Een leerling is geen leerling, maar een meisje of een jongen

Publicatie datum: 1981-01-01
Collectie: 12

Documenten

die ze niet zelf ontdekken toch kunnen leren met collega s op tafel te leggen de boekjes kun komt niet overtuigend naar voren dat is nu juist nen de eerste tijd het best naast een bestaande een punt waar veel leerkrachten mee zitten ten methode in de school worden gebruikt slotte ontbreekt een algemeen overzicht van de hoe zo n methode in de praktijk kan worden om taalontwikkeling bij kinderen aan welke taal gezet in thematisch werken hangt voor een groot aspecten hebben kinderen in de kleuterleeftijd deel af van de mening waarop de leerkrachten de behoefte wanneer vraagt een kind om meer ze onderwijsvorm met elkaar en begeleiders kun woordkennis wanneer moet je beginnen met nen bespreken allerlei problemen vragen en spellingproblemen of misschien met taalbeschou twijfels die kunnen ontstaan in open lessituaties wing kunnen immers per definitie niet door een schrif telijke handleiding worden opgelost terwijl de tot s lot methode dit misschien wel suggereert genoemde bezwaren nemen niet weg dat deze taalonderwijs anders bekeken handleiding de tekortkoming van bestaande me deel 1 ervaringen met thematisch cursorisch on thoden duidelijk maakt en aangeeft hoe je de derwijs in het p a motivatie en de betrokkenheid van de leerlingen deel ll vragen en werkopdrachten kan vergroten hij laat zien hoe taallessen zo min deel l kost f 12 50 deel l f 7 50 mogelijk geisoleerd van het taalgebruik aan de beide delen kunnen worden besteld bij orde kunnen komen en hoe andere lessen meer slo postbus 2041 7500 ca enschede tel kunnen aansluiten bij de ervaringswereld van de 053 840840 kinderen de praktijkvoorbeelden kunnen een of bij aanzet zijn om thematisch cursorisch taalonder aps buitenveldertselaan 106 1081 ab amster wijs te ontwikkelen en de eigen ervaringen samen dam tel 020 441815 veron i ca scheffe rs een leerling isgeen leerling maar een meisje of een jonge n over de vorming van meisjes tot vrouwen in de hoofdlijn van het boek is dat meisjes in en buiten opvoeding is al lang wat informatie beschikbaar de school anders benaderd worden dan jongens voor wie vooral in de rol van het onderwijs op dat anders resulteert voor meisjes in een toe dit punt geinteresseerd is was de laatste jaren in komstperspectief als huisvrouwen moeder waar het nederlands ook al wat te lezen ria jaarsma voor ze niet vrij kunnen kiezen maar waar ze on schreef haar boekje gelijke kansen waarin ze gemerkt naartoe worden geleid een bestemming overtuigend cijfermateriaal verstrekt over de waar vrouwen als ze wat ouder zijn niet allemaal ongelijke kansen van meisjes en jongens in het even blij mee zijn onderwijs jungbluth2 beschrijft die specifieke loopbaan van meisjes in het onderwijs en doet socia li sati e in h et g ezi n voorstellen om hun lagere opleidingskeuze en andere vakkenpakketten te ondervangen ook in schultz beschrijft onder deze titel hoe door een moer3 verschenen enkele artikelen over meisjes verschillende stimulering van meisjes en jongens in het onderwijs en over onderwijsleermateriaal in hun eerste levensjaren jongens tot cognitieve voor wie niet al te veel moeite heeft met de sociale en lichamelijke activiteiten worden gesti duitse taal biedt het boek ein madchen ist fast muleerd meisjes worden meer akoestisch gesti so gut wie ein junge van d schultz in 440 blad muleerd waardoor hun aanleg voor talen minder zijden een beeld van de veelzijdige problematiek aangeboren blijkt te zijn dan menigeen denkt van geslachtsgebonden vorming van meisjes voor verder spelen meisjes in kleinere ruimten onder al door het onderwijs zij doet dat door onder zoek toont aan dat lichamelijke stimulering met zoek van anderen en van haarzelf weer te geven intellectuele ontwikkeling verband houdt je geillustreerd met fragmenten uit gesprekken met moet daarom attent zijn op het effect van gerin leraressen en leerlingen gere lichaamsbeweging meisjes worden meer ge 50 knuffeld en binnenshuis tot schoon zijn beschei zeggen leerkrachten in gesprekken dat ze meisjes denheid en huishoudelijkheid gestimuleerd bij en jongens gelijk behandelen bij observatie blij kattekwaad worden jongens meer om de gevolgen ken ze dan toch geslachtsgebonden verschillen te en meisjes meer om de handeling zelf gestraft hanteren van veel verschillen in aanpak zijn on het is voor een jongen niet gek dat hij stout is de derwijsgevenden zich dus niet bewust gevolgen zijn soms lastig voor een meisje is stout in een onderzoek naar leesonderwijs bleek er tus zijn niet passend zij wordt gestraft via vermanin sen leerkrachten en jongens meer interactie te gen en onthouding van liefde een jongen vaker zijn meisjes melden zich vaker vrijwillig en krij lijfelijk zo kan een meisje zich afhankelijker van gen minder beu rt en in andere onderzoeken to personen ontwikkelen en dat is weer een goede nen jongens vaker storend en extrovert gedrag training voor het huwelijk door ze meer beu rt en te geven proberen onder valstrik voor meisjes is dat men ze stimuleert wijsgevenden de jongens stil te krijgen voor on zich te ontwikkelen tot charmante volgzame derwijzeressen is het moeilijker om de jongens vrouwen waar mannen als ze eenmaal zo zijn ge stil te krijgen dan voor onderwijzers zo leren worden misbruik van kunnen maken als troost veel jongens al vroeg een machtspositie als man voor de dikwijls ondergeschikte en geisoleerde te hanteren tegenover leraressen en meisjesleer positie van huisvrouwen bestaat de ideologie van lingen meisjes tonen hun ongenoegen in de klas de goede moeder en huisvrouw die wordt door door passief te zijn zij richten hun conflicten gegeven van moeder op dochter ook de rol van meer tegen zichzelf meisjes krijgen kritiek op fa de massamedia bij deze beinvloeding moet je niet len jongens op storen meisjes tonen zich afhan onderschatten kelijker van persoonsgebonden bevestiging en schultz probeert aan te tonen dat praktisch alle leren snel zich te onderschikken en aan te passen verschillen in houding en gedrag tussen jongens en meisjes aangeleerd zijn en niet aangeboren ze ve rschill en tusse n meisjes e n jonge n s werkt dit vooral uit voor de school op hun kleuterleeftijd tonen meisjes en jongens schoo lse soci a li satie zich even intelligent op de lagere school blijken meisjes betere resultaten te boeken voor lezen en in de school worden geslachtsverschillen beves rekenen daarna gaan meisjes achteruit in presta tigd door ties in de exacte vakken voor de zo aan mannen 1 de personele structuur mannen in de school gekoppelde exacte vakken hebben veel meisjes directie vrouwen in de lagere klassen verde een soort angst waartegen in de verenigde staten ling mannen en vrouwen over de vakken interessante therapeutische programma s bestaan 2 de leerplannen verschillende vakken zoals in het algemeen blijken jongens en meisjes dat handwerken en handenarbeid verder vooral in gedrag te vertonen dat van ze verwacht wordt het beroepsonderwijs door hun opvoeders zo bereiden jongens zich 3 het leermateriaal vrouwen komen of weinig meer op een beroep voor en vertonen ze voor of in dienstverlenende beroepen of als meer belangstelling voor kennis meisjes hebben moeder en huisvrouw vaak betere prestatieresultaten dan jongens krij 4 activiteiten onderwijsgevenden hanteren met gen zij prestatieproblemen dan definieren ze zich jongens andere activiteiten dan met meisjes ze zelf als dom en geven presteren eerder op hun gebruiken andere voorbeelden andere spor opvoeders vinden dat normaal een meisje hoeft ten andere werkvormen toch niet haar hele leven de eigen kost te verdie 5 onderwijsgevenden beinvloeden door hun ge nen zij zal wel trouwen en huisvrouw en moe drag de socialisatie tot meisje jongen der worden 6 leerlingen bevestigen gedrag dat ze van volwas jongens schatten hun eigen prestaties realisti senen overnemen scher in ook schrijven zij falen toe aan omstan over 5 en 6 is schultz het uitvoerigste daarover digheden een meisje ziet een goede prestatie va zal ik meer vertellen ker als toeval en een slechte prestatie als blijk van willen onderwijsgevenden iets aan hun geslachts gebrek aan capaciteiten gebonden gedrag gaan veranderen dan moeten zij in een onderzoekje van schultz naar de houding zich eerst bewust worden van dat gedrag vaak van leerlingen bleken in de basisschool meer da n 51 driekwart van de meisjes en jongens liever een maatschappij ook wat betreft de geslachtsgebon jongen te willen zijn dan een meisje meisjes heb den vorming van meisjes en jongens een vorming ben immers minder vrijheid moeten het huis die in onze maatschappij belangrijk is omdat het houden doen kinderen krijgen er mooi en ver gezin met de man als kostwinner de vrouw als zorgd uitzien en overmacht van mannen verdra verzorgster van man en kinderen fundament is gen vinden zij meisjes die schultz vroeg te ver binnen de economische structuur zo zou je den tellen welke beroep ze zich later wensen noem ken dat de school volgens schultz niet in staat is den allemaal typische vrouwenberoepen wel om aan de geslachtsgebonden arbeidsdeling en bleek dat ze dat beroep niet als een realiteit voor machtsverhoudingen wat te veranderen aan de later zagen bij de beschrijving van een dag als ze andere kant voegt ze een rubriek voorstellen tot 35 jaar oud zijn komt dat beroep bijna niet meer verandering toe waaruit je kunt aflezen dat voor ze noemden daar alleen werk dat met het schultz de school toch enige rol in het teweeg huishouden te combineren is brengen van maatschappelijke veranderingen toe tot zover de inhoud van het boek denkt een gedachte die kritische werkers in het onderwijs graag zullen vasthouden om in hun leeswinst eigen werk te kunnen blijven geloven bij het lezen was ik dikwijls getroffen de vele voor wi e onderzoeksgegevens over socialisatie van meisjes gaven me de vreugde van herkenning ja zo ben elke leerkracht vrouw en man die kritisch wil ik ook opgevoed en dat is dan misschien wel kijken naar het eigen handelen kan veel hebben typisch voor een meisje als lerares boeide deze aan dit boek lectuur me nog meer van zo veel kanten belicht schultz de schoolse socialisatie vooral de kwes d schultz ern midchen is fast so gut wie ein tie van het verborgen leerplan hoe doen onder junge deel 1 sexismus in der erziehung nier wijsgevenden ongemerkt tegen jongens en meis views berichte analysen berlin 1978 jes en wat leren die jongens en meisjes daarvan naast dit eerste deel bestaat deel 2 dat is samen ook ik gaf onrustige jongens extra aandacht ook gesteld door schultz het bevat berichten van ik keek in een groep studenten eerst de jongens leerlingen en leraressen over seksisme in de op aan als ik een moeilijke vraag gesteld had ook ik voeding vroeg een meisje wat we de vorige keer ook weer hadden afgesproken veel meisjes onder mijn leerlingen en studenten zijn erg onzeker over eigen capaciteiten en wat een last heb ik daar ook niet van gehad bezwaren het boek staat zo boordevol informatie uit onderzoekjes waarover schultz las en die ze zelf deed dat je niet altijd een grote lijn per hoofd stukje kunt vasthouden verder is dit boek mis schien voor een optim ist betreffende vrouwen emancipatie teleurstellend de geslachtsgebonden noten benadering van meisjes en jongens zit zo diep er ria jaarsma gelijke kansen over onderwijs voor spelen zo veel factoren mee waar moet je begin meisjes en vrouwen amsterdam kohnstamm insti nen kun je wel iets doen in het onderwijs als de tuut 1979 totale buitenwereld in buu rt en gezin op dit punt p jungbluth van traditionele meisjespedagogiek tot niet verande rt roldoorbekend onderwijs nijmegen its 1978 dorian de haan met school meer mans in moer wat schultz voor doel heeft met haar boek is me 1979 3 niet helemaal duidelijk aan de ene kant stelt ze d brouwer seksisme in schoolboeken nederlands dat de school het socialisatie instrument is van de marie blijft breien in moer 1980 2 52