Don Quichote en Rambo: het woord vermoord of het beeld gekeeld?

Publicatie datum: 1990-06-01
Collectie: 19
Volume: 19
Nummer: 6
Pagina’s: 3-6

Documenten

don quichote en rambo het woord vermoord of het beeld gekeeld walter de hert de evolutie van het beeldmedium is de laatste tien jaren in een stroomversnelling terechtgekomen waar rafters enkel van kunnen dromen mocht een blik op uw eigen leefruimte niet overtuigend zijn sla er dan een willekeurige kraut of tijdschrift op na en ontdek hoe de wondere wereld van het beeld een plaatsje heeft veroverd in de geschre ven pers vaak zelfs in een eigen mediarubriek al at daarbij in het oog springt is de hete de rol van de geschreven pers is op zijn minst rogeniteit van de onderwerpen als ik gezegd dubbelzinnig omdat ze in vele gevallen even grabbel in de ton met de opbrengst zowel betrokkene als rechter is wordt een voort van 66n jaar kranten knippen krijgt u het durend schimmenspel van aantrekking en afsto volgende beeld tv en reclame vtm arne ting opgevoerd een weekblad als humo bijvoor rikaanse soap australische soap vtm tv en beeld public eert noodgedwongen de kijkcijfers die geweld tv en sex vtm videoclips vtm media zeer gunstig uitvallen voor vtm om nadien in de technologie mediabeleid commerciele televisie rubriek dwarskijker de be kroonde programma s tot kabeltelevisie betaaltelevisie vtm en nog veel op de grond of to broken niet alleen de pers heeft meer moeite met een en ander televisie gemaakt zoals het ge vtm in deze opsomming is niet bedoeld door vtm is waarschijnlijk de bare duivel in de om de lathers op mijn hand to krijgen het is nu ogen van velen die het medium zolf attic al veroor eenmaal zo dat de naam vtm in 30 van de arti deeld hebben als zijnde het verloederingsmecha kels voorkomt in zekere zin vomit de nieuwe nisrne van onze cultuur vlaamse zender de rode draad doorheen de diver als leraren 1 cultuuroverdragers zijn mag de se onderwerpen niet gesubsidieerde plus com discussie tussen voor en tegenstanders van de merciele televisie haalt de centen uit de reclame beeldcultuur hen niet koud laten de bedoeling van heeft dus veel publiek nodig en zendt dus zgn ipu dit artikel is niet zozeer de discussie to beslechten bliekvriendelijke programma s uit die 80 van maar wel eon aantal argumenten aan to dragon vlaanderen aan de vtm buffs kluisteren en 20 om meer veel meer aandacht to besteden aan tot wanhoop drijven het beeldmedium in de klas 19 de jaargang hummer 6 juni 19901grar ondertitels gaat hans magnus enzensberger een de loopgravenoorlog stuk vender hij zegt o a het volgende over de slachtoffers van het beeldmedium het gaat hem tussen woord good want hij lijdt dat zijn eigenzinnigheid is af gestompt lucht hem veeleer op dat ie zich ner en beeldcultuur gens meer op koncentreren kan stelt hij op prijs dat hij niet weet of begrijpt wat er met hem gebeurt de naam die telkens weer opduikt in recente kriti vindt by een voordeel hij is mobiel hij kan zich sche publikaties over de beeldcultuur is die van gemakkelijk aanpassen hij beschikt over gen niet neil postman voor sommigen een goeroe voor bering doorzettingsvermogen we hoeven ons dus anderen een doemdenker beide partijen hebben om hem been zorgen to maker hij denkt dat hij zich intussen ingegraven in hun stellingen en good op de hoogte is hij kan gebruiksaanwijzin schijnen niet van plan die op te geven 2 gen piktogrammen en checks ontdjferen hij lk verkies de discussie dichter bq huffs aan te vatten beweegtzich in gen omgeving de hem hermetisch omdat postman vaak uniek amerikaanse toestan afsluit van elks bewustzijnstwijfel 15 den beschnift en omdat wij niet hebben moeten hoor ik daar een elitaire stem de het onderwijs wachten tot 1986 voor de eerste kritiek op de tv veroordeelt dat overlevkvsstrategleen en corn losbarstte reeds in 1951 schreef remco cam municatievevaardtheden ophetcurrialum zet pert het volgende voor de televisie zijn o a een wordt weer eons vergeten dat het grootste deel camera en een ontvangapparaat nodig om van van de bevoiking aan die cultuur been boodschap voetbalwedstrijden maar niet te spreken tele heeft visie verenigt het gezin in de huiskamer tele het is duidelijk dat een fleet van de dude elite visie leert ons uit andermans doppen te kijken 3 waarbij leraren zich vaak rekenen de controls over veertig jaar later is er eigenlijk weinig toegevoegd de cultuur verloren heeft en daarom alle zonden aan de kritiek op de televisie alleen wordt het nog van israolaan het meest populace aspect van de zelden zo gevat gesteld massacultuur wil toeschrijven de televisie de film als we pro en contra tegenover elkaar stellen dan de video kortom het beeld verschijnt het volgende beeld de discussie over het beeldmedium lijkt een her pro haling te worden van die over de roman kan een televisie zorgt voor een direct contact met wat detective good zijn en de strip zie alle contra s veraf ligt het is een venster op de wereld van hierboven dat er tussen alle literatuurgenres tv crebert een nieuw soon warmte voor alleen kai en koren zit is nu een algemeen goad dat flit staanden voor tv programma s ook geldt lijkt men niet zo met de nieuwe technologic kan het beeld zaken gemalckelijk te aanvaarden tonen die er niet zijn simulaties contra televisie credert illusies een fantastische wereld waaruit men sours niet weg kan cf de zgn pleidooi voor een rambo moorden in de v s iv beinvloedt ons denken staakt het vuren tv verdraait de werkelijkheid we zien niet wat er is tv maakt lui de zetel en chipsmentailteir 4 omdat toch islechte romans gelezen worden recent en meer op het gebied van de taalvaardig gslechte strips geconsumeerd en slechte program held luidt het dat het beeldmedium secundalre ma s bekeken kan het moedertaai onderwijs er analfabeten maakt waar herman de coninck niet onderuit ook die laatste to bekijken te analy spreekt van ijongeren leren nog enkel praten in seren en to bespreken a m juni 1990 19 de jaargang hummer 6 a 111111111111111 111111111111111111m een goede beeldopvoeding zou er m dan als volgt gebruiken ongeveer 20 romans per jaar to lezen kunnen uitzien als we nu h d c s werk ears verfilmden 1 vorming tot selectief kijken nu al is het zo dat walter de ned leraren vaak ggoede documentaires en speelfilms verbondstraat 90 selecteren voor hun leerlingen hier vormt meestal 2000 antwerpen de inhoud het criterium wat mij hierin stoort is dat de keuze van de leraar vaak eenzijdig is en dan ook weinig invloed zal noten hebben op een selectieve houding van de leerlin 1 terarent vervangt hier het omslachtige wm gen daarbij komt dat de selectie vaak het traditio ren en leraressen en het neerbuigende nelefilmforum vervangt er valtwat te zeggen voor krachten de financiele en organisatorische voordelen van 2 ter illustratie van een en ender vindt u in het gebruik van de video op school maar de video schaars enkele van de markantste uitspraken opname van een speelfilm kan nooit het effect van die ik genoteerd heb ze ziin ofwel opvallend een projectie op grout scherm en al wat daarbij omdat ze aan het ongelooflijke grenzen ofwel komt vervangen gewoon grappig 2 selectief kijken kan enkel als er ook kritisch in beide gevallen schetsen ze de sky is the limit gekeken word we zijn eraan gewend geschreven mentaliteit van domdenkers en lefgozers reclame taalbeschouwelijk to benaderen waar voor gen aantal gematigde commentaren ver om kunnen we dat niet met beeldreclame waar w s ik near janssens 1987 janssens 1989 schijnlijk omdat kritisch kijken teveel als houding en van sacker het laatste fragment is in btjtage en to weinig als kunde beschouwd wordt opgenomen vooral de patriarchate toon valt 3 daarom is het noodzakelijk de beeldtaal to leren hierbij op kennen noem het beeldbeschouwing dit gaat 3 r lampert de televisie hear werking en heel wat vender dan weten wat begrippen als hoar nut in camped 1987 inzoomen of close up betekenen het vergt een 4 daze beperkte lifst is gebaseerd op k w b nieuwe opleiding van de begeleiders gelukkig zijn 1987 en de schoofteievisiereeks inleiding tot er de laatste jaren een aantal publikaties en een de beeldcuftuur aflevering 1 aantal videoprogramma s verschenen die daar op de gegevens over doze reeks vindt u in de biblio ingaan 6 grafie achteraan in dit rummer denk dat de kennis van de beeldtaal gekoppeld 5 n m enzensberger in p de moor 1988 aan selectief en kritisch kijken veal van de bezwa p 79 ten tegen de beeldcuituur kan en moetwegnemen 6 lk verwijs hiervoor naar de bibliografie achter in dit dossier vindt u artikels die een aanzet geven aan in dit nummer ell specifiek near centravoc tot beeldopvoeding hierbij mag het echter niet 1988 dietze 1987 moer 1980 en als pro blijven gramma intekling tot de beekicuftuur de angst voor cultuurverloedering mag dan wel bij elke vernieuwing gaat wet verloren opval grout ziin en ze enkel in de schoenen van het lend vond ik de voigende getuigenis van francis beeldmedium schuiven is niet eerlijk er is eon tijd bebeyuitkameroerrikschnifongetwiffek omdat geweest dat het boek in dezelfde positie stond cf ik heb taxer schrifven een banaal gevolg van eces de naam van de coos en ook boekverbran eenziekte die zoveetwelmenende mensen sinds dingen ziin van ale tijden de nieuwe inquisitie zal enkele eeuwen under de mensheid pogen to het ook niet halen omdat tegen elks vemieuwing verspreiden affabetisatie sinds ik schqf heb ik wet protester to noteren waxen die het echter nooit de herinnering om min voorvaderen to verge haalden 7 ten komi uit humo uit gen reeks waarin schri volgens recent onderzoekschijnt een gedegen tv vets vertellen wat schrilven voor hen betekent kijker in een land waarvan de zenders ondertitels geen nadere gegevens vart 19 de jaargang nummer 6 juni 1990 bibliografie tuss door b r t intektkig tot de beekkultuur school dienst media en televisiereeks 1988 remco camped camped compleet amster informatietechnologie van het dam de bezige bij 1987 herman de coninck smaakalslaatste verweer ministerie van onderwijs in knack 13 5 87 p 41 51 piet de moor zen en de kunst van het televisie scholen kunnen nog steeds terecht op de 4ken in knack 13 7 88 p 71 81 handelskaai 7 om gratis films to ontlenen er k w b kristelqke werklieden beweging de z n er ongeveer 3500 beschikbas of om achterkant van het nleuws leuven lnfodok b r t schooltehnisieprogramma s op 1987 videocassette aan te vragen 300 fr per neil postman wij amuseren ors kapot cassette misschien loch nog eens bjd om de weesp het wereldvenster 1986 befaamde lxuine dozen in huffs to haler karel van sacker inn land in de kedng 1830 adres ministerie van onderwijs dienst media 1980 dee 2 1914 1980 antwerpen de ne en informatietechnologie handelskaai 7 derlandsche boekhandel 1983 1000 brussel te1 021217 41 90 ow z a wmat sualiteit het persoonlijk darken abet uit ge bijlage makzucht neemt men passief qa wat wordt aan karel van sacker mo land ln de kering 1830 geboden en ongemerkt gaat men de wereld 1980 reel 2 p 183 184 van onrecht en geweldals onverm ijdelqk en van men mag hetnieteenzidig voorstellen de vlaam zelfsprekend beschouwen alla goads woe se televisie heeft de kukers gevoelig gemaakt lingen van de programmamakers ten spijt is de voor het mneuprobleem en ze aangespoord tot televisie een consumptieprodukt dat als verzet tegen de aftakeling zij toonde het onrecht een aantrekkenke en onmisbare verstrooiing in de wereld en de uitwiting van de ontwikke moeiteioos opdringt en allow al door zijn aan lingslanden zij onthulde de onbetrouwbaarheid wezigheid de massy de berusting aanpraat in van de wereldleiders door ze te bekijken met het een maatschappj die de mans miskent en ongenadig oog van de camera die achter het misbruikt maar hem paait met de verlokking halo rood hun verschijning dringt zodoende van het comfort wekte zij een nieuw politiek bewustzijn tenmin de televisie is de belasting niet kwijtgeraakt die ste bij wie het medium niet passief ondergaat aan het medium eigen is technisch en com maar het gebruikt als een oculair om de werke merciesl is zq een voortbrengsel van de wereld kkheidscherpertezien hetgroeiendvetzettegen bednjven die de samenleving naar hun hand de kemenergie en de kemwapens en het besef zetten doze machten hebben een passief dat de kemoorlog geen science fiction is maar publiek nodig en de televisie is het gedroomde een naderbi sluipende reareitzijn vooreen deel instrument om zo een publiek te vormen en in te darken aan de televisie stand te harden dagelgks z j de kijker in ulf vele onderzoeken blijkt echter dat de positie herniet reageren in het passief consumeren ve invloed beperkt is tot een minderheid voor de en watzu hem biedtwordt veal meerdan schijn meesten wellicht voor drie vierden van de bevol laat vermoeden gecontroleerd en gericht door king werd de televisie de verslaving van een de economische machten met de huh van dagelekse consumptie die door hear loutere vi nieuwsagentschappen en publiciteitsfirma s juni 1990 19 de jaargang nummer 6