Een schoolpublieksdienst in het Koninklijk Jeugdtheater

Publicatie datum: 1997-03-01
Auteur: Dirk Meul
Collectie: 26
Volume: 26
Nummer: 4
Pagina’s: 59-61

Documenten

i ti i i een schoolpublieksdienst in het koninklijk jeugd theater dirk meul jaarlijks bezoeken onze publieke voorstellingen niet meegerekend honderden scholen het koninklijk jeugdtheater in antwerpen het potentieel aan scholieren dat over de drempel komt loopt in de duizenden vele weken per jaar zitten twee maal daags om en bij de 400 scholieren in de kit zaal het kjt is zich bij haar programmakeuze terdege bewust van haar grote pedagogische taak en verant woordelijkheid naar kinderen en jongeren toe vanuit deze oprechte bekommernis achtte het kjt het noodzakelijk om het onthaal de begeleiding en opvolging van schoolvoorstellingen een meer persoonlijk karakter te geven door de aanstelling van een pedagogisch medewerker via verschillende kanalen trachten wij dit initia tief kenbaar te maken het is onze bedoeling dat u als school als leerkracht bij ons terecht kan schoolpublieksdienst ken van een stuk geschiktheid voor bepaal de leeftijden vaak voorwerp van discussie duur van de voorstelling busre n een eerste fase zijn wij dus een gelingen tekstbrochures affiches vragen ombudsdienst een schoolpublieks van studenten van allerlei studierichtingen dienst alleen al het optimaliseren van over de meest uiteenlopende onder werpen een adressenbestand zodat onze infor scholen die hun ongenoegen uiten over de matie in alle scholen terecht komt bij de plaatsen in de zaal over de reserveringsmo persoon waarvoor ze bedoeld is gelijkheden klachten van allerlei aard enz we trachten binnen elke school te zoeken naar die leerkrachten die interesse het valt ons op dat naast een grote groep en affiniteit voelen met het theater is een scholen die blind een voorstelling boeken hele klus de doorstroming van informatie bij het begin van het theaterseizoen ook binnen grote scholen wil nogal eens stroef heel wat leerkrachten heel bewust en door verlopen en heeft in eerste instantie te dacht hun keuze bepalen het zijn die leer maken met voor ons onoverzichtelijke krachten waarmee wij graag contact heb structuren en spreiding ben en waarmee een persoonlijke band kan ontstaan om onze schoolvoorstellingen zo daarnaast krijgen wij veel vragen rond onze aantrekkelijk mogelijk te maken voor de concrete programmatje inhoud en thematie scholieren maart april 1997 nummer 4 26e jaargang op aanvraag komen wij naar de scholen we willen hen enkel interesseren prikkelen zelf om onze jaarprogrammatie en de peda nieuwgierig maken naar onze voorstellingen gogische werking jaarrond toe te lichten bij elke productie zoeken wij daarvoor naar voor leerkrachtengroepen oudercomites de voor die voorstelling passende en nood culturele werkgroepen binnen een school zakelijke ingangen en middelen het gaat er enz tevens proberen wij aanwezig te zijn bij ons om om kinderen instrumenten aan te op de cultuurdagen die georganiseerd wor reiken waarmee ze de inhoud van een voor den via het ministerie van onderwijs de stelling zo juist mogelijk kunnen plaatsen en zogenaamde canondagen en deel te vertalen naar de om wereld nemen aan de activiteiten van dynamo vaak vragen wij naar de resultaten van de naverwerking die dan worden doorgespeeld aan de regisseur en de acteurs dit zijn elke begeleidende map voor keer opnieuw aangename confrontaties die ons dikwijls versteld doen staan van hoe de leerkracht kinderen en jongeren een voorstelling heb ben ervaren en hoe creatief zij dit uiten via om de leerkrachten die voor een voorstelling allerlei opdrachten en vormen het is merk geboekt hebben tegemoet te komen wordt waardig en voor ons verheugend vast te bij al onze producties een begeleidende stellen dat scholieren die op een interessan map voor de leerkracht samengesteld deze te manier voorbereid zijn met grotere aan mappen bevatten informatie over de inhoud dacht en interesse een voorstelling volgen van het stuk de vormgeving de auteur de wat uiteraard de sfeer tijdens de voorstelling thema s die erin aan bod komen het hoe en ten goede komt waar wij en het overgrote waarom van het opzet enz daarnaast bevat deel van de leerkrachten zeer om bekom deze map steeds een aantal uitgewerkte merd zijn opdrachten ter voorbereiding en of ter naver werking achteraf in de klas voor wat de aanmaak van deze mappen betreft richten wij ons ook tot studenten bedoeling hiervan is niet om plaatsvervan van normaalscholen onderwijzers en gend lessen voor een bepaald schoolvak uit regenten om hen via deze weg in te wij te werken voor de leerkracht maar vanuit den in het theater en de mogelijkheden om de kernthema s van een stuk waar het in ermee om te gaan in de klas in de toe wezen over gaat mogelijkheden aan te komst willen wij hiervoor ook gaan samen reiken om de scholieren hiermee te con werken met bijvoorbeeld beeldend kunste fronteren en dit via diverse werkvormen naars musici musea kunstacademies enz deze werkvormen zijn meestal vakover schrijdend en behelzen diverse kunstuitin gen bedoeling is dat elke leerkracht vol gens zijn of haar interesses en gevoe generale repetities en ligheden een selectie maakt uit het aanbod wij proberen zo gevarieerd mogelijk te wer try outs ken zodat er voor elke leerkracht wel iets doenbaars in zit opdat de leerkrachten optimaal hun leerlin gen zouden kunnen nieuwsgierig maken educatieve begeleiding houdt uiteraard niet voor hun theater belevenis nodigen wij hen in dat we kinderen en of jonge mensen wil uit op de generale repetitie in een nagesprek len uitleggen wat ze bij ons in het theater te met de regisseur kan dan over een en ander zien of te horen gaan krijgen integendeel nagepraat worden ook leerkrachten die 26e jaargang nummer 4 maart april 1997 y voorheen niet naar het koninklijk jeugd komen werd begin dit se theater kwamen krijgen op die manier de groep opgestart met leerkrachten uit de kans kennis te maken met het kjt drie onderwijsnetten die lesgeven aan ver schillende leeftijdsgroepen 6 8 jaar 8 10 vaak gebeurt het dat wij op vraag van regis jaar 12 14 jaar 14 16 jaar en met eigen seur acteurs en uitno medewerkers artistiek leider regisseurs digen acteurs dramaturg het is de bedoeling hand van de bevindingen en impressies van om na te gaan op welke manieren de de scholieren een tussentijdse evaluatie te betrokkenheid van het onderwijsbij maken interessant hieraan is dat scholieren theatergebeuren verbeterd kan worden de inzicht krijgen in hoe een theaterproductie tot werking bevindt zich nog in een embryonale stand komt uit nagesprekken meestal fase maar het enthousiasme van de leden is achteraf in hun eigen klas blijkt hoe weinig een stimulans om op de ingeslagen weg ze hiervan afweten gelukkig zijn er veel leer verder te gaan krachten die hieraan tegemoet willen komen wat onder andere blijkt uit de massale vraag in de toekomst lijken mij een soort van vor van scholen om try outs bij te wonen mingsactiviteiten inver band interessant omge keerd zakelijk om geregeld feedback te krijgen uit werkgroep het onderwijs om op de hoogte te blijven van wat er bij opvoeders kinderen en jon geren leeft uw vrag bedenkingen op om op een nog confronterender manier en zeer met de onderwijswereld in contact te welkom dirk meul pia stadsschouwburg meistraat 2000 antwerpen maart apr1l nummer 4 26e jaargang 2