Een op vijf

Publicatie datum: 1981-03-01
Collectie: 11
Volume: 11
Nummer: 2
Pagina’s: 30-31

Documenten

em op vijf ade j uyterhoeven a walterus a brugge die keure 1980 148 pp 275 f het beroepsonderwijs i s nog steeds het verwaarloosde zorgenkind i n het s o daarom i s elke p u b l i c a t i e erover des t e meer aandacht waard het boek van ade e a d i e n t z i c h aan a l s een andere d i d a c t i s c h e be nadering van het ptto en het wiskunde onderwijs ik kan me over d i t l a a t s t e vak n i e t u i t s p r e k e n hoewel i k het p e r s o o n l i j k jammer v i n d t dat de auteurs hoegenaamd n i e t s zeggen over het t a a l g e b r u i k i n d i t vak om zo de r e l a t i e t e leggen tussen de twee grote delen van hun boek wat het t r a d i t i o n e l e mtoin het beroepsonderwijs b e t r e f t s t e l l e n de auteurs voor de k l u c h t t e beeindigen z i j doelen daarmee op het f e i t dat nederlands op de beroepsschool meestal een a f k o o k s e l i s van wat i n het a s o gebeurt i n de p l a a t s daarvan s t e l l e n z i j een f u n c t i o n e l e benadering voor tegenover eeuwigdurende en n u t t e l o z e s p e l l i n g s l e s s e n van het k l a s s i e k e b s o s t e l l e n z i j dat het vak ne derlands de eigenheid van de l e e r l i n g en z i j n functioneren i n de maat s c h a p p e l i j k e context nu en l a t e r moet beogen p 54 aan de hand van scherpzinnige argumentatie d i e h e l d e r en f r i s i s geschreven maar ook aan de hand van concrete voorbeelden wordt aangetoond hoe zulks t e verwezenlijken i s nochtans d i e n t gezegd dat d i t boek geen v o l l e d i g e uitgewerkte d i d a k t i e k voor het beroepsonderwij s wil brengen in d i e z i n z a l het ook zaak z i j n i n de n a b i j e toekomst materialen t e ontwik kelen om d i e d o e l s t e l l i n g t e kunnen r e a l i s e r e n de bestaande hand boeken kunnen daar nauwelijks toe b i j d r a g e n ik denk dat vanuit von standpunt d i t boek n i e t s dan l o f v e r d i e n t de auteurs hebben het aangedurfd om k r i t i s c h een a a n t a l wantoestan den i n het b s o op de k o r r e l t e nemen en d a a r u i t de l o g i s c h e con c l u s i e s t e trekken dat d a a r b i j enkele fouten i n de t e k s t z i j n ge s l o t e n zoals conservatie i p v conversatie op p 50 en een foute v e r k l a r i n g van het b e g r i p normaal functioneel op p 71 en de v e r w i j z i n g naar het oude boek van g r i f f i o e n 1975 i p v naar de nieuwe u i t g a v e van 1978 l i j k t dan ook een d e t a i l m i j n k r i t i e k b e t r e f t de a f w i j z i n g door de auteurs van taalbeschouwing en de i d e a l i s e r i n g van spelvormen voor zover i k d i t u i t het boek 30 kan a f l e i d e n hebben z i j een te eng begrip van taalbeschouwing die kan immers slaan op e l k e vorm van r e f l e c t i e op t a a l en i k z i e geen enkele reden om zulks u i t het b s o t e weren wat spelvormen b e t r e f t geven de auteurs op p 81 e v een b e s c h r i j v i n g van een t a a l s c h a t l e s i n estafettevorm daarbij maakte i k voor mezelf de bedenking dat binnen k o r t het mto wel eens p o p u l a i r zou kunnen worden doordat stoelendans zakkenlopen en f l e s s e n v u l l e n a l s d i d a k t i s c h e werkvormen gebruikt worden indien spelvormen worden i n g e l a s t moeten d i e m i met een bepaalde bedoeling worden gehanteerd en moet het geleverde s p e l i n verhouding t o t het b e r e i k t e doel i n d i t o p z i c h t l i j k t het mij veel b e l a n g r i j k e r dramatische werkvormen t e hanteren dan de spelvormen die i n een op de v i j f worden geprezen over d i e dramatische werk vormen v i n d t men trouwens i n d i t boek b i j z o n d e r weinig terug m i j n k r i t i e k neemt n i e t weg dat i k d i t boek warm moet aanbevelen voor a l l e l e r a r e n nederlands i n het b s o het i s i n t e g e n s t e l l i n g t o t v e l e andere d i d a k t i s c h e werken p r e t t i g en makkelijk geschreven zodat het v l o t l e e s t een op de v i j f l e e r l i n g e n z i t t e n i n het b s o indien die leerlingen zoals ade e a het wensen binnenkort opnieuw graag naar school komen z a l d i t boek daar o n g e t w i j f e l d een b i j d r a g e toe hebben geleverd w i l l i e van peer 31