de commissie vernieu wing eindexamenprogramma s nederl andse no o t taal en le tt erk unde vwo en havo cvety haar eindverslag gepresenteer d voor de pauze werd dit verslag kwam tot stand met medewerking het rapp ort aangeboden aan prof dr a m h a van franca van alebeek fie van dijk nel gen voorzitter van de va k sectie van d e cevo hofmeester leonie huishof gertrud kamper na de pauze was er een forumdiscussie met de en gien van warmerdam zaal waarvan hier een kort vers l ag h et forum werd geleid door ton hendrix en bestond uit kees van de ven leraar nederlands vwo xnvo h enk kreeft toetsdeskundige helge b onset slo en ton smulders kub de heren werd gevraagd een korte reactie te geven op het definitieve rapport van de ven beoordeelde de leesvaardigheids toets voor havo en vwo positief de toevoe ging van het gedocumenteerde opstel vindt hij eveneens positief waarbij hij opmerkte dat het mogelijk was om het titelopstel en gericht schrijven uit het examen te verwijderen daar door blijven er slechts twee alternatieven over de vernieuwde n opdrachten het gedocumen teerde opstel de regeling voor het schoolon derzoek vindt hij te vrijblijvend letterkunde is het enige onderdeel dat voorgeschreven is mondelinge vaardigheden moeten zo spoedig mogelijk worden ingevoerd kreeft is tevreden over de concretisering van de vraagstellingen het functioneler samen vatten is eveneens positief hij zou bij schrijf vaardigheid kiezen voor functioneel schrijven en het titelopstel verwijzen naar het school onderzoekprogramma eventueel zou het een plaats kunnen krijgen binnen het literatuur onderwijs vanuit toetstechnisch oogpunt vindt hij vier verschillende toetsvormen vol strekt onaanvaardbaar een centraal verstrekte opdracht is bijna niet mogelijk verder ageerd e 1992 1 moer 33 hij tegen de tek stervaringsgerich te methode ten niet als d eskundigen zijn ingeschaald het die met name in het leesdossier gepropageerd experiment taalkunde moet veel popu lairder wordt h ij vindt d it ethisch niet verantwoord worden ingevuld ervari ngen mogen niet beoordeeld worden na deze reacties van de forumleden kreeg de bonset gi n g voornamelijk uit van didactische zaal de gelegenheid te reageren er kwamen overwegi ngen sterke punten van het rapport slechts enkele reacties de gevolgde proce zijn de uitgewerkte examenprogramma s de dure en het niet ter beschikking zijn van de voorbeel dopgaven en de leesvaardigheid h ij voorbeeldopgaven werd bekritiseerd door de noemde als zwakke p unten het spreken en woordvoerster van de werkgroep io8 van luist eren en het taalkunde experiment over uitgeverszijde werd opgemerkt dat de planning spreken en luisteren merkte hij op dat het rap wel erg krap is als er verwacht wordt dat er boe p ort o p dit punt afwijkt van d e tendens dat er ken beschikbaar komen bij invoering van de steeds meer docenten zijn die hieraan aandacht nieuwe examens bonset reageerde hierop met b esteden zowel uit het behoeftenonderzoek de mededeling dat het nog maar de vraag is als uit de kerndoelen van de basisvorming of de voorstellen in deze vorm worden overge b l ij k t dat deze vaardigheden erg belangrijk ge nomen koos hawinkels probeerde kreefts be vonden worden h et is in deze vorm ook niet zwaren tegen tekstervaringsmethoden te weer waarschijnlijk dat er veel aandacht besteed zal leggen bij een dergelijke methode wordt niet word en aan het ontwikkelen van een leerplan de emotie of ervaring beoordeeld het experiment taalkunde vwo kent geen l egitimiteit b onset sluit zich bij goossens tot slot gaven de forumleden nog kort hun me min derheidsstandpunt dat op pag 104 van het ning over de uitgangspunten en de toetstech cven rapport is weergegeven tot s l ot merkte nische aspecten over de uitgangspunten waren hij o p dat belangrijke zaken uit het behoeften smulders kreeft en van de ven positief uit de onderzoek niet behandeld worden zaal kwam een vraag over het interculturele aspect het blijkt dat dit volledig onder tafel is smulders is uiterst tevreden over het rapport verdwenen de vraag waarom dit niet in de uit hij vindt de gevolgde procedure erg zorgvu l gangspunten is opgenomen werd niet afdoen dig experimenten en veranderingen zijn niet de beantwoord bij de toetstechnische aspecten geschuwd er zijn keuzen gemaakt en knopen merkte bonset op dat hij de oefenopgaven bij doorgehakt hoofdstuk drie is wat smulders spreken en luisteren en de leestoets goed be betreft een portie onverteerbare statistiek oordeelde de opgaven bij de herschrijfop over het algemeen zijn de voorbeelden erg drachten minder goed vond de voorbeelden p rak tisch en dus erg bruikbaar uitgezonderd bij het gedocumenteerd opstel vond hij ook die die gegeven zijn bij het experiment taal goed echter wel met de op merking dat het re kunde smuld ers merkt op dat het begrip nor torisch kader onder tafel raakt het is te weinig ma l e functiona l iteit vervangen schijnt te zijn doel en publiekgericht kreeft voorziet pro door het begrip maatschappelijke behoeften blemen bij het gedocumenteerd opstel bij het onderdelen die nu tot de taalkunde worden vroegtijdig bekendmaken van de thema s is gerekend horen zijns inziens bij taalvaardig het mogelijk dat het examen verwordt tot een heid er is hierbij niet gestreefd naar integratie reproduktie aangelegenheid daarom stelde d e grens die bij het onderdeel letterkunde bij hij voor de opdrachten pas tijdens de examen 1916 wordt gelegd vindt hij niet verantwoord zitting te verstrekken er is te veel gelet op de cito bezwaren dus van de ven vond de voorstellen onvolledig gestreefd naar objectieve meetbaarheid in het was beter geweest als er reeksen van voor plaats van de didactiek hij beoordee lt het beelden waren geleverd het voorbeeld bij onderscheid tussen de tekstbestuderende en de spreken en luisteren vond hij uitstekend de tekstervarende methoden als kunstmatig de voorbeelden bij herschrijven erg zwak en die bij evaluat ie van intel l ectuel e en emotionele zaken taalkunde weliswaar erg aardig maar hij voor is zonder te kstbestudering niet moge l ijk het spelde dat dit voorstel de streep niet zou halen valt smu l ders opdat de havo en vwo docen de middag werd afgesloten met een borrel 34 moer 1992 i