De vierde vaardigheid

Publicatie datum: 2000-01-01
Collectie: 31
Volume: 31
Nummer: 2
Pagina’s: 41-42

Documenten

redactioneel nederlandse nationa li teit iets is om trots op te zijn geen wegwerpartikel dus voegt hij er voor de zekerheid nog aan toe in de natu ralisatietoets mag d a arom niet worden vol geert van de ven staan met een test van enkel de mondelinge taalvaardigh e id inderdaad valt zijn vv d de vierde vaardighei d co ll ega h e t trotse kamerlid bij in het contai n erbegrip kennis van de ned e rlandse taal zijn drie va a rdighed e n verv a t s preken lezen en schrijven de vierde vaardigheid is freu laten we eens beginenen de nederlandse diaans verge ten luisteren i s ni e t d e sterkste taal cultuur en ge s chiedenis veel se rieuzer te kant v a n de heren politi c i het is een nemen roept paul scheller in het midden eenzijdige discussi e aan het worden c onsta van een b e toog in nrc handelsblad dat de teert mirza in de vo lkskrant en het lijkt alsof onheils pell e nde tit el het multicultur ele dra j e ac hter d e rug va n de ge nen praat die er ma draagt waar scheffe r s preekt over de ni e t zijn in di e dis cu s si e hoor j e v a ker maatsch a ppelijke positie van migranten in onge paste woorde n een voorbeeld de nederland vind ik de alarmtoon b e grijpelijk stok er wordt ge suggereerd dat er een s tok inderdaad e r i s sprake van s chrijnend e maat a c hte r d e deur ge z e t moet worden om sc happelijke ongelijkheid de werkloosheid ouders te dwing e n thuis n e d erl a nds t e s pre onder allochtonen bijvoorbeeld is op elk ken in t ege nst e llin g tot v ee l andere media onderwij sp e il hoger dan onde r auto c htonen li e t de vo lk skra nt migranten z e lf aa n het migrante n zijn in de oge n va n we rkge vers woord over de on mogelijkhed e n tot inte nog steeds een ris icofactor men brandt er gratie wat blijft er in hun ogen heel van alle liever de vingers ni e t aan maar ik voel me e i se n e n ver onder s te llingen vanuit de zoge onplezi erig bij de aange dra gen oplo ssingen na amde n ed erla ndse mono c ultuur een kl e i van schelle r hij pleit voor een nieuw s oort ne bloemlezing fierheid op onze cultuur en o n ze taal zodat we ee n cohe re nt en w erve nd rolmodel kunnen thuis ve rpli cht ne d erlands spre k en vorm en voor de allo c htoon op d ri ft in een zohra a cherat psychiat er spree kt thuis marok cultuurrela t ivistis c h e samenleving vandaar kaans me t haa r dochte r van and e rhalf zon zinnen al s d e volg ende w e z e gg e n te weinig de r di e t aal kan ze ni e t met haar grootouder s ov er onz e grenzen k o esteren ge e n ve rhou en m et me nse n v an mijn ge boort e grond ding t egenov er he t eigen ve rleden en bejege praten dat wil ik nie t n en de taal op een nonchala nte manier of we moe ten e en groot vraagt e ken plaatse n bij mirz a columni s t ste l dat oude rs thui s a ll een h et onderwijs in eigen taal en cultuur is h e t verplicht nederlands spreke n dan wordt dat niet veel zinvoll er de acht e rstand in beheer ee n taal waa ri n een all o chtoon zijn h a at uit sing v an h e t ned erlands m et alle mogelijke het is ni e t ve rs tandig al s a llo c hton e oud e rs middelen op te heffen vandaar ook de thuis alleen nederlands sprek e n omdat di e oproep tot een vee l s erieuz ere aanpak van h e t ouders hun kinderen niet sn el genoeg bij nederland s talige culture le erfgoed waar de kunne n houd e n zal d a t ee n n eg atiev e invloed oproep tot een radical e aanpak van de maat op hun t a alontwikkeling h e bben bov endien schappelijke problem en me aanspre ekt werkt is h e t een rijkdom als die kinde ren ook in de al die ernst over ons erfgo e d en onze taal taal van hun ouders kunnen spreken w e onbedwingbaar op mijn lachspieren tussen waren een groep van zev e n gezinn e n m et de schuifdeuren speelt imm e rs ook een slecht dertien kinderen toen we naar ned e rland gespeeld klein holl ands drama waar het kwam e n niet een van de ouders sprak sp aanse endemol ee n puntje aan kan zuigen thui s nederlands nu na elfjaar s prek e n die kinderen uitstekend perzisc h maar hun zoals de ene politicus die in een deb a t over nederlands i s honderd keer b e ter naturalisatie op hoge toon bewee rt dat de 2000 2 mo er 41 allochtone kinderen verplicht met twee jaar naar de zaken instructies voor de vrijdagspreek hier creche zijn ze vrij ruben gowrincharn publicist ze geven allochtonen het gevoel dat ze constant exa wie deze geluiden op zich laat inwerken men moeten doen en dat ze voortdurend een komt tot de conclusie dat de moedertaal en zware onvoldoende halen het voorstel cultuu r raken aan de wortels van iemands allochtone kinderen al op de creche verplicht bestaan dat het niet past tot diep in de prive nederlands te leren vindt hij buitengewoon sfeer te bepalen hoe iemand daarmee om zot straks bedenken ze nog een prenatale di e nt te gaan dat er dyn amiek dient te taaltoets komen in de beschrijving van toet s bare een vormige culturele identiteite n en in tot d ri e e en goe de taalve rw erving le idt t o t werkgel ege nheid c ijfers a chter d e komma vas t g esteld e rec epten kadir cana ta n cultureel antropoloog hij voor taalverw erv ing slaagde na vier jaar voor de s o c iale academi e tot het zov e r is toch maar blijven l a chen in maar hoeveel b ri even hij ook sc hreef hij quie t desp e ration s taatssecre taris cohen g a at werd ni e t uitgenodigd hij besloot culturele blo e ds e ri e u s in op de vraag v a n een journalist antropologie te gaan studeren in 1 993 stu of een tot nederlander te naturalis e ren bui deerde hij af opnieuw s chr eef hij b riev en te nlander he t bordje fi e tse n dus ni et bro mm en hij he e ft nu tot i m e i ee n deeltijdcon moete n kunn e n le zen en het stembiljet j e trac t als onderzoeker aan de universiteit van vr a agt j e af in wie n s bel a n g utrec ht can a tan ge eft toe dat hij tele urge steld i s ik h eb all es gedaan t ie n j aa r s tudi e literatuur taa ll e s sen cur s ussen sollic it e re n en vergader tec hniek maar p e rsoneels functionarissen mesters b wij kunnen uit twee bronnen blijv e n kl e ur e nblind putten int erv iew met c coruz in de volkskrant 2 6 fe brua ri 2000 assimilatie los t alle c ultuur e n taalproble m e n op m e st e rs b d ynamis c he culturen zijn te ver oskun c ru z ju ris t hij ho o rt v an n e der enige n inte rview met k cana ta n in de lan d ers dat hij perfect is geintegr e erd ze vo lks krant 7 maart 2000 zegge n jou bedoelen we niet het zijn die mesters b bemoeizucht zit in de n e derland and e re allo c htonen die zich niet aanpasse n se genen inte rview met z ach e ra t in de dan denk ik aan mijn oude rs die er niet zo volkskrant 15 maart 2000 flitsend uitzi e n als ik mijn m oeder met haar mirza kader abdol a h praten in d e vo lks hoofddo e k mijn v ader die op zijn vijftigst e krant 13 maart z ooo no g n e d erlands prob e erde t e le re n zij heb s c h effe r p het multicultur e l e dra ma in ben wel hun beste jaren opg eofferd voor de tvx c hand els blad 29 janua ri 2000 wel vaa rt van nederland dat men zo over hen praat do e t me pijn intern e tlink voor e en ove rzicht van de dis cu ssie rond het multiculture le dr a ma kadir canatan schnab e l dir ec teur s oc ia al nr c nl w z l a b multi c ultur e el cultur eel planbure au e n sch effer zijn in zijn di sc u ssie htm l ogen vertegenwoordige rs van de mono c ultu rist e n di e we e r in opmars zijn nederlan ders zie n de v ersnipperde migranten ge meen schap als een i s lamitisc h blok ze cr ee ren een vijand die er niet i s ik geloof dat culturen wel t e ver e nigen zijn omdat z e dynamis c h zijn daa rnaast geloof ik dat culturen heel bel a ngrijke gemeen sc happelijk e elementen hebben imams in ned e rland erv aren de secula ri sati e als een bevrijding in turkije kregen ze van het mini s te ri e van godsdiens t 42 moer 2000 2