Drama-organisaties op de planken

Publicatie datum: 1997-03-01
Collectie: 26
Volume: 26
Nummer: 4
Pagina’s: 62-67

Documenten

62 ac cyr a vi in r y i x iicd w canon cultuurcel van het departement onderwijs adres koningsstraat 138 5de verdieping 1000 brussel tel 02 211 46 59 fax 02 211 45 52 contactpersonen lydia asbestaris erna schelstraete doelgroep leerkrachten canon doet voornamelijk beleidsvoorbereidend werk om cultuur en onderwijs dich ter bij elkaar te brengen en staat in voor de coordinatie van culturele initiatieven voor het onderwijs vanaf het kleuteronderwijs tot het niet universitair hoger de initiatieven van canon worden regelmatig bekendgemaakt via het onderwijsblad klasse voorbeelden van dergelijke kortlopende en langdurige initiatieven zijn de canon cultuurdagen dialoog en uitwisseling tussen verschillende scholen sta an hier centraal om de twee jaar in de he rfst alternerend met de meesterstukken waar allerlei cultuur huizen hun deuren openze tten voor het onderwijs en waar pedagogisch didacti sche ondersteuning bij het aanbod voorzien wordt het dynamo 2 project elk jaar in maart komt in alle scholen de dynamo 2 catalogus aan in zeven werkvelden bedrijvige democratische gezonde groene muzische sportieve en veilige school worden 150 organisaties voorgesteld waaronder heel wat organi saties die met dramatische werkvormen bezig zijn scholen maken hun eigen project al dan niet in samenwerking met professionele organisaties en kunnen dat project dan aan canon bekendmaken op basis van een motivering kan iedere school dan een fi n an ciele ondersteuning aanvragen centrum voor amateurkunsten vzw adres veeweydestraat 24 26 1070 brussel tel 02 520 03 44 fax 02 520 78 62 contactperson tijl bossuyt projectwerking in verband met onderwijs doelgroep normalisten en leerkrachten volwassenen het cva informatiecentrum biedt informatie en documentatie in verband met kunst en kunstzinnige vorming een aanbod van docenten die gespecialiseerd zijn in een kunstdiscipline een aanbod van organisaties die een project begeleiden in deze school een informatiebank waarin alle organisaties die actief bezig zijn met kunst en vor ming zijn opgenomen maart april 1997 nummer 4 26 e jaargang 64 n 4 n v a i j q in j i n x n evk s n m07 i ook is er een documentatiecentrum in gent en in brussel de afdeling te gent biedt een ruim aanbod aan naslagwerken in verband met kunstzinnige muzische vorming een 65 tal tijdschriften educatieve video s over kunst en kunstzinnige vorming edu catieve pakketten documentatiecentrum gent spitaalpoortstraat 50 9000 gent tel 09 228 29 04 fax 09 228 42 31 contactpersoon wim vandenbussche in brussel zijn een 2750 tal theaterteksten ter beschikking documentatiecentrum brussel veeweydestraat 24 26 1070 brussel tel 02 520 03 44 fax 02 520 78 62 contactpersoon tijl bossuyt de projectwerking van het cva stimuleert nieuwe invalshoeken en innovatieve projecten in verband met kunstbe oefening en kunstbeleving de implementatie van de eindtermen muzische vor ming is bijvoorbeeld een problematiek waar op diverse niveaus rond wordt gewerkt is actief bij het adviseren van leerplancommissies alsook het verzorgen van workshops en cursussen van studenten aan normaalscholen bijscholingen voor leerkrachten enzovoort geeft advies bij de ontwerpfase van concrete projecten in allerhande scholen verzorgt cursussen bijvoorbeeld de zomerworkshop schaamteloos vertellen irrterfederaal centrum vlaams amateurtoneel vormirigs en documentatiecentrum voor theater expressie adres spitaalpoortstraat 50 9000 gent tel 09 229 21 72 fax 09 229 29 23 contactpersonen vera dragonetti opleiding christel de meyer inschrijvingen marc bulterijst bibliotheek doelgroep volwassenen het vormingscentrum biedt een aantal cursussen aan de theateropleiding is bestemd voor beginnende professionelen actieve gemotiveerde en leergierige theateramateurs en algemene theaterbelangstellenden onderlegde docenten bege leiden de cursus met enthousiasme en respect voor uw belangstellingssfeer de cur sussen zijn zeer praktijkgericht maar toch aangevuld met theoretische inzichten een cursus die jaarlijks gegeven wordt en zeker interessant is voor mensen in het onder wijs is begeleiders jeugdtheater die zich concentreert op drie terreinen psychologie van het kind spelinitiatie en concrete werkwijzen daarnaast is er ook een theaterbi bliotheek en documentatiecentrum voor meer informatie hierover zie centrum voor amateurkunsten vzw 26 jaargang nummer 4 maart april 1997 65 j n r a y 2 7 oo i k 4 vi k i x v r p v 3a v t v z r 3n g v yyyy v i n 9l k ih 4 r a k 7 vzw mooss vzw wisper adres diestsesteenweg 104 3010 kessel lo tel 01 6 25 60 22 fax 016 25 89 94 contactpersoon jan schoolmeesters doelgroep jeugd en leerkrachten volwassenen vzw mooss is een landelijke jeugddienst voor actieve kunsteducatie zij geven korte sessies of l an gere cursussen in de vier expressieve media theater muziek beeld en dans deze cursussen zijn steeds actief ervaringsge ri cht al wordt het element inzicht zeker niet uit het oog verloren men werkt zowel op aanvraag van organisato ren gesloten aanbod als op eigen initiatief open aanbod de gesloten aanbod cursussen richten zich tot jeugdverenigingen culturele centra jeugddiensten en scholen uit heel vlaanderen organisatoren kunnen zich baseren op het aanbod uit het komplot k boekje uit de dynamo 2 map of uit het aanbod in de stapkaft van het wj vooral de scholen vragen echter een zeer speci fi ek programma dat in samenspraak met de leerkrachten ontworpen kan worden de docenten komen naar de scholen in het open aanbod is er een gevarieerd pakket prett ige cursussen beeld muziek dans en theater voor kinderen en jongeren vzw mooss werkt met kinderen vanaf 5 jaar en jongeren tot 18 jaar er is ook een zusterorganisatie vzw wisper met dezelfde werkvelden communi catie en methodiek maar dan voor volwassenen vzw wisper geeft creastages voor de lerarenopleidingen en nascholingen in verband met de eindtermen muzische vor ming in de vier kunstzinnige media beeld muziek dans en theater nationaal vlaams kristelijk toneelverbond nvkt vzw adres plankenbergstraat 156 2100 deurne tel 03 366 21 18 fax 03 332 44 34 fust vzw adres spitaalpoortstraat 50 9000 gent tel fax 09 229 29 23 doelgroep deugd volwassenen maart april 1997 nummer 4 26 e jaargang 66 k t t x a x oj t y t n f f sy t twx idx het nvkt is een vereniging voor amateurtoneel en beheert 500 aangesloten toneel groepen doorheen het vlaamse land het nvkt wil de materiele en morele belangen van het amateurtheater in vlaanderen verdedigen het geeft een aanbod van cursus sen opleidingscursussen o a jeugdtoneelbegeleiding en een cursus theater voor de jeugd zelf en kwaliteitsbevorderende begeleidingen vooral voor de informatiever strekking over toneel in het algemeen is deze verwijzing interessant er zijn namelijk theaterbibliotheken in 5 vlaamse provincies het nvkt heeft ook een nationaal tijd schrift toneelecho naast vijf provinciale tijdschriften de socialistische tegenhanger van het nvkt is het fvst hun invulling is groten deels dezelfde als bij de katholieke organisatie school voor waanzin educatieve theaterprojecten adres tussen heerwegen 19 vanaf 1 8 97 zandloperstraat 28 9030 gent mariakerke tel fax 09 236 38 01 contactpersoon martin desloovere doelgroep leerlingen en leerkrachten van de derde graad lager onderwijs alle graden secundair onderwijs en hoger onderwijs de werking steunt op drie pijlers 1 lessen en lezingen rond diverse aspecten van theater zoals groei van een theaterproductie opvoeringsanalyse met videofragmenten opvoeringsgericht lezen van theaterteksten opvoeringsgerichte theatergeschiedenis educatieve omkadering bij producties ook van sommige andere gezelschap pen 2 expressie sessies en theaterpraktijk workshops drama en toneelinitiatie binnen of buiten de lesuren spel regie en presentatie advies voor schooltoneel culturele avond open deur e d ad hoc producties bv naar aanleiding van een thema dag of week 3 een aanbod van theaterproducties die geconcipieerd zijn om op de school zelf of in een nabij gelegen zaal gespeeld te worden 26e jaargang nummer 4 maart april 1997 67 h ss s n p dk r i i tiig k i ry j w r w s y s mui vlsd ti k v i i ti spelewei vzw adres kapellekensweg 2 3010 kessel lo tel 016 35 05 50 fax 016 25 43 34 doelgroep normalisten en leerkrachten in de zomer geeft deze organisatie een pakket scholings en nascholingsworkshops op het gebied van creatieve expressie dans beeldend drama spel en schrijven bovendien zal er ook aandacht worden besteed aan het multi culturele aspect naast het cursus aanbod voor leraren is er ook een cursusaanbod creatieve expres sie speciaal voor normalisten hier worden een aantal voorbeelden gegeven creatieve vakantiecursussen voor normalisten drama en mime beeldend werk en figurentheater creatieve vakantiecursussen voor leerkrachten mime en bewegingstheater figu rentheater drama stichting lodewijk de raet dienst drama adres liedtsstraat 27 29 1030 brussel tel 02 240 95 00 fax 02 242 26 10 contactpersoon ludo van passel doelgroep jeugd en leerkrachten er wordt actieve dramatische vorming gegeven met veel belang aan participatie en communicatie binnen het aanbod het pakket dramacursussen heeft op elk niveau iets te bieden algemene en kennismakingscursussen maar ook trainingen en opleidingen in internaatsverband of op verplaatsing initiatieven als vrijetijdsactiviteit maar ook als professionele bijscholing voorbeelden van cursussen drama zijn initiatie in drama en stemgebruik speltraining werken met theaterteksten en dra matische vorming thema s omzetten in drama in spel persoonlijke verhalen vertellen jezelf via drama exploreren durven improviseren en theater leren begrijpen programma s voor scholen en hogere beroepsopleidingen toneellessen en regio oefeningen voor jongeren en amateurgezelschappen optreden met taal een actieve cursus in menselijke communicatie verschillende doelgroepen kunnen in overleg eigen thema s en een eigen program ma aangemeten krijgen er wordt gewerkt voor elke leeftijds of belangengroep machteld uerhelst meenselstraat 117 3211 binkom maart april 1997 nummer 4 268 jaargang