Een alfa-cursist met problemen – een reaktie –

Publicatie datum: 1998-01-01
Collectie: 01
Volume: 01
Nummer: 4
Pagina’s: 9-10
zodat de zodat intaker docent kan controleren de intaker docent controleren of of er breder gebruik gebruik werkelijk werkelijk gelezen wordtwordt wat wat er er staat staat naar aanleiding van de aanleiding de le tt e rt ekens en de lettertekens de tekst tekst informatie over klanken en tekens en andere de nieuwkomer ook vragen je de kun je vragen een paarpaar opvallende taalspecifieke kenmerken kenmerken zouden over te schrijven woorden over schrijven zo zo krijg krijg je je toch toch echter ook ook van groot nut kunnenkunnen zijnzijn voor voor een indruk gauw een indruk van de routine met de routine met lezen en nt2 docenten die niet in nt2 docenten in de alfabetisering schrijven werken veel van wat moeilijk moeilijk is voor een het afnemen van deze leestoets leestoets in eigen cursist wordt de docent cursist duidelijk als docent duidelijk als hij hij beter beter taal gee geeft ft de intaker intaker maar vooral vooral ook ook de op de hoogte is moede rt aal van zijn is van de moedertaal docent enige indruk indruk van hoe hoe een leerling leerling in cursisten het zou daarom niet niet slecht slecht zijn als als zijn eigen zijn eigen taal kan lezen kan lezen en wat zonder zonder deze een summiere summiere karakterisering karakterisering van een groot groot toets niet goed goed mogelijk mogelijk is dat is veel beter aantal talen talen voor voor alle nt2 docenten vooral alle nt2 docenten vooral dan alleen maar maar kijken kijken of iemand in in het beschikking zou van beginnersgroepen ter beschikking nederlands kan nederlands kan lezen ook ook alsals een een komen een losbladig komen losbladig systeem waarin alternatieve of verkorte leerroute niet tot de niet tot informatie over andere talen toegevoegd toegevoegd zou zou mogelijkheden mogelijkheden behoort levert levert de toets kunnen worden kunnen worden zou ideaal ideaal zijn zijn informatie die een docent kan gebruiken gebruiken misschien andere en iets de teksten of misschien langere kunnen langere kunnen ook een indicatie indicatie geven geven over handleiding iemands manier van lezen in iemands eigen taal in de eigen vorige nummer ook van het vorige als hamur van in in de handleiding handleiding wordt meer haperend leest in zijnzijn moedertaal moede rt aal en dat achtergrondinformatie achtergrondinformatie gegeven gegeven dan dan strikt strikt hoor je als docent al vrij vrij snel is er pas echt nodig nodig isis voor voor het goed kunnen afnemen afnemen van van aanleiding om aanleiding om aan aan een leesgebrek leesgebrek te te denken denken de leestoets bij bij de minder minder bekende bekende talen talen wordt namelijk ook ook nog nog enige enige informatie informatie de praktijk gegeven gegeven over over de taalsituatie taalsituatie de taal zelf het het schrift schri ft en enkele opvallende en enkele verschillen met opvallende verschillen met hoe bevalt hoe bevalt deze toets toets is hij hij makkelijk makkelijk en en het nederlands de informatie over de informatie overklanken klanken snel in snel in het gebruik gebruik en vooral doet hij hij goede goede kan kan heel nuttig bij het nuttig zijn bij het leesonderwijs leesonderwijs en en voorspellingen kunnen voorspellingen kunnen we inderdaad inderdaad het onderwijs onderwijs van van nederlands als tweede taal als tweede taal anders alfabeten snel opsporen anders alfabeten opsporen dat dat zijn zijn in in het het algemeen geziengezien hethet beperkte beperkte doel doel is is vragen die vragen die voor voor een deel deel beantwoord beantwoord werden werden die informatie meer dan voldoende die informatie voldoende de door henny door henny jellema jellema in in lezen lezen leren weergave van de uitspraak van de uitspraak isis natuurlijk natuurlijk maar maar een benadering van de de gewenste gewenste uitspraak uitspraak marion marion siemonsma spar a siemonsma en annemiek sparla maar lijkt lijkt voldoende voldoende om een indruk indruk van van dede lezen lezen over grenzen heen leer ingmateriaal heen leerlingmateriaal leerlingmateriaal leesvaardigheid te krijgen leesvaardigheid te krijgen het mag echter en en handleiding handleiding rotterdam rotterdam het geen doorslaggevend criterium criterium voor projectbureau projectbureau 1998 leesvaardigheid leesvaardigheid zijn zijn besteladres training besteladres training innovatie afdeling innovatie afdeling bestellingen bestellingen antwoordnummer antwoordnummer 5446 5446 3000 vb vb rotterdam tel 0165 526061 rotterdam te1 0165 526061 uit het vela in nummer 3 van alfa nieuws in alfa nieuws namen namen connie connie raymakers raymakers en en rose mary rose mary yssenagger een een alfa cursist met problemen onder met problemen onder de de loep loep in in dit dit nummer nummer een een reaktie reaktie daarop daarop van van mieke mieke van der loop van der sgdurendael loop sg durendael oisterwijk oisterwijk een een alfa cursist met problemen alfa cursist met problemen een reaktie reaktie mijn bijzondere mijn bijzondere aandacht aandacht met met interesse interesse heb heb ik ik de analyse analyse van hamur s van hamur s hamur s hamur is hamur hamur is een is een bengalese een bengalese cursist cursist hij heeft cursist hij hij hee ft leesproblemen leesproblemen inin alfa nieuws alfa nieuws 33 gelezen gelezen in zijn in zijn eigen eigen land basisonderwijs basisonderwijs en enkele inzjegladbsionrwjekl en enkele een een aantal aantal zaken in deze deze analyse analyse trokken trokken jaren voortgezet jaren voortgezet onderwijs onderwijs gevolgd hamur onderwijs gevolgd hamur 99 werd in een snelcursus voor anders alfabeten oefeningen in voorkomen voor training van geplaatst waar met de alfabetisatiemethode de klank letter koppeling en van de auditieve 7 43 werd gewerkt belangrijke informatie lijkt analyse en synthese mij het feit dat hamur in het begin van de in het handelingsplan dat voor hamur is alfabetisatiecursus veel afwezig is geweest opgesteld zitten veel oefeningen uit cluster 1 na zes maanden kan hamur nog nauwelijks van alfa in de eerste boeken gaat het om spellend lezen vaak raadt hij een het herkennen van bijvoorbeeld gegevens geschreven woord hamur heeft duidelijk op formulieren van opschri ften en van problemen met auditieve analyse en informatie in reclamefolders dat zijn synthese oefeningen en met de klank letter ongetwijfeld hele nuttige oefeningen maar of koppeling hij heeft ook moeite met het lezen hamur hierdoor sneller en beter leert lezen van wisselrijtjes bij het begrijpend lezen kan is maar de vraag hamur van iets dat hij zelf gelezen heeft niet aangeven of het waar of niet waar is als de in onze alfabetiseringsgroep werken wij met docent zo n zin voorleest kan hij dat wel als de alfabetiseringsmethode lezen doe je ik dat lees bedenk ik dat hamur simpelweg overal zeker de anders alfabeten kunnen na nog helemaal niet kan lezen maar hooguit enkele maanden in ieder geval klankzuiver een aantal woorden kan herkennen een lezen en schrijven belangrijke oorzaak van zijn leesproblemen ik denk dat hamur meer gebaat is bij een zou dan ook wel zijn regelmatige afwezigheid heel systematisch gestructureerd bij het eerste leesonderwijs kunnen zijn leesaanbod de leerstof is ingedeeld in overzichtelijke kernen of modulen waarbij rose ma ry yssenagger verwacht dat telkens in iedere kern een aantal hamur met behulp van de methode als alfa deelvaardigheden van het lezen worden sneller zijn lezen en schrijven zal verbeteren getraind en getoetst bijv zoals in de methode i k heb de alfa werkboeken bekeken en 7 43 en lezen doe je overal ontdekt dat er met name juist weinig de tweede reaktie is van henny jellema lieven de keyschool te haarlem auditieve synthese vervolg op een alfa cursist met problemen foutloos nazeggen het mag duidelijk zijn dat naar aanleiding van het stuk over hamur uit zo n leerling niet kan spellen bijvoorbeeld r alfa nieuws nr 3 enkele algemene 0o s als hij bij de oo is is hij de r al weer opmerkingen vergeten in het basisonderwijs zijn deze in het stuk van connie raymakers geen leerlingen doorgaans aangewezen op een informatie gegeven m b t het korte geheugen mlk school van hamur en ook niet over bevindingen van en dan doet zich hier een lastig probleem senso motorische aard het zou goed zijn om voor in het nederlands speciaal onderwijs is bijvoorbeeld te weten of beide ogen op een een zgn woorddelen aanpak succesvol punt kunnen blijven rusten hoe zit het met maar dan moet een leerling over een de oog hand coordinatie in nederland zijn nederlandse woordenschat beschikken fysiotherapeuten met specialisatie in senso bijvoorbeeld voordeur vensterbank fietsbel motoriek maar eerder nog dan naar zo n moet hij moeiteloos kunnen gebruiken fysiotherapeut stappen met hamur zou ik het het afgelopen jaar heb ik een leerling korte geheugen onderzoeken want uit het gehad met zeer ernstige problemen op het verslag van rose ma ry bleek toch wel dat gebied van de auditieve synthese erick het daar goed mis is met hamur daar liep ik tegen dit probleem op net zoals bij leerlingen met auditieve synthese bij hamur waren er weinig problemen met de problemen leerkrachten in groep 3 van het visuele deelvaardigheden het aanleren van basisonderwijs weten hier alles van globaal woorden kostte wel wat meer moeite functioneert het korte geheugen vaak niet of maar het lukte wel zeker ook door de zeer heel gebrekkig leerlingen kunnen dan niet sterke motivatie van erick om te leren lezen een reeks van bijvoorbeeld 8 5 3 9 auditieve discriminatie met behulp van 10