Een papieren museum

Publicatie datum: 1999-01-01
Collectie: 30
Volume: 30
Nummer: 3
Pagina’s: 107-108

Documenten

ilse bolscher niet kloppen andere verbergen een verhaal dat bijna niemand kent op het moment dat de koppeling voor d e lezer wat minder logisch is wordt hij extra een papieren museum i gepri kk e ld en dat is nu net waar het ted van li es hout om gaat door de p aa rs gewijz e opst e lling v a n de kunstwerken nodigt hij de lezer niet alleen uit om te kijken ma a r ook te v e rgelijken en daardoor een voorkeur te ted van lieshout stilleven een tentoonstelling ontwikkel e n nijmegen sun 1998 isbn 9o 6168 6i8 o prijs f34 5 o na as t alle moge lijkh e den om te kijk e n biedt h et boek ook veel lee sge not h e t lijkt alsof v a n lieshout door ee n papieren mu seum in een mu se um loop ik a l tij d s tillejes ro nd ik ben l oopt en hardop ro ept wat hij ziet w eet namelijk in min ee ntje de ju ry die het lievelings vo elt denkt vindt e n ontd e kt bij e lk kuns t schild erij gaa t ki ez en de schilderijen werk en maar we rk hoort ee n v e rha al hi eri n l e gt van al teg raag aan de wedstrijd mee want ze flu is tere n li eshout uit wat hij van het kunstwerk vindt voo r wie het ho ren wil zie mij kies m ij e n b e lan grijke r no g wa arom hij dat vindt zo als ik gek ozen h e b g a ik terug naa r de w innaa r schrijft hij over lunch in het gras van edou a rd ik kijk e r opnieuw naar maar nu niet li eve oge n manet ik vind z ijn lunch in li et gra s een ik wee t zek e r dat elk schilderij h e t liefs t zo bel oo nd va n de s toms te schilderijen die ik ken toe n ik h et wi l word en van t ro ts g limt het nog wat mee r echt voo r de eerste keer zag k o n ik h et m eteen al ni et waar u its taan o mdat ik bijna ze ker wist dat h et ge logen was daar zit ee n dam e doo dleu k in haar blooije zo b e gint stilleven een tento o n s te lling van te d bij twee aangekl ede heren di e ha a r pontifi ca al v a n lies hout in dit s chitt e re nd vo rmgege ve n negeren waa rom h eeft ze h a ar k l ere n uitge trokken bo e k n ee mt v a n lieshoutje aa n de ha nd va n e n wanto rn kijkt ze ons zo schaamt eloos aan 52 kun s tw erke n mee op ee n bijzond e re tocht er bestaan we l m ee r schild ers tukk e n waarop blo te door eeuw en beeld e nd e kuns t het zijn niet dam es ro nddartelen tussen angeklede heren maar zomaar 52 kuns tw erke n h e t zijn sc hilde die z ijn dro m e rig en ro m a n t i sch da t is liet doek rij e n foto s e n een e nkele k e er vo orw erp e n va n man zet ze k e r nie t het lijkt of er echt een blote hij h e eft ze gekozen omdat ze hem bo ei e n vro uw in liet bos zat en dat schokt e oo k de m e nse n omdat hij e r nog e en app e ltj e m ee te sc hi lle n uit de tijd van man et toc h klopt e r ie ts ni e t de h a d o f om ee n a nde re re de n m a ni e r waarop twee mannen en de v ro u w bij e lkaa r zitten is i e ts te toevallig kijken en vergelijke n van lie s hout daa gt d e lezer uit om e en kunstw e rk l e lijk of mooi t e vind en e n om te van lies h o ut h e eft st ee d s op tw ee aa n e lka ar ku n ne n ve rwoord en w aarom hij dat vindt gr enze nde bladzijden twee kuns t we rk e n ge zet die hij om e en of and e re reden bij elkaar vond geen intimidati e pa ss en voor de l e z e r zal de keuze va a k vrij h elder zijn soms staan e r dezelfd e din gen op h e t bo e k i s b edoeld voor lez e r s v a naf twaalf e en schild erij maar to c h and e rs zoals op de j aar al s e ers te kenni s m a king m e t kunst van grottekenin g de s ti e ren va n la sca u x of het lieshout noemt zijn bo e k zelf e e n s oort es s ay sc hilderij d e jo nge sti er van paulus potter hij vertelt ove r kun s tges chiedeni s e n zegt w at soms he bb e n ze h e tz e lfd e thema zoal s de hij e rva n vindt m a ar e r s taan ook fe ite n in kruisingang van ch ris tus bij sommige s c hil stille ve n zoals jaartallen e n afme tingen van d e rijen i s het perspe ctief v a n doorsla ggevende sc hilderijen di e heb ik uitera ard nie t verzon aard geweest voor zijn ke uze of d e bewond e nen maar ov e rge n omen uit de boe ken van ge lee r ri ng voor e en bepaalde technie k sommi ge d e n die ik heb b est udee rd soms bl eken di e kunstwerken laten dingen zi e n di e ei genlijk schrijvers het nie t met e lkaar een s t e z ijn o ve r 1999 3 moer 107 b ijvoo rbee ld h e t ge bo o rtejaar van ee n kunst enaar elsbeth van der laan in plaats van ze f op o nde rz oe k uit te g aan h eb ik stee ds bes lo t e n de m ees te ste mm e n gelden uit bove nstaande citaten blijkt dat de toon mona lisa heeft geen van van lieshout niet ple c htig is er zijn cri tici di e hem e rv an h e bb en be s chuldigd dat wenkbrauwen hij voor zijn jonge l e zers teveel door de knieen gaa t en te gewoon doet over iets opdrachten bij stilleven van verhevens als kunst van lieshout zelf wil juist niet intimid eren m e t kun s t volgens hem ted van lieshout is de sfe e r rondom kunst te gewichtig dat wil hij do orbreken hij be s chrijft geen stro mingen wel gebruikt hij bep aalde termen uit de dagelijkse kunstwereld zoals per s pecti ef decorati es co ll ages reproducties etc et e ra naas t ond e rwijsb ege l e ids ter b e n ik docente op e e n ander ge bied houdt hij wel rek e ning nederl a nd s aan tw ee bru gkla s sen op een met zijn jonge publiek zo staan er nauwe c a t egorale mavo in utre c ht d e a chte rgron lijks blo e d e rige akelige of gewelddadige d e n van mijn l eerlin ge n zijn z ee r wisselend kun s twerken in sti ll even want gewe ld m oe t zo zijn e r l ee rlingen di e uits luite nd lijken op fantas ie en humor h ebben te g ro eien m et v oe tb al e n t v s p elle tjes ande ren gaan re gelmatig naar musea of komen in stilleven een t entoo ns telling i s e e n boek dat je a anra kin g m e t klass i e ke muzi e k ook qua van vo or n a ar a chte re n kunt uitleze n maar taalvaa rdi gh e id zijn d ez e lee rlin ge n er g h e t e w aarin j e ook zomaar op een wi lle keu ri ge roge e n e e n van de dinge n di e all e l ee rling e n bladzijde kunt b e ginnen in ieder geval zor h ee l mo eilijk vind e n i s te vertelle n waa ro m z e g en d e prac htige pl a ten e n de v e rhal en die je ie t s l e uk m oe ilijk of mooi vind e n a l v erte llende door de t e ntoon s telling l e id en juis t bij he t kijk en naar kun s t h ebb e n m en se n ervo or dat j e het niet zom aa r w eer opzij le gt altijd ee n o o rd eel mo o i le lijk v e rwarre nd mys terie u s w aa rbij de k enmerke n v a n he t kun s twe rk of we t e nswaardi g h e d en erov er dat noo t oord ee l oproe p e n zo ook ted van lie shout in het bo ek st illeven een t ent oo nstelling 1 998 i d ez e tite l i s afge le id van de workshop die heeft hij ee n aan t al sc hilde rije n ge koz en en hij ted v an lieshout verzor gd e op het sympo b eschrijft bij ie d er van die sc hild erijen m et s ium mor ele verb ee lding w aarde n en nor be hul p van d e ke nme rke n of ac hte rgrond e n men van d e j e ugd c ultuur dat op 20 j a nuari wa ar o m hij he t mooi of lelijk vindt op 1 999 door de kub in tilburg we rd ge organi deze lfde manie r kun j e lee rlin gen l a t en kijk e n s eerd naar kun s t wa t zi e j e e n wat vind j e daarvan stilleven d e te kste n in still e v en zijn s p anne nd ted van lie s hout ziet altijd w el iets op het schilderij dat j e niet wa s opge v alle n mona lis a heeft gee n w e nkbr a uwe n of hij vertelt e en we t en s w aardigh e id waardo o r je het s chil derij and ers ga at bekijk e n voor mona lisa stond misschi e n een man mode l op twe e a an elk aar g re nze nd e bla dzijden word e n s t ee ds tw ee sc hild erijen n aas t e lkaar ge plaatst en ve r g el e k e n ted van li es hout l e gt ui t io8 m o er 1999 3