En nu uit de impasse!

Publicatie datum: 1999-09-01
Collectie: 29
Volume: 29
Nummer: 1
Pagina’s: 100-101

Documenten

1 00 en nu uit de impossel objectief beteken eigenlijk niet eens zo werekischokkend die nederiondse studiehuls principes voor een samenvotting zie rubriek ingeboekt wie van daag de dag wil oproeien tegen de hoegenaamd niet zo onbegrijpelijkel schools demotivering van adolescenten is immers zelf allang soms touter door gezonde zelfbehoudsinstincten gedreven op zoek gegaan nor alterna tieven voor de quasi middeleeuwse eenrichtings en zuiver instructiegerichte het aanteken von reproductievaardigheden beogende eenheidsworst woor aan leerlingen in het beste geval geen leerweerzin en in het slechtste geval meer kwaads don goeds overhouden het onvolprezen gezonds verstand heeft velen van ons dan ook overtuigd von de nood aan verandering cie studiehuis principes komen ons bekend voor het is evenwel cie onbetwistbare verdienste van cie promotoren van het nederland se studiehuis model dat een hete rist van onderbouwde en gerijpte inzichten nu eindelijk op een heel pragmatische wijze geinstitutionaliseerd is wat en hier geloof ik de nederlandse voortrekkers vrij erg veel doortastendheid en energie gevergd moet hebben bij het overwinnen van een boel weerstanden zowel in de bijna spreekwoordelijk behoudsgezinde onderwijs als in de soms nogal inerte onderwijsbeleidsmiddens vanwege de gemeenschopsinspectie horen we heel recent nog bij monde von coordinerend inspecteur generaal peter michielsen dot het onderwijs in vlaan deren er kwalitatief beschouwd best mag wezen maar dat er veetal nog te soorlesgegeven wordt bieden de op dit ogenblik in nederland doorgevoerde ingrijpende veranderingen hier dan geen soelaas en wordt het niet stilaan hoog tijd om de gebetonneerde onderwijsstructuren dixit diezelfde peter michielsen eindelijk eens met een doordacht samengestelde en strategisch geplaatste springstoflading resoluut te dynamiteren richting middeleeuwen waar ze ooit thuishoorden tot grate opluchting van de w65e journalist moot dat het hoofd von de inspectie dot zegt laat dezelfde coordinerend inspec teur generaal zich tijdens een recent interview voorts ontvallen liever wat meer dynamische aanpak en wat minder leerpionangst tasse nr 97 p 9 voor wie daar behoefte aan mocht hebben een akkoord voorwaardelijk vrij geleide om tegen te zeggen vanuit mijn eigen twintigjarige klaspraktijk in secundair hoger en volwassenen onderwijs en op grond van recente ervaringen in enkele tientallen secundaire 29e jaargang nummer 1 sept okt 1999 1 01 scholen in het kader von lerarenopleiding en ministeriele noschotingsprojecten inzake kwoliteitszorg ben ik er vost von overtuigd dot tenminste het werken in studiehuis ochtige richting ook voor de vioomse context een uitgelezen mis schien wel de enige mogelijkheid is am op te tornen tegen de logischerwijs aldoor groeiende kloof tussen het huidige hopeloos achterop hinkende school concept oude stijl en de buitenschoolse realiteit waarvoor adolescenten uiter aard niet ongevoelig mogen blijven 1 het wordt tijd de verworvenheden uit het buitenland groot brittannie nederland te vertalen naar de eigen situ tie en ernstig werk te maken van het creeren van een performante za schools mogelijke leeromgeving learning pace die aansluit op de door de r000tschoppli gestelde eisen kr voardigheden levenslang leren enz in afwachting von noor te hopen volt weldra uit te tekenen beleichkoders door ook onze vloomse overheid wore het m i oongewezen de bestaande toege geven vooralsnog eerder geringe mote von flexibiliteit binnen het huidige onderwijsbestel optimaal te benutten ter voorbereiding van een drastische ommezwaai richting studiehuismaamse variant onderzoekers en noscholers her en der te lande staan klaar met doordochte initiatieven uitgewerkte mote noten en bruikbare modellen om daartoe de broodnodige ondersteuning te ver lenen of blijven we ons misschien liever zelfpijnigend wentelen in een even gekoesterd als steriel zelf beklag over ondraaglijk gedemotiveerde lerenden en dito uitgebrande leraren wouter brandt universiteit antwerpen mo departement didactiek en kritiek universiteits plein 1 2610 wilrijk brandtaluiasua oc be noot i no een aantal werkbezoeken word ik me eens te mee r pijolijk bewust van nog een andere kloof die tussen het basisondetwys da t veelal met we succes inspeelt op de door my gepropageerde tendensen en het sewn dairy waar de leerlingen de ervaringen inzake zelfsturend en zelfverant woonlefijk leren ilk de basisschool flub weer afgeleerd wordt sept okt 1999 nummer 1 29e jaargang