‘Een ontdekkingsreis naar het vreemde’. Verslag van experiment SLO-netwerkscholen is prima handleiding voor CKV1.

Publicatie datum: 1997-01-01
Collectie: 07
Volume: 07
Nummer: 4
Pagina’s: 21-23

Documenten

een ontdekkingsreis naar het vreemde verslag van experiment slo netwerkscholen is prima handleiding voor ckvi in september 1996 ging op twaalf scholen het experimentele project culturele en kunstzinnige vorming 1 ckvi van start onder leiding van het instituut voor leerplanontwikke ling slo de ervaringen van de netwerkscholen zijn verzameld in de hundel een ontdekkingsreis naar het zij beschikten over een voldoende uitgeruste bibliotheek en mediatheek vreemde wat oogt als een rapportage zal voor veel scholen de verschillen die in een maandelijks een handleiding zijn bij de opzet en uitvoeringvan ckvi overleg aan het licht kwamen bleken groot van computernetwerken met omringende bibliotheken en internet veronique damoiseaux voor al die scholen die van de ervarin binnen en buitenschoolse culturele aansluitingen tot kaartenbaksystemen gen van collega instellingen zouden activiteiten en de organisatie daarvan en veelvuldige structurele contacten willen leren bij de opzet en uitvoering al dan niet binnen bestaande beleids met collega instellingen tot betrekke van het nieuwe vak culturele en kunst plannen het verslag van het slo gaat lijk geisoleerd functionerende vak zinnige vorming i is aan het begin echter een stap verder en geeft con docenten vanaf januari 1997 gingen van dit schooljaar een handige bundel crete aanwijzingen voor de mogelijke de scholen aan de slag met het thema verschenen onder de titel een ontdek opzet van ckvi daarbij schromen de het vreemde binnen de bestaande kingsreis naar het vreemde bracht het docenten die aan het project hebben structuren en regelgeving experimen slo verslag uit van de ervaringen van meegewerkt niet zichzelf collega s en teerden kunstsecties onder leiding van twaalf scholen in nederland opgedaan leerlingen kritisch onder de loep te een kunstcoordinator met dit extra vak bij een eerste proeve met dit brede nemen op het rooster een verzwaring van culturele vak een dubbelzinnige titel taken voor de docenten maar ook voor want daarmee wordt niet alleen diversiteit binnen het netwerk de leerlingen gedoeld op een eerste kennismaking al in september 1996 startte het slo met een vreemd vak dat straks in de het ckv 1 project met een twaalftal gebrek aan samenhang tweede fase verplicht op alle schoolpro scholen verspreid over het hele land het slo bood de scholen geen com gramma s verschijnt maar ook op het daarbij is destijds bewust gekozen pleet ckvi lesprogramma aan rondom thema het vreemde dat het slo de net voor zowel scholen met een uitgebreid het thema een dik pakket achter werkscholen meegaf binnen en buitenschools cultureel grondinformatie diende als uitgangs met de uitgave van het verslag van hun programma en met hoge kunstzinnige punt voor een zelfgekozen opzet van ervaringen kunnen nu ook collega ambities en allure als voor minder zowel de inhoud als de organisatie van instellingen de vruchten plukken van ervaren scholen met een wat behou het vak het thema was verdeeld in de zeer uiteenlopende resultaten dend cultureel karakter het netwerk twee subthema s ontdekkingsreizen en daarmee vormt een ontdekkingsreis inventariseerde bestaande kunstactivi eusions dat uitging van de invloed van naar het vreemde een goed vervolg op teiten en aanwezige deskundigheid andere culturen op onze eigen kunst als t erin zit wil t eruit dat het plat zowel in school als bij lokale en regio en cultuur en eventuele versmelting form kunsteducatie in 1995 uitgaf nale culturele en onderwijsonder hetgeen met name verrassende resul naar aanleiding van schoolportretten steunende instellingen met het oog op taten kan hebben in een klas met met een goede kunstzinnige praktijk het aankomende studiehuis waar gemengde culturele achtergrond werden daarin adviezen uitgebracht binnen ckvi zal moeten functioneren het verre oosten afrika zigeuners voor een eerste inventarisatie van onderzochten de scholen bovendien of het caraibisch gebied frankrijk boden tsji p lettere n 7 4 21 voldoende stof tot nadenken het nomen geven de scholen in een ont natuurlijk dat lezen we ook in dit ver materiaal was traditioneel verdeeld dekkingsreis naar het vreemde achtereen slag op diverse plaatsen in hoeverre je over de verschillende disciplines volgens inzicht in de keuzes bij de als docent sturend optreedt waaronder ook dans en theater twee vormgeving en inhoud van het kunst het samenstellen van een leerlingen vakgebieden die op weinig scholen dossier de plaats van de praktische panel lijkt in dit kader dan ook aan te worden verzorgd in de bovenbouw activiteiten de toetsingsmogelijkheden bevelen zo n panel kan in nauw over en toonde geheel tegengesteld aan de en inhoudelijke en didaktische keuzes leg met docenten en deskundigen doelstelling van het vak weinig onder binnen het thema veertien pagina s werkzaam in culturele instellingen of linge samenhang vol tips en aanbevelingen wijzen de steunfunctie instellingen komen tot gezien de beperkte tijd die voor het aankomende ckvi docent op valkuilen een voorgeselecteerd activiteiten verkorte ckvi programma werd uitge en goede ervaringen daaruit blijkt programma dat niet alleen aansluit bij trokken 25 studiebelastingsuren en vooral dat ckvi tijdig en veelvuldig het thema maar ook bij de interesses de kritiek op het materiaal vanwege het ingeroosterd overleg vraagt en dat een van jongeren leerlingen kunnen daar gebrek aan verbanden namen alle goede introductie van het vak bij zowel uit vervolgens een eigen keuze maken scholen slechts delen van het thema leerlingen als collega s door middel bezoek aan de schouwburg in de over en bewerkten deze naar eigen van informatiefolders kunstmarkten avonduren of op zondag zal dan min inzicht het thijcollege te oldenzaal en mondelinge voorlichting noodzake der bezwaren met zich meebrengen en koos voor koppeling van vakken om lijk is het ontwikkelen van een visie anderzijds tonen instellingen zich door integratie van de vakgebieden te bevor op ckvi is eveneens onmisbaar wat veelvuldig contact met de school eerder deren en niet te vervallen in een vak zouden leerlingen moeten leren wat bereid programma onderdelen naar de gerichte aanpak onder de paraplu van zouden ze moeten ervaren en hoe pak middaguren op te schuiven een thema het over betuwe college ken we dat het beste aan dat veel in bemmel zag bij de samenstelling scholen nog onvoldoende beeld hebben alternatieve kunstdossiers van het ckvi team af van de traditio bij het begrip ervaringsleren en daar diverse bij het project betrokken nele vakkenindeling op school en stel nog al te vaak slechts het opdoen van scholen tonen zich creatiefin het de een team samen op grond van ervaringen bij het maken van een pro bedenken van oplossingen voor pro belangstelling voor cultuur in brede duct onder verstaan duidt op grote be blemen en vragen waar collega instel zin van het woord geen vakspecialis hoefte aan zowel onderzoek naar goede lingen zeer zeker ook mee kampen ten maar docenten met een open en voorbeelden van ervaringsgerichte veel gehoord is de kritiek op het kunst kritische houding ten aanzien van de didaktiek binnen receptieve sferen als dossier dat al snel uitgroeit tot een on diverse kunsten en oog voor en erva een juiste en genuanceerde uitleg van handelbare dikke ordner waar boven ring met de kunstzinnige ontwikkeling de term dien diverse producten niet in kunnen van de leerlingen hoewel het thema worden opgenomen denk maar aan als rode draad door het project liep leerlingenpanel videobanden muziekcassettes en vormden de culturele activiteiten in de een van de belangrijkste uitgangs ruimtelijk vormgegeven werkstukken omgeving het uitgangspunt punten voor ckvi is de leerling eigen diverse kleurenfoto s tonen alterna dat ckvi niet tot de kunstvakken inbreng in het thema en het kiezen van tieven zelfgemaakte dozen bestaande beperkt hoeft te blijven laat de samen voorstellingen en tentoonstellingen uit geldkistjes en tassen gemaakt van een stelling van docententeams op verschil een groot aanbod hebben dan ook de oude jeans herbergen logboeken waar lende scholen zien ook geschiedenis voorkeur boven een dichtgetimmerd in nauwkeurig activiteiten zijn opgeno gymnastiek en godsdienst blijken veel onderwerp en een vaststaand cultureel men persoonlijke commentaren op vuldig betrokken bij voorbereiding en activiteitenprogramma waarbinnen de kunstuitingen en reflecties op eigen uitvoering van het vak leerling opdrachten maakt en vragen handelen beantwoordt het uitstippelen van ter afsluiting werden in veel gevallen ervaringsleren eigen routes en vrijheid in het maken werkstukken gemaakt die in een ten naast een korte uiteenzetting van op van werkstukken bevorderen de moti toonstelling of podiumproductie aan zet en organisatie van ckvi waarvan vatie om enthousiast deel te nemen de andere leerlingen werden gepresen aan het begin van het eerste hoofdstuk aan ckvi en meningen en keuzes te teerd of die als uitgangspunt dienden een overzichtelijk stappenplan is opge beargumenteren probleem blijft voor een discussie vaak kwam het tot n 7 4 een audio visuele verbeelding van eens heen ik vond die dingen meer netwerkscholen die zullen dit jaar opgedane indrukken terecht merkt wat voor deftige mensen en daar voel hun ervaringen op diverse plaatsen in een school op dat de tijdsplanning voor ik mij niet zo thuis maar nu is dat heel het land uit de doeken doen en zijn praktische activiteiten goed in de gaten anders ook het vormen van een inmiddels gestart met de opbouw van moet worden gehouden ckvi moet mening over iets en het beoordelen regionale netwerken het maandelijks immers niet verworden tot het verleng vind ik veel gemakkelijker geworden overleg gaat intussen door het experi de van de reguliere kunstvakken waar dit komt doordat je veel verslagen ment mag dan afgelopen zijn over het maken van een product doorgaans moet schrijven vroeger deed ik daar inhoud didaktiek en organisatie van centraal staat juist het verwoorden van veel langer over dan nu aldus een ckv i leven nog de nodige vragen e impressies gedachten afwegingen en van de leerlingen die zich ervan be meningen vormt een belangrijk onder wust is geworden dat kunst en cultuur deel van het vak eigenlijk veel dichter bij staan dan hij u kunt een ontdekkingsreis naar het vreemde voor het project dacht en dat is toch 1997 onder redactie van h van bemmel cijfermentaliteit een van de belangrijke doelstellingen l metzlar en h van voorst van beest dat in het verslag geen negatieve op van het vak dat er ook veel tijd in ging bestellen bij het slo specialisten in merkingen zijn opgenomen over de be zitten vond niet iedere leerling even leerplanontwikkeling afdeling verkoop oordeling van ckvi leerlingen ze prettig maar die klacht zal deels postbus 2041 7500 ca enschede krijgen immers geen punten maar worden opgeheven als het vak gewoon telefoon 053 484 03 05 moeten het vak naar behoren afron opgenomen wordt in het rooster den ligt aan het feit dat de netwerk scholen die cijfers wel hebben toe een handleiding ckvi gekend aan diverse onderdelen van het de beschrijving van de netwerkscholen dossier slechts een enkele school wist heeft door de kritische houding van de de kunstdossiers met termen als schrijvers namelijk de teamleiders van voldoende en goed te beoordelen de netwerkscholen zelf niet geleid tot door het opstellen van criteria slechts een opsomming van persoon volledigheid zorgvuldigheid en lijke ervaringen en activiteiten het eigen initiatief van de leerling werden biedt een eerste handleiding bij het onder meer aan toetsing onderworpen opzetten van het vak binnen de eigen zonder cijfers te noemen samen met school waarbij het verslag kan dienen het cito en het slo zullen de net als discussiemiddel en aanzet tot werkscholen onderzoeken hoe de denken en handelen cijfermentaliteit in een richting kan een ontdekkingsreis naar het vreemde is worden omgebogen waarin enthou niet alleen interessant voor toekom siasme en culturele betrokkenheid een stige kunstcoordinatoren maar ook grotere rol speelt dan een verplicht voor docenten en kunstmentoren die rapportcijfer betrokken zijn bij ckvi met name het de projecten zijn uiteindelijk op alle gele katern een verzameling voorbeel scholen onder zowel docenten als leer den van materiaal dat aan leerlingen is lingen geevalueerd ik heb dit jaar uitgereikt geeft de lezer een concreet veel opgestoken wat betreft mijn kunst beeld van de mogelijke vorm en ervaringen vroeger deed ik heel weinig inhoud van bijvoorbeeld een balans met kunst en interesseerde het mij ook verslag een kunstdossier en een kunst helemaal niet ik ging wel eens naar autobiografie veel docenten staan juist een museum maar dat was meer om om dit praktisch materiaal te springen dat het moest en zeker het filmhuis voor wie na lezing van het verslag nog en de harmonie schouwburg vond ik niet genoeg informatie denkt te heb heel leuk om eens te bekijken en mis ben gekregen is achterin een adres schien ga ik er binnenkort wel weer senlijst opgenomen van de betreffende tsjip lettere n 7 4 23