Een goede les op een warme plek. Op de Technische School Jonkerbosch.

Publicatie datum: 1999-01-01
Collectie: 30
Volume: 30
Nummer: 3
Pagina’s: 138-140

Documenten

frank kuhnen tisch veranderen h e t leerwegonderst e unend onderwijs is de nieuwe naam voor het huidi wil willemsen ge ivso individu e el voorb e reid end beroeps onderwijs maar bij alle verande ri ngen blijft onze slo gan pal ove reind staan een goe de l es op een een goede les op een warm e ple k hi e rme e will en we tot uiting bre ngen d at w e de l ee rlinge n zow el willen warme ple k voorzien v a n ee n goede ond e rwij s bagag e al s wel hen me t a a nd ac ht en zorg wille n bege lei op de technische school d e n in de ontwikkeling a l s mens en m e d ebur g er b e ginse len als v erdraagzaamh e id w eder jonkerbosch zijds respect ve rwond erin g en verbazing voor het lev e n e n h et milieu zijn b e la ngrijke princip es v a n on s p ed a go gi sc h e n didac ti sc h ha ndel e n onze l e erlin genpopula ti e k e nm erkt zi c h wil willem se n is naas t docent ned e rlands in h e t door e en e norme dive rs ite it in nive au mili e u vi e rde leeja ar d e kun stamb ass ad eur van de jo nke r l a nd va n h e rkom st b e la ngs t ellingswer e ld bosc hscho o l inmidde ls is hij 22 jaar doce nt op d eze et cetera d e ze l ee rlingen verdi en e n ee n kle in categ oriale sch oo l voor in div idu eel voo rbere ide nd sc hali ge indiv i due l e m e n sge ri chte e n o ve r beroeps onderwijs hij is b ovendien voo rz i tt e r zichte lijke aanp ak m aa tge vend in d ez e aa n van d e commiss ie intern ati o naliseri ng cult uur e n pa k is d e sfee r waarin dit g e b e urt en jui s t di e intercultureel frank kiihn en is to jaa r aa n sfee r de ma ni er w aar o p j e i e ts br e n g t i s jo nkerbosch ve rb o nde n hij is vakgroeple ide r va n c ru ci aal h et i s ge en g emakk e lijke o p gav e om d e vakgroep ned e rlands en is be tro kk e n bij ee n l ee rlingen binn e n het l ee nve gond e rst e unend ge m eente lijk taalbele id pilo tprogramni a taalbel eid onderwij s waard eri ng bij t e bre nge n vo or taal op jo nk erbosc h is ni et ingegeven doo r een g root in de breed st e b et e k e nis van h e t woord da t aantal a llochto nen m a ar doo r de ta alpro ble m e n die h e t to c h m o gelijk is blijkt uit d e v el e proj e c a ll e lee rlinge n van jo nk erbosch k e nm erke n de t e n di e j aa rlijks in all e l eerj a re n worden s am e n we rking op he t ge bi ed va n t a a l d oo r alle uitgevoerd we spr e k e n dan ov e r buit e n co llegae maakt jonkerbosch s terk sc hoolse en l esgeric hte proje ct en hie ronder v o lgt ee n glo bale sch e ts van hoe op deze d e s c hool hecht veel waard e a an buit e n sc hoo l gewerkt wordt en wat ze b elangrijk vindt s choolse a c tivite it e n waari n me t nam e kun s t ne t als op h e t noo rd randco llege z ie p gi s taan c ultuur en int ernationali s e ri ng ee n vo orname hie r h et pra k tisch hande l en en d e kind eren zef plaat s inne me n d e commi ssie di e dit aan cen traa l juist van wege die pra k t isch e in s l ag va n d e s tuurt h ee ft regelmatig e n inte nsie f co nta c t schrijve rs n i et ee n u itgebre id en ve ra ntwoord st uk m e t d e l ed e n v an de va kgroep tale n taal in ove r hun doe n en late n hun c re d o lijkt k o m zef l re latie met kuns t e n c ultuur b e t ek ent c om maar kijke n muni ce r en sam e nwe rken le zen ve rwo or de n verb e elde n e n ve rslaan de t ec hni sche s c hool jonkerbo sch i s in de moeilijke leerlingen re gio nijmege n tot nu to e d e e nige sc hool die zi c h h eeft gesp ec i ali seerd in l e erweg de sc hool b es taa t al ruim de rtig j aa r a ls onderst eun e nd ond e rwij s w e ge v e n ond er vo ll edig z elfsta ndi g ins tituut dat h ee ft on s wij s op maat aan leerlinge n di e meer aa n inziens t e mak en met intern e kw alite it e n dacht bege leiding en hulp nodi g hebb e n bevlogenh eid v an d e teamled e n dat he eft naast he t p rogramm a va n de basisvorming zijn weerslag op het func tioner e n va n di e in ruim e n we ve el t ijd in v oor h andvaardigh e id ve le r ogen zo moeilijk e leerlingen kinder e n techniek en de beroep s ge ric hte v a kken die veroordeeld worden tot pl aa tsin g op het onderwijs zal de kom e nd e jare n dra s jonkerbosch blijk e n in v ele ge valle n op t e 138 moer 1999 3 leven beter te presteren leuker te w orden en sfeerbepaling vaak graadmeter is voor een beter te slapen dan voorheen geslaagde schoolcarriere op jonkerbosch uiter weg met die voorg e schiedenis en dat lelij aard worden kerndoelen en leerdoelen ver ke pre dikaat van probleemleerlingen wij w even in de lesstof die door de vakgroep trachten wonden te helen schade te herstel nederlands update wordt gehouden inspec len rus t te brenge n en om te gaan m et de tieonderzoek in 1 997 1 99 8 heeft uitgewezen kwaliteiten van ieder e leerling afzonderlijk dat onze weg van dida c tisch en pedagogis c h sociaal handelen tot goede result a t en h e eft de taal geleid het niveau van onze le erlingen dwingt ons kunst cultuur en samenhan g om voortdurend de a chterstand in taalb e le ving in a l h aar fac e tt e n met zorg te verkl e i d e sc hool heeft inmiddel s naam e n faam nen gre nz e n en hobbel s voor de l ee rling v erworve n m e t haar projecte n op he t t err e in worde n ge nomen en verlegd als h e t m e ezit van kun s t en c ultuur jonkerbo sc h won in wordt het taalnive a u op een hoger plan 1 997 de jan ka ss i es prij s de ju ry was onder gebracht het is niet zo dat de leerling niets de indruk van de samenwerkingsvorme n die kent zi ch niet inte resseert of een ongemoti voor leerlingen s oms gren s overschrijde nd zijn v ee rde houding vo or h e t vak nede rl ands de jan kassies prij s wordt jaarlijks toe g ekend he eft neen het zijn d e be ro e mde hiaten op a a n pers one n of instellin gen di e bijzond e re het gebi ed van sp ell ing gr a mmati ca en b egrij initiati e v e n o n tploo ie n op he t ge bi e d va n p e nd lezen de v a kgro ep n ederlands laat h et kun s t e du c ati e uit zijn hoofd om dez e hiate n als nog t e vanuit onze commissie int ernationalise dicht en h e el duid elijk s taat voor de school ri ng cultuur en intercultureel cici en de vakgro ep vas t dat wij onze leerlinge n wordt regelmatig ove rl eg gevoerd me t de ni e t mo e ten opzadel e n m e t e e n vak waarmee vak gro ep n e d erlands projec ten wa ari n poe ze onoms totelijk m o eit e h ebben wij zijn zi e voordracht cabar e t film v ertell inge n e n ge e n h ee lme es ter s wij redden het nie t met tone elvoorste ll inge n word en aangeboden zijn de kerndoelen va n de bas is vorming wij red onlo smakelijk v erbode n met het vak ned er den h e t ook niet met remediale hulp d e lands het klinkt s oms niet vanze lfspreke nd leerling is s oms hulpmoe en is vaak opzij al s een tvso sc hool zich op dit vlak zo gezet in het l a nge traj ec t van al dan nie t duid elijk m a nife st eert e n profil ee rt toch ad equat e e n op maat ges nede n be gel e iding w e kt h e t bij de l eerlin g wa arde ring voor de vak gro ep ri c ht zi c h daarom meer op de kunst e n cultuurvorm e n op die door e en communi c atieve b e l e vin g v a n de taal buit e n s taander voor onmogelijk gehouden op onze school halen de leerlingen weer worden cultuur kuns t en de ned erlandse eens een acht of ne g e n voor een toets een taal hebben elkaar in dit opzicht hard nodig spre ekbeurt of bo e kverslag omdat d e l es inhoud a nive au van r tot en m e t 4 geh eel alles net even anders door d e vakgro ep wordt in gevuld i s h et voor de doc enten n e derlands een stuk gemakk elij wij zijn er zoals ge zegd op gericht onze ker omgaan met eerder genoemde hiaten leerlingen drempels te laten nem e n e n gren fle xi biliteit inzicht in de leerlingen en een z e n te verlegge n wij gaan we er vanuit dat forse dosis prakti s ch hand elen vormen d e onze kinderen spe c iaal zijn maar dat ho e ft onmisk enbare basi s voor h e t vak n e derland s ni et te betekenen dat kunst en cultuur niets d e do ce nt e n di e d ee l uit maken v a n de voor hen zijn h e t e ni ge is dat we m ee r ons vakgro e p nederlands scholen zich derhalv e best moeten do e n om sommige activiteiten rege lmatig bij middel s specifieke trainingen voor hen bereikbaar t e maken c q workshops taalbeleid inte rv isie te kst ook op onze school komt poezi e aan de s chrijve n dys lexie en dergelijke orde dat kan h ee l go e d maar we roe pen dan d e slogan van d e school een goede l es op wel de hulp in va n bekende muzie k en een warme plek g e eft dan ook aan dat a rties ten we gebruiken dan bijvoorb e eld e e n 1999 3 moer 139 gedic ht dat gezongen wordt door m arc o uit on s h art ge gr ep en is het a rtikel uit uitl eg bors a to paul de leeuw of de dijk dan heb nr z r van 2 3 septemb e r 1 998 waar op je teksten die ze kennen en tot de v e rb eelding beleidsmatige wijze g esproken wordt ov e r spreken de presentatie is dan net eve n i e ts kunstzinnige vorming en het ni e uwe vak anders en maakt dat ze er ple zier in h e bben culturele en kunstzinnige vorming c xv toen cabaretier tom oosterhuis een keer voor vbo mavo in dit a rtik el wordt duide te zien wa s in de stadss chouwburg te nijme lijk ingegaan op d e weg die jonk e rbo sc h al g en wilden wij m et onz e kinderen e r na a r j a ren b ewa nd e lt d e we g om leerlin ge n v er toe we kunne n d a n niet vols taan m e t h e t der te le r e n kijk en d a n zijzelf g e wend zijn kopen va n voldo e nde ka a rtj es in dit geval om verantwoord e lijkh ed e n bij hen z elf te vonden we tom oo s terhuis b e re id e en a antal l e gge n en waarbij ook zelfs tandi g we rke n workshops op s chool te verzorge n om z e op ee n hot item i s wij juic he n het dan ook to e de voorste ll ing voor t e b ereiden da t het vak c xv niet b e titeld wordt a ls hoe bekend in de regio nijmegen i s ni e t pre tv a k m a ar als ee n volwa ardig ond e rd eel h e t jaarlijkse voordra chtsfes ti val wa ari n l ee r van de lesse ntab e l wij zi e n da t leerlinge n di e ling e n va n zo n tw a alf scholen v oor vo ort ge betrokke n r a ke n bij cultur e l e e n kunst z inni ge zet ond e rwij s een eige n productie op de vorming bet er gaan fun c tioner en and ere kan planken zetten in cultureel c e ntrum de t e n van zichze lf laten zien en tot verrassend e lindenb e rg hoe leuk i s h e t ni et dat de res ultaten kunn e n kom e n c xv z al op onz e enorme v ersc h e idenheid van de eln e mende s c hool n et zoal s de meeste a nd e re va kken sc holen van iv bo tot e n me t g ymnasium ge e n v a k o p zi chz e lf zijn sa m e nw erk i ng op ee n ge h ee l eige n wijze t o n e n hoe zij op integratie proj ec t e n uitwi sse lin g he t gaat een vas t ge s te ld th e m a d a nse n vo ordra ge n om sa me nhan g e n h e rke nning stoeien en zing en het v oordrachtfestival x999 h ee ft g ee n th e wij zijn ge k ma na a r aanleiding va n ee n ontworp e n de c or zijn onze le e rlinge n na a r d e lind e nberg werk en op d e tec hnis c he s c hool jonke rbos ch getog e n om inspir a tie op t e doe n kijken naar vergt en ergi e e n is tijdrovend m aa r levert het de c or pra t e n foto grafe re n di sc u ss ie voe rendemente n op di e j e ni e t da g el ijk s van o nze ren e n daarna de vrij e c r eativite it t e k s ten lee rlin gen zou verwa chten op di e mom e n zoeke n gro epjes form ere n l ez e n l eren e n t e n w eet je w ee r waar j e het voor do e t voor oefen en weli swaar moeilijk voor jon geren dat moeilijk e kind voor die drop out voor zonder tone ele rva ri n g maar h e t gaat uite in dat kind da t z oveel aa ndacht nodi g he e ft d a t delijk om motivatie durf e n wa a rd eri ng een zoveel eerder is uitgekots t dat no oit lee rt en ande r re sult e ert toch i n ee n prac htig le ze n of spelle n wi e ns hand s ch ri ft ni e t t e proj e ct waarin s p e l po e zie d a n s mim e zang l e z e n i s vo o r dat kind me t d e goud e n e tc e t e ra same n wo rden ges mo lt e n in ee n ha nd e n voor dat kind zond e r ce ns uur v oor voors t elling di e op on s ni vea u een ge w eldi dat kind me t die p ri m air e r eac ti e vo o r da t g e impa ct h ee ft kind zond e r z enuwe n wij zijn ge k of ni e t we zull en nooit ve rge te n dat ee n ethiopi dan s ch e jongen in onverstaanb a ar n e d e rlands en natuurlijk w ee t d e le ze r net zo go e d al s een prachti g ge dicht pro c l a me erd e een dood wij dat w e onze do e lst ell inge n l a ng ni et a ltijd stille z a al m e n zag de in spa nnin g probe e rde h a len er zijn l ee rli nge n di e ni e t o ntv anke de ne d e rlandse klanke n tot zic h te n emen lijk zijn er z ijn c ollega s di e soms en v a ak d e zaal voeld e wa ar h e t om ging ni e t wat j e b egrijpelijk mind e r ontv ank elijk zijn en wij do et maar ho e j e h e t do e t da t soort mome n ho e lang houd e n wij he t vol ten verge ten w e ni e t lieve r zo s pontaan dan als ee n robot zond e r b e levin g literatuu r kortom het gaat om de m a ni e r van presen teren zeg m a ar gewoon om h et ki e telen het eekelen y van kunstzinnige vorming kan l a te n zi e n het aa nraken het hor en het best beginnen bij de spice girls in uitleg belevend leren nr 21 4e jaargang 2 3 september 1998 140 moer 1999 3