Een paradox

Publicatie datum: 1994-01-01
Auteur: Inge Piena
Collectie: 25
Volume: 25
Nummer: 5
Pagina’s: 169

Documenten

redactionee l was nu juist van plan ze te gaan combineren u begrijpt mijn probleem zoals altijd wanneer ik radeloos ben greep ik inge piena naar mijn oude jaargangen moer all ereerst stuitte ik op piet hein van de ven en zijn stu een paradox denten 1994 4 zij vertegenwoordigen het kamp van de zelfstandigheid in mijn inwendig debat ze fstandigheid is het toverwoord geworden in on leren is voor mij een proces waarin een mens op denvijsland daarmee lijkt het het eens zo geliefde basis van ervaring een beeld van de werkelijkheid strategieen te verdringen bleven de strategieen construeert aanvult verandert dit leren is een indi echter een beetj e hangen in de talensecties de vidueel proces maar het is evenzeer een sociaal zelfstandigheid vindt haar weg door de hele proces deze definitie werkt hij uit met be school sterker nog ik kan geen docent spre trekking tot het leren schrijven van teksten ken van een andere school geen uitleg of het een van de schrijfcursussen die van de ven op s c hoolblad opslaan of ik word geinformeerd deze leest heeft geschoeid wordt ve rvolgens over project e n bijscholingen of werkgroepen beschreven en onderzocht door helma mole die a ll emaal tot doel hebben de leerling zelf naars ze beschrijft de cursus alsvolgt het on standig er aan het werk te krijgen nu krijg ik derwijs is procesgericht dit houdt in dat studenten persoonlijk altijd een beetje een ongemakke leren volgen s welke processen ze een tekst kunn en lijk gevoel wanneer nieuw ideeengoed mode schr ij ven ze moeten ontdekken wat voor henzelf wordt dan ontstaat er een mistig jargon waar het prettigste proce s is en hoe ze hun proces zouden iedereen na een poosje op is uitgekeken en kunn e n optimalise ren sterven de ideeen een langzame dood zo is hiermee is voor mij het begrip zelfstandig het echter gelukkig nog niet vergaan met de heid binnen het taalvaardigheidsonderwijs zelfstandigheid die tiert we lig en daar ben ik voorlopig afdoende gedefinieerd aangezien toch ook wel blij om schrijven hier vervangbaar is door elke andere vaa rdigh eid ook mijn school doet mee wij willen de leerlingen gaan leren leren de leerling zelf voor een definitie van strategieen wendde ik standiger de docent als begeleider van leerpro mij tot koos henneman en wim van calcar cessen dat idee lag niet op een mooie och die in moer 1993 2 uiteenzetten hoe je leesstra tend in de personeelskamer op ons te wachten tegieen zou kunnen onderwijzen dat idee is langzaam gevormd en uitgewerkt leesstrategieen zijn planmatige wijzen van men ik zal u de details van die vorming en uitwer taal handelen die lezers gebruiken om doelstellingen king besparen u zult er in uw omgeving waar te bereiken strategieen moeten niet verward schijnlijk legio tegenkomen en ergens bin worden met vaardigheden hoewel de laat ste wel no nen dat proces van vorming en uitwerking dig zijn om strategieen adequaat uit te kunnen voe deed jos zuylen zijn intrede in onze school ren vaardigheden zijn procedures die leerlingen na jos zuylen is onderwijspsycholoog en direc in stru ctie en training acc uraat en snel kunnen uit teur van een bureau voor onderwijsorganisa oefenen daarmee hebben leerlingen echter nog tie ontwikkeling genaamd meso consult b v geen strategie geleerd om tot tekstbegrip te komen en hij leverde mij een probleem door te me dat is pas het geval als de bedoelde vaardigheden nen dat strategieen en zelfstandigheid niet sa gebruikt worden om een probl eem op te lossen dat men kunnen gaan hij stelde namelijk dat zich aan de lezer voordoet op zijn weg naar tekstbe wanneer je je leerlingen een strategie aanleert grip in het alge meen doet een leerling dat niet zelf ze niet de mogelijkheid krijgen zelf via een en moet hem dat geleerd worden leerproces tot hun eigen strategie te komen dat klinkt logisch maar het kwam mij slecht dus zelfstandig leren is je eigen werk en leer uit want ik geloof in beide begrippen en ik processen leren kennen en verbeteren en stra 1994 5 moer 169 tegieen zijn planmatige wijzen van mentaal literatuu r handelen bult e h e a goed nederlands 1 groningen ja volgens deze definities is zelfstandig leren een cob dijkstra 1992 strategie met als doel je strategieen te verbete henneman koos wim van calcar proble ren maar daarmee zijn we er nog niet want men met tekstbegrip directe instructie in nu rest de vraag of strategieen zoals die worden leesstrategieen een mogelijke oplossing in aangeleerd in een willekeurige bavo methode moer 1993 2 p 55 6 3 ook inderdaad het zelfstandig leren in de hand molenaars h m het resultaat van procesge werken de leeskaart uit goed nederlands i richt onderwijs een nijmeegse methode on blz 300 probeert leerli ngen een leesstrategie derzocht in moer 1 994 4 p 1 49 1 5 3 aan te leren het zijn re eksen instructies die ven piet hein van de de tekstbespreking ge mits goed uitgevoerd tot planmatig mentaal woon doen in moer 1 994 4 p 1 43 1 4 g handelen leiden wann e er ze bovendien zo on derwezen worden dat de l eerling ze zich na verloop van tijd eigen heeft gemaakt mag men dus spreken van een lees strategie van zelf standig leren is op deze wijze echter geen spra ke de leerling krijgt een maniertje aangeleerd omdat dat het beste heet te zijn naar de eigen werk en leerprocess en wordt niet gevraagd dan heeft zuylen dus gelijk als hij zegt dat strategieen het zelfstandig leren in de weg staan die conclusie wil ik nog even niet ac cepteren en ik sla henneman en van calcar er nog eens op na om te achterhalen waarom strategieen ook alweer onderwezen moesten worde n zij bren gen mij inderdaad het verl os sende a ntwoor d je heb t goed e en s lech te l e zers goede lezers passen uit zichzelf een stra tegieen toe en herzien di e wanneer dat nodig blijkt zwakke lezers doen dat all emaal niet zij lezen all een maar en denken weinig na over het gel e zen e wat hier ove r lez ers ge zegd wordt g e ldt mijns inziens onve rmind e rd voor s chrijvers s prekers en kijkers luisteraars men sen die niet zelfstandig leren die dus geen stra te gieen hant eren moet je op gang helpen dat kan door ze een strategie aan te leren die ze dan vervolgens ook kunne n optimaliseren mijn inwendig deb at is hierme e voorlopig even afge s loten ik laat beide begrippen in mijn woord enboek staan en bedenk mij on dertu s sen dat ik niet elke leerling een dienst bewij s door hem in het keurslijf van de lees kaart te drukken tegelijkertijd w il ik de lezers uitnodigen hun gedachten eens over deze kwe s tie te laten gaan e n het de redactie te laten weten wanneer u tot een interessante conclu sie bent gekomen 170 moe r 1994 5