Digitale lees- en schrijfvaardigheid

Publicatie datum: 2009-07-01
Auteur: Gino Bombeke
Collectie: 38
Volume: 38
Nummer: 5
Pagina’s: 3-12

Documenten

3 digitale lees en schrijfvaardigheid gino bombeke ict heeft de laatste jaren duidelijk zijn weg naar de klas gevonden uitgeverijen brachten didactische softwarepakketten op de markt schoolboeken pakten uit met een website of cd rom en leraren gingen zelf aan de slag om remedieringssoftware aan te maken hierbij werd uitgegaan van de voordelen van ict het multimediale karakter de persoonlijke en onmiddellijke feedback en de mogelijkheid om te dif ferentieren en zo oefeningen op maat aan te bieden aalleraren merkten ook een nood om de archieffuncties leraren ondervonden ook strategieen die binnen het traditionele vaar dat bronnen soms blind overgenomen wer digheidsonderwijs aan bod kwamen toe te den leerlingen maakten bij het schrijven passen in de nieuwe digitale context het gebruik van de copy pastefunctie om gevon internet is een fantastische informatiebron den materiaal te selecteren en aan hun eigen waarbij documenten onderling met elkaar werk toe te voegen verbonden zijn door het volgen van koppe lingen wordt een gebruiker naar relevante het mag duidelijk zijn dat in al die voorbeel informatie geleid internetpagina s hebben den de nadruk ligt op het informatieaspect ook als meerwaarde dat audio en videobe van ict het internet wordt vooral gezien als standen geintegreerd worden aangeboden een gegevensbron waar met een zoekmachine kun je bovendien over een massa informatie te leerlingen ongeveer alle onderwerpen een massa infor vinden is ook in het gebruiken het matie vinden deze manier van informatie onderwijs lag de focus net vooral als een lezen en vinden wijkt sterk af van de traditi hoofdzakelijk op het leren communicatie onele aanpak bij offline bronnen omgaan van leerlingen medium met online materiaal de het nieuwe medium bracht ook enkele geva aanpak vertrok vanuit de ren met zich mee waarmee taalleraren hun bronnen en was analyserend en beoorde leerlingen leerden omgaan zo werd het zoe lend ook binnen specifieke leesopdrachten ken naar online informatie onmiddellijk die leraren aanmaakten bijvoorbeeld gekoppeld aan een kwaliteitscontrole van de webquests over een bepaald onderwerp gevonden bronnen het is immers niet altijd bleef de rol van de leerlingen vooral passief duidelijk wie de auteur van een website is en en reflectief ze zoeken informatie beoorde hoe waardevol het aangeboden materiaal len ze en herformuleren de gevonden gege inhoudelijk en vormelijk wordt gepresen vens als antwoord op gestelde vragen teerd bovendien dreigden leerlingen ver dwaald te raken in de veelheid aan zoekre het dagelijks ict gebruik van onze leerlingen sultaten de koppelingen en de uitgebreide wijkt daar echter sterk van af leerlingen juli 2009 nummer 5 38e jaargang 4 gebruiken het net immers vooral als een en wat dan precies de toegevoegde waarde communicatiemedium ze sturen e mails is om enkele sterktepunten van web 2 0 naar elkaar praten via online chatkanalen aan te halen vertrekt dit artikel van weblogs windows live messenger chatboxen heb dat nog steeds groeiende medium is immers ben een online profiel myspace facebook een zeer representatieve vertegenwoordiger en windows spaces en zijn actief in com van de web 2 0 evolutie munities waar ze met andere gebruikers deelnemen aan online spelen of virtuele gemeenschappen ook wanneer we web weblog sites van organisaties of bedrijven bekijken merken we dat de focus sterk verschoven is in de richting van het interactieve gebruikers een weblog of blog is een online logboek worden uitgenodigd om zelf berichten te waarbij een auteur een persoonlijke bood plaatsen te reageren op stellingen of artikels schap brengt naar een groot en aanvankelijk en hun mening over een bepaald onderwerp onbekend publiek in korte zeer afgelijnde naar voren te brengen berichten geeft hij zijn mening over allerlei onderwerpen om de lezer meer achter grondinformatie te geven kan de auteur links opnemen foto s invoegen geluidsbestanden web 2 0 toevoegen enzovoort het uitgangspunt is dat bezoekers de berichten lezen en er een de verschuiving naar content creation is het reactie aan koppelen zo kan rond een kenmerk van web 2 0 met die term wordt onderwerp een gesprek ontstaan waarbij aangeduid dat het internet niet langer gezien mensen hun ideeen uitwisselen de weblog wordt als een verzameling van websites ger krijgt zo een beeld van wie zijn pagina maar als een continu groeiend platform bezoekt en kan de onderwerpen en berich waarbij de eindgebruiker een actieve rol ten dan afstemmen op een concreter doel krijgt hij zit niet langer alleen maar te wach publiek ten op informatie maar publiceert ook zelf en bewerkt informatie die andere gebruikers wat de vorm betreft lijkt een blog sterk op online plaatsen het bekendste voorbeeld een website bovenaan zie je een kop met de hiervan is de vrije encyclopedie wikipedia paginatitel en een afbeelding links of rechts wikipedia org in het scherm vind je een balk terug met links een archief een zoekfunctie of een naast de groeiende interactiviteit is ook het overzicht van recente berichten het groot multimediale karakter van het internet nog ste gedeelte van de pagina bevat berichten toegenomen waar nieuwssites oorspronke met tekst afbeeldingen en audio of video lijk een digitale tegenhanger waren van een bestanden ze worden onder elkaar geor traditionele krant merken we nu dat die dend het recentste bericht staat bovenaan bronnen audio en videomateriaal integre het oudste bericht staat helemaal onderaan ren een bekend voorbeeld hiervan is de vrt een auteur kan aan een bericht ook labels nieuwssite deredactie be tags koppelen als een bezoeker hierop klikt worden enkel de berichten getoond die men kan zich hierbij afvragen of het talen deze tag hebben onderwijs moet meegaan in die nieuwe stap 38e jaargang nummer 5 juli 2009 5 weblogs en traditionele websites enzovoort de creativiteit van een auteur wordt dus minder beperkt dan in een elek hoewel een weblog veel overeenkomsten tronische leeromgeving waar de inhoud in heeft met een traditionele website zijn er een standaardsjabloon wordt gegoten ook duidelijke verschilpunten uit de korte omdat hij geen aparte beschrijving blijkt duidelijk dat de focus ligt programma s moet down op het sociale aspect een auteur wil met zijn loaden kan een auteur door de reacties publiek in discussie gaan en vraagt om reac ook heel flexibel werken krijgt een auteur ties op zijn mening de mening wordt in hij kan van op gelijk welke een duidelijker korte berichten weergegeven waardoor de pc berichten aan de beeld van zijn focus ligt op het analyseren van informatie weblog toevoegen doelpubliek om ze in een beknopte en heldere vorm aan waardoor hij te bieden omdat er geen plaats is voor een een traditionele website zijn inhoud en lange uitwerking zal een auteur zijn ideeen is statisch de auteur kiest schrijfstijl kan zeer bevattelijk en to the point moeten weer voor een lay out die de aanpassen geven om niet te vervallen in oppervlakkig bezoeker houvast biedt heid kan een auteur ervoor kiezen om ver ook krijgt een bezoeker dieping aan te bieden door links naar maar een versie de laatste te zien weblogs relevante bronnen op te nemen en bestan zijn daarentegen dynamisch als bezoeker den tekst audio of video aan de weblog vind je er geen vaste navigatie terug en kun toe te voegen door de reacties krijgt een je de pagina s aanpassen door bepaalde auteur ook een duidelijker beeld van zijn labels of categorieen te selecteren bovendien doelpubliek waardoor hij zijn inhoud en wordt een blog gradueel opgebouwd waar schrijfstijl kan aanpassen dat is bij traditio bij eerdere berichten niet verdwijnen dat nele websites niet het geval brengt een heel sterke intrinsieke meer waarde met zich mee een auteur ziet zich omdat het geheel gepubliceerd wordt voor zelf groeien in de loop van zijn project een groot publiek maakt een auteur gebruik van de standaardtaal de sneltaal acronie weblog in het onderwijs men en emoticons die typerend zijn voor forums en instant messaging zijn dus geen door de verschilpunten die in het vorige deel kenmerk van blogs werden opgesomd lijken weblogs ons een sterke toepassing van ict in het talenonder weblogs hebben bovendien een zeer lage wijs leerlingen selecteren bronnen analyse technische drempel een auteur moet geen ren ze en vatten ze samen door de lengte kennis hebben van html of flash om een van de berichten en het beoogde doelpu knap resultaat te bereiken bij het maken van bliek worden ze snel van de oorspronkelijke een blog ligt de focus op de inhoud en niet teksten weggetrokken waardoor er veel op de technische uitwerking ervan toch minder kans is dat ze gevonden informatie heeft een auteur veel vrijheid om het resul blind gaan kopieren en plakken ook wan taat een eigen lay out te geven en zo om te neer leerlingen een antwoord formuleren op gaan met web eigen elementen hij kan links een reactie van een medeleerling of bezoe leggen een achtergrond kiezen en invoe ker zullen zij informatie moeten opzoeken gen de tekst volledig opmaken de alge en parafraseren weblogs vormen zo een mene schikking van zijn pagina aanpassen manier om actief en creatief met lees en juli 2009 nummer 5 38e jaargang 6 schrijfvaardigheid aan de slag te gaan in het hierbij assisteren en evalueren naast de bij talenonderwijs dragen waarbij de inhoud belangrijk is zul len leerlingen ook vormelijke aspecten uit ook op technisch vlak zijn weblogs heel werken en de kennis die ze erover ver za inzetbaar leerlingen kunnen immers onmid melden aan elkaar doorgeven ze leren dellijk aan de slag zonder eerst een techni elkaar bijvoorbeeld foto s invoegen achter sche drempel te moeten overwinnen het is gronden aanpassen elementen aan het zij eenvoudig om berichten aan te maken links menu toevoegen enzovoort bij het uitwer toe te voegen bestanden in te sluiten en het ken zullen leerlingen moeten nagaan hoe ze geheel op te maken ook kan een weblog hun boodschap technisch zo goed mogelijk door iedere pc gebruiker bezocht worden je kunnen weergeven dat leidt tot concrete en moet dus niet inloggen om berichten te specifieke zoekopdrachten via zoekmachines lezen of reacties toe te voe gen omdat in of online berichtenforums deze vorm van een weblog alle berichten reacties en digitale lees en zoekvaardigheid gaat een opmerkingen blijven staan kan een leerling stap verder dan schoolse zoekopdrachten via zijn bijdragen vergelijken en erop reflecte google of yahoo ren weblogs openen ook de discussie rond cases medium en taalgebruik voor leerlingen hangt ict samen met informele communica tie via blogs kunnen we leerlingen erop wij hier worden vier cases voorgesteld om in de zen dat het informele aspect eerder gekop klas met weblogs aan de slag te gaan bij elk peld is aan de ontvangers voorbeeld worden links aangeboden naar hun vrienden in het dage concrete uitwerkingen uit de onderwijsprak dat brengt een lijkse ict gebruik dan aan tijk je vindt tussendoor ook verwijzingen heel sterke het medium zelf naar opdrachtbladen voor leerlingen en een intrinsieke handleidinggedeelte dat de leraar helpt bij meerwaarde al die elementen sluiten de voorbereiding en uitvoering deze lessen met zich mee aan bij de toenemende zijn slechts een uitwerking je kunt de voor een auteur ziet aandacht rond onder beelden altijd bewerken verbreden of op zichzelf groeien zoeksvaardigheid en de eigen onderwerpen toepassen in de loop van bijhorende nieuwe evalu zijn project atievormen de weblog biedt naar ons inzien dan digitale leesvaardigheid ook een waardig alterna aan de hand van weblogs tief voor het presenteren van verwerkte informatie waar bij een powerpoint presen momenteel wordt bij het oefenen op digitale tatie de nadruk ligt op schrijfvaardigheid als leesvaardigheid vooral gebruik gemaakt van ondersteuning van een mondelinge presen traditionele zoekmachines als google tatie komt bij de weblog het schrijfproces en yahoo en altavista leerlingen krijgen hier resultaat zelf naar voren bij feitenvragen waarop ze door het ingeven van een correcte zoekopdracht met via weblogs kunnen leerlingen rond een booleaanse operatoren aanhalingstekens bepaald onderwerp samenwerken en elkaar enzovoort het antwoord vinden digitale 38e jaargang nummer 5 juli 2009 7 leesvaardigheid blijft op die manier beperkt van links om naar speci de weblog biedt tot information retrieval het pure zoeken en fieke informatie te zoeken een waardig vinden van gevraagde informatie reflectie verenging of om net alternatief voor bij deze leesvaardigheid beperkt zich vaak meer informatie te krijgen het presenteren tot het beoordelen van ingegeven zoekter over de achtergrond ver van verwerkte men breding het gebruik van informatie tags labels en catego heel wat leraren maakten daarom de over rieen en het gebruik van stap om digitale leesvaardigheid te koppelen een zoekfunctie dat wordt versterkt door aan een opgegeven website bij het opzoe het multimediale karakter van weblogs ken ligt de focus dan op het verschil tussen meer dan bij websites is er een integratie van traditioneel lezen lezen op papier en hyper audio en videomateriaal in de berichten lezen lezen binnen een online context de een prachtig voorbeeld hiervan is sven nadruk ligt hierbij op het volgen van koppe speybroucks weblog voor de laatste show lingen het gebruik van de navigatie en de interessantekennis be toetsencombinatie ctrl f het letten op gemarkeerde woorden enzovoort toch blijft weblogs zijn ook opinierend het zoeken ook hier het inhoudelijke op de voorgrond van feitelijke informatie wordt zo uitgebreid staan en blijven de zoekopdrachten vaak met het analyseren van een persoonlijke beperkt tot het vinden van gevraagde infor reactie hierbij kunnen we leerlingen laten matie zoals we eerder al aangaven hebben focussen op het standpunt van de auteur websites immers een statisch en beschrijvend reageert hij consequent in de verschillende karakter berichten rond een bepaald onderwerp op welke punten wordt hij door de bezoe wanneer we die oefening toepassen op kers tegengesproken in reacties bij dat weblogs blijft de vormelijke component be laatste kan ook aan beoordeling gedaan houden sterker nog door het dynamische worden we kunnen leerlingen de vraag karakter van de internetpagina s het gebruik stellen om reacties te vergelijken de argu van categorieen en labels en het ontbreken mentatie erin te beoordelen zelf een reactie van een vaste navigatie worden aanvullende te formuleren of hun eigen mening aan de vormen van hypertekst toegepast bij het reacties van anderen te toetsen voorbeel zoeken en in de reflectie erop staan leerlin den van blogs die bruikbaar zijn voor dat gen ten volle stil bij de verschillen tussen soort zoekopdrachten vind je op deredactie lezen in een digitale context en lezen op deredactie be onderaan en knack papier centraal hierbij staan het gebruik knack be blog index jsp rechts juli 2009 nummer 5 38e jaargang 8 een klasblog rond gedichtendag in deze case werken leerlingen samen rond gedichtendag elke leerling leest een gedicht in met audacity een gratis programma om geluidsbestanden aan te maken vervolgens plaatst elke leerling dat bestand op de weblog samen met een begeleidende tekst die tekst vertelt 1 waar het gedicht over gaat 2 wat de appreciatie van de leerling was en 3 of het gedicht een aanrader is of niet elke leerling voorziet zijn bericht van een titel een afbeelding en een koppeling naar het gedicht daarnaast gebruikt hij labels om het thema de auteur en trefwoorden aan te geven en voegt hij eventueel links naar interessante webpagina s toe in een volgende les surfen leerlingen door de een groepsblog rond een bepaald onderwerp blog en plaatsen ze reacties bij de gedichten van medeleerlingen we kozen ervoor ver het is ook mogelijk om leerlingen in groep schillende onderwerpen te geven die de leer een onderwerp te laten uitwerken zo kun lingen aan bod moesten laten komen in hun nen zij verschillende deelaspecten van een reacties zo werd het reageren gestuurd en topic als posts op een groepsblog plaatsen konden clichereacties vermeden worden als voorbeeld vermeld ik hier een project rond medieval england dat kaderde in een na de les werd het adres van de blog op de samenwerking tussen de vakken geschiede website van de school geplaatst zodat op nis informatica esthetica en engels we wil gedichtendag ook andere leerlingen naar de den leerlingen in het vierde jaar voorberei site kunnen surfen en hun mening over de den op de onderzoeksopdrachten die ze in geplaatste gedichten en berichten kunnen de vrije ruimte derde graad moeten maken geven je kunt een voorbeeld bekijken op aan het begin van de eerste les waren zij ver gedichten wordpress com die blog trouwd met het concept weblogging en werd gemaakt door de leerlingen van 4e van hadden zij op een klasblog al berichten het paridaensinstituut in leuven geplaatst cf de vorige case als vertrekpunt kregen de leerlingen een pitkin guide over het onderwerp de opzet was om een statisch en traditioneel boekje over de middeleeuwen in engeland te her werken dat project duurde vier lesuren en elke les startte met een taakverdeling omdat elke vakleraar een les besteedde aan het pro ject kon het binnen een week afgerond worden en verloren de individuele collega s weinig tijd een bijkomend voordeel was dat de vakleraren focusten op een aspect van de 38e jaargang nummer 5 juli 2009 9 taak taal de inhoud het vormelijke van de de lessenreeks een leerling minstens drie van blog en er aparte evaluatiecriteria voor de vier taken op zich genomen hebben opstelden naast het verwerken van de brontekst moes ten de leerlingen een lijst aanleggen met de leerlingen kozen telkens een van de vol specifieke woorden een lijst met relevante gende rollen weblinks een omschrijving van het project en een groepsvoorstelling de blog de groepsverantwoordelijke mocht als medievalages2 blogspot com geeft een enige van de groep overleggen met de impressie van het eindresultaat leraar en de verantwoordelijken van andere groepen hij vulde het procesver een andere invulling van een groepsblog slag van de les in de verantwoordelijke bestaat eruit dat je leerlingen gedurende een kon ook inspringen bij alle andere taken bepaalde periode een weblog laat bijhouden tijdens de derde les werkte hij een over een taalonderwerp zo spreken ze groeps en projectvoorstelling uit onderling af wie wanneer een bericht plaatst en bewaken ze dat de inhoud gevarieerd is de auteur las de oorspronkelijke tek je maakt met leerlingen vooraf het best sten vatte ze samen als weblogbericht afspraken over de frequentie en de lengte en speelde die door aan de corrector hij van de posts leerlingen kunnen dan zelf stond ook in voor het aanleveren van berichten schrijven verwijzen naar externe afbeeldingen en eventuele links bij de websites een link opnemen naar een inter berichten tijdens de laatste les kon hij view website van een radiostation een inspringen om de corrector en de ict koppeling maken naar een fragment op verantwoordelijke te helpen youtube enzovoort zo ontstaan knappe gehelen die zeker een waardig onderdeel de corrector las de teksten na en verbe kunnen zijn van een portfolio ook als inlei terde ze de afgewerkte teksten werden ding op of uitwerking van lessen rond taal doorgespeeld aan de ict verantwoorde kunde zijn er heel wat mogelijkheden je lijke de corrector kon ook opmerkingen kunt je leerlingen een weblog laten bijhou geven over de lay out en opmaak van de den over taalontwikkeling jongerentaal weblog aan het begin van de eerste les nieuwe woorden taalgebruik in reclame werkte hij als auteur omdat er dan nog taalgebruik in soaps taalvariatie enzovoort geen materiaal te verwerken was een individuele blog als elektronisch portfolio de ict verantwoordelijke bepaalde de lay out van de weblog of paste hem ver weblogs kunnen ook toegepast worden als der aan hij was er ook verantwoordelijk elektronische versie van het portfolio alle voor dat de nagelezen berichten op de activiteiten die in een traditioneel portfolio site geplaatst werden tot slot zorgde hij zitten kunnen een vertaling krijgen in de voor een lijst met relevante weblinks en digitale vorm dat materiaal is permanent koppelingen naar online afbeeldingen beschikbaar leerlingen kunnen het dus niet kwijtraken en leraren kunnen het inkijken de rolkeuze was vrij zodat leerlingen onder zonder dat er massa s papieren over en weer ling hun kwaliteiten en sterktepunten kon moeten ict opdrachten in de klas kunnen den afwegen toch moest aan het eind van onmiddellijk aan het portfolio worden toe juli 2009 nummer 5 38e jaargang 10 gevoegd en ook elders kunnen leerlingen den uitgewerkt het was de bedoeling een aan documenten werken dat laatste is algemene wegwijzer te geven en je zo op vooral een voordeel voor jongeren die twee weg te helpen om weblogs op een verant wekelijks bij een van hun ouders wonen woorde manier in de klas toe te passen het volledige gamma van mogelijkheden en het medium laat ook toe om audio en functies leer je echter heel snel al doende videobestanden te integreren waardoor kennen wordpress is immers een zeer intui minder tastbare taaltaken ook hun weg naar tieve en bijzonder gebruiksvriendelijke toe het portfolio vinden zo kunnen leerlingen passing bovendien is het niet moeilijk om tussen verschillende opdrachten hun groei audio en videomateriaal te integreren vaststellen en terugkijken naar het resultaat van een vorige spreektaak in de vorige paragraaf zijn vier concrete les en de commentaar die suggesties voorgesteld ook die werden zo blijft het door hun leraar of klasge algemeen omschreven het is immers de aanpassen van noten als reactie geplaatst bedoeling dat leerlingen zelf of in groep op de blog een is zoek gaan naar de mogelijkheden om hun uitdaging die boodschap binnen de digitale context naar de leerlingen op een volledige bespreking hun publiek te brengen door de drempel eigen tempo en van de blog als portfolio technisch zo laag mogelijk te leggen blijft de volgens hun eigen valt buiten dit artikel er focus ook constant liggen op het inhoude kunnen invullen valt immers heel wat te lijke aspect van de berichten leerlingen kun zeggen over de meer nen via helpfuncties en links naar online waarde en voordelen die forums zelf op zoek naar technische moge deze vorm aanbiedt ik neem hier twee illu lijkheden zo blijft het aanpassen van de blog stratieve links op nigeldemaeght een uitdaging die de leerlingen op eigen wordpress com en riek89 wordpress tempo en volgens hun eigen kunnen invul com het gaat om weblogs die leerlingen len ze bepalen immers zelf wanneer ze iets maakten voor engels in het vierde jaar zij nieuws willen integreren en kunnen hun hielden in de loop van een trimester een bevindingen uitwisselen met medeleerlin elektronisch overzicht bij van de taaltaken gen en bijhorende verbetering die zij in de les deden zelf een les rond weblogs uitwerken als je zelf een lessenreeks rond blogs uit werkt is een vage opdracht het grootste aan de slag gevaar opdrachten als maak een weblog over shakespeare of verzamel informatie op gedichten wordpress com vind je over dialecten doen terugdenken aan vage onder de knop over een handleiding om zoekopdrachten die in het begin van de weblogs aan te maken we vertrekken van internetincorporatie in de klas de kop opsta het gratis online platform wordpress nl ken zoek iets op over war poetry en wie wordpress com waarbij je na een eenma was bredero leerlingen weten in dat geval lige registratie weblogs kunt aanmaken en niet wat er van hen verwacht wordt en de bewerken de handleiding beperkt zich tot vaagheid van de opdracht zet de deur naar de basisacties niet alle mogelijkheden wer kopieren en plakken wagenwijd open 38e jaargang nummer 5 juli 2009 11 geef leerlingen altijd een stappenplan met een blog leent zich meer dan traditionele zowel een inhoudelijke als een vormelijke schrijftaken tot zelfevaluatie de leerling houvast dat stappenplan moet de opdracht kan immers oudere berichten bekijken en concreet weergeven en een uitgewerkt ver vergelijken met recente toevoegingen hij loop schetsen zo kunnen leerlingen snel aan kan zo zien hoe hij geevo de slag en verliezen ze geen tijd omdat ze lueerd is en hoe de reac niet exact weten wat er van hen verwacht ties van zijn leraar of spoor leerlingen wordt bovendien leent een ict lokaal zich medeleerlingen zijn ver altijd aan om de niet tot lange inleidingen en uitgebreide dere schrijfproces hebben berichten kort mondelinge opdrachten beinvloed te houden met een publiek van laat leerlingen ook surfen naar weblogs van in de uitgewerkte les medeleerlingen in andere leerlingen of andere groepen zo suggesties stonden naast het achterhoofd kunnen ze inspiratie opdoen en te rade gaan het schrijven zelf ook on bij hun klasgenoten over bepaalde aspecten derzoekscompetentie en verplicht leerlingen ook om te reageren op groeps werk centraal bij een reflectie moet berichten van andere groepen zo reflecte dus niet alleen stilgestaan worden bij de ren ze over de blog van medeleerlingen en blog maar ook bij de manier waarop de leer krijgen ze reacties die hen helpen bij de ver lingen er samen aan gewerkt hebben er zal dere uitwerking spoor leerlingen altijd aan dus bijgevolg een cijfer gegeven worden om de berichten kort te houden met een voor de weblog het product en de manier publiek van medeleerlingen in het achter waarop hij tot stand gekomen is het pro hoofd wijs hen er ook op dat de blog voor ces bij een groepswerk is het aan te raden iedereen toegankelijk is de stijl en het taal om de leerlingen na elke les hun opdracht gebruik moeten dus neutraal zijn formulier te laten indienen zo heeft de leraar een beeld van de samenwerking en evaluatie hun vorderingen en kan hij het werk bijsturen door omdat de weblog gradueel wordt opge suggesties te geven en de leerlingen bouwd is het mogelijk om onderdelen in commentaar te voorzien doen onderling reacties te beoordelen en van relevante aan peer evaluatie opmerkingen te voorzien de leerlingen doen opbouwen door berichten onderling aan peer evaluatie door berichten van elkaars blog van elkaars blog te beoordelen die com zoals eerder al is aange te beoordelen mentaar is dan voor de leraar en alle leerlin geven lenen weblogs zich gen permanent beschikbaar dat is vooral tot het uitdiepen van een zinvol bij langere opdrachten of het gebruik bepaald onderwerp leerlingen voegen van een weblog als e portfolio een leerling samen berichten toe aan een blog bezoe kan de reacties bekijken en de opmerkingen kers bekijken het resultaat en voegen er die erin gegeven worden toepassen bij de reacties aan toe hierbij is het proces min verdere uitwerking van de weblog de leraar stens even belangrijk als de inhoudelijke ver kan ook altijd terugkijken naar zijn eigen werking uit het voorgaande mag duidelijk commentaar bij vorige berichten en nagaan zijn dat leerlingen digitale lees en schrijf of er rekening is gehouden met de gegeven vaardigheid tijdens het webloggen combine opmerkingen ren met onderzoekscompetentie juli 2009 nummer 5 38e jaargang 12 het rendement hoewel de instapdrempel kreeg een vertaling binnen een digitale con zal een pak heel laag is is het toch text na een schets van de web 2 0 golf wer hoger liggen nuttig een aantal basis den vier cases gepresenteerd van blogs als als leerlingen principes van het weblog actieve werkvormen vervolgens kreeg de stapsgewijs met gen kort in te oefenen lezer een aanzet om zelf een blog aan te weblogs in de voor leerlingen aan de maken en uit te bouwen klas hebben slag gaan met hun eigen leren omgaan blog het rendement en het is handig om bij het uitwerken van het resultaat zal een pak weblogs te vertrekken van een onderwerp hoger liggen als leerlingen waar je sowieso veel over afweet zo kun je stapsgewijs met weblogs bij de implementatie alle aandacht besteden in de klas hebben leren omgaan in dat aan de vormelijk nieuwe kenmerken opzicht is het zinvol om met enkele collega s binnen een jaar of over verschillende jaren de lezer kan steeds terecht op gedich een traject uit te werken ten wordpress com voor meer achtergrond informatie onder leraren staat een lesuit werking en bij over zijn basishandleidingen te vinden van wordpress een gratis blog slot platform en audacity een programma om elektronisch audio aan te maken dit artikel wou een algemeen beeld geven van hoe je met weblogs in de klas aan de heel veel plezier en succes bij het integreren slag kunt een aantal traditionele opdrachten van een weblog in je les gino bombeke paridaensinstituut leuven ginobombeke yahoo com 38e jaargang nummer 5 juli 2009