De Raad voor de Neerlandistiek en het moedertaalonderwijs

Publicatie datum: 1999-01-01
Collectie: 30
Volume: 30
Nummer: 5
Pagina’s: 298-300

Documenten

foru m volg e ns het oordeel van de onderwijsg even den e n onderwijsbel e idsmakers veel ond e rzoeks th e ma s di e aa n dit dubb e l e crite rium bea ntwoorden vallen op het e er s te antoine braet gezicht nog ni e t te noemen w e noem e n al s m e tee n uitv o e rba ar zo ge no e md longi e n de raad voor de latitudin aal onderzo e k naar sc hrij fvaa rdigh e id d e nkbaa r op wat lan g er e termijn binnen de neerlandistiek en het n eerlandi s tiek wordt er m o mente el nauwe lijk s aa n gewe rkt i s ond e rz o e k n aar de moedertaalonderwijs ontwikk eling e n b ev ordering va n lit e raire c omp e tenti e op het t e rrein va n de taa lkun d e lijkt a ll e rl e i m ee r s p ecifi e k o nd e rzo e k m oge lijk t er b evord e rin g v a n lin g uis tisc he in 1 9 98 na m de j o nge raa d voor de neerlan as p ecte n van taalva a rdi g heid e n s pellin g in disti e k ee n bel e ids notiti e a an di e op gest eld het a lge m ee n dring e n wij e r o p a a n d a t bij was do o r a c brae t r aa d s lid e m p va n n ieu we o nd e rz oe ks pr oj ec te n m ee r aa n de g em e rt ge ra adpl eegd l e tt e rkundi ge e n w g b eho e ft e n van he t m oe d e rtaa lond e rwij s ge kl o oste r raa dsv oo rzitte r in de be knopt e d acht wordt noti e we rd uit ee n ge z e t op w e lke t e rr ein e n d e raa d vo or d e n eerla ndis ti ek initi a ti ev e n z o u oog voor het leraarscha p moet e n n em e n m et b e tre kkin g tot h et voort g ez e t m oe d e rtaal o nd e rwij s hier on d e r vol in d e s t u di e ned e rlands m oet be t e r reke ning gen d e zes a a nb eve lin g en uit de z ogen oe md e wo rd en geh o u den met een m oge lijk toekoms tig s ta rtnotiti e le raa rsch ap van stud e n ten d e unive rsitaire n e erla ndi s tiek l eidt s tude nt en meer onderzoe k o p voor h e t d oe n van o nd e rz oek e n voo r ve l e b ero e p e n buit e n h e t o nde rzo ek in d e pra k 1 er moe t m ee r neerlandistisch o nderzoek t en dienste tijk kom e n e r maar w e inige n in h e t onde r van het moedertaalonderwijs ve rri cht wo rde n zo e k t e rec ht v a n de ni e t onderzo e k e r s d e n ee rl andi s ti e k hee ft al s univ e r sita ire di s ko me n e r veel minde r da n vroeg er h oe w el c iplin e a l s ee rs t e o f in e lk g e v al al s z ee r d e l aa ts t e tijd wee r wat m e er ook a ls d oce nt bel a n g rijk e t aa k onderz o ek te v e rri chte n in he t v oo rt gez e t ond erwij s te re cht h e t i s dit i s d e l aa t s t e j a r e n oo k v o lop ge b e urd z ow el in he t bel a n g va n de to ek o m s t v a n de a ll ee n was dit ond e rz oe k ze ld e n dir ec t n ee rla ndi sti e k a ls in he t b e lang va n h e t m oe ge richt o p h e t moe dertaa londe rwij s va n h et d ertaalond e r wij s dat d e unive r s ita ire n ee rla n rec ent e di sse rt a ti e ond e rz oe k h a d v olg e n s di s ti ek zi c h m ee r gel ege n laat li gge n aa n e en ruw e sc ha ttin g n og gee n vij f pr oce nt rec ht to e koms t a ls d ocent ne de rl a nd s van ee n s tre ek s b e trekking op dit ond e rwij s zelfs mi sschi e n ni e t zo gro o t ma a r we l b elan grijk a l s d e z ee r b e p e rkt e ond e rzoek scapac it e it c onting e nt va n haar s tude nten va n d e m o ed ert aaldid ac ti e k w o rdt m ee d e ge da c ht e dat de predo c t oral e e n de ge r e k e nd t wee d e fase le r a r e n o pl e idin g w e l kunn en z o r ho e w e l h e t zeker zo i s d at m e er fund a me n ge n voor v oldo e nde vo o rb e re idin g op he t t ee l ond er zo ek ook e n so ms zelfs mee r kan d oce ntsch a p n e d e rl an ds mo e t v e rwo rp e n bijdr agen aa n h e t m oe de rt aa l o nde rwij s lijkt wo rd e n o o k in de vak o pl e idin g v o o r h e t uitbre iding va n to e p assin gsge ri cht onderwij s d oc toraal ne derl a nds mo et meer e n sys t e ma onde r s teunend onderzo e k ge wen s t voor de tisc h er d a n nu h e t ge val is ge antic ip ee rd selec ti e va n ond e rzoe ksth e m a s lijken twee w o rden op ee n t oe k o ms t a ls l e ra ar n e d er c rit e ri a van ev e n groot b e la n g l ands althans v o or di e s tudent e n di e d a ar i voldoende e xp e rtise bij n ee rlandistis ch e onder vo o r opteren vrijblijvend e a dvie s lera re n zo e k e rs va rianten e n incidente el a an ge boden werk 2 rel e va nti e v oor d e onde rwij s pra ktijk prim air g ro ep e n sc hoolt aa lkund e e n l e tt e rkunde zij n 29 8 moer 19 9 9 5 ontoere ikend in het bijzonder aan de moge ontwikkeling van leermiddele n lijkheid om op basis van ee n vroege s malle s pecialisatie voor de klas te komen moet een un i vers itaire n eerlandici moe t e n een gro tere e n e ind kom e n v o ora l nieer sy s te m a tisc he rol gaan spe le n bij de p ri oriteit nummer een lijkt daarom de ont o ntwikk e ling van lee rmidd e l e n wikkeling van e e n nationaal curriculum voor v an oudsh e r zijn universitaire ne e rlandici bij e en verplichte lerarenvariant binnen d e vak leermidd e l e nproducti e be trokk e n sommige s tudi e n e derland s voor to e kom s tige do c en s om s v e el ge bruikte le erboek e n ware n of zijn te n e e n welov e rwog e n c ombinati e van d e uit hun kring a fkoms tig dit wa s e n i s e chte r d rie hoofddiscipline s van de ne e rlandistiek bijn a altijd v an toev a llige pers oonlijk e betrok dient hierin h e t uit gangspunt t e vormen kenh e id afhanke lijk bove ndi e n loopt d e pa r e v e nal s een goede afs te mmin g op de twe e de ti c ip a ti e v a n universitaire n ee rl a ndi c i in de fase v a n d e l e r a renopl ei din g l ee rmidd el e nprodu c tie teru g dit i s opni e uw sc hadelijk voor en de n e erlandisti e k en h e t actieve na en bijscholin g moed e rtaalonde rwij s all e rl e i initiatiev e n lie fst s y s t e matis c h e n 3 de u nivers itaire neerlandistiek moet vee l a c tie v e r gec oordin eerd zijn hie r d enkbaa r t e n ee rst e wo rde n op h e t te rrein va n n a en bijscholing van kunn e n a cad e mi sc h e neerl a ndi c i lee rmidde do ce nte n ivederlands l e n ma k e n die a nd e r s ni e t me e r op d e markt zowe l ontwikk e linge n binnen de n ee rl andi s komen en waa rv oor zij spec ifie k e des kundi g t iek al s vo o r a l ontwikkeli nge n binne n he t h e id h e bb e n w e d e nke n hi e r in de eerste moed e rtaalonde rwij s m a k e n va kinhoud e lijk e plaa t s aan a de qu a te te k s t editi es op h e t te rre in na e n bij schol i ng van do ce nt en ne de rl a nd s va n d e oud ere letterkunde di e mo gelijk tot me er d a n ooit gew e ns t n e t als bij all e andere 1 94o doorloopt ten tweede d e nken wij a an punte n diene n bij deze ta a k w el d e b eh oe ft e n c o aut e ursc happ e n w aa rdoor s u cces rijk e br e va n h e t ve ld al s uit gan gspunt ge n o me n t e d e l ee rbo e k e n in di e pte aa n k wa lit e it zo u w ord en op h e t uitvente n van puur a ca de mi d e n kunn en winne n ta alkundi ge n zoud en sc h e w e t en s w a ardigh e de n zit men ni e t te bijvoorb ee ld aan s p elling en gramm a ti ca wac ht e n ond e rd ele n v a n ta a l v aa rdi gh e ids m e thod en e e n c on c ree t aanknopin gs punt v orme n de v oor de basisvorming kunn e n m ee werk en nie u we e indt e rm e n v oor d e bas isvorming en t e n d e rde blijft h e t we n se lijk da t acad emi d e ni e uwe eindte rm e n in d e s t e rk ge wijzigde sc he n ee rlandi ci al s ho ofd a uteur lee rmidde l en eind exa me nprogra mm a s van havo e n vwo blijv en o nt wikk elen bij v oork e ur w el s t ee ds di e va na f 199 8 g eld e n in de tw eed e fa se in sa me nwe rking me t doc e nte n z e lfs a l s v o oral waa r d ez e te rm e n ni e uw zijn voo r d e z e gee n c omm e rc i ee l s u cces h e bb e n kun zitt e nde do cent e n e n aa nsluit e n bij d eskun n e n ze ee n nutti ge voorbeeldfun c tie h e bb en di g h e id va n universit a ire n eerla ndi c i li gt er te n vi e rd e zoud e n univ e rsita ire n ee rla ndic i ee n ta a k e e n duid e lijk v oorbe e ld i s a rgu kunn e n m ee werk e n aa n d e recent op ga n g m e ntati e leer maa r z e lfs voor ta a lkunde is e r make nd e ju ryb e o o rd e lin ge n v a n veel gebruik e e n ing a ng vi a h et fac ultati eve we rk s tuk te bo e ke n taalkunde le tte rkundi gen zu ll en mo e t e n na gaa n in ho e v erre bijgedra ge n kan worden a a n advisering en sturin g d e and e re opz e t van h e t lite ratuuronde r w ij s va n groot pr a kti sc h bel a ng i s d e v e rand erd e de universita ire n eerl a ndis ti e k zo u we rk m oete n org a ni s ati e v a n de nasc holing nu d e gelden gaan m a k e n van advise ring va n verzorg ingsin ste l e n de initiatiev e n hie rv oor aa n de s c hol e n zijn lingen en le raren v ere nig inge n t o eb edeeld zal h e t niet ma kkelijk zijn om terwijl d e lera renve r e nigin gen s terk aa n in m ee r da n inc idente le sc holin g te ve rzorg e n vlo e d inbo e ten w ordt d e rol v a n ve rzorgin gs bedreigend is ook de voorkeur voor onder inst e llin gen als de s to en h e t cito s t ee ds wijskundige in plaats v an v a kinhoud elijke b e langrijker via l eerplanontwikke lin g en exa nasc holing menc on s tructie sturen dez e instelling e n in ho ge m a te h e t ond e rwij s h et i s va n groo t 1999 5 moer 299 bela ng hierop als neerlandistiek invloed te adressen auteurs h e bb en al st a an n iet a lle instelling e n e n l e ra r e n ve reni gin ge n even open v o or go e d bedo elde advieze n van ac ad emis c h e n e erl an dici er lig gen ve l e mogelijkh e den zow el op l ee rpl a nvoor s tell e n a l s ni e uwe exa me ns zou in advi se r e nd e sturend e zin g ereag ee rd mo e il se bol sch e r ten worde n symfoni es traat 50 6 5 44 tl nijmege n publicatie s marianne boogaard 6 univ e rs itaire n eerlandi ci zo ude n wee r m ee r moe universiteit van utrecht ten gaa n pu blice ren in didact isc h e tijdschriften domplein 2 4 w e n se lijk maa r l astig gezien de nu ee nmaal 3512 je utrech t geg ro eide kloof is d a t m e er unive r s itaire n e erl a ndi c i w ee r gaan publi ce r e n in bl a den al s antoine braet leven de ta l en moe r e n spiegel faculteit der letteren unive r s it e it l eid en postbus 951 5 d e raa d is inmidde ls do e nd e de aanb e v e lin 2300 ra leiden ge n 2 e n 3 uit t e voe re n de a nd e r e aanbeve lin gen krij ge n l a te r aa ndac ht h e t li gt mylene hanson in de b e doe lin g da aro v er binn enkort d e universiteit van utrecht docenten te informeren domplein 2 4 3512 je utrecht charles kalkhove n stichting onderwijsbegeleiding midden bra ban t postbus 307 5140 ah waalwij k b a rt va n d e r l ee u w kessel se dijk 2 0 5 3 98 ca m a r e n k esse l mirjam tuinde r burgemeester van suijsstraat ro 50 37 md tilburg 3 0o moer 1999 5