Doorstroomproblematiek

Publicatie datum: 1998-01-01
Collectie: 01
Volume: 01
Nummer: 2
Pagina’s: 1-3
bulletin voor docenten in in de alfabetisering nummer 22 1998 1998 onderde loep doorstroomproblematiek en cathy berg dicky wijland en berg alfa project vmbo alfa project vmbo nieuw rotterdam sinds sinds een aantal jaren bestaat een aantal bestaat op op vmbo vmbo nieuw ro nieuw rotterdam alfa project in dit tterdam het alfa project dit project project worden worden anderstalige anderstalige leerlingen leerlingentussen tussende de 12 12 en en 16 jaar gealfabetiseerd gealfabetiseerd het alfa project alfa project bestaat bestaat uit uit twee parallel klassen parallel klassen ieder metmet een een eigen lokaal de eigen lokaal delaatste laatste twee jaar jaar is is in in samenwerking samenwerking met met het hetprojectbureau projectbureau ro rotterdam hard tterdam hard gewerkt aan het leerplan leerplan nederlands nederlands1 spreken 1 spreken lezen lezen schrijven schrijven binnen het leerplan binnen het leerplan is is d m v d m v aangepaste didactiek didactiek aandacht besteed aan aan het het leren leren van van schoolse schoolse vaardigheden vaardigheden werken in het leren werken in niveaugroepen niveaugroepen en en het hetzelfstandig zelfstandig leren leren op nieuw rotterdam nieuw rotterdam wordt wordt het het alfa project alfa project betekende betekende voorvoor de de leerlingen leerlingen een veilige en een veilige en beschouwd beschouwd als voorprogramma als een voorprogramma gestructureerde gestructureerde omgeving omgeving kleine eigen kleine klas eigen voorafgaand voorafgaand aan het het programma programma voorvoor lokaal duidelijke regels weinig lokaal duidelijke weinig verschillende verschillende anderstalige instromers instromers gemiddeld gemiddeldverblijft verblijft docenten nieuwe klas docenten in de nieuwe klas krijgen krijgen leerlingen leerlingen een analfabete leerling leerling een jaar inin het het alfa alfa van docenten les en van meer docenten en staan staan project project na dat dat jaar jaar stroomt stroomt de de leerling leerling er voor de ex alfa leerlingen leerlingen meermeer enen afhankelijk afhankelijk van van de leeftijd een leeftijd door naar een nieuwe nieuwe vakken op het het rooster rooster sinds sinds kort is kort is eerste instroomklas instroomklas anderstaligen anderstaligen 12 of of dan dan ook besloten besloten dat de leerlingen leerlingen na het het 16 gebleken gebleken is is dat dat de de doorstroom doorstroom naar naar een een doorstromen doorstromen nog nog geruime tijd tijd door de mentor de mentor volgende klas op op diverse diverse punten punten problemen problemen van het alfa project alfa project worden worden begeleid begeleid kan opleveren een groter knelpunt knelpunt betreft betreft de aansluiting aansluiting van onderwijsprogramma s op de onderwijsprogramma s op elkaar hoewel hoewel knelpunten in van het leerplan van in het leerplan het alfa project alfa project duidelijk duidelijk omschreven is omschreven is welk welk niveau niveau de leerling leerling moet hoewel leerlingen in de alfa klas hoewel de leerlingen alfa klas er er hebben hebben om mogen doorstromen om te mogen doorstromen naar een naartoe geleefd en en ernaar ernaar uitgekeken uitgekeken hebben hebben volgende volgende klas deze criteria klas deze criteria betreffen betreffen met met over te om over gaan naar te gaan naar dedevolgende volgende klas klas taalvaardigheden en name de taalvaardigheden en in in zekere mate mate blijken vaak na blijken na korte korte tijd tijd emotionele emotionele ook de schoolse schoolse vaardigheden vaardigheden problemen op te treden problemen treden hethet alfa project alfa project 1 1 criteria 1 de leerling moet voldoende technisch kunnen lezen lezen doe je overal kern 11 of 12 door middel van de dmt toets 2 wordt het niveau bepaald 2 de leerling moet voldoende begrijpend kunnen lezen eenvoudige teksten kunnen lezen en gesloten en open vragen kunnen beantwoorden 3 de leerling moet duidelijk leesbaar en in een redelijk tempo kunnen schrijven mijn eigen handschrift 4 de leerling beheerst een zekere woordenschat betrekking hebbend op de wereld thuis en op school d m v een systematische aanpak 5 de leerling is voldoende in het nederlands aanspreekbaar beschikt over voldoende mondelinge vaardigheden in bepaalde gebruikssituaties 6 de leerling moet goed zelfstandig kunnen werken en beschikken over bepaalde studie en schoolse vaardigheden omgaaan met schoolmateriaal instructies kunnen begrijpen kunnen omgaan met het rooster het schoolsysteem en de schoolregels kennen 7 de leerling moet bepaalde sociale vaardigheden bezitten hoe spreek je een docent aan hoe stel je je op in een groep doorverwijzing doorverwijzing gebeurt op basis van nederlands is er nog nauwelijks sprake van toetsresultaten na iedere kern van lezen aansluiting van de leerlijn van het doe je overal maken de leerlingen een toets alfa project lezen doe je overal beter en advies c q e rv aring van de docenten lezen mijn eigen handschri ft op de leerlijn elke twee weken vindt een kleine van de 1e instroomklas at namelijk spreken leerlingbespreking plaats door de beide is zilver ook wanneer in de toekomst nieuwe mentoren en de coordinator elke zes weken methoden worden ingevoerd de vakgroep is er een grote leerlingbespreking waarbij nederlands at orienteert zich momenteel alle docenten die aan de klas lesgeven hierop verwachten we niet dat zonder aanwezig zijn de beslissing om een leerling ingrijpen of aanpassen de leerlijnen op elkaar te laten doorstromen wordt genomen door de zullen aansluiten coordinator nadat de mening van de overige leerlingen die uit de alfa klas instromen in docenten is gevraagd doorverwijzing kan een ve rv olgklas worden bij het vak gedurende het gehele schooljaar nederlands geconfronteerd met een totaal plaatsvinden hoewel dat een a twee ander vocabulaire spreken is zilver is maanden voor de grote vakantie niet meer gebaseerd op de wereld van de zinvol is volwassenen zie de illustraties hieronder en nadat besloten is een leerling over te laten een voor hen onbekend soort oefeningen en gaan naar een volgende klas 1e wijzen van instructie ook wordt van de instroomklas at wordt de leerling uitgebreid leerlingen verwacht 4 a 5 lettergrepige besproken met de nieuwe mentor de overige nieuwe woorden te kunnen lezen docenten waa rv an de leerling les gaat krijgen douanebeambte bijvoorbeeld die niet tot ontvangen schri ftelijke informatie hun leefwereld behoren in beide klassen uitgebreidere informatie kunnen de docenten staan 16 uur nederlands per week op het vinden in het dossier van de leerling rooster in het alfa project is het programma door de vele onderdelen zeer afwisselend in aansluitingsproblemen de ve rv olgklas wordt voor het grootste deel uit eenzelfde methode gewerkt wat door de hoewel doorstroming grotendeels is leerlingen als zeer eentonig wordt e rv aren gebaseerd op resultaten bij het vak 2