Een grote boodschap

Publicatie datum: 1974-01-01
Auteur: Fie van Dijk
Collectie: 05
Volume: 05
Nummer: 2
Pagina’s: 94-95

Documenten

een grote boodscha p fie van dijk der liebe gott sieht alles zegt brecht ik hoop dat der liebe gott ook ziet dat brecht nogal eens misbruikt wordt wie een zin als ein kind halt den mund kan citeren als hij over het werk van martin bartling schrijft heeft een bord voor zijn kop of heeft martin niet begrepen maar ik hoef martin niet te verdedigen die weet wel hoe hij op autoritaire iemanden moet reageren natuurlijk een vraag ook een zeer reeel punt en rustig doorwer ken want je kan pas fouten maken als je aan t werk bent loek zonneveld had martin dan ook moeten uitdagen met vragen over de achtergronden van dat werk vragen als hoe zie je die wereldorientatie in een historisch perspectief en binnen een bepaalde klasse analyse wat hij nu heeft gedaan is geloven op zondag maar s maandags sta je voor de klas en wat dan martin bartling gaat erv an uit dat een methode niet losstaat van de inhoud en anders om loek zonneveld maakt de fout dat hij inhoud en methode scheidt door de klemtoon op de inhoud boodschap te leggen hij stelt zich dogmatisch op en haalt de normen waarmee je waarden gaat toetsen v an buitenaf bij marx daarmee loop je wel t gevaar dat je de mensen die deze gedachten niet geintegreerd hebben opium toe dient bovendien ga je er dan van uit dat er maar een rea li teit bestaat en een absolute waarheid n aardige basis voor een dictatuur volgens roger garaudy jarenlang de ideoloog van de franse communistische partij hij verliet die omdat volgens hem de partij niet soepel genoeg reageerde op nieuwe situaties en vast li ep in dogmatische en fantasieloze bureaucratie berust de dialectiek van marx echter op een kritisch kennis begrip dat beschouwt kennis niet als een afspiegeli ng maar als een handeling waarmee je de e rv aring die uitmaakt wat de waarheid is met voortdurend herzienbare hypothe sen en modellen tegemoet treedt 2 spelen met het etiket marxist daar heb ik geen boodschap aan uit zijn hele betoog blijkt echter dat loek zonneveld niet snapt wat het woord dialoog inhoudt dialoog betekent samen met anderen ga an ontdekken wat belangrijk is in t leven jouw e rv a ri n gen en jouw toetsen v an die e rvaringen plaatsen naast die van anderen en langzamer hand komen tot t toetsen van elkaars normen en waarden dat is een bewustwordings proces natuurlijk staat bewustwording in een histo risch perspectief je moet jouw situatie nu zien in de dimensie van verleden heden toekomst wie niet ziet hoe t zo gekomen is en wie niet naar een toekomst werkt leeft alleen maar in het heden een dimensionaal ons onderwijs is nogal gericht op individua li sering prestatie promotie daardoor levert t willige instru menten af voor het bedrijfsleven kijk maar naar t fab riek geen loonstrookje is hetzelfde dat verscherpt de rivaliteit en voorkomt solidariteit een dimensionaal denken betekent n goeie consument zijn we moeten ons dus rekenschap geven van onze geschiedenis die vooral een geschiede 94 nis van onderdrukten is geweest essentieel voor t onderwij s is dat we de vaardigheid moeten krijgen om deze histo ri sche processen te doorzien daarbij is de taal een belangrijke factor vaardigheden zijn dan gekoppeld aan de inhoud we moeten ons eigen lot in eigen hand kunnen nemen zelf geschiedenis kunnen maken en die niet laten bepalen voor een kleine groep mensen mijn vooronderstelling is hierbij dat alle mensen gelijke rechten hebben deze stelling moeten we gaan invullen en daarbij moeten we elkaar flink op de huid zitten maar met eindeloos geetter over jij bent wel o rthodox en jij niet maak je solidariteit voor eenzelfde zaak onmogelijk loek zonneveld denkt statisch hij ziet t proces niet van het denken naar het doen en van het doen naar het denken hij zegt als je wilt veranderen is het waarom een primaire vraag het hoe komt daarn a en eerst moeten we weten waarom we eigenlijk verand e ren willen en waarom dat bete kent oppositie bedrijven dan moeten we nagaan of wat we willen a ll emaal wel kan binnen de besta an de kaders dat is denken in de orde van tijd en niet in de orde van processen waarin zowel denken als doen gefaseerd is uit de spanning tussen denken en doen groeit een betere visie en ook een betere strategie al doende komen we samen tot betere inzichten en tot de finieren en aan pakken van gezamenlijke tegenstanders ik noem maar wat een colo nota 3 de poot van het bedrijfsleven in streekcentra en l b o onderwijs oudercomites waar de direc teur van de timmerfab riek de baas is cito toetsen mensen als martin bartling en zijn makkers co van calcar en zijn medewerkers aan het innovatieprojekt staan voortdurend onder pressie van inspecties a b c s en alles wat de behoudende kant gekozen heeft loek zonneveld schuift ze op papier even terzijde als brave sleutelaars hij isoleert zich daarmee van wat er in het onderwijs aan de gang is voor de von ligt er een stevige taak om de discussie tussen de werkers te stimule ren en te coordineren en de projecten te steunen die een bewustwordingsproces op gang brengen not e n 1 zie martin bartling voor een kind is de we reld nie t in vakken gescheiden moer 1 973 2 pag 35 2 zie roger garaudy het alternatief socialisme met een mense lijk gezicht utrecht enz 1973 pag 77 3 c o l o organisatie eerplan diskussienota den haag 1971 de kwikgroep colono ta heeft ein d 1 971 een troonrede tegen de colono ta met vier memories van toe lichting samengesteld o p verschillende ledenvergaderingen van de v on is d aarover gediscussieerd zie ook jan bran d s onderwijsvernieuwing vanuit de basis kan da t zomaar meermoer 3 1973 pag 3 e v 95