Een polemiek

Publicatie datum: 1996-01-01
Collectie: 27
Volume: 27
Nummer: 6
Pagina’s: 360

Documenten

li tera tuu r leesdossier in het literatuuronderwijs in tsjip intercultureel 2 2 blz 3 2 4 2 1992 de ve rwerkin gsop drachten in dit a rt ikel zijn geb aseerd op het literatuuronderwij s artikel van gielen p effe uitrekenen wat ik van dat boek vind in moer 6 blz 3 6 43 1984 een polemiek 3 deze mogelijkheid geeft gielen ook in zijn artikel effe uitrekenen wat ik van dit boek vind zie noot 2 dit artikel is nog verkrijg baar bij het voty bureau lite ratu u ro nde rwijs wat heeft dat nou voo r z in moor w de m van woerkom het leesdossier lee rlingen s te llen d eze vraag regelmat ig d oce nten in het literatuuronderwijs nijmegen katholie b eantwoo rd en de vraag v aak h eel v erschill end ke universiteit 1 993 voo r de ee n is lit eratuur ee n manier o m a an gielen p effe uitrekenen wat ik van dat boek c ultuurov e rdracht te d oe n de and er be na drukt h e t vind in moer 6 1984 blz 36 43 b elang v an de p ersoo nlijke on twikk el ing e n een woerkom m van de rol van het leesdossie r de rde ziet lit eratuurond e rwijs als een manier o m in het literatuuronderwijs in tsjip 2 2 1992 analytisc he vaardig h ed e n te oefe nen d e m ees ten blz 32 42 z ull en ee n com b i n ati e v an deze d oe le n n ast reven in de afge lop e n jaren zijn e r kra chtige s t e mm e n opgegaan om literatuuro nd erwijs oo k i n te ze tt en v o or h et vergro te n v an h e t wed e rz ij ds culturee l b eg rip in o nze multic ulturel e sa m e nl ev ing we spreke n dan va n inte rc ultureel lite ratuuro nde r wijs wa arin naas t nederlands talige li teratuur oo k andere c ulture n aan b o d k ome n uit de examenvoorste llen van de vakontwikkel groep blijkt d uidel ijk dat de vog n nie t voo r int ercultureel lite ratuuro nde rwijs h eeft gek oze n er is expli cie t sprak e van ne de rlands talige literatuur koo s hawinkels v oo rz itt e r van de stichting pro m oti e lite ratuuro nde rwijs be tre urt d eze k e u ze in h oge mat e hij opent deze p o le mi ek doo r uitee n te ze tt e n waar o m int e rc ulturee l lite rat u uro nde rwijs dringe nd ge we ns t is e n ho e h e t ge realisee rd kan wo rde n binn en de huidige s tudi e b e la s tings tab e ll e n th eo witte ma a kte dee l uit va n de vog n hij b es trij dt op pe rsoonlijk e titel de c la im die in tercultu ree l literatuuro nd e r wijs op het vak nede rla nds legt hoe we l de exam e nvoors telle n inmiddels d oo r d e p o litiek z ijn goedge k e urd en h e t pl e it du s a l is besl echt h eeft de red actie t och gemeen d aandac ht te m oet e n bes ted e n aan de z e p o le mi ek he t gaat hie r om een belang rijk punt van kritie k op d e voc voors t e lle n nu er druk wordt uitgeo efe nd om h e t o nd e rdeel lit eratuur van de verschill e nd e tal en te integre re n t o t een vak ma ar oo k vanwege h e t nieuwe v ak cxvi waarin sprak e is van we reld literatuur zal he t int e rcultureel persp ec ti ef wee r vo lop aanda cht krijge n 36o moer 1996 6