De rechter- en linkerhand van de staatssecretaris

Publicatie datum: 2000-01-01
Collectie: 31
Volume: 31
Nummer: 1
Pagina’s: 1-3

Documenten

redactionee l tici d e linkerhand uit orga ni satie s uit het maat s chappelijk middenveld onderwijsinstel lingen bijvoorbeeld het gaat mis met de grove en verfijnde moto rie k in het maat geert van de ven schappelijk verkeer als de rechterhand niet m e er we et wat d e linker doet schuyt d e de rechter en linkerhand plannen die v a n de re chterhand van de teken tafel kom e n blijken k ee r op keer niet aan te van de staatssecretari s s luiten bij d e praktijkinzichten en d e reele e rv ar i ngen van de linkerhand de motivatie verdwijnt omdat de sp e cifieke kenni s van h e t uitgevo e rde werk de c ontextk e nni s niet wordt m eege nomen o f niet wordt gewa a r vorig j aa r w e rkt e ik m ee aa n een proj ec t voor deerd te lk e n s mo e t van bov enaf alles ond e rwij svernieuwin g binnen ee n groot roc a nders gaan je zi e t dan we e r e en s ho e veel problem en binnen grote p as gefu seerde ins t elling e n waar de vra ag i s nu h o e d e c oordinati e tu sse n binn e n d e l eidin g no g gee n afge b a k e nd e linker e n rec hterhand h e rs t eld ka n word e n taa k ve rde lin g i s sa m e nkom e n na eind elo o s ho e k om e n b eleid s make rs op d e hoo gt e v a n h en ge l e n personeel uw manag er h ee ft gee n h e t reil en e n zeil e n op de werkvloer ik pl e it tijd druk druk druk i s e r e e n z ak m e t ge ld er ni e t voor dat d e staatssec re ta ri s of haar voor ee n proj ec t met ee n aantre kke lijke ri c h s ecre tari s ge n eraal nu h a nd e n s chudd end all e ting h e laa s is h e t ge ld ge oorm e rkt e n di e nd e schole n in de n lande afga a n en zi c h b e mo e di he t proj ec t r ee d s gi s te re n uit gev o e rd t e zijn g e nd knikk e nd op d e hoo gte s t ell en van d e he t li efs t in ee n pilot di e schoolbree d van si tua t ie t e r plaat s e man age me nt by tapping omva ng i s uw m a na ger i s nu h e l aa s druk aro und e v enmin b e n ik e r voors tand er van druk druk me t h et sc hrijv e n van plann e n dat z e e lk ge luid va n ond e raf onmidde llijk tijd v oor bree d en overtui ge nd overl e g voor v erwerke n in hun actu e le plann e n mana ge co mmuni ca ti e me t d e impl e m ent e erders op m e nt b y zappi ng aro una voor onderwij sver d e werkvlo e r i s e r minimaal tijd voor ove rleg ni e u w ing is het zaak d a t d e s ta a t ssec re tari s m e t coll ega s uit andere sec ti es h e t proj ec t i s oversta pt v a n topdown man a gement na a r ee n vakov er s tij ge nd nauwelijks e r i s zelfs gee n bottomup s tijl va n l e idin g ge ven tijd voor he t b estell e n van ni euwe l esmate bij innovaties die van bov e na f worden op ge ria l en l a at staan dat er tijd of ge ld i s vrijge legd ga at namelijk de fijnafstenuning met ma a kt vo o r bij sc holing of intervi si e de fin an imple m ent ee rd e rs op d e w erkvlo er ve rloren c i el e midd e l en zijn er te n l a n ge les te e n de z e ke r a ls d e ontwikk elaar s va n e e n ni euw we rk ge l ege nh e id i s ve ili gges t e ld da a rm e e is onde rwij sc o n cept voor ee n dubb e ltj e op de a lles ge zeg d tijd voor inhoudelijk e kw a lite it e ers te rang wi ll en zitten en alle en oog hebb en ontbreekt doe maar wat ma a k maar wat voor de inhoud elijke en po li tieke corr e ctheid h ee t het dan v oor do c ente n in d e klas van wie van h et id ee goede randvoorwaarden b epal e n d e motivati e voor ee n op zic h g o e de inno va net zo veel al s inhoudelijke c ri teria h e t su cc es ti e tot o nd er h et nulpunt daa lt van een v erni e uwing mi ssc hi e n kan d e s taatss ecreta ris er ee ns voor onve rmijd e lijk mo es t ik aa n de ze ca se den gaan zitte n en een e valuati e van de basisvor k e n toen ik d e a fge lop e n maand e n de b eric h ming uit de la opdi e pe n gemaakt door haar te n in de krant las over de proble m en met h e t eige n insp e ctie dan wordt duidelijk dat de studi ehui s wat in mijn c a se op kleine sc ha a l praktijk van e en ve rnieuwing h e el wat w eer geb eurt he e ft namelijk ee n p e nd ant in h e t barstig e r is dan de mooie th e ori e mi ss chie n zou groot kee s s c huy t s chr ee f in ve rba nd hier ze er de vakbl ad en op na kunnen sla a n waar me e op z a te rda g s januari ee n stuk over d e docente n uit d e basisvorming aan het woord rechter en link e rhand van de overheid de komen neem bijvoorbeeld het laatste nummer rec hterh a nd b es taat uit d e besli s sers de poli uit 1 999 van levende talen daar sta a t d e 2000 1 m oe r i i de studienuisflipj de driedubbele taal flop z lg 1 cl 1 1 c ho fye og raf ti e n v t tvoer l nfs l a a t el uno i 11 i 4e t enkelvoudig op de bek gaan in versmal de achterstandspositie de salto m o rtal e met natuur we fe n sch app e lijke omkeerreacti e n zijwaards e flapdraai uit de volkskrant van zaterdag 1 5 januari 2000 behoeft e a an go e de randvo o rwaarden helde r zij ma akt da a rm ee tijd vrij o m m et b e id e geformul ee rd zo als h ande n zowel d e link e r a ls de recht er ge geld en tijd voor n a e n bij sc holing c o rdin ee rd haa r coll eg a zalm in d e goe d geld e n tijd voor s eri e us vak ov e rleg en inter g evuld e ge ldbuide l te late n tas t e n ze h eeft visie daa rna z e lfs nog tijd ov e r om h et geld op ee n geld voor fac iliteiten apparat e n bijvoo rb e eld fatso e nlijke mani er te oormerken voor d e mind er w e rkdru k en m ee r tijd voor r e fle c tie korte midd ellan ge e n lange ternujn op dit bre ng d e l estaak bijvoorb ee ld te rug tot e e n mome nt i s h et zo d a t inst ellin ge n verkra mpt ge midd eld w este urop e e s nivea u van 22 lesure n ac hte r h e t gro te ge ld aa n moe te n e n de staat ssecre t aris pr o b ee rt d e inho ud elijk e zak e n als d e s taatssecreta ris e e n gearti c ul eerd geluid op d e we rkvl oer t e rege l en m e t ee n gec o r vanaf d e we rkvlo er w e ns t te h o r en dan di e nt din eerd g e bruik van beid e h a nde n e n m e t er tijd te zijn voor kle insc hali g ond e rzo e k b e id e b e ne n op de grond zou d e sta atssec re h ajer 1998 va n d e w e rkpl ek publi c atie v an ta ri s kunn e n zo r gen voor e en b e w egin g in dit soort actio n research leidt ve r vo l gen s t o t een omge ke e rde ric ht i n g daarmee ruimtegevend v eel be t e r be e ld wat e r zi c h daadwerke lijk op aa n ee n ge z o nd e innovati e v e o nt w ikk e lin g de werkv loe r afs p e elt nasc h o lin g inte rvisie o p d e we rkvl oe r het studi e huis i s he t e n ac tio n resea rc h ge z am enlijke mat e ri aal waa rd ontwikk eling durf ik in d e z e tijd e n a l haa st niet me er te no emen hebb e n no g een voor de e l z e maken v a n ond erwij sve rnieuwing een v o ortgaa nd pro ce s ze zorge n erv oor dat de staatss ec r et aris niet vo o rtdure nd zake n van bov e naf moet bijst ell en druk dru k druk 2 moer 2000 i literatuu r hajer m d e bruikbaarh e id van de c onte nt bas ed approa c h in de ned erl a ndse c ont ex t in tijdschrift voo r toegepas te taalwetenschap 1998 nummer i blz 201 20 9 le v ende talen th emanumm e r talen in de b asis vo rniing v o e r voor di sc us s ie in le v e nde talen 54 5 dece mb e r 1999 m arkee n mnnaging curricular innovati o n cam brid ge c a mb ri d g e univ e rs i ty press 1 997 s c hu yt k d e link e r e n de re c hte rhand in de vo lkra n t 5 j anuari 2000 blz 9 bestelling themanummer s ieder jaar geeft moer een themanummer uit dit is een extra dik nummer over een speciefiek thema van het onderwijs in het nederlands als u nog niet zo lang lid bent van moer moet u wellicht een aantal van deze themanummers missen wanneer u deze toch graag in uw bezit wilt hebben dan kunt u deze alsnog bestellen zolang de voorraad strekt het thema en de prijs van de nummers zijn als volgt moer 1990 7 leren alfabetisere n f 5 f 5 porto moer 1992 314 de praktij k f 5 f 5 porto moer 1994 6 nederlands als tweede taa l f 5 f 5 porto moer 1996 1 taalonderwijs op de basisonderwij s f 5 f 5 porto moer 1996 6 tweede fase f 10 f 5 porto moer 1997 6 taalgericht taalonderwij s f 17 50 f 5 porto moer 1999 3 kunstzinnig taalonderwijs f 25 inclusief porto u kunt een themanummer bestellen door het bijbehorende bedrag over te maken op gironummer 28831310 t a v de von postbus 1847 1000 bv amsterdam vergeet niet het juiste thema en nummer van moer te vermelden en uw eigen adres bij bestelling van meer dan een themanummer blijft de prijs per nummer hetzelfde maar veranderen de po rt okosten bij 1 exemplaar betaaltuf 5 po rtokosten bij 2 exemplaren betaalt u f 6 po rt okosten bij 3 exemplaren betaalt u f 8 po rt okoste n bij 4 t m 19 exemplaren betaalt u f 9 50 po rtokosten bij 20 exemplaren of meer betaalt u f12 50 po rt okosten 2000 i moer 3