De Virtuele School. Docenten in opleiding ontwikkelen voor docenten.

Publicatie datum: 2000-01-01
Collectie: 31
Volume: 31
Nummer: 1
Pagina’s: 18-22

Documenten

jaar zal er een schat aan materiaal te vinden barbara koning zijn wie wil kan e en bezoek brengen aan d e virtuele school virtueleschool nl e n de virtuele school ev e ntueel e e n opdrac ht voor s tud e nten aa nl e veren deze site bi e dt ook de mogelijkheid docenten in opleiding om vragen te s tell en aan de projectleide r van de virtuele s c hool maart e n van der burg ontwikkelen voor docenten literatuu r laan e van der mona lisa h ee ft ge en we nk brauw en opdra chte n bij s t illeve n e en t e n ba rb ara ko ning i s docent e ned erlands in ople iding toonstelling va n ted van liesho u t in t hema op de educat i eve fac ul teit amsterdam de efa numm e r moe r zin in ku nst kuns tz innig heeft h aa r onderwijs aa n stu denten grondig her ta alo nderwijs 1999 3 zi e n stude nten vo lge n t egen woo rdig leerpraktij k en lp waarin zij zelfstandig ken nis en vaardig heden verwerven een v an di e lp s is d e virt u e l e schoo l st ude nten ontwikkelen in deze lp op ve rzoek van d oce n te n m ate ri a al voor lee rlingen z i e ook h et artik e l van elsbeth va n d er baan in deze mo e r barb a ra ko ning b esch ri1ft in di t artik el h oe zij a ls doce n te in ople id i ng sam en m et ee n m e destu d ente ma te riaal ontw ik k elde op ve rzoek van van d er laa n e n integ reerde hierbij ta al e n kun s t de lee rlingen prese nt ere n h u n meni ng en arg um ente n o ver kuns t m et een p oste rpresen ta tie dat h et voort ge z et onde r wij s v erand e rt z a l ni e mand ontgaan zijn die ve rande ringen zijn n ie t allee n vo e l en zi c htb aar vo or do ce nt en e n l eerlin ge n uit h e t voo rtge z et onde r w ij s maar o ok v oor d ocent e n in o pl e iding ond e r di e la a t ste categ o r i e val ik ik b e n doce nte n ed e rl a nd s in opl eidin g en wo rd ie d e re sc ho oldag met de ve ra nde rin ge n in h e t o n d e rwij ssys t ee m geco n fronteerd h e t b el a n g rijks t e voorbee ld va n z o n verand e ri ng is de v e rand erde vi s i e op het onderwij s ve rw er vin g e n re produ c ti e mak en plaat s voor ee n b en a deri n g di e de n adruk l egt op h et aanl er e n v a n v aa rdi gh ed e n m e t di e ver a nderd e v is ie op h et o nd e rwij s i s he t ee n l ogi sc h gevol g d a t ook wij d e to ekom s tig e do cente n m e e v er and e r en ve rand e ring e n binnen de edu c atie ve f ac ul t e it ams terd am efa do e n zi c h ve el a l v o or op h e t gebied va n k e nni sve rwervin g e e n s tudent krij g t d e k e nnis niet m ee r aan ge r eikt maar zoekt het z elf op maa kt h e t zi chze l f is moer 2000 i het traditionele onderwijs zelfstandig lere n het leerst of mode l het de nken en d oe n mode l de do c ent actief de leerling a ctief f rontaa l on d e rwij s begeleidend onderwij s leerlin g vol gt opdrachten op l e erling regul ee rt e igen le e rgedrag h e t ond erw ijz e n v a n inhoud onderwijz e n van va ardighe den do ce nt b e oord e elt leer l ing reflecteert leerling vol gt opdra cht e n op de le e rling kie s t et c e tc afb eelding 1 verschillen tusse n leerstofm o del en d enke n en doen ne o del eige n door puddel van bronn e n e n trainin die do ce nten ond e rvond e n bij onderd elen ge n een voorbe e ld hi erv a n zijn de zog e va n hun l es s tof en wa a r zij aanvu lle nd mate naamd e leerpr a ktijk e n l r s wa ari n z elf riaal voor wilden he bb en wij kreg e n d e we rkza amh eid e n z e lfstandigh eid d e voor opdr acht di t mat e riaal t e ontwikk elen na ams t e k e nme rk e n zijn de mat e va n zelf d e acht e rli ggende ge da c hte i s da t wij stu s t a ndi gh e id b e ru st grot end e el s op he t c ree re n de nt e n onze v a ardi ghe de n om lesmateriaal te va n ei ge n l ee rdo e l e n stud e nt e n l ere n du s ontw erp e n ve rde r ontwikk elen n a tuurlijk i s e i gen l ee rdo e l e n t e fo rmul er en h e t i s d e h e t hi erbij ook d e b e do e lin g d a t d e to e kom ve rantwo orde lijkh ei d va n d e stude nt ze lf om s ti ge do ce nt dat in sa me nwe rking niet ande zijn leerd oe l e n gedur e nde h e t leerproces na t e ren do e t met h e t zic ht op h e t to ekom s ti g s tre v e n fun ction e ren al s do ce nt d e invo eri n g van de lp s gaan m e t d e bij h et uitwe rk e n van d e ta a k ma akt e n wij invoeri n g van h e t dyn a mi sc h leerplan ge paard g ebruik mak e n v a n ee n d enk en l e e rniod e l e e n lp vo e r je in s amenwerkin g m e t mede dat lere n i n dim e n sies he e t dit mode l i s stud ent en uit sam e nw e rk e n i s du s van b elang ontwikk e ld door rob ert j m a rzano marza t ijd en s zo n lp v e rzorgen de do ce nte n trai no g a a t uit va n e e n lee rs tof para digma het nin ge n e n bronn e n d e do ce nt gee ft du s ni e t tradition e l e onderwij s e n ee n denken en doen kl ass ikaal l es c oll ege m aar tree dt o p al s paradigma het z elfs tandi g l ere n bij h e t l ee r b ege l e ide r bij bro nn e n kun j e d e nk e n aan s t of mod el leert d e l ee rli ng dat wil z eg g en h et ra a dpl ege n v a n bij voorb ee ld bo e k e n o f hij maak t he t ma a kwe rk e n lee rt h e t l ee rwe rk h et int ern e t e n bij een tr a ining kun je da t b ete k e nt d at d e l ee rpro cesse n in een de nk en a an ee n tr a inin g in bij vo orbee ld blac k bo x zitt e n d a t i s gee n g oede z aa k ov erdrac htsvaa rdigh e de n of het m ak e n v an vandaar dat er e en ni e uw model ontwikk e ld e en c d rom er wordt du s e e n grot e m a t e i s n a me lijk het de nk en en do e n model lee r v an z elfwerkz aa mheid verw ac ht van de s tu linge n denk en ove r e n hand ele n m e t k e nni s op d e nt en dat moet leiden tot h e t re ali se r en deze mani er word en d e l ee ri nhouden v ol gens v an d e door d e student zelf ge formule e rde m arzano ook zi chtbaa r in de onderwijsver l e erdo e l en a nderin ge n in he t voort gez et ond erwijs en de efa sn ell er in h et kenni ssy s teem opgeno lp virtuele schoo l men in afb e eldin g i s t aan de verschille n tu ss en d eze mod ell e n op e e n rijtje e e n voorb ee ld v a n e en le erpraktijk i s d e het denk e n l eermo d e l van marzano i s een virtu e le s ch oo l wij s tudent e n w e rd e n d e uitwerking van h et mod el van het zelfs tandi g ni e uw e docente n v a n de virtu e l e s ch ol en ge l e re n in h et l ee rmode l v an marzano worde n me e n sch a p virtu s virtu s werd voorzi e n v a n vijf v erschi lle nd e ond erling afhankelijke ma all erlei opdrachten vragen e n probleems tuk nieren van de nken e n le r e n ondersc heiden k e n die afkomstig waren v an do c ente n di e v e rschi lle nde manieren v an denken en nede rl a nds van het voortgeze t onderwijs leren vat marzano sa men in het model lere n deze opdra c hten bestonden uit problemen in dim en si es zie afbeelding 2 2000 1 moer 19 vind e n d e do elgroe p wa ren 2 3 mavole e rlin reflecti e ge n uit leerja a r i en 2 van d e gerardus maje ll a mavo in utr ec ht onderzoek doe n de taak wa s voor ons om dit proble em op te l osse n wij b esloten een lessense rie te ont kennis verbreden werpen v a n vi e r le ssen twee blokuren als en verdiepen bronnen vo or di e l esse n geb ruikt en we h e t bo ek s t illeve n een te nt oo n ste lling v an t e d v an li es hout e n onz e ee rde re st a g e e rv a ri ngen onze doc e nt ve rzorgde een training over de th e ori e van marz a no die th e o ri e w erd on s inhoude lijk uitgangspunt nieuwe kennis de lessen zijn alle vi er ge b as e e rd op het verwerven e n de nken e n d oen m o d e l v a n marzano h e t integreren mod e l v an marza n o h ebb e n wij ge bruikt na a s t het zogenaamde o vuu model orie n tati e voorb e re idin g uitvoerin g r e fl ec ti e motivatie h e tgee n de opbouw va n ee n les w ee rgee ft afbeelding 2 leren in dimensies d e dimen s ies van marzan o kunn e n in i e d e re fase v a n de l es v o orko m e n ze zij n nam elijk dim e n si e r moti vat ie elk ee n me t afo o r va n wa t er in on ze h e rse n en dimensi e a ni e u we kenn is ve rwerven geb eurt a ls w e aa n he t l e re n zijn h e t mo e t en toep assen o n s id ee v a n lere n aan sch e rp e n e n h e t moet dim e nsi e 3 bes ta a nde ke n n is verbre den on s in s ta at stelle n om kra chti ge le e rom gevin e n v e rdiep e n gen in de kla s t e c r ee re n dimen s i e 4 toepasse n v an n ieuwe k e nnis dime nsi e 5 reflec te re n bij d e ontwikk e lin g v a n de l es s en se ri e taal en kuns t h e bb en wij h e t v olge n de l ee rd o el voor dim e n s i e i e n 5 zijn altijd op de ac ht e r o ge n ge nom en l eerlingen z ijn in staat hun grond va n h e t leerpro ces aa n wezi g de a fge pe rsoo nlijke vis i e op wes terse kunst te b ea rg um e n b ee ld e c irk e l s zijn geen sc he idslijn e n no c h te ren zijn ze s tapp e n in e en pro ces d e versc hil d e reali satie va n h et leerdoel mo et ge mak l e nde ma nieren van d e nke n tre d e n min of kelijker word e n wanne er je b e wus t met mee r t eg e lijkertijd op e n helpt on s in te zien l e r e n e n du s m et h e t marzano mo d el om ga at hoe gec ompli c eerd het pr oces le re n ei genlijk d e l esse nserie was gro fw eg al s v olgt op ge is bouwd blokuur i l es z e n 2 b eschrij ve n m e nin g taal en kuns t ge v en en a r g u me nt e re n blokuur 2 l es 3 en 4 be a r gume nt ere n va n de tak en di e vers chille nd e docenten ne kuns t to e pass ing op sc hilde rijen uit stilleven d e rl ands naa r de virtu e l e sc hool hadden e n eindpres entatie g es tuurd w e rde n verdeeld ond e r d e studen t e ndu o s mijn mede s tud e nt e en ik koz en mening en argumentati e voor d e taak taal e n kun s t afkomsti g van do ce nt e e van der laan va n de s chool de l e erlin ge n mo et e n tijdens de e e rs t e le s een gerardus maj e lla de taak h ad de volgende voorw erp h ebbe n m eegebra cht v an hui s dat probleemomschrijving bij het kijken naar voorwerp gaan zij be sc hrijve n vervolgens kuns t h ebb e n mens en altijd ee n oord eel ge ven zij er e en mening ov e r hier zit de mooi l e lijk v e rw a rr end myste rieus een mo e ilijkh e id h e t bea rgumente r en van je van d e din ge n die le e rling e n mo eilijk vinden menin g d e doc ent schrijft link s op het bord i s te ve rt elle n wa a ro m ze iets mooi of lelijk d e fe it e n du s d e b esc hrijvin gen e n rec ht s de 20 moer 2000 1 marzano site 0e j vwge vernieuvr stam loe k e ma il favor gt groter km iner voorkeur en adres att wv eurautnl br f d mens iel mcexl html l liva horm piq apple c ttr j a ppk s ervice support 9 a ppb stor e 2 msm q otf voor macintosh j inte rro t expbre r dimensies strategieen om leerlingen te helpen een positieve h o uding ten aa n zien van sc h ool e n l eren te ontwikkele n e lke l e raa r of bij zij nu een e rv aren l eraa r of e e n aankomend l e ra ar is weet ho e b e l ang r ijk het is dat l e e rlin gen e en po s i t i e v e h o u d in g h e bben te n opz ic hte v a n sc hool dat z e z i n h e bb e n in leren de h elft van h et w e rk i s da n al gedaan als l eerling en daarentegen n e gatieve gevoelens hebben over school wordt het leren steeds zwaarder en mo e i lij ker de goede docent is eigenlij k altijd bezig om leerlingen te motiveren da t g eb eurt vaa k zo ku n dig e n z o subt ie l dat l e erlin ge n het n iet e en s in de gaten hebben uiteindelijk gaat het erom d at leerlingen leren zi chzel f te motive re n e n d at ook bewu st t e do e n zo zijn do c ent e n leerlingen samen verantwoord elijk voor h et ontwikkelen van een go e d w er kkl imaat en ee n po s i t i ev e houd i ng t en opzi chte v a n l e ren dimensie ric ht zic h op 1 het klasseklimaat acceptie en veilighei d 11 sc hoo lse take n e n opdrac hte n r e l e v a nti e van d e stof zel f ve rt ro u we n he ld ere tak e n 111 betrokk enhe i d bij h et e ig en leren l eer stijl en vernieuwd metoraat leerstijlen i afbee lding 3 de marzanos ite m e nin ge n d aarna geeft de doce nt ee n korte word en o o k l ere n d e l eerlin gen e lkaar v i a uitleg ov er ar g ument ere n dime ns ie 2 d eze h e t v oorw e rp b e te r kenn en e n zull e n zij de nieuwe ke n n i s wordt ge oefend d o or midd e l ver sc hill e n in d e klas voorwe rp e n uit ve r va n a fbe eldinge n uit h et bo e k s t illeven v a n sc hillend e c ultur e n ac ht e rg ro nd e n s n e lle r ted va n li es hout d e l e erlin ge n mo e t en n aar accepteren bij de tw ee d e lin g v an het bord aa nl e idin g v a n de afb ee ldin ge n de vol ge nde h ebb e n w e g eda cht aan de ni e uw sgi e righ e id vr age n b ea nt woo rde n wa t zie je b esc hrij di e h e t opwe kt bij d e l ee rlin ge n du s b e trok ven wat vind je e rvan m e ning ge v e n e n kenheid en de m eege nom e n voorw erp e n waaro m v ind je dat dim e n s i e 3 e n 4 de zu lle n e e n bijdrage le vere n in d e b e langs tel argum enten wo rden v e rgel e ken m e t de a rgu lin g en int e resse ment en die t e d v an lies hout ge eft in zijn in dimensi e 2 wordt nieuwe kenni s ve rwor boek stilleven ven en geintergreerd d e leerlingen worden op een speel s e wijze na me lijk de twee ko dime nsi e i in d e th e ori e v a n m a rzano g e eft lommen op h et bord gec onfronte e rd m e t d e aanb evelinge n om z in in ere n te krijgen o en begrippen mening en ar g ument ge m o tiv ee rd t e word e n e n te blijve n we h e bben na al het denken moeten de l e erlin gen e rvoor gekoze n om le e rlinge n v oorwe rpen h e t gel eerde vervol ge n s in dimensie 4 gaa n van huis mee t e late n nemen d e a chterlig doen toepassen in de opdrachten de vragen gende ge da c hte i s da t alle leerlin gen op deze na a r aanleiding van de tek s t van t e d van ma nier ge lijkw a ardig bij de l es betrokken li e shout dime nsie s vormt d e v oorwa a rd e 2000 1 moer 21 voor het ler e n en moet ee n gewoonte wor in het buite ns chool se leven hebben de l e er den in het l eerproc es lingen h e t ook ni e t altijd voor het ki e zen me t wie ze moet e n samenwerk en kunstonderzoek en presentati e de ni e uwe ke nnis dimen sie 2 wordt v er worven door de opdrac h t d i e zij i n d e in he t twe e de blokuur vormen de l ee rlingen bibliothee k mis s chien middels int ern et moe gro e pj es van vier p er s on e n d e docent d e elt ten uitvo ere n als de le e rlingen hi erv oor ee n bund eltj e uit m e t ge kopi ee rd e sc hilde bijvoo rb eeld ee n in s tru c tiel es ove r h et zo e rijen uit h e t boek stilleve n eventueel kunnen k e n v a n informatie h ebbe n g evol g d dan e e n p aa r kl e ur e nkopi een op h e t bo rd ge han passe n z ij di e vaa rdi g he id direc t toe in ee n gen word e n d e gro e pj es kiez e n ee n sc hild e we rke lijk e s ituati e dim e n s i e 4 de do ce nt rij uit dat h e n h e t me es te aan s pree kt dan ka n d e l ee rlin g h e lp e n bij h et re flec t eren van krij ge n zij d e opdra c ht o m n aar de bibli o d e l ee rs t o f dim e n si e 5 doo r bij vo orb ee ld d e th ee k te g aan en da a r zo v eel mog elijk ov e r opdra c ht e n n a t e bes pre k en bij p e rs oonlijk e h e t schild erij en d e kuns t e naar op t e z o ek en r efl ec ti e kun j e d enke n a a n c onfr o nt ere n van d e nk hi erbij aan pla a tj es zinn e n of woord en d e l eerling me t zijn l ee r ge drag h e b ik go e d e via interne t s ite s kunn e n l ee rlin ge n o ok infor br onn e n ge bruikt h e b ik go e d samenge ma ti e v ind e n we rkt in de tweede h e lft v a n h e t blokuur krij ge n d e l ee rlin ge n een groot te k enblad e n pla kke n daa r t ot s l o t hun afb eeldi ng op dan bes pr e ke n zij me t e lka ar welk e ge vonde n zinn en woord en en waar d e l ee rpraktijk e n v orig j aar no g i e t s pl aa tj es er o p h e t bla d m ogen wo rde n gesc hre nie uws wa re n e n t oe n ook n og ni e uw e ve n gepl akt gee n cri teria al s h et maar m et h e t l ee rpraktijk e n h eett e n zijn ze nu ee n b eg rip sc hilderij of d e kun s t en aar t e m a ke n h ee ft ge w o rd e n stude nt e n vo lge n geen c oll eges tot s l o t pr ese nt eert h e t g roe pj e hun bl a d m ee r m aa r tra inin gen zij ma k e n z ic h d e vo or d e prese ntati e b egint sc hrijft d e d ocent l ee rs tof e igen door h et ra adpl ege n va n bron drie vragen op he t bord di e d e leerlinge n in ne n per j aar verv ul j e on gevee r v ijfti e n l r s hun pr ese ntatie mo e t en b eh a nde le n w a arbij j e b egel e id w ordt door d e d es b e tr e f w a t i s d e naa m v a n d e kun st e n aa r e n h e t fe nd e do ce nt e n lp o nd e rwij s i s pr a ktijk kun s twerk ge ri cht onde rw ij s d a t in sam en werki ngsver wat zi e j e van link s n aa r re chts bande n plaat svindt lere n ge be urt ni e t mee r w a t v i nd j e erva n wa arom geef minima al 2 individu eel m aa r i s ee n g roep s pro ces m a rza argumenten n o o nd erste unt d e z e ge d ac hte hij s t aa t ac h e e n l ee rlin g uit h e t gro e pj e b e h ande lt v ra ag te r h e t ond erwij s waari n d e do ce nt b egel e ide r r en 2 a lle anderen geve n ni e t b e hulp va n d e i s va n ee n l eerproces en waarin l ee rlinge n op ge pl a kte woord e n zinn e n e n pl a atj es een z e l fs t a ndig fun c ti o n er e n tr onderwij s aa n d e antw oo rd op vraag 3 b e o o rd e lin g v indt efa kun je v e rge lijk e n niet de tw e e de f ase pl aat s midde ls klasse njure rin g in h et voortgezet ond erw ij s s tud e nte n p asse n in gr oep sve rb a nd v a a rdigh e d e n to e e n di scu s in dit blokuur i s ge lege nh eid tot gro epswerk si e re n en r efl ec t e re n acht e ra f o v er d e eindr e dit i s ee n b e l a n g rijk asp ec t in he t c reere n v an sultat en ee n ge motiv e erd e h o udin g t e n opzi c hte v an zull e n de o nd e rwij s ve ra nderi n ge n ec ht on d e l eers t o f e n te n opzi c hte va n d e m e d e l e er d e rwij sve rb e te rin ge n zijn allee n d e tijd k a n lin g dime ns ie i bij groep sw e rk wordt op o ns daa r een ee rlijk a ntwoord op ge v e n m ee r dan a llee n cogniti eve v aardi gh e d en e en b er oe p ged aa n le e rlin ge n mo ete n go ed kun nen luist ere n na ar elkaar ee rl ijk h e t werk verd e l e n ie t s a ann e m en va n ee n a nde r en niet altijd haantje d e vo o rs te willen zijn bij de gro e p s ind e lin g kan de do ce nt ook zelf bep a l e n w e lk e le erling e n er bij elkaar zitte n 22 moer 2000 1