Een kameel van Steven. Van leesdossier naar uittrekselmap.

Publicatie datum: 1998-01-01
Auteur: Hans Goosen
Collectie: 29
Volume: 29
Nummer: 1
Pagina’s: 41-43

Documenten

b espar e n tijdro ve nde be zi gh e d e n als h e t foru m m a k e n v a n gro ep e n e n he t uitl egge n va n all e m oe ilijk e wo o rd en zulle n wegvalle n d e do ce nt k a n zi c h c on ce ntre re n op h e t b elan grijk s t e va n zijn les d e l ess tof hans goosen h et is v a n b e l a n g voldo e nd e a a nd acht t e b es t ed en aan d e bas i s door ied e re do ce nt een kameel van steve n o o k pri o r wees o p h e t b e la n g van ge d ee ld e ver a ntw oo rd e lijkh e id tusse n do ce nt e n wan van leesdossier naar n eer i em a nd zeg t gee n t aald oce nt t e zijn d a n zo co n c lud ee rde prio r m oe t hij zijn va k oo k uittrekselmap maa r z on d e r t aa l ond erwijz e n literatuu r in d ece mb er 199 4 z ijn door de stuur gro e p claase r e a lezen niet verstand utrecht tw ee de f ase v o voo r a ll e v a kk e n va kontwik schooladvies centrum 1995 k e lgro e p e n aa n h e t w e rk ge z e t om t o t ni e u we hofman j e a woordbreker strategielessen voor exa m e nprogr a mm a s t e k o m e n st eve n t e n de woordenschat zutphen thieme 1 997 brink e was d e voo rz itt er voo r de va ko nt w ik kemna s e a bv taal methode nederlands ke lgroe p nede rla nds w aa r ik oo k d ee l va n uit voor vbo mavo groningen wolters noord maa kte in decemb e r 1 9 95 ve rsc h een on s hoff 1994 e v d e finiti e v e we rks tuk ad v i es exa m e npro schoolslag nederlands voor de basisvorming gr amma s havo e n vwo ne de rl ands amsterdam meulenhoff educatief nog te dat e r n og h e t no di ge m e t o n s adv i es ko n verschijne n ge b e u ren w i s te n we o p d a t m o m ent wel d e zebra basisleergang nt2 voor neveninstronlers stuurgr oe p z ou fo rm eel e n m oge l ijk in ge in het voortgezet onderijwijs amsterdam wij z ig d e vorm de conceptexamenprogram meulenhoff educatief nog te verschijnen nia s vas ts t e ll e n e n aa n d e s t aatssec r e ta ris va n h e t mini s t erie va n oc w aa nbi e d e n d e st a atssecre taris zou de prog ra mma s m oge lijk in ge wijzigd e v o rm aa nbi e d e n aa n d e t wee d e ka m er di e h e t uit e ind e lijke b es luit zo u n e m e n d a t laa tst e i s afgel o p e n juni ge b eurd veranderinge n als je het advies van de vakontwikkelgroep vergelijkt met de definitieve tekst van de nieuwe examenprograinma s zie je het resul taat van al die vormen van getrapte advise ring en besluitvorming ik geef een paar bekende voorbeelden het domein kennis over taal en taalverschijnselen is uit de programma s verdwenen het domein argu menteren zoals dat uitgewerkt was door de vakontwikkelgroep filosofie is als extra domein aan nederlands toegevoegd het cij fer voor literatuur telt niet mee in het eind cijfer voor nederlands je kunt die veranderingen toejuichen of betreuren ze zijn in ieder geval bewust aangebracht sommige veranderingen zij n 1998 1 m o er 41 gemotivee rd m et argum ent e n al s sam e nh a ng alleen om een term te gaan in h et slo met and e r e vakken of h e t probl ee m va n ee n document uit de uitw erking blijkt d a t h e t t e grote s tudi eb el as tin g voor de l ee rlin ge n ec ht d e opva ttin g va n d e slo i s d a t d e het i s echter kwalijk e r al s in d e te kst van d e l ee rlinge n bij i e d e r boe k ond e r and ere ee n d e finiti e v e e xamenprogramma s formulerin s am env a ttin g mo e t e n ma ke n van d e inhoud gen v o o rkom e n di e je alle e n uit onb e grip o f ho e kon d e slo nu zo n k am ee l va n ee n fout onzorg v uldigh eid kunt v e rkl a r e n mak e n ik z a l pr o b e r e n dat te r ec onstru e ren steven t e n brink e wa ar sc huwd e on s in d e v a ko nt wikkel g ro ep v oor di e mo ge lijkh eid hoe is de kameel ontstaa n to e n w e besp rak e n w a t er buiten ons gezi c ht s v eld n og met onz e voors t e lle n kon gebe ure n wat was h e t oo rspro nke lijke voorst e l va n d e j e w eet to c h ho e e e n k a m ee l o nts t a an i s d a t v a kont wikk el gr oe p n e de rl a nd s als ee n va n wa s oo rs pr o nk e lijk ee n p a ard m aar toen ee n de e indt erm e n bij h e t ond e rd eel lite ra tuur commissie d e opdra cht kreeg h em te gaa n was ge fo rmulee rd d e leerlin g k a n ee n l ees t e k e n e n kwa m e r uit einde lijk een ka mee l doss i e r sa me ns t elle n waar in hij ve rsl ag u i t uit br e n gt va n gel eze n t ek s te n uitge w e rkt e o p dra c ht en e n o p ge d a ne l eeserva rin gen a ls neer een kameel geworde n s l ag van zijn lit e r a ire ontw ikk e lin g va kont w ikk e l gro e p 1995 p 15 in d e to elichtin g h e t le esdoss i er d a t d e leerlin ge n m oe t e n wordt uit gew e rkt h oe d e l eeserva rin ge n be bijh o ud en voor h e t s choolexame n lit era tuur i s sc hr eve n ve rdi ept e n geevalu ee rd kunn e n ee n voorbe eld va n zo n kam ee l ook a l i s di e w o rd e n d e b eschrij v in g i s in fe it e ee n ee rst e nu besc hr e ve n in d e ex a m e npr ogramma s ik re a c ti e van de leerlin g o p h e t we rk in he t pleit erv oor dat w e h e t in onz e l es praktijk ko rt mo ti vee rt d e lee rlin g d e boe kke uz e o ve r ee n paa rd h e bb e n als we ee n p aa rd b esc hrij ft waa r v o lge n s h em h e t bo e k ov e r b edo el e n gaat en geeft z ijn eers te p ersoo nlijk e re a c ti e h et inv o e re n va n h e t l ees d oss i er is o p l eeserv arin g vakontwikk el gro e p 1995 zic hz elf al inge wikk eld ge n oeg w a t mij p 17 s t ee ds o p geva ll e n i s in d e r eac ties va n le rare n w aa r vo lge ns h em h et b oe k over gaa t zo i s d a t i n i e d er geval ni em a nd z it t e wac ht e n v raag j e naar ee n voo rl opige e n kort e formu o p st a p e l s v e rpli c ht e uittre ksel s d a arnaas t le rin g va n h e t th ema va n h e t bo e k zijn er no g ge no eg vrage n i n we lk e vo rm mo e te n de l ee rlinge n h e t l eesd ossi e r bijh o u na d e vakontwikk el gr oep is d e stuurgr oe p d e n wa t mo et e r minimaal in h oe b etre k j e tw ee de fa se m et de exam e npro gramm a s aa n h e t bij de beo o rd eling vo or h e t exam e n h e t we rk gega an h e t w as de b e do e lin g dat d e het i s da n ook go e d dat d e slo ee n pakke t pro gramm a s va n de v e rsc hi lle nd e v akk e n ov e r h e t l ees doss i e r aan h e t o ntwikk e l e n i s b e t e r o p e lkaar afges te md zoud e n word e n h et pa kket z al b es taan uit ee n ha nd reikin g cito en s lo me dewerk e rs sc hrev e n in v er voor leerlin gen e n e e n did ac tisc h e h a ndl e i sc hill e nd e rondes bij ges te ld e t ek s te n uit ein din g voor doce nte n in ee n con ce ptve rsie die d el ijk bra cht d e slo in dece mb er 1996 de d oo r joop dirk se n en di c k pr a k 1 99 7 i s p aa r se vo orlic htin gs bro c hures ove r de ex a gesc hr ev e n w o rdt een duide lijk e intr o du ctie m e npr og ra mma s n aar buite n bij h et l ees op he t l ees do ss i e r gegeve n e n zijn ve l e prak do ss i er s t aat over d e b esc hrij vin g va n d e tisc h e uitw e rkin ge n op ge no me n p ersoo nlijke l eeser vari ng nu in d e b esc hrij ma a r tot mijn gr o te verb a zin g l as ik in v in g geeft d e kandidaat d e inh o ud in he t datz e lfde co n ce pt ov e r leesve rslage n di e de k o rt wee r v e rb ee k 1996 p 4 9 zo is d e l ee rlinge n voo r h e t l ees doss i er z o ud en m oe t e n s t a p naar h e t ma k en van een sa me nvattin g m a k e n d e term l ees ve rs l ag ass o c i ee r ik me t ni e t z o groo t meer uittre kse l d aarom vind ik d e ke uz e va n de ik k a n me s itu ati es v o ors te ll e n waa rin een temi on gelukki g als b edo e ld w ordt dat de le erlin g h e t nutt ig v indt o m ee n sa menvattin g l eerling d e e i g en l eeserv a ri ng mo e t b esc hrij v a n ee n boe k t e ge bruike n of wa a rin ee n v e n en v erdi e p e n b o vendie n blijkt h e t ni e t l e raar bij ee n b epaald bo e k e e n samenv a ttings 2 moer 1998 i o pdr ac ht geeft ma ar da t is hee l i e ts and ers l era r e n ne de rlands s t a an b e ke nd als e ige n d a n d e v e rpli c hting v o o r i e dere lee rlin g in zinni g eige nwij s in ee n tijd dat we v a n onz e n ed e rl a nd bij i e d e r b oe k v oo r h e t l ees dossi e r l ee rlinge n z e lfve ra ntwo o rdelijk gedr ag ve r ee n sam e n va ttin g t e mo e t e n sc hrij ve n h e t w ac hte n m oeten w e o n s ni e t sto re n aa n ee n l eesdo ss ie r zou in de voo rste ll en va n d e v er schrijving v an ee n anoni e me bur ea u vak o ntwikk el gro e p n a a st een te k s tb es tude r ed ac t e ur hi e r m oe te n w e maa r ev en n aa r d e re nde be n a d e ring oo k ee n t e k s te rva re nd e gees t va n we t l eve n b enade rin g m oe te n stimule r en d at l aats t e i s ik ho o p d a t in d e de finit ieve v ersi e v an de in de l espraktij k n og ni et z o ge makke lijk slo handleiding vo o r h e t l ees do ssi e r le r a re n vo rm t e geve n maa r h e t i s he l e maa l t e ni e t op h e t v e rkee rd e b ee n ge z e t wo rd en b etreu r en al s we zelf bijdragen aa n o ngewen s l eeservaringe n b esc hrij ve n i s ni e t h e tz e lfd e a l s t e o ntwikk elin gen een uittreksel mak e n z o vi nd ik h e t vee l zegge nd dat he t lit era tuurmaga zine di ep zee n aas t de drie reg uli e re literatuu r n um me rs jaa rlijks ee n sp ec i a l u i tbre n g t o nder d e tit e l diepzee leesdossi e r vo l ge ns h et voo r dirkse n j d prak va demecum l eesdoss ier woo rd de com pl ete ha ndleidi ng voor h et ve r s i e o s e n sc h e d e slo 1997 m a ke n va n ee n l eesve rsl ag v a n de r zwaa n v ako ntwikk e l groep ne de rl a nds a dvies exa m en 1997 p 2 d e lij s t va n aa ndac ht s punten p rogramma s havo vwo nede rl ands d en h a a g voo r h e t l eesversl ag luidt p rimaire gegeve n s stuurgroe p profie l t wee d e f ase 1995 t it e l verkl arin g mo tto achtergr o nd e n sa me n v erb ee k j nederl ands voorlich ti ngsb rochu re vat ting th em a mo ti even p ersp ectief ve rte l havo vwo ensc h e d e slo 1996 le r p e rson ages tijd ruimte b eoo rde lin g z waan c va n d er diepzee l eesdoss ie r g ronin z o n lij s t va n aa nd acht s pun te n i s niet h e t ge n w olte rs noo rdh off 1997 ee rs t e waara a n ik d e nk als ik een uitw erkin g moe t gaa n geve n aa n h et l eesd ossi e r hoe dan wel al s j e als lee rlin g h e t voo rui tzi c ht h e bt d at j e na h e t leze n va n i e de r boek zo n l ij st m oe t afwerke n word j e ni e t ges timul eerd o m op de eer s te plaats aandac ht te sc he nk en aa n j e e i ge n e rvari nge n e n vragen da t zal ee rd e r ges timu l ee rd word en doo r vr age n a l s wa t vond ik van he t ge dr ag va n d e h oofdpe rsoo n w el ke gevoe l ens roe pt he t ver haa l bij m e op wa t vind ik ee n bijz onde re p assage in h e t boe k h a d ik d ez e a floo p ve rwac ht in h oeve rr e k a n ik m e d e b esc hr eve n ge b e urte nisse n goe d voors t e ll en w a t b egrijp ik nie t w elke vr age n r o e pt h et ve rh aa l bij me op d e uitwerkin g e n d e b es pr e kin g va n d er gelijk e vr agen p assen mijn s inzie ns bij d e t e ks t erva r e n de b e n ad erin g di e i n d e exam e n programm a s is b eoogd n aast e n in a ans luitin g o p di e te ks t erva re nd e b e na d ering h o r en na tuurlijk ook t e k st b es tud erend e o pd rac hte n m aa r o ok d aarvoo r is h et s t e l selma ti g e n ve rpl ic ht ma ke n van ee n samenvatting van ee n b oek geen z i nvo ll e aanp a k 1998 1 m oe r 43