Efficiënter, goedkoper en eigentijdser onderwijs

Publicatie datum: 1998-01-01
Collectie: 01
Volume: 01
Nummer: 2
Pagina’s: 7-8
uithetveld van bastienne tholen over van het artikel van naar aanleiding van over het het electronisch electronisch henny jellema hoe zij denkt over de inzet van schrijft henny leesboek schrijft van de computer computer efficienter efficienter goedkoper goedkoper en eigentijdser onderwijs er zijn zijn nog altijd altijd mensen die hunhun twijfel twijfel uitspreken uitspreken over over het nut van computers in het onderwijs onderwijs maar maar ikik zou zou ze wel willen willen niet vanwege vanwege die die apparaten apparaten op zich zich maar omom ze als als leermiddel leermiddel te te gebruiken gebruiken voorvoorleerkrachten leerkrachten isis de deorganisatorische organisatorische bottleneck bottleneck het moment van van controle controle dit dit in in tegenstelling tegenstelling tot tot wat wat inin de de literatuur literatuur in in de demethodes methodes altijd wordt benadrukt en ook in de wetgeving altijd benadrukt alle alle aandacht gaat immers uit uit naar naar de de aanbieding schaalvergroting een een docent kankan aan honderd leerlingen leerlingen of praten praten over een kleuter een 60 jarige in de studenten studenten tegelijk iets vertellen vertellen maar maar volwasseneneducatie volwasseneneducatie of de grootste controleren controleren of zeze dede stof stofbegrepen begrepen hebben hebben ordeverstorende ordeverstorende onaangepaste onaangepaste lamstraal in verwerkt en onthouden kan hij hij slechts slechts bijbij een een het het voortgezet voortgezet onderwijs willen onderwijs mensen willen leerling leerling tegelijk kan wel tegelijk hij kan wel een een proefwerk proefwerk weten weten wat wat zeze kunnen kunnen op op dit moment ben ik aan personen tegelijk geven aan 300 personen geven maar maar elkelk docent nt2 en docent nt2 en heb zo dagelijks te maken maken proefwerk zal afzonderlijk nagekeken nagekeken moeten moeten met 14 verschillende met verschillende nationaliteiten daar nationaliteiten ook daar worden opzicht is worden in dat opzicht is er er geen geen verschil verschil geldt geldt dit principe zonder uitzondering uitzondering mijn mijn tussen tussen een middeleeuwse monnik en een een ervaring ervaring is is wel hoe langer wel hoe intelligenter hoe langer leerkracht in 1998 1998 men kan men kan wachten uitslag wachten op de uitslag een een boer kon kon 300 jaar geleden geleden twee twee koeien houden koeien houden 100 jaar gelden had hij er hij er zelfcontrole tien tien en vandaag heeft hee ft hij er 200 gevolg er 200 gevolg de de melk is voor iedereen iedereen betaalbaar betaalbaar een een maria maria montessori montessori waswas een een van de weinigen fabrieksarbeider fabrieksarbeider maakt vandaag in een uur uur die die het belang belang van controle als pedagogisch pedagogisch misschien misschien wel 500 keer keer zoveel zoveel produkten produkten als als instrument instrument goed goed inin de gaten had zij maakte maakte zijn zijn voorganger 150 150 jaar geleden geleden maar maar eeneen een een principe kwestie van het zelfcontrolerend principekwestie zelfcontrolerend onderwijzer kan in in een een avond avond geen geen bladzijde bladzijde materiaal materiaal zij eerste zij ging helaas dood toen eerste meer corrigeren corrigeren dan jan ligthart 100 100 jaar ideeen ideeen daartoe daartoe amper waren geboren en geleden geleden gevolg gevolg onderwijs voor voor iedereen iedereen is is niemand niemand heeheeft ft dat verder goed tot eigenlijk onbetaalbaar onbetaalbaar ontwikkeling ontwikkeling gebracht de uitvinding van van multiple choice is een nogal armzalige poging multiple choice poging een mens wil weten wat hij een hij kan kan om om de controle enigszins te te industrialiseren industrialiseren de organisatie organisatie van de de controle controle wordt wordt door door de de computer als docent iedereen iedereen die met onderwijs bezig bezig is is maar maar zelf niet voor een klas klas staat staat nu nu zijn zijn er dus computers computers computers kunnen kunnen veronachtzaamd veronachtzaamd er valt kennelijk kennelijk geen geen eer eer leerlingen leerlingen zonder zonder tussenkomst tussenkomst vanvan de docent mee mee te behalen geen geld behalen en waarschijnlijk geen geld aanwijzingen aanwijzingen geven geven ze ze kunnen kunnen zonder mee mee te verdienen verdienen maar ik ben in 25 ben in 25 jaar jaar nog nog emotionele emotionele taferelen leerlingen dwingen taferelen leerlingen dwingen tot nooit helemaal nooit nooit nog helemaal nooit een een leerling leerling herhalen herhalen vanvan lesstof lesstof ze kunnen kunnen ter plekke plekke tegengekomen die niet niet geinteresseerd geinteresseerd was in was in straffen en straffen en belonen belonen door de leerling al dan dan de beoordeling beoordeling van zijn eigen eigen werk werk ofof we we nu nu niet niet naar naar een een hoger level door door te te laten laten gaan gaan 7 het persoonlijke het persoonlijke schouderklopje schouderklopje mag dan dan computer computer geen geen oplossing oplossingbiedt biedt maar maar na na 25 wegvallen ook wegvallen ook het gestraf het verwijt verwijt het onderwijs weet ik jaar in het onderwijs ik dit dit met goede met goede gesjagger en gesjagger en geklier geklier ikik besteed het graag graag uit uit machines en machines en een software die goed aan een stuk techniek aan techniek laat zo n machine machine het doortimmerd doortimmerd in elkaar steekt in elkaar steekt draai ik ik mijn mijn automatiseren van automatiseren van feitenkennis feitenkennis het hand hand niet niet om om voor 60 of voor 60 of 80 leerlingen leerlingen in in een instampen voor instampen voor z n z n rekening nemen nemen dan dan klas klas als als het het maar om gesloten gesloten vragen gaat vragen gaat hou ik hou ik me me verder verder bezig bezig met de leukere leukere dan dan wil mijn boekbesprekingen wil ik voor mijn boekbesprekingen onderdelen van onderdelen van het vak hethet succes succes van van werkstukkenenz opstellen werkstukken opstellen enz niet niet meer dan 1212 computerspelletjes die op computerspelletjes op dit dit straf beloning straf beloning leerlingen leerlingen tegelijk hebben en tegelijk hebben en ook ook zeker zeker niet stelsel zijn stelsel zijn gebaseerd bewijzen dat dat meer meer dan dan 30 uur uur per week leerlingen heel leerlingen heel goed goed door een machine machine tot actie zijn actie zijn aan te zetten zetten henny jellema de de computer kent kent beperkingen jarenlang was was ik ik werkzaam werkzaam inin het basis nu is nu is het wel zo zo dat dat leerstof leerstof op op het hetpunt punt van van montessori onderwijs montessori onderwijs op internationale internationale de controle duidelijk duidelijk is is te te onderscheiden onderscheiden in in scholen in in het buitenland buitenland vo enen de die van die van de open open vraagstelling vraagstelling en en die die van van de tegenwoordig ben volwasseneneducatie tegenwoordig volwasseneneducatie ben ik ik gesloten vragen gesloten vragen het mag mag duidelijk duidelijk zijn dat dat docent op een docent ivbo schoo een ivbo school ten aanzien van ten van de de open open vraagstelling vraagstelling opstellen meningsvragen opstellen meningsvragen enz de onderde loep alfa stagnaties bij uitgeverij bij uitgeverij malmberg verscheen verscheen het het eerste eerste in in het laatste laatste nummer van les vakblad voor voor gedeelte van de methode alfa leren methode alfa leren lezen lezen docenten nt2 in in de volwasseneneducatie en schrijven schrijven in in het nederlands als als tweede tweede stond interessante bijdrage stond een interessante bijdrage van van connie taal alfa taal alfa is is een een functionele functionele leerlijn leerlijn raymakers volaart over leerstagnaties bij bij alfabetisering in alfabetisering in het nederlands als tweede nt2 cursisten nt2 cursisten in in het kader van haar taal taal voor volwassenen alfa sluit volwassenen sluit aan bij bij de de opleiding tot tot remediaal specialist deed ze een remediaal specialist doelen alfabetisering van doelen alfabetisering sve en van het sve en biedt biedt onderzoek bij onde rzoek bij 20 cursisten die weinig nt2 aanaan tot tot cito niveau cito niveau 1 1 vorderingen vorderingen bleken bleken te maken bij bij het leren van van het nederlands nederlands als als tweede tweede taal ze taal ze alfa bestaat uit uit werkboeken werkboeken voor voor de cursisten stelde onder meer vast dat vaak pas laat stelde onder twee werkboeken per cluster en en een geconstateerd wordt dat cursisten stagneren geconstae rdwordt atcursi tenstagner n docentenhandleiding waarin docentenhandleiding waarin naast de maar ook dat veel van deze cursistencursisten veel algemene en specifieke informatie informatie over de hebben met vloeiend moeite hebben vloeiend lezen in in het leerstof ook zijn zijn opgenomen opgenomen kopieerbladen kopieerbladen nederlandse schrift schrift als aanvulling aanvulling op de lesstof lesstof oefenbladen oefen bladen vooral ook alfabetiseringsdocenten zouden toetsen per cluster enen opzoekbladen opzoekbladen alert moeten zijn zijn de leergang gaat bestaan bestaan uit uit 2 niveaus de docentenhandleiding en de werkboeken bij bij connie connie raymakers volaart in totaal 3 werkboeken zijn niveau 1 in zijn als het maar niet als niet wil wil lukken lukken analyse analyse van inmiddels uit niveau inmiddels niveau 2 verschijnt inin de zomer leerstagnaties leerstagnaties van 1998 van 1998 in les 1998 1998 91 p 21 23 p 21 23 informatie uitgeverij malmberg afdeling beroeps beroeps en volwassenenonderwijs en volwassenenonderwijs s s hertogenbosch tel 073 6288811 8