Educatief ontwerpen: Op zoek naar vakmanschap

Publicatie datum: 1988-01-01
Collectie: 19
Volume: 19
Nummer: 2
Pagina’s: 6-7

Documenten

specifieke leersituati es te schep p en de verz a meling van al d ie t echnie k en noemen w e het ontwerp repertoire veel van de technieken zijn niet nieuw oude meesters maakten er lan g geleden al gebruik van maar het arsenaal breidt zich uit nog steeds komen w e nieuw e vondsten op het spoor educatief ont werpen k ent eig enlij k slech ts een natuurlijke vijand de h ouding van de vele in tuitieve ontw erpers die schou d erop halend voorbijga a n met de o pmerking d at doe i k al jaren zo d aar zul l en ze g elijk in he bben d at leraren zich snel her kennen in educatie f ont w erpen ligt voor de han d en is o p zich zelf waardevol m aar dat moet geen reden zijn om vooraf ed ucatief ont w erpen verder m aar te laten voor wa t het is d at noemen w ij het k arel a p p el effect din g en kunnen zo be drie ge lij k d ichtbij of eenvoudig lij ke n d at mensen g aan ro ep en da t kan i k oo k wel h e t risico is d at je daar educatief ontwerpen mee je o g en sluit voor w at w el nieu w is ten op zoek naar vakmanscha p onrechte w ie eenmaal het repertoire van d e educatieve ont w erper op het s p oor is kan b e dit nummer nodigt je uit na te denken over wu st elementen uit het o nt wer p rep ertoire de kunde achter je ei g en ont w erp kunst we gaan inzetten bezi g zijn m et e duca tief ont w er w illen je niet allerlei kunstjes aanreiken om je pen is voor ons be m erken we verrij k en d juist onderwijs te verbeteren w el doen w e verslag door het ontstaan van zo n ontwerp bewust van onze zoe ktocht naar de kwaliteiten en zijn dat het ons mo g elij k maakt te k ie z en w el vaardigheden die veel leraren tot ontwerpers k e ont wer p va a r d i g heid w e op wel k mome nt hebben gemaa k t de g ezamenlijke expertise in inzetten het onder w ijs op het gebied van onder w ijs maken is g igantisch groot maar niet stelsel educatief ontw erpen kan te g elijkert ijd een te matig onderzocht en bijeen g ebracht w ij pro gen wicht b ied en te g en d e uithollin g v a n het le beren dat nu w el te d oen dat is dankbaar rarenambt op dit moment wordt een leraar wer k w ant het materiaal lig t voor het opra aan d e ba sisschool omrin gd b estuur d b et ut pen je schiet een klas binnen en ziet hoe een teld vanuit ca 20 1 instant i e s obd pabo leraar net niet helemaal tevreden over de ins p ectie uit g e v ers r em ed ial teacher s p ort aardrijkskunde methode ze l f zijn rivier bed d ing consu l ent mob school p syc h oloog methode in beeld heeft gebracht je leest een mooi stuk schrijver lp c ropo arbo c it o sk v lo onderwijsbeschrijving van ine van m oorse en gopedist schoolbestuur meerhoof d i g e direc bemerkt hoe z ij een curriculumlesje inlevert tie ou d erverenig in g dr i e v ak l eer k r a cht e n e n voor een voorbijgaande trein en zo met haar vier hulpmoeders het is een w ond e r d at er kleuters o p geluidenjacht gaat en als er geen nog le e rkrachten z ijn d ie toekom en aan het trein had gereden was er wel een fles van de g even van g e w oo n g oe d ond er w ijs over de kast gevallen malaise op de pa bo s schreef hubert coonen leraren gaan over he t al g emeen niet na w at een bree d g edocumen t eerd e dissertatie e en voor vakma nschap er ac h ter leraren g ed rag va n zi j n ste l lingen lui dt het constructi eve o n stee k t a nders g ezegd leraren reflecteren der w ijs beleid van de ov e rhei d is in zijn uit v oe doorgaans w einig op de systematiek achter rin g mislukt h ij toont aan d at er veel k ri tiek hun en elkaars d idactisch handelen is op de leerkrachten en o p de o p leidingen w ij gebrui ken het b egrip educ atief o nt werpen ve enman laat zien tot w el ke onthutse nde si als verzamelnaam voor de specifieke technie tuatie een soortgelij ke uitholling van het le ken die leer k rac h ten k unnen aan w enden om ra a rsberoep in d e verenigd e s taten he ef t 6 geleid 2 velin ge n k an ruim p rof iter en van het hier ge integratie van e d ucatie f o ntw erpen in d e lera presenteer d e va k manscha p de arti kelen zijn renopleiding kan een fundam en teel te g en w icht vanuit verschillende invalsho eken g eschreven bieden te g en de devaluatie van he t leraarschap in ieder ervan komt een ontwerp techniek aan en het on d er w ijs h et ex p liciet aanleren van de orde w e hebb en niet g est reefd n aa r volle vaardigheid in het hanteren van ont w er p d i g hei d wel hopen we onze inspiratie over te technie ken k an een belan g rijke bij d r ag e leveren d ragen in de arti kelen k unnen lerare n af h a n aan de vorm ing van nieu w e leraren kelijk van hun on d erw ijsa a n p a k naast her k en m et onze po g in g en het ge zamenlijke ver b org en nin g su g gest ies vin d en voor uitbrei d ing va n vakmanscha p achter educatief ont werpen hun ont werp repertoire zichtbaar te maken zijn we ondubbelzinnig uit op k w aliteitsverbetering van het onderwijs de a d bok winst van educatief o ntwerpen k o mt niet al peter dekkers leen ten goe d e aan degenen d ie al ontw erp fred goffree technieken in hun on d er w ijs g e b rui ken ook de peter verbeine groep leraren d ie altijd heeft g emeend dat erik vos ontwerpen voorbestemd was voor de creatie kernredactie noten 1 coonen h de opleiding van leraren bas isonder wijs kpc s he rt ogenbosch 198 7 2 veenman s leraren voor mor gen en overmor gen i n pedagogische studien december 1987 7