De taalverwerving van het kind

Publicatie datum: 1988-01-01
Collectie: 19
Volume: 19
Nummer: 1
Pagina’s: 37-38

Documenten

theo vesseur ki end e v o o r b e el d en dan e e n aant al b lad zijd en lespakket rond met ad vie z en en be w erk ing en over het m a k en annie m g schmidt van lie dt ek sten doo r d rs p flin k technisc h som s leuk v e rder iets over d ialogen en het ziezo h e h e de eerste regel staat er is een presenteren van liedjes scenes en dialogen lespakket voor de middenbouw van het voo rt informatie over het werk van annie m g en gezet onderwijs annie m g schmidt staat er een nauwkeurige vermelding van de bronnen in centraa l het pakket bestaat uit vier onder totaa l aant al pag ina s v an het b oekje 56 delen een lesboek f 9 75 of bij meer dan h et w er k sc h ri ft 2 3 b la dz ij d en be helst 40 o p 15 ex tegelij k f 5 501 een werkschrift f d rachten d eels heel voor d e ha n d li gg end 1 50 een geluidscassette met in het lesboek d eels wat inv e ntiever bij el ke op d r ac h t keurig geciteerde liedjes en teksten f 15 en een v a n voorbe d ru kte re g el tjes v o orziene open reizende tentoonstell ing ruimten voor a n twoor d en van de leerlin g en het lesboek kan een bron van i nspiratie z ijn d oet wa t school m eesterach t i g overb od ig en voor een z i nvolle serie lessen en werkuren ou der wets aan on d anks het feit dat d e re g els rond en naar aanle i d i ng van het werk van an in k leur zijn g e d ru k t ni e m g schmidt je kunt het als docent ge ik neem aan d at het lok v creativiteit en crea bru i ken je kunt het ook aan je leerlingen ge tief w er k en in onderwijs w il stimuleren w aar ven zodat z i j er i nd i v i duee l of i n grotere of om dan n iets uit deze uitg ave ma g en k l einere groep iets mee doen b ijzonder ver zovoort enzovoort je zou in d it g eval ver meldenswaard is het hoofdstuk ann i e w achten kopieer naar hartelust en selectief schmidt is geen dame geschreven door w il de 40 opdrachten zouden mijns inziens beter lem wi tmink aan de hand van een aantal c ita z ak e lijk en eenvoudig g etypt als bijla g e g ele ten van annie m g belle van zuylen robe rt ver d kunnen w orden de docent k an kiez en en burn h van alphen bach k tucholsky an de leerling oo k boven d ien is het g eheel dan dersen en verwijzingen naar o a heine car min d er b edillerig miggelt en ovidius geeft witm i nk in tien b l ad n iettemin het lesboek is boven de middel zijden een juwee l van een mogel ijkheid van maat e r wer kten ook drie docenten aan mee werken met literatuur maatschappijtradities en ik zou best willen weten w at hun aandeel is mensen van nu voo rt reffel ijk als uitgangspunt ge w eest voor enkel e lessen voortreffelij k om een leer gelui d scassett e en tentoonstelling of een deel l ing ter lezing aan te bieden d aa r ka n je nou d aarvan zijn beide heel goed in je onder w ijs wat mee en of totale schoolwerk te betrekken moeten vervolgens enke l e opmerkingen over voorle niet zen door annelies roodnat het lezen ervan naar ik hoop met herkenn ing is voor een ziezo he he de eerste regel staat er les p ak docent best de moeite waard voo rt s een stuk ket lesboe k w er k schrift g eluidscassette ten van jan roerstoel over annie schmidt en de toonstelling te bestellen en te regelen via het cabarett rad i tie een compacte samenva tting lok v ganzenmarkt 6 3512 g d utrecht tel van een stuk theatergeschiedenis met u i tge 030 33 23 28 marc spoelders d oelstelling waar te ma k en met name het ge de taalverwervi n g ven van een overzichtelijke inlei d ing op de van het ki nd voornaamste standpunten en probleemgebie den met betre k king tot kindertaalverwerving voor deze hernieuwde orientatie in het neder en het aanbieden van een w etenschappelijk landstalig onderzoek naar de eerste taalver onderbou w de levendig geillustreerde blau w werving ging a m schaerlaekens scheep met druk van het concre te taalont w i kkelingsver s gillis bei d en slagen erin een dubbele loo p bij het k ind dat n ederlands verw erft in 37 het al gemeen kiez en d e a ut eurs v o or ee n c h ro m ee r bepaa l d m et be tr ekking tot he t nede r nolog ische b e h an d eling d e hoof dstu kken 3 tot lands in een inleidend hoofdstuk komen de en met 6 getuig en hiervan z e g aan respec t ie doelstelling van de ontwikkelingspsycholin velijk over de prelinguale en vroeglinguale p e g uistie k d e rol van de t a alverw ervin g in het riode en over d e differentiatie en voltooiings ont w i kk elin g s p roces en d e evolut ie in de taal fase voor bepaalde on d erw erpen zoals omge van h et kin d aan de orde aan d e hand van ving staal hoo fdstuk 2 en taa l als spel hoofd voorbeelden maar daarop vormt dit eerste stu k 7 w ord t de stri kte chronolog ie niet g e hoofdstu k geen uitzon d erin g wordt ook de respecteerd w at d e leesbaarheid ten g oede elem e n t airst e lin g uistische t er minolo g ie k omt h et b oek zet aan tot opnieu w luisteren toeg e licht naar spreken en in interactie treden met taal een nutti g zakenre g ister slui t het boe k af verwervende kinderen tot zelf vragen stellen leuk is dat bij w ijze van intermezzi de auteurs oo k over w at schaerlae k ens en g illis d e on ook stukjes inlassen van d ichters en schrijvers ein d ige fascinatie noemen van het banale feit die zich lieten inspireren d oor die eerste pas dat een kind leert spreken h et boek formu sen van het k ind in het l and van de taal leert geen nieu we theorie over taalontw ikke ling maar beschrijft hoe het n ederlandstalig schaerlaek ens a m s gillis de taalver w er kind t aal verwerft de uitgebreide bibliografie ving van het kind hernieu w de orientatie in het 35 pag zet ook de lezer die meer specifiek nederlandstalig onderzoek groningen wolters g einteresseerd is in bepaalde onderdelen op n oordhoff 19 8 7 25 4 p ag is bn 90 0 1 w eg naar relevant taalontwikkelingsonderzoek 77625 6 prijs f 49 50 adress en van de auteurs in dit nummer l i nde van den bo sc h i neke wo l fh a g en p a c i to postbu s 1034 6801 mg arnhe m gevraagd pi et g i elen p a s c hol e ngemeen sc hap ma ri enbu rg s i nt danssinge l 100 521 1 da s hert og e nbosc h twee studente n die tegen een kleine vergoedin g ru k le i n beemdg r a s 90 2804 nw goud a hun medewerking willen verlenen aan h enk l amme rs c a rl a van engen car i na groot een telefonische ledenwerf actie p a in s t i tuut vo or nee r la nd is ti ek sp uistra at 134 1 012 v b a msterda m aanmelden telefoni sch bij gera rd me nsink van o s tadestr aat 243 d gerrit reitsma 1073 tn ams terda m tel 03200 52520 overdag kees s l u is pri n se n eiland 75 l he rman meddens 1013 lm am sterd am tel 035 42424 s avonds marc spoe l de rs kwa stra at 26 b 9270 laa rn e be lg i e theo v esseur enge l an d laa n 286 2034 nj haar lem 38