De zijkant van het gelijk

Publicatie datum: 1995-01-01
Collectie: 26
Volume: 26
Nummer: 6
Pagina’s: 265-267

Documenten

redactionee l stuurman ja kijk op de eerste plaats natuur lijk een analy s e je moet duidelijk hebb e n waar je zelf staat en waarom er meerdere clubs zijn en waarom die clubs w i llen samenwerken bart van der leeuw verd e r d enk ik da t het goed is om een onder sch eid te m a ken tu s sen s trategis ch e sa menwer de zijkant van het gelij k king en structurele samenwerking ik kies voor strate gische same nwerking waarin onze ver enigin g e en duid e lijk eigen gezic ht laat zi e n onlangs vierd e ee n vakinhoudelijk e vere ni van dijk mevrouw van de r vonne hoe lang bent ging haar vijfde jubile um de vereniging i s u al lid ontstaa n in d e d e mo c ratiseringsbewe ging aan van d er vonne veerti en ja ar d a t vind ik zelf het e ind va n de jare n ze s ti g van oudsher b es t wel een lang e tijd er zijn natuurlijk men s tre e ft zij dan o ok ideologi sch e doelen na se n nog lan ger lid ik ken me ns en die bij wijze zoal s een gro t e re autonomie van l eerkra cht e n v a n spreke n aa n d e wi eg van d e vereniging en d e e m a ncipatie van le erlingen op de jubi ges taan h ebb e n ik probeer wel ee ns een jon le umvi ering was marcel van dijk mediaman ge re c oll ega warm te maken m aa r dat is en b e kend e ne d erlande r uitgenodigd om de m ees tal t evergeefs ik l e en jullie clubblad wel ziel va n d e vere niging bloot t e l egge n hij a l s e r ie t s int eressants in staa t z egt i e dan s pra k daarto e me t vonne van de r vonne van dijk bent u een actief lid gewoon verenigingslid m et jan stuurman va n der vo nne tj a wat h eet acti e f ik lee s b es tuursli d e n me t leontin e van moer c el on s tijdsc hrift rege lm a tig ooit h eb ik we l lid van de re dacti e van h e t vereni gin gsbl ad e en s samen met e e n co llega een stukje ges chreven voor h e t tijdschrift ik ge bruik van dijk meeeer stuurmare in uw werkveld zijn artike l e n uit h e t tijdschrift oo k wel o m ove r allerlei verenigingen en belangengroepen actief mijn e ig e n praktijk na t e de nken daa r heb je denk maar aan de taal van het leven de we l wa t aan het h elpt me om mijn vak bij te stichting lees een boek de vereniging voor houd e n de didactiek van het vak enzovoort stel dat er va n dijk d a t is gee n an twoord op mijn vraag vanuit die clubs een initiatief genoineri wordt tot m evrouw van de r vo nn e ik vroeg u n i e t naar uw meer samenwerking tot krachtenbundeling wat zou relati e met het c lubbla d ik vroeg of u een acti ef lid u m zo n geval doen b e n t stuurman ik zou niet direct happen dat va n d er vonne oh dan h eb ik u eve n ver staat vast voor samenwerking moet een nood ke erd b egrepen tja als u b e do elt of ik vee l zaak zijn een duidelijk perspectief je wilt als n a ar ve rgade ringen ga da n is mijn antwo ord vereniging natuurlijk je eigen identiteit vast n ee n naar c onfe re nti e s ging ik wel ee ns houden over zo n samenwerking zouden we maar d e laats t e k ee r is toch ook al w eer hee l toch eerst in het bestuur eens flink van wat jaartj es terug d a t vond ik wel pl e zierige gedachten moeten wisselen de uitkomst e n l ee rzam e bije enko mste n m aa r ik h eb nooit daarvan moet vastgelegd worden in een geholp e n iets t e or ga nise re n ik he b nooit een beleidsnotitie die dan aan de ledenvergade functi e in d e ver eniging g ehad in die zin ring wordt voorgelegd b esc h o uw ik mez e lf ni e t al s een a cti ef lid van dijk dat is allemaal prachtig volgens de van dijk stel u krijgt op een gege v en moment regels en procedures van liet verenigingsspel maar een enquet e toegestuurd met allerlei vrager over uw die noodzaak wordt steeds duidelijker het ledental vereniging e n liet tijdsc hrift of d e vereniging ac ti ef loopt terug in verschillende beleids en adviesorga ge noeg is in liet b ewerk e rs va re de overheid of er rren wordt de stem van uw vereniging niet meer ge noeg activit eiten voor leden wo rde n georgan isee rd gehoord al die zusterverenigingen slaan de handen of u tevreden b e nt o ve r het blad welde rubriek en u steeds meer ineen wat doet u of anders gezegd lees t en wat er b e te r aan zo u ku nnen en de rgel ij k e wat moet er volgens u in die samenwerkingsnotitie zou u die vragen beantwoorden en liet jorninlier komen staan terugs ture n 1995 6 moer 265 van der vonne ik denk he t wel ja ik ga er ramp v o ltrekt zich onaangekondigd en op dat vanuit dat de vereniging zoiets niet voor ni e ts be wu ste mom ent heeft u niem an d op het oog wat do et dat zo n led e nraadpl e ging is bedoeld d oe t u om b eleid op a f t e s temmen om z a ken te ver van mo erse l a nog hard e r zo ek e n ook h e t bet eren ja d aa r zou ik aan meedoen dan kun bestuur raadpl e gen het bestuur kan immers je je stem laten horen zond e r dat je daa rvo or ook suggesti es doen tj a he t is w e l ee n ro t na a r een le de nvergadering hoeft ja dat zou ik s ituati e die u nu voorspieg elt ik ho o p e cht dat wel doen dat on s bespaard zal blijven van dij k als u die vrage n o ve r h et fu ncti one rer i va n d ijk u kunt ni ema nd v in den u krijgt wel van de vereniging e n het blad b eantw oo rdt een te lefoon je van i emand va n een zustervereniging besch o uwt u uzelf da n als een actieflid of ni et die ste lt voo r om een s met elka ar te pra ten o ve r de van der vo nn e nu wordt het mo eilijk er ik m oge l ijk heden va n sa m enwer k ing wat doet u gel o of van wel ja je toont dan to ch betrok va n moer sel a ja kijk ik zou toch e erst pro kenheid bij de vereniging ja toch wel bere n uit t e vi ss en waarom die m an of vrouw juist nu b elt wat zijn de moti even va n di e va n dijk me vro uw van moerse t u maakt s am e n ande re vere niging om sa m enwerkin g t e zoe met een aantal a ndere men sen he t tijdsc hrift van uw ken vereniging wat h eeft u daartoe bewogen van dijk de re denen zijn a ll emaa l leg itiem en va n moer sel a ik w a s al lang lid v an de ve r beg rijpelijk wat doet u eniging e n e en trouwe leze r van o n s tijd va n moer sel a ik zou zo n gesprek aa n gaan s chrift ik h eb s inds mijn s tude nt e ntijd altijd al j a natuurlijk zou ik da arn a a s t ook overl eg iets met het m a ke n van blade n g ehad dat hebb e n met h et b es tuur we zijn t e n slo tt e vond ik l ee rza am en uitd a g end h et ge eft o ok h et o rgaan va n ee n vere ni g ing sta tutair ligt voldoening je ma a kt i ets ta s tbaars op ee n va st dat in dit s oort za ken h e t be stuur en uit gegeve n m oment polste een bestuurslid me of einde lijk ook de le de nve rgad e ring geraad ik geen lid van de redac ti e wilde worde n ik pl ee gd moeten worde n voelde me gevl e id dat ma g u ge ru s t wet e n h et kwa m op dat mom ent a ll een ontze ttend van d ijk meneer stuurman ik kom weer terug sl ec ht uit ik h ad h et ve el te druk nie t mijn bij u de redactie van uw clubblad lijkt er wel oren we rk en mijn ge zin later he eft een re d ac ti e lid naar te hebben om te gaan samenwerken met liet het nog e en s gevraagd to en h eb ik na een jaar blad van een andere vereniging met de concurrent dubben uit eind elijk ja ge z egd vo or mij zijn zal ik maar zeggen wat vind u daarvan er twe e moti eve n om aan het blad mee te stuurman op de eerste plaats ik zou er niet we rken e e n vakinhoud e lijk moti e f ik vind van schrikken het gonst de laatste tijd dat ve rnieuw e nde id eee n ov e r ons vak ver immers van initiatieven in die richting de spreid moet en word e n en e en pra kti sch ene nog wilder en grootser dan de andere alle moti ef ik vind het mooi om een tijds chrift t e verenigingen op een hoop gooien lijkt me m a k en echter een heilloze weg je verliest dan het van dijk st el dat ko rt na e lkaar een aa n tal kleurrijke geheel van nu de diversiteit van lede n va n de reda cti e er de brui aan geeft twee gaa n standpunten die weerspiegeld wordt in een er met zwangerschapsverlof een de rde k rijg t een pluriform aanbod aan tijdschriften is iets om baan buiten het o nde rwijs die ni et is te combin e ren zuinig op te zijn m et het redactiewerk wat doet d e reda ct ie van dijk ja maar ik wil antwoord op mijn va n moersel a natuurlijk proberen we dat vraag het gaat hier niet om een groots initiatief om soort calamite iten voor te zijn e en punt van alle verenigingen onder te brengen in een soort fetle aanho udend e zo rg i s v e r s te rkin g van d e re dac ratie neen de redactie wil hetgesprek aangaan over ti e met m en s en uit zovee l mogelijk v e rs c hil samenwerking met slechts een zustervereniging lend e ond erwij ssector e n b as is onderwij s vo i bovendien is dat de zustervereniging waarmee u het mbo volwassen eno nderwijs enzovoort ook meest verwantschap hebt wat doet u al s de redactie op ste rkte i s kijken we altijd uit stuurman in mijn eentje doe ik natuurlijk na ar nieuwe mensen niets in zo n geval lijkt het me zinvol als het van dijk dat kan allemaal wel zijn maa r deze bestuur van de vereniging samen met d e 266 moer 1995 6 redactie van het blad om de tafel gaat zitten in samen te werken met andere bladen is na een open di s cussie zull en we dan alle argu tuurlijk ook in het belang van de vereniging menten voor en tegen zo n samenwerking op redactie argumenten zijn per definitie ook een rij tje mo e ten zetten verenigingsargumenten van dijk u zei daarn e t dat u voor s trat egisc h e samenwerking b ent is h e t s am en niet een ande re van dijk mevrouw van der vonne vindt u dat vere nig ing maken van een tijdschrift zo n vo rm van uw vere nig ing zijn we rk goed do e t samenwerking van d er vonn e ik heb al gezegd dat ik niet stuurman n e en dat lijkt me toch me er een zo n duidelijk beeld heb van de activiteiten structur el e samenwerking i ets dat je aangaat van de vereniging ik weet het eig enlijk niet voor l a ngere tijd van dijk laat ik h e t anders vragen wat m oet e r geb eure n ee r u uw lidmaatschap opzegt van dijk mev ro uw van moe rset uw b es tuur h eeft van d er vonne mijn hemel daar vraagt u het bele id voo r de kome nde viffjaar vastgesteld een wat nou mo e t ik bekennen dat ik een poo sj e kernpunt van dat be le id is dat er niet gestreefd wordt geled e n er wel eens over g e dacht heb om op naar s tru cturele samenwerking met zu s te rve ren igin te zeggen maar dat had weer met h et tijd ge n gaat u i n op h et v e rzoek van dat z us t erblad s c hrift te maken ik vond er toen te weinig in o111 ee ns te praten o ve r sam en werking terug dat me t mijn eigen praktijk te m a ken va n moerse t ik d e nk h e t to ch wel ik kan had dat is l a te r beter g eworden ik zou me voorst e ll e n dat de reda cti es van tijdschrif opzeggen als ik lange tijd niets intere ssants in te n bepaalde afspraken kunnen m a ken je zou het tijdschrift l ees bijvoo rb ee ld h e t werkt e rre in kunn e n ve rkave van dijk ste l h e t tijdschrft fu see rt m e t een an len je z o u artikel e n en me t name aankondi d er blad er korren nu ook artikelen e n medede lin gingen kunnen uitwisselen je kunt e r samen gei i van ee n ande re veren iging in wat d oe t u naar s treven de doelg ro e p di e voor e en de el van d e r vonn e nou in ieder ge v a l niet toc h h e tz elfd e is z o go ed m oge lijk te info r zo ma a r opzeggen misschien geeft zo n fusie m e re n we l b eschouwd kun je zeg g e n dat da t wel ni e uw elan aan he t tijdsc hrift als nu op allem a al ac tivite ite n zijn die pa s sen binn en e en termijn zou blijken dat di e fusie leidt tot ver s trategische sa me nw e rking vlakking tot kl eurloo s heid ja dan zou ik d e nk van dij k he t m ake n van afsp rake n en uitwisse ik wel opzegg en len van informatie blijkt zogoed te gaan zo vrucht baar t e z ijn dat h et pro du ce ren van een gemeen van dijk en wat zouden die andere leden lezers schappelijk bla d vee l efficienter zo u zijn de prak doen t ijk wijst uit dat een blade r fu s i e dus s tru cture le samenwerking vee l slimmer is wa t doet u van mo erset dan zull en we to c h opni euw ni e t h e t b es tuur in d e sla g mo ete n van dijk v gaat opnieuw m et li e t bes tuur i n de slag het b es tuur werpt tegen dat e r sl echts reda c ti e argum e nten zijn voo r samenwerking efficienter werken geen dubbel werk geen n odeloze concurren tie vanuit het p ersp ecti ef va n de ze lfs tandige vereni ging zijn er volgen s li e t b es tuur geen argumenten voo r een blade r fus ie he t bestuur constateert ec hter we l d e dreig irty van identit eitsve rlies van mo e rse t ik geloof nie t zo in die s c h e i ding tussen ve reniging en tijdschrift kijk de ve re niging streeft be paalde doelen na bijvoor be e ld h e t uitdrage n van idee e n ov e r onder wijsvernieuwing een m edium voor he t uit drage n van di e ide een is het blad kwaliteits ve rbetering van h e t blad en dat kan door 1995 6 moer 2 6 7