Dyslexie: what’s in a name?

Publicatie datum: 1990-09-01
Collectie: 20
Volume: 20
Nummer: 1-2
Pagina’s: 109-117

Documenten

109 dyslexie what s in a name lieve herijgers en a j j m ruijssenaars dyslexie staat op het moment redelijk in de belangstelling het doet vaak emoties oplaaien en discussies ontstaan tussen deskundigen van allerlei slag het wordt alsmaar duidelijker dat dyslexie geen probleem is dat zich uitsluitend achter schoolmuren en in klaslokalen stelt dyslexie behoort dan ook tot het terrein van velen leerkrachten vormingswerkers logopedisten o rt hopedagogen neuropsychiaters enz het onderwijzend personeel komt vooral het longere kind met dyslexie tegen terwijl vormingswerkers geconfronteerd worden met de volwassen dyslecticus en alle problemen waarmee deze in zijn dagelijkse leven te kampen krijgt traditioneel werkt men binnen deze twee milieus vanuit een totaal verschillend kader en lijkt het soms dat standpunten moeilijk te verenigen zijn toch zal in deze bijdrage een poging ondernomen worden om de discus sie met betrekking tot dyslexie wat open te trekken vanuit de vragen wat is dyslexie hoe kan men het herkennen manifestee rt het zich bij vol wassenen anders dan bij kinderen welke aanpak of behandeling is het meest effectief en van de taken waarvoor de kinderen sprake van een ernstig pro het onderwijs staat is kin bleem dat op school niet of nauwelijks deren ieren lezen en schrij kan worden aangepakt deze kinderen ven liefst alle kinderen en blijven doorgaans in het gewone onder liefst zonder fouten dat dit wijs zonder dat de moeilijkheden afdoen niet altijd lukt is onder meer een van de de worden opgelost bestaansgronden voor de v lwassenen leerproblemen kunnen een verschillende educatie achtergrond hebben wanneer iemand leerproblemen komen veel voor er wordt over beperktere verstandelijke mogelijk geschat dat ongeveer 20 van de leer heden beschikt dan gaat het leren mees lingen aan het einde van het eerste leer tal moeizaam hetzelfde geldt voor kinde jaar ernstige of minder ernstige leerpro ren met een neurologische beschadiging blemen heeft een deel van die problemen ook hun leerontwikkeling is vaak niet kunnen op school opgevangen worden eenvoudig en vraagt een speciale aanpak bijvoorbeeld door het dubbelen van een soms zal bij deze kinderen een verwijzing leerjaar door het inschakelen van een naar het buitengewoon onderwijs de taakleerkracht of door het aanpassen van meest zinvolle oplossing zijn nog bij de leerstof toch blijft er bij 5 a 10 van anderen is er sociaal cultureel beschouwd sep okt 1990 nummer 1 2 20 e jaargangvw een breuklijn te trekken tussen het thuis leerprobleem wordt al snel als uiting van en schoolmilieu wat ook een bron van domheid of onwil opgevat de problemen leerproblemen kan zijn kunnen zich behoorlijk opstapelen door een aantal van deze kinderen met leer het falen ontstaat er onzekerheid en mis problemen heeft dyslexie het zou echter schien ook een houding van verzet daar verkeerd zijn op ieder moeilijker lerend door gaat het nog slechter op school zodat kind het etiket dyslexie te kleven dyslexie de achterstand groter wordt en het gevoel komt voor bij 5 a 10 van de bevolking in van mislukken wordt versterkt de cirkel is ernstigere of lichtere mate vaak wordt dan rond deze beweging is een rode draad dyslexie niet onderkend en dus ook niet doorheen het verhaal van vele volwassenen verholpen volwassenen met dyslexie kun waarmee wij op de orthopedagogische nen getuigen welke problemen een heel consultatiedienst te maken krijgen leven kunnen domineren en welke mis verstanden en vooroordelen moeten wor den overwonnen de meesten kiezen er dan ook voor om de problemen angstvallig wat is dyslexie te verzwijgen ook al vormt dat telkens weer een bron van spanning leerproblemen zijn er elke dag de vaak dyslexie is het niet kunnen ieren lezen en negatieve reacties van de omgeving zijn er spellen ondanks een normale intelligentie ook elke dag en je moet dan vrij stevig in en zonder dat er voor de hand liggende je schoenen staan om daar geen last van oorzaken zijn aan te wijzen dyslexie is te hebben ai ben je nog zo slim een geen verschijnsel dat alleen in het hoofd 1 bil n v vvua ia 0u 4 v ldxth4a airde ve46r z lap 101 a urtiza14 ic