Drie praktijkgerichte publikaties

Publicatie datum: 1984-01-01
Auteurs: Cathrien Pouw
Collectie: 15

Documenten

boei besprekingen cathrien pouw drie praktijkgerichte publikatie s publikaties over de tweederangs positie van vrou hoofdstuk het onderwijs als rolbevestigend insti wen in de maatschappij vullen onderhand een bi tuut hoofdstuk drie bijna de helft van het boek bliotheek dat is zelfs al het geval met boeken je gaat over mogelijkheden om verandering te over de rol die onderwijs daarbij vervult wie daar brengen in rolbevestigend onderwijs de auteurs een beetje overzicht over wil krijgen kan al te geven daarin suggesties die individuele onderwijs recht bij vier samenvattende publikaties in het gevenden kunnen gebruiken om niet rolbevesti nederlands voorzichtig nog volgen nu publika gend bezig te zijn daarnaast noemen ze allerlei ties die meer praktisch gericht zijn publikaties activiteiten waarmee het hele team liefst samen die leerkrachten een handreiking bieden bij re met de ouders aandacht kan besteden aan rol flectie op eigen handelen en die scholen en oplei doorbreking in beide gevallen onderscheiden ze dingen richting geven bij hun emancipatiestreven toevallige activiteiten lessen en projecten en ik bespreek hieronder drie van dergelijke elkaar geintegreerde werkwijze ondersteunende publikaties een gericht op de het geheel wordt afgesloten met een lijst van ma basisschool een voor het hbo toegespitst op de terialen films en theaterprodukties een lijst van n lo en een voor de pabo in het kleuter en roldoorbrekende kinderboeken en een literatuur basisonderwijs wordt al een aantal jaren voor lijst zichtig aan roldoorbreking gewerkt dat is ech het leesgemak is groot het boekje omvat 144 ter vechten tegen de kierkaai zolang er nog steeds niet al te zwaar gevulde pagina s de opbouw is door pabo en nlo rolbevestigend wordt opge doorzichtig de stijl is heel direct en aansprekend leid het verhaal is geillustreerd met toepasselijke fo melanie hollinger en hanneke verkleij schreven to s en tekeningen ook van de inhoud hoeft nie hun boekje oorspronkelijk als uitgave van de mand te schrikken de auteurs schetsen het pro obd west friesland voor alle kleuter en lagere bleem en mogelijke veranderingen zeer behoed scholen in dat gebied het lijkt me door inhoud zaam dat zal veel lezers aanspreken ikzelf vind en presentatie voor elk basisschoolteam geschikt het daardoor te soft feministisch uitgevallen hol en afgezien van hele concrete invullingen ook linger en verkleij leggen het accent op activitei voor het voortgezet onderwijs ten op klasseniveau bijvoorbeeld geintegreerde het openingshoofdstuk bespreekt seksegebonden gymles vrouwen in de geschiedenis een beroe gedrag in de eerste kinderjaren het tweede penproject rollenspel stelopdrachten roldoor 120 brekende seksuele vorming op schoolniveau bij waarden doorklinkt bij alles wat er op het insti voorbeeld taakverdeling teamdiscussie school tuut gebeurt boekenanalyse activiteiten met de ouders ou nieuwe ontwikkelingen op een instituut zijn voor ders over projecten informeren sterringa het moment om ook sekseroldoorbre dergelijke activiteiten vereisen mentaliteitsveran king in te brengen dering van de leerkrachten een dergelijke veran dat lijkt me juist en het geldt niet alleen voor de dering zal mijns inziens niet automatisch uit de pabo maar voor elke school en elk instituut voorgestelde activiteiten voortvloeien hollinger waar opnieuw aan leerplanontwikkeling wordt en verkleij laten de waarden en normen van de gewerkt leerkrachten zelf te veel buiten schot daardoor aanbevelingen die sterringa wat nader uitwerkt zal het boekje niet veel weerstand oproepen zijn maar misschien de seksebevestigende normen in leerplannen moeten zowel naar inhoud als stand houden naar werkwijze emancipatiegericht zijn de publikatie van de hbo raadt is wat die nor doelgroep voor veranderingen zijn zowel stu men betreft een schot in de roos hier geen op denten leerlingen als docenten somming van activiteiten het rapport geeft op de totale interactiestructuur op school en ge basis van literatuur en eigen onderzoek een beeld richte activiteiten voor studenten leerlingen van de opvattingen van nlo docenten van hun zijn belangrijk seksespecifieke handelen ten aanzien van hun stu leerkrachten van alle vakken moeten inzicht denten en van de negatieve gevolgen daarvan voor hebben in de problematiek herwaardering en de vrouwelijke studenten inhalen van achterstanden en hun eigen ge opzet en toon van het rapport zijn zakelijk en di dragingen rect het rapport opent met een samenvatting en leerplannen moeten zowel gericht zijn op de aanbevelingen aanbevelingen aan het ministe maatschappelijke aspecten als op psychische rie van o w aan vakorganisaties aan hbo in en relationele aspecten stellingen en aan onderzoeksinstellingen het is beter rolpatronen in een breder kader het eerste hoofdstuk geeft een korte verantwoor aan de orde te stellen dan geisoleerd rolver ding van doel doelgroep en werkwijze dan volgt delingen tussen jongens en meisjes hebben be het leeuwendeel een uitvoerig hoofdstuk over trekking op elk gebied opvattingen verwachtingen en gedragingen van er moet geen nieuw vak gecreeerd worden hbo docenten ten aanzien van vrouwelijke en men moet zich aansluiten bij bestaande ont mannelijke studenten het rapport wordt afgeslo wikkelingen op het instituut ten met een herhaling van de aanbevelingen ver dit betoog over sekseroldoorbrekende leerplan melding van de vele bronnen bijlagen met cij ontwikkeling op de pabo wordt ingeleid door fers en een met de opzet voor een nascholings hoofdstukken over de ongelijkheid tussen man cu rsu s nen en vrouwen in de maatschappij en over de de commissie formuleert als doel docenten die schoolse en buitenschoolse socialisatie nen een probleembewustzijn ten aanzien van sek de principiele uitgangspunten en het overzicht se ongelijkheid te ontwikkelen en dit in hun on van aspecten waar een opleiding aan kan werken derwijs en attitude te laten doorwerken voor maken de publikatie voor instituutsteams die aan docenten die dat doel willen nastreven is het rap de slag willen tot een bruikbaar raamwerk de in port een prima inspiratiebron de publikatie uitgewerkte voorbeelden vind ik te in het modelonderwijsleerplan pabo schreef summier beschreven bientje sterringa een duidelijke paragraaf over kortom juist samen bieden de drie publikaties sekseroldoorbrekend onderwijs op de pabo in bruikbaar materiaal in hun probleemschets zijn een apart katern heeft ze dat nader uitgewerkt ze overlappend maar door hun toepassingsmoge deze publikatie is bedoeld om gebruikt te wor lijkheden vullen ze elkaar aan de hbo publikatie den bij de werkplanontwikkeling van de pabo s geeft het beste houvast ten aanzien van attitude sterringa s uitgangspunt is dat een projectje rol van de leerkracht lida en bas biedt de meeste doorbreking geen hout snijdt sekseroldoorbre praktische suggesties en is het vlotst geschreven kend onderwijs heeft slechts kans van slagen als de pabo publikatie geeft een systematisch over de inhoud ervan met achterliggende normen en zicht voor leerplanontwikkeling 121 hollinger m h verkleij een zoen voor lida noten zoen jaarsma r gelijke kansen over onderwijs voor een barrovoor bas tilburg 1982 ob r 297 meisjes en vrouwen amsterdam 1979 jungbluth p van traditionele meisjespedagogiek tot hbo raad info special 7 sexe ongelijkheid en de roldoorbrekend onderwijs nijmegen 1978 its attitude van docenten s gravenhage mei 1983 jungbluth p docenten over onderwijs aan meisjes positieve discriminatie met een dubbele bodem n ij besteladres hbo raad postbus 123 2301 cc megen 1982 its s gravenhage f 6 excl verzendkosten veekeu l kiezen en delen factoren in het onder wijs die van invloed zijn op de onderwijskeuzen van sterringa b seksego doorbrekend onderwijs op me isjes amsterdam 1982 sco de pabo b deel mode nderwijsleerplan pabo ik bespreek hier slechts een van de vier specials die de hbo raad heeft gewijd aan meisjes en jongens in enschede januari 1983 het hbo ze vormen echter samen een geheel de besteladres slo afd verkoop postbus 2041 andere deelrappo rten zijn 7500 ca enschede onder vermelding van an j special 3 vrouwenstudies in het hoger beroeps 105 3024 onderwijs special 5 van sexe afhankelijke naar sexe onafhan kelijke onderwijskeuze in het hb o special 8 studenten op stage dorian de haa n produkten van het leermiddelenproject van marie word wijzer de stichting marie word wijzer heeft in het ka staan per stukje de doelen verwoord voorafgaand der van faciliteiten van het ministerie van o w zijn suggesties voor de introductie de verwerking als uitvloeisel van een maatregel genoemd in de en voor de afsluiting gegeven het is de bedoeling schets van 1979 een project roldoorbreking dat ouders een set van de boekjes krijgen zodat ontwikkeld voor de basisschool de keuze is ge de activiteiten ook thuis een doorwerking kun vallen op het ontwerpen van materiaal vanuit het nen krijgen perspectief van drie kinderen het zijn leesboek leerkrachten die gewend zijn om thematisch te jes waarin de kinderen commentaar geven op werken zullen goed uit de voeten kunnen met dagelijkse gezinssituaties een ontbijtsc e ne de gesuggereerde werkvormen en het materiaal jongens en meidenwerk op school en mannen verschillende discussievormen schrijven obser en vrouwenwerk jongens en meidenspel enz vatie opdrachten buiten de school interview schoolsituaties de moeder van els gaat weer muurkrant strips voor die leerkrachten zit er naar school discussies over leren voor later misschien maar een bezwaar aan het materiaal over wat leren is het is erg cognitief gericht over de rol van de de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt leerkracht wordt in de publikatie roldoorbre over een projectje op school over beroepen king en het schoolwerkplan waarin het mate van mensen huisvrouw werken in een zieken riaal is opgenomen geschreven in de lessen huis over mannen en vrouwenwerk wordt de kinderen een hoeveelheid informatie drie boekjes drie onderwerpen drie kinderen uit gegeven die tot doel heeft de kinderen aan te zet drie gezinssituaties els woont in een gewoon ten tot denken en praten over zichzelf en de si gezin vader werkt moeder is huisvrouw rene tuatie waarin zij komen te verkeren de com woont met zijn moeder ze is gescheiden en mentaar gevende kinderen zijn erg verstandig werkt buitenshuis bonny s vader en moeder heb door de keuze ze overal commentaar bij te laten ben het werk binnens en buitenshuis verdeeld leveren kan dat ook moeilijk anders er zijn wel op de linkerpagina s van het leerlingenmateriaal aanzetten om de situaties en gebeurtenissen op zijn situaties en gebeu rtenissen beschreven rechts een meer emotioneel niveau te brengen maar of staat het commentaar van de kinderen daarop en daar iets mee gedaan wordt hangt af van de de vraag aan de leerlingen wat vinden jullie daar kunst en de moed van leerkrachten om kinderen nou van in de handleiding voor leerkrachten in de gesprekken te stimuleren om over hun eige n 122