De Virtuele School. Studenten en docenten als virtuele collega’s.

Publicatie datum: 2000-01-01
Collectie: 31
Volume: 31
Nummer: 1
Pagina’s: 15-18

Documenten

elsbeth van der laan opdrachten de verzo e ken om lesmateri aal die docenten naar de virtuele school kunne n sturen de virtuele school omvatten a ll erlei vakken en onderdelen het m a a kt ni e t uit of je om een opdracht voor studenten en docente n fictie of grammatica vraagt bovendien kun je aangeven of de opdrachten moet e n a ansluiten als virtuele collega s bij een op sc hool gebruikte methode of moeten uitgaan v a n heel ander ma teri a a l een c oll ega tek e n en vroeg om een opdra c ht om perspe ctief voor bru gkla s l e erlingen uit te leg gen liefs t m e t veel duidelijke i ll ustraties e e n regel m a t ig z it je m et d e handen in h e t haar je c ollega fra ns wild e gr a ag e xtra l esm a t e ri aal bij wilt g raag dat leerlinge n s am enw e rke n m aar de d e onregelmatige werkwoord e n zelf vro e g m eth o d e bie dt we inig ge lege nh e id daartoe of je ik om ee n aantal l esse n op het gebied van taal zou gra ag l eerlingen e lkaars werk laten beoo rde le n en kuns t zie het artikel v a n barbara koning m a ar het o ntbreekt je aan tijd om goe de b eoo rde in deze moe r lings lijs jes voo r ze te m ak en of je m e rkt dat je j e kunt ve rzo e k e n o m e e n paa r extra o e fe leerlingen ve rsch rikk e lijk veel moe it e h e bb en met ninge n bij e e n onderdeel uit bijvoorbe eld op in t e rpu nct ie m aa r de m e thode bie dt precies een niveau maar ee n opdra c ht ka n heel ook g o ed oefe ninge je natuurlijk ku n je gewap e nd met buit e n d e reguli e r e l ess to f of mat e rial e n lig schaar lijm e n k opiee rma chine extra oefe ninge n gen j e kunt bijvoorbeeld v ragen om mate ri fab ri ce re n maar tijd e n crea tivite i t ontb re k en helaas aal bij ex p eri me ntele bronnen de sge w e nst v a ak ge lukkig is e r ee n alternatief d e virtue le gaan d e s tud enten aan de slag om s tripboeken sch ool els b e th van der laan m aak te hi e r op haar klokhuisfragmente n midd ele e uw s e v e rh alen schoo l geb ruik van of s p eelfilm s t e benutten voor ik noem maar w a t sam enw e rkings opdra cht e n die leide n tot e en pres entatie als je binnen e en s ecti e met d e vir t ue le s c ho ol is e en inita ti e f v a n d e c onsen s us zulk ex p eri me nt ee l le smat eri aa l wilt educ a ti ev e fa c ult e it amst e rd a m efa h e t mak e n ben je erg ve el tijd kwijt e n onder prin c ip e l e v ert voor a lle d ee lnemende par vind j e v a a k h ee l wat w e erstand voor j e tij en vee l op do ce nte n op w erkelijke sc ho sam en aan d e slag kunt nu make n d e studen len l e v ere n p er e mail of via he t inte rne t ten d e opdracht met theoreti s che v e rant ve rzo e ke n om extr a oefe nm a t e riaal l es id eee n woordin g e n kun j e gaa n uitprobe re n e n der gelijk e aan d e virtu el e s c hool d e h e t vra ge n om opdr ac hten i s e envoudig virtue le sch o ol v erd ee lt d eze opdrachte n het enig e d a t nodig is op s chool i s ee n e onde r s tude nte n va n d e efa d e s tud e nte n mailadre s e n ee n inte rnetaa nsluiting de mees ve rta len d e ze opdra c hten in leertaken en te s cholen h ebben dit inmidde ls wie naar w e rk e n ze uit zodat do cente n ze kunnen ww v virtuel e school nl s urft komt tere c ht op ge bruik e n v o or l ee rlin gen de uitg ewe rkt e een pagin a met link s na a r leerpraktijken d e opdra cht gaat w ee r t erug naar de opdracht vi rtuele school en een knop waarmee je het ve rstre kke nd e sc ho o l de w e rk e lijk e s chool opdra c htformat kunt opene n in dit format kun ge bruikt h e t door de s tudent e n ontw ikk e l je aangeven voor welk vak en welk onderde el je de mat e riaal g eeft daar c omment a ar op of le erlingmate ria al nodig hebt en wan neer j e geeft ge bru i ke r se rv a r ing e n h e t bij ges t e ld e eve ntu eel he t materiaal wilt geb ruiken e n g o e dg e keurde product wordt in de me dia theek va n de virtu el e school ge pla ats t e n bruikb aa r m a t eriaal to egankelijk ge maakt voor derden op dit moment b es taat de virtu e le s c hool a lle en de virtu el e school verdeelt de opdrachten no g voor h e t voortgezet onderwijs v a naf onde r de lerare n in opleiding ik moe s t volge nd jaar ook voor het basisonderwijs tijdens mijn opleiding ook lesmate ri aal ont 2000 i moer 15 marzano s5 dimensies 0e3 5 dimensie s reflectie ondetwek doen kenn verbrede n verc iepen m e cwe kennis verwerven c c integreren moti naar dimensie 1 ij afb eelding 1 de marzan o si te wikkelen m a ar da t wa s nogal vrijblijve nd ik to ev al l i g ee n goe d bo e k of l e uk e film of kon gew o on ee n l e uk ond e rwerp uitzo e k en int e r essa nt artik e l o p h e t sp o or k wa m o f en daa r ee n lesj e omh ee n o ntwikk e len of omda t j e vind t da t l ee rlin ge n m eer mo e t e n het onderwerp ev id e nt was d ee d maa r n a u kunn e n sa m enwe rk en binn e n d e virtu el e we l ijks t e rza ke e n of h e t o oit uit ge pr o b ee rd s c ho ol krij gt m a te riaa l o nt w ikk e lin g d e pl aa ts we rd was ook niet aan de orde m e t and e re di e het verdi e nt nam elijk n aa r aa nl e idin g woorde n di e materi aalontwikke lin g was va n ee n r ee l e v ra a g ui t d e o nde rwij s pr a ktijk vo o ral th e or e ti sc h e e n sl ec ht e za a k want ik d e s tude nt m aakt m a te ria a l dat ee n do ce nt vind mat e ri aalontwikk elin g ee n hee l b e la n g nodig h ee ft voor b estaa nd e l eerlin ge n d e rijke v aardi gheid vo or e en do ce nt er zijn doce n t k a n in h e t opdrachtforniat b ove ndi e n we li s waar all erl e i me thoden ma a r die vol aanwijzin ge n ge ven ove r zijn s pe c ifi e ke l ee r s t aa n e ig e nlijk no o it aa nvull e nd mat e ri aa l is lin ge n w e lk e ond e rwe rp en vind e n zij int e a ltijd nodig bijvoorbe eld omdat l eerling e n r ess ant wat v ind e n z e mo e lijk hoel ang in b e p a alde gebi eden zw a kk e r zijn dan d e kunn e n z e gec on ce ntree rd w e rk e n h oe methode verond erst elt of o mdat bep a ald e gr oo t i s de g ro e p w e lke we rkvorm vind e n vakonderd e len onderb e li c ht zijn of omd a t ze l e u k student e n we t e n z o do e nd e pr ec i es je l e ers to f a nd e rs wilt b e nutt e n omd a t j e v o o r w i e z e o ntwikk e l e n e n d e do ce nt krij g t 16 moer 2000 1 h e t materiaal t e rug dat is to e ge s neden op mcrel colorado ze krijgen snel inzicht in zijn w en se n de mani er waarop leerlingen leren en een ove rzi c ht van d e vijf denk gebieden waa r o p van opdracht tot lesmateriaa l de kenni s e n le ertheori e van m arz ano sto elt zi e afb e eldin g i de internetpagina s bied e n als bekend i s w e lke studenten aan je opdra c ht een ri chtlijn bij het ontwikkelen van de gaan werken dan n em en ze contact met j e l e ertaken en bieden e en overzicht aan les op te genwoordig h ebb e n de s tudenten aan ideeen ve rwerkingsmateriaal en ac htergrond d e efa een ei gen e mail a dres dat is e rg informa tie voor ieder e do c ent zijn deze sites h a ndig want j e kunt elk aar ge m a kkelijk op de eve n ee n s t e be re iken via de intern e tsite v a n h oog t e h oud en en ind ien nodi g om oph elde d e virtu e le s c hool virtu e l esc hool nl ri n g vr age n di e oph e ld eri ng is ook wel nodi g door d e opdra c hten van d e s tud e nte n t e want terwijl d e s tud ent e n b ezig zijn me t ge bruik e n e n te b ec omm e nta riere n sc hool je ontwikk el en kome n ze all e rl ei prakti sc h e za j e zelf t ege lijk e rtijd weer bij k e n t ege n in mijn geval wilde n d e s tude nte n voor d e stu de nt en i s h et c ommentaar ook in pla a t s van ee n les ee n le sse nreeks mak en van groot b e lan g al s d e lesse n worde n h e t maakt daarbij veel uit of j e d e mo gelijk uitg epro b eerd krij gen d e s tud ent e n ni e t al h e id hebt tot blokur e n of losse ure n e n ho evee l l ee n fee db ac k va n de do ce nt m aar e n v ee l l essen j e aan z o n lesse n serie kunt b este d en b e la n grijk er indirect o o k va n d e l ee rlin ge n uit e raa rd zit e r e nige tijd tu sse n h et m om e nt door h e t commentaar komen de s tud ent e n dat j e d e opdrac ht aa nv raagt e n h et m om ent a ll e rl ei pra kti sc h e en vakinhoud elijk e c on se waar op het door d e s tud ent e n ont w ikk eld e quenti es v a n hun id e e e n op he t spoor als in mat eriaa l kla a r i s dit had ik v ori g jaa r d e lessen se rie ov e r t aa l e n kun s t z i e h e t on v oldo end e voorzi e n t e rwijl mijn lesse n in a rtik el v a n barbara konin g l eerlingen op utrec ht zi c h in rap te mpo n aa r d e z o m erva z oe k mo e t en in d e bibliothe ek dan zit ik m e t kanti e sp oedde n hadde n d e s tude nt e n van de h e t probl eem da t wij op sc hool gee n bibli o efa n og t wee we k e n t e gaa n ik b e n ee n th ee k h ebb e n e n da t ee n l esuur o m informa s l ec hte pl a nn e r e n dac ht halfjuni n og we l tijd ti e t e z oe ke n vrij ko rt i s te nzij de tit el s al t e he bb e n om de o pdra c ht en t e gebruik en op gege v e n zijn m aa r d a n w il ik al s do cent m aa r daar bl eek ik m e in t e ve rgi ssen h e t gra a g tit e l s va n boeke n in dit geval lijkt het e ind e van h e t lie dj e was dat ik z e lf b egin juni mij ho e da n ook ha ndige r om d e inform a ti e no g ee n opdra cht h eb gema a kt zi e o o k moer stroom voo r mijn mavol ee rlinge n voor te 1 999 3 e n dat ik d e o pdra c ht va n d e s tude n stru c ture r en bijvoorb e eld door een aa nt a l te n ni e t h e b kunn en uitpro b eren jammer kopiee n van boek e n z elf m ee te n e m e n d e voo r m ezelf e n voo r de l ee rlin gen di e h et kl as in e n e ve ntu ee l e e n werkbl ad t e m a ke n mak en va n ee n po ste r misten jamm er o ok met de t e b e antwo o rd en v rage n voor de b eid e s tud ent en omd a t z e hun leso pz et nie t in de pr a ktijk ge bruikt za gen mediathee k marzan o de virtu ele s c hool b e sc hikt ook ov e r e en mediatheek wie eenmaal lid i s kan op i e d er in ruil vo or d e door de s tud e nte n ge l e v e rde gewe ns t mom ent de mediath ee k ra a dpl ege n opdra cht e n i s h e t d e be do elin g d at de doce n stud e nte n di e in d e virtu el e s c h o ol aan t e n c omm e ntaar geve n li e fs t natuurlijk n a ar opdrac ht e n he bb e n gewerkt e n daa r ee n door aa nle idin g van h e t gebruik in de kl as ma a r j e d e efa go ed gek e urde leert aa k van hebben kunt ook droo g c omme nta a r gev en be ide gema a kt pl a atsen d a ar hun produc te n do zijn ook voor d e do ce nt e r g zinv o l d e ce nte n di e ee n opdrac ht nodig he bb e n kun s tud ent e n ga an bij h e t ontwikkel en v a n hun nen eerst in d e mediatheek kijk e n om t e zien m a te ri a al namelijk uit v an de leerth e ori e van of e r al kant en klaar materi aal ontwikk e ld is rob e rt j marzano zi e h e t artik e l van b arba of dat er iets ni e uw s ontwikke ld moet wor ra ko ning in de lee rpraktijk de virtuele den op dit m o me nt staat d e m e di ath e ek nog school l og g e n de s tud e nt e n in op de ze s ite in haar kinde r s choe n e n maar over e en pa a r 2000 i moer 17 jaar zal er een schat aan materiaal te vinden barbara koning zijn wie wil kan e en bezoek brengen aan d e virtuele school virtueleschool nl e n de virtuele school ev e ntueel e e n opdrac ht voor s tud e nten aa nl e veren deze site bi e dt ook de mogelijkheid docenten in opleiding om vragen te s tell en aan de projectleide r van de virtuele s c hool maart e n van der burg ontwikkelen voor docenten literatuu r laan e van der mona lisa h ee ft ge en we nk brauw en opdra chte n bij s t illeve n e en t e n ba rb ara ko ning i s docent e ned erlands in ople iding toonstelling va n ted van liesho u t in t hema op de educat i eve fac ul teit amsterdam de efa numm e r moe r zin in ku nst kuns tz innig heeft h aa r onderwijs aa n stu denten grondig her ta alo nderwijs 1999 3 zi e n stude nten vo lge n t egen woo rdig leerpraktij k en lp waarin zij zelfstandig ken nis en vaardig heden verwerven een v an di e lp s is d e virt u e l e schoo l st ude nten ontwikkelen in deze lp op ve rzoek van d oce n te n m ate ri a al voor lee rlingen z i e ook h et artik e l van elsbeth va n d er baan in deze mo e r barb a ra ko ning b esch ri1ft in di t artik el h oe zij a ls doce n te in ople id i ng sam en m et ee n m e destu d ente ma te riaal ontw ik k elde op ve rzoek van van d er laa n e n integ reerde hierbij ta al e n kun s t de lee rlingen prese nt ere n h u n meni ng en arg um ente n o ver kuns t m et een p oste rpresen ta tie dat h et voort ge z et onde r wij s v erand e rt z a l ni e mand ontgaan zijn die ve rande ringen zijn n ie t allee n vo e l en zi c htb aar vo or do ce nt en e n l eerlin ge n uit h e t voo rtge z et onde r w ij s maar o ok v oor d ocent e n in o pl e iding ond e r di e la a t ste categ o r i e val ik ik b e n doce nte n ed e rl a nd s in opl eidin g en wo rd ie d e re sc ho oldag met de ve ra nde rin ge n in h e t o n d e rwij ssys t ee m geco n fronteerd h e t b el a n g rijks t e voorbee ld va n z o n verand e ri ng is de v e rand erde vi s i e op het onderwij s ve rw er vin g e n re produ c ti e mak en plaat s voor ee n b en a deri n g di e de n adruk l egt op h et aanl er e n v a n v aa rdi gh ed e n m e t di e ver a nderd e v is ie op h et o nd e rwij s i s he t ee n l ogi sc h gevol g d a t ook wij d e to ekom s tig e do cente n m e e v er and e r en ve rand e ring e n binnen de edu c atie ve f ac ul t e it ams terd am efa do e n zi c h ve el a l v o or op h e t gebied va n k e nni sve rwervin g e e n s tudent krij g t d e k e nnis niet m ee r aan ge r eikt maar zoekt het z elf op maa kt h e t zi chze l f is moer 2000 i