Eindtermencommissie Nederlands geïnstalleerd

Publicatie datum: 1988-01-01
Auteur: Jan Verbeek
Collectie: 19
Volume: 19
Nummer: 3
Pagina’s: 45-47

Documenten

eindtermencommissie nederlands voor von info waren er drie stukken beschikbaar die het een en ander vertellen over het werk van de eindtermencommissie nederlands twee communiques en een speciaal voor moer geschreven bijdrage van jan verbeek als alle drie stukken zouden worden opgenomen zou dit vrij veel dubbele informatie betekenen gekozen is daarom voor het artikel van jan verbeek met aanvullende informatie uit de communiques het laatste ge deelte uit het communique van 29 maart 1988 en het tweede communique van 28 april 1988 in zijn geheel addie gerritsen jan verbeek eindtermencommissie nederlands geinstalleerd in deze bijdrage wil ik enige informatie geven over voor de ontwikkeling van die eindtermen zijn voor de stand van zaken rond de eindtermencommissie alle 14 vakken commissies ingesteld voorlopig voor nederlands voor de eerste fase van het voortgezet de periode van 1 januari 1988 tot 1 augustus 1991 onderwijs deze commissie is eind december 1987 met de mogelijkheid tot verlenging in de commissie door minister deetman ingesteld naast wat algeme nederlands zitten leden die als achtergrond de veld ne informatie wil ik kort ingaan op het kader van verenigingen von en levende talen en de oplei waaruit gewerkt dient te worden de taakstelling en dingen hebben zonder dat er echter sprake is van de samenstelling van de commissie vertegenwoordiging van genoemde instellingen voor hun werkzaamheden in de commissie heeft de overheid een geringe vergoeding ter beschikking kader gesteld daarnaast hebben een medewerker van het cito en van de slo zitting in de cornmissie zij een belangrijk kader wordt gevormd door het bijna zijn elk voor ongeveer 0 5 van hun normale week twee jaar geleden uitgebrachte advies door de we tijd vrijgesteld om werkzaamheden voor de commis tenschappelijke raad voor het regeringsbeleid over sie te verrichten er is een waarnemersplaats gere de basisvorming in het onderwijs het voor een serveerd voor de groep educatieve uitgeverijen groot deel hierop gebaseerde wetsvoorstel basisvor ten slotte staat het geheel onder leiding van een on ming ligt nu bij de tweede kamer wanneer dit afhankelijke voorzitter de functie van secretaris wetsontwerp geaccepteerd wordt zal er voor neder wordt vervuld door de medewerker van de slo lands in de driejarige basisvorming 400 uur beschik in personen is de commissie als volgt samengesteld baar zijn dat betekent bij een totaal van 40 weken voorzitter dhr j s ten brinke werkzaam bij het per jaar 10 lesuren voor drie jaar pedagogisch didactisch intstituut heidelberglaan 2 3584 cs utrecht secretaris dhr j verbeek slo werkzaam bij eindterme n het instituut voor de leerplanontwikkeling beltstraat 44 7511 jw enschede een belangrijk element in de basisvorming wordt leden mw a gerritsen voordracht von werk gevormd door de ontwikkeling van eindtermen voor zaam bij chr sg kagawa wolweversgade 170 alle 14 vakken van de basisvorming ten dienste 2542 as s gravenpage van die ontwikkeling zijn er door het ministerie zo dhr p doesborgh voordracht vllt sectie neder genaamde richtlijnen ontworpen voor het maken van lands werkzaam bij hogeschool katholieke leer eindtermen in die richtlijnennotitie worden eindter gangen dominicanenwal 6131 hd sittard men omschreven als beschrijvingen van kwaliteiten dhr j eimers opleidingen werkzaam bij hoge van leerlingen op het gebied van kennis inzicht en school interstudie nlo van schuylenburgweg 3 vaardigheden die de school bij haar onderwijsacti 6538 lh nijmegen viteiten in elk geval als doelstelling moet hanteren dhr w van roosmalen cito werkzaam bij 45 cito nie uw e oever straat 65 6801 ng arnhem jan ve rbeek waarnem e r dhr g h artdo rff g eu werkzaam secretaris ein dte rmencomm issie nederlands bij ui tgeverij thieme zutphen p a slo postbus 2041 7500 ca ensched e de commissi e dient h aar eerste ontwerp op 1 5 de cember 1988 bij de minister in te leveren na de geb ruikeljke ad vi esp rocedures o a raadpleging van uit de onderwijsraad overleg met de vaste kamercom het communique van 29 maart 1988 missie dient de minister uiterlijk 1 augustus 1990 wetsvoorste l len in ter opneming van eindtermen in belangrijke discussiepunten de wet tot dusverre is orienterend in de commissie gespro ken over algemene en specifieke taakstelling de wijze waarop de niveau onderscheidingen aangebracht kunnen worden er zullen namelijk naast de voor alle commissies geldende opdracht eindtermen op algemeen niveau en op een hoger om eindtermen op twee niveaus te formuleren het niveau moeten worden geformuleerd als refe algemene niveau dat iets hoger dient te liggen dan rentiepunt voor het algemeen niveau is in de het huidige lbo b niveau en het uitgebreidere niveau memorie van toelichting het lbo b niveau ge dat vergelijkbaar moet zijn met het huidige mavo d noemd het hoger niveau zou vergeleken kunnen niveau heeft de commissie nederlands van de worden met het huidige mavo en lbo d niveau minister de volgende specifieke richtlijnen mee de belangrijkste doelstellingen voor het vak gekregen nederlands 1 er is aandacht nodig voor het feit dat voor veel de hoofdindeling van het vak leerlingen nederlands niet de moedertaal is en besloten is in de loop van september 1988 een con dat deze leerlingen als gevolg daarvan in een ferentie te organiseren waarop met name leerkrach tweetalige situatie verkeren ten uit het huidige voortgezet onderwijs eerste fase 2 er is aandacht nodig voor de relatie nederlands gevraagd zal worden te reageren op het dan gereed moedertaalonderwijs en vreemde talen zijnde eerste concept eindtermenvoorste l onderwijs nederlands 3 er is behalve voor elementen van taalbeheersing en beschouwing ook enige aandacht nodig voor jeugd literatuur tweede communique 29 april 198 8 4 er is specifieke aandacht nodig voor het opne men van aspecten van informatietechnologie de eindte rmencommissie ned e rlands heeft in haar het totaal van de eindtermen moet kleiner zijn dan vergadering van 28 april 1988 de volgende besluiten het onderwijsaanbod nederlands in de school er gen omen moet dus een vrije ruimte voor de scholen zijn bo 1 de commissie heeft besloten eindtermen neder vendien zullen niet alle eindtermen met landelijke l ands te ontwik kelen a a n d e h and van de volgende toetsen afgesloten behoeven te worden de commis voorlopige vakindeling sie dient aan te geven welke eindtermen daarvoor de kern van h et schoolvak ned erla nd s wordt ge wel en welke daarvoor niet in aanmerking komen vormd door het o nderdeel taalgebruik dat verder er zijn tot op dit moment twee bijeenkomsten van o nd erve rdeeld wordt in de commissie geweest belangrijke discussiepunten spreken luisteren in interactieve si tu aties zijn de mate van gedetailleerdheid van de eindter spreke n in eenrichting situaties men het aanbrengen van het niveau onderscheid de luistere n in een rich ti ng situ aties informatievoorziening naar buiten en de wijze lezen waari n geen prin cipieel onderscheid ge waarp de commissie in het najaar commentaar van maa kt wordt tusse n het l ezen van fictie en vooral leerkrachten uit de verschillende schooltypen non fictie zou willen ontvangen op het concept voor het eerste schrij ven ontwerp onderste un e nd aan dit onderdeel taalgeb ru ik heeft de commissie zal u in de komende maanden over de commiss ie ee n aantal activ it eite n o nd ersc heid en belangrijke informatie via onder meer dit tijdschrift die voorlopig zijn samengevat onder de noemer op de hoogte houden voor nadere vragen en reac taalbeschouwing d aaro nder verstaa t de commissie ties kunt u bij ondergetekende terecht alle vorm e n van s tudie van t aal e n taalgebr u ik te 46 denken valt daarbij aan aspecten van grammatica en de commissies hebben afgesproken opnieuw met el spelling en aspecten uit de sociolinguistiek pragma kaar in contact te treden wanneer concretere invul tiek en de jeugdliteratuur waaronder ook enige ken lingen van eindtermen bekend zijn nis van genres of nagaan hoe het verhaal verteld is 4 na raadpleging van enkele deskundigen uit het ten slotte is er een derde eveneens ondersteunend c ito en de s lo heeft de commissie besloten geen gebied onderscheiden namelijk het omgaan met in aparte eindtermen voor allochtone leerlingen te for formatiebronnen zie ook punt 3 muleren h et begrip allochtone leerling heeft de 2 twee onderzoekers marijke koppers en anne commissie als volgt omschreven leerlingen waarvan mieke hogendorp hebben op verzoek van de slo de cultuur thuis die van het land van herkomst is een klein onderzoek verricht naar de hanteerbaar maar die zes jaar de basisschool in nederland heb heid van het begrip afstand in het werk van van ben gevolgd in een uitvoerige toelichting op de peer en thielemans als mogelijk criterium voor het eindtermennota wil de commissie met aanbevelingen aan te brengen niveau onderscheid in eindtermen komen ten aanzien van inrichting en didactiek van de commissie zal hun bevindingen bespreken het vak nederlands voor allochtone leerlingen 3 conform de richtlijnennotitie van de minister overigens heeft de commissie besloten nog een aan heeft er een eerste gesprek plaatsgevonden tussen de tal andere deskundigen op dit terrein te raadplegen eindtermencommissie nederlands en die van infor in de komende periode matiekunde het doel van dit gesprek was te kijken 5 ten aanzien van de raadpleging van docenten en waar in de eindtermen nederlands aan aspecten van andere deskundigen over het concept eindtermenont informatiekunde aandacht besteed zou kunnen wor werp heeft de commissie het volgende besloten den de eindtermencommissie nederlands is van a i n september oktober organiseert de commissie mening dat op het gebied van informatie verzamelen een conferentie voor docenten die in de basisvor en informatie verwerken er duidelijk sprake is van ming gaan les geven een raakvlak bijvoorbeeld naast het raadplegen van b in diezelfde periode wordt een studiedag georga een woordenboek moeten leerlingen ook hun weg niseerd voor vakdidactici en nascholers in het kunnen vinden in een eenvoudig databestand in een tweede graadsgebied bibliotheek c er zal een schriftelijke raadpleging van belan wellicht is een derde mogelijkheid gelegen in het gengroepen in verband met de raadpleging van gebruik van een tekstverwerker bij het schrijfonder hun achterbannen en individuele deskundigen wijs plaatsvinden 47