Een oude toverfee en boekenwensen. Leesbevordering en schrijfvaardigheid in één les.

Publicatie datum: 1999-01-01
Collectie: 30
Volume: 30
Nummer: 5
Pagina’s: 295-297

Documenten

literatuurmuu r 1001 en amsterdam of de bo e kenmolen beide ook verkrijgbaar bij boekha ndel en biblioth ee k a 4 papie r ilse bolscher tijd een oude toverfee en 2 a 3 lessen van so minuten boekenwensen planning leesbevordering en les 1 z de doce nt v e rte lt a a n d e kl as da t hij zij ee n schrik fvaardigheid in een les 1 ra re dro o m h eeft ge h ad zi e fragment d e droom in e e n v e r l a nd worde n d e m e nse n get e rro risee rd d oo r ee n o ude to ve rfee di e wo e d e nd i s d a t d e m en se n i n ne d e rland no g doe lgroep m aar zo w e ini g l e z en d e t ove rfee r eageert gr oe p 7 8 bas i ssc h o o l h aa r woe d e a f op de me nse n in h e t ve rr e l a nd klas i e n 2 vb o ma v o h av o viv o en be tov ert z e zo dat z e ni ets and e rs m ee r kunn e n d a n l e ze n d e d oce nt v e rt e lt dat hij in ma teria al z ijn droom m e t d e p ri n ses va n h e t l a nd ee n kl assen se t s y r a n b g id sj es uitgave va n d e pl a nn e tj e h eeft b e dac ht om d e t ove rfee o p sti c htin g coll ec ti eve prop aga nda van h e t a nd e r e ge dac ht e n t e bre n ge n n ed e rla ndse b oe k cpnb p os tbu s 105 76 afbeelding i pagina uit de s y p a n a gids 1999 5 m o er 29 5 de droo m ik droomde dat ik in e en ver land was he t wa s een mooi land zonni g v e el natuur mooie huizen maar ne rg e ns zag ik m e n se n h e t was ook heel stil in d at l a nd er floten vogeltj es en de wind ruist e door de b o men m a ar ik hoorde geen stemmen ge e n radio s en tv s ge en a uto s zoud e n e r h e le maal gee n me n se n won en toen ik door de ram en v a n d e huize n ke e k zag ik dat ze e r to c h wa ren oude men se n jonge mensen kleine grot e dikke dunne m e nsen alle maal ve r sc hi lle nd maar ee n ding h add e n ze geme e n iede re e n la s boek e n de ee n zat op de bank de ander lag in b e d wee r e e n and e r zat bij het ha ardvuur i e mand stond bij h e t fornui s en alle maal laz en ze to e n ik ve rd e r keek z ag ik ook me nse n in de tuin in h et gra s bij de vijver op d e tuinb ank zate n m e n se n e n ze laze n ik w as erg verba asd to e n z a g ik ook dat e r aa n de bom e n gee n app e ls groeide n maa r bo e ke n en bij d e v ij ve r we rd geen v i s gevan ge n maar j e raadt h e t a l het ene na het a nde r e boek we rd opgevi s t waar was ik toch te recht g ekom e n ik liep ve rd e r e n k ee k mijn oge n uit tot ik bij ee n gr o ot kas tee l kwa m op h et bord es z at e en mooi meisj e do o r he t kroontj e op h aa r hoofd zag ik dat ze ee n p ri n ses mo es t zijn ook zij l as h e t wa s e en zieli g bo ek want ze huilde to en ik naast h aar gin g zitt e n e n vro e g we lk boek z e las k ee k ze me verdrie tig aa n z e l eg d e m e uit da t z e ni e t o m het bo e k huilde ma ar om h e t l even in ha ar lan d e e n tijd g el e d en w as e r ee n oude bo e k e nfee ge kom e n di e v erzot i s op bo e k e n en all e s wa t m e t leze n te mak en heeft z e was v e rhit van woe d e ze had ge zie n d a t s ommi ge me n se n in n ed erla nd geen bo ek mee r a a nr a ke n z e kijke n te lev i s i e do en compute rsp e ll e tj es t e l efoner e n gaa n n aar de bio sco op maar ee n bo ek l e z e n ho maar krij ste z e d e prinses vert eld e h aa r d a t b oe ken le zen l euk i s maa r da t e r no g m ee r din ge n t e doen zijn in h e t l e v e n m aa r to e n w e rd ze no g v eel boz e r z e zw aaide met haa r tov er s taf krij s te w a t tover s preuk e n en va n a f di e tijd is h ee l on s l a nd a llee n nog m aa r aan he t l e ze n of we will e n o f nie t d e prin ses b e gon te huil e n ik moet toe ge ve n da t ik va n af di e tijd al heel w a t m o oi e en s pa nn e nde bo ek e n g el e ze n h e b maar aan and e re d i n ge n kom ik ni e t m eer toe eten ko ken w as s e n de hond u i t l at e n e en e indj e jogge n doo r h e t b os mijn hui swe rk m a k e n n a ar school gaa n all e maal din ge n di e ik a l tijd e n ni et m eer heb ge daa n op sc hool wordt ni e t ee n s meer les g egeve n want d e l e ra re n zijn aan h e t l eze n d e bakke r s bakk e n g ee n brood m ee r want z e leze n de artse n opere re n nie t m ee r want ze kunne n hun o ge n niet v a n h et p apie r a fkrijgen l e t w el w e v inde n l e z en l e uk maa r zo i s h e t teveel va n h e t go e d e ik vert elde h a ar d a t ik me dat wel kon voors t e ll en e n v roeg me af of ze nu altijd zo door mo es t e n l eve n n ee e r was ee n m ani e r om h et norm al e l eve n wee r t e ru g te krij ge n verteld e de prin ses d e oude tove rfe e moe s t me rk e n dat e r in n e d erla nd o ok no g he e l veel m e nse n van bo e k en leze n houde n e n dat z e we l b e l angs t elling he bb e n v oor bo ek en o o k al d o en z e ook a nd e re dingen d e p ri nses vroeg m e of ik haar nie t kon help e n om dat aan d e fe e t e late n zie n ik v erte lde haa r d a t ik op ee n sc ho ol werk en d a t mijn lee rlin gen o o k boek e n l ez e n da t vond ze g ewe ldig s a me n bed ac hte n we een pla nn e tj e om d e fee zov er te krij gen dat z e d e tov e r s pr euk zou t erugdraaien d aa rvoor hadd e n w e bo e k e n nodi g sne l ginge n w e b oe k e n plukke n uit d e g r o t e bom e n rondom het ka s teel ik klom steed s ho ge r en h oge r in d e boom ik w ilde s tee d s mee r b oe ke n plukke n maa r t oe n v e rloo r ik mijn eve n wic ht en vi el ik naar b e n e d e n ik vi el en v i e l e n vi e l m aa r voo rdat ik d e gr o nd raakt e werd ik w a kker en ra ad ee n s wa t er om m e he en l ag all emaal bo e kje s de doc ent l aat de de s y p r a b gidsjes zi e n 2 de docent laat de stapel s y p r a b g1 dsje s bo ek en gaan leze n d e gid sj es zijn heel of boekenmolens zien zie afbeelding i de ge m a kk elijk om l e uke bo ek e n uit t e ki e z en docent legt uit dat de kinderen aan de di e bij j e p assen toverfee moeten laten zien dat ze dit jaar 296 m o er 1999 5 d e docent deelt de gid sjes uit en laat de een opm e rk i ng over de docent loopt rond leerlingen er ev e n in bladeren v e rvolgens e n helpt waar nodig vraagt hij de leerlingen om te vertell e n hoe de gid sjes in elkaa r zitten d e doc ent bekijkt e e n 8 d e le e rlin g en b e spr e k e n met e lka a r het c om p a ar bladzijden sam e n met de leerlingen hij ment aa r en verw e rken dit in een tw ee de vraa g t of s ommige l e erlingen bepaalde boe v e rsie als op sc hool op d e c omputer ge k e n mi ss chien al ke nn e n en of zij het ook een w erkt k a n worden moet deze mogelijkheid mooi bo e k vonde n bij h e t be s pr ek en vraagt ze ker b e nut worden d e l ee rlin ge n lever e n d e do ce nt of d e l eerlin g en d e ge kleurd e de twe e ve rsie s in bij d e do ce nt st erren begrijpe n de le e rlingen kunne n v oor in h e t bo e kje opzoek e n wa t d e s te rre n bet e 9 de do ce nt kijkt de bri e ven n a l ees t er een kenen paar v oor e n of la at z e opn e me n in h e t l ees do ss i e r zo kunnen l ee rlin gen st ee ds n aa r 4 d e doc e nt verte lt dat d e l ee rlingen s t ra k s hun hun eige n top 5 t e ruggrijp e n als z e ni e t wet e n e i ge n top s g a a n s am e ns t ell e n van bo e k en die w e lk boe k ze will e n ga an l e ze n z e no g will e n gaan leze n van d e boe ke n di e in h e t gid sj e s t aa n wa t lijkt ze l e uk sp a nn e nd note n zie li g mooi o m te l e ze n op h e t b o rd w or d en punt e n o p ge sc hr e ve n wa a r j e bij d e i met dank aan diny gradussen voor de eerste k e uz e van e e n boek op kunt l e tt e n bijvoor aanzet van dit idee b ee ld het ge nre d e s t e r de voo rk a nt d e 2 deze stap kan eventueel ook in dezelfde les m enin g va n d e tip geve r h e t o nd e rwe rp worden gezet in combinatie met stap 5 e t c ete ra d e leerlin g en sc hrijv e n hun top 5 in 3 er zijn natuurlijk ook andere mogelijkheden hun sc hrift bij elk bo e k v e rn ield en z e wa ar tekeningen maken en in de klas ophangen om ze h et h e bb e n g ek o ze n boeken lenen in de bibliotheek en voor lezen in de klas etcetera l es 2 5 d e do ce nt b e d enkt m e t de le erlin gen ho e z e d e to verfee kunne n late n we ten dat z e mooi e b oe k en h e bb e n uitge zoc ht o m di t jaar t e d e s y p r a b gidsjes zijn ee n ond e rd ee l l ez en 2 d e d oce nt komt same n me t d e l ee r van h e t jonge juryproject in d e bo e kj es lin ge n tot d e c on clu s ie da t h et sc hrij ve n va n komt o p elk e p agin a e e n kind aa n h e t ee n bri e f ee n go e de m a ni e r is om d e fee te wo o rd d a t vier b oek en h ee ft gekoz e n di e o vertuigen3 d e inde lin g van ee n brie f pla at s hij zij h e t mooi s t e vond om t e lez e n d e e n d a tum aa nh e f inl e iding k e rn slo t a fs lui inh o ud wordt in ee n p aar r eg e l s sa me n ge tin g wordt k o rt be sproke n e n kom t op h e t va t e n h e t kind v e rt elt w a ar o m h e t bo ek d e bord l ee rlin gen nem e n d e z e indelin g o ve r in mo eite waa rd i s om te le z e n bij elk boek hun sc hri ft staat b ov e ndien ee n ge kl e urd e s ter di e aan geeft b ij w elke cat ego ri e ee n b o e k 6 d e l ee rlinge n v e rwerk e n hun t o p 5 in een hoort b rief a an de fe e ze m oe t en niet v e rget en ook hun argum e nt e n voor hun ke uze in de bri e f te sc hrij ve n in d e rubriek lit e ratuurmuur pl aa tsen wij c on c r e te b esc hrij v in ge n va n l ees ori e nta ti e l es 2 3 a c tiv ite it e n die hun dienste n in d e le sse n d e docent vra a gt d e le e rling e n om elkaars van onze l e ze r s h ebben b e wezen z o we l brief te lezen e n te b e oord e len op h e t bord jeugdlite ratuur als lit er a tuur voor de lij st mak e n de docent e n de lee rlin ge n ee n genum kom e n in a a nm erking vo o r pl aat s ing h e bt me rd lij s tj e van beo ordelingscriteri a vorm u e e n informati e v e originel e l ees bevo rde indeling s pe ll ing zinn e n inhoud argume n ring s a ctivit e it die li efs t ni e t m e er dan twe e te n e tc e te ra d e le e rling e n kijken elk a ars pagina s n4 be slaat stuur u w bijdra ge naar brieven na op dez e punten en make n ov er a l he t redac tie adres van mo e r 1999 5 moer 297