Enkele opmerkingen bij de M-fabels

Publicatie datum: 1969-01-01
Collectie: 01
Volume: 01
Nummer: 2
Pagina’s: 18

Documenten

enkele opmerkingen bij de m fabels h p d beulens de uitg ave van de m fabel is het t a stbare resu lt a at dat de heer b oender heeft bereikt via een a antal lesuren wa arin de fabel we rd b ehaa deld een resul taat o m j a loe rs op t e zijn h ij mag dan al zeggen dat d e u i tgave geen doel maar middel is geweest het is toch van het g roots te bel ang dat ook anderen ge attendeerd worden op de mo g elij kheden v an een dergelijke aa np ak di t is de metho de die w e gerust lu d ie k moge n noemen en wa araan we zo n g ewe ldige behoe fte heb b e n i n j ui st de tw e ede klas leerl i ng e n w illen daar graag iets doe n en docente n w i l le n hen daar t aali nventi ef m ake n maar de leerl in g wordt p as vi n di ngrij k a ls de lera ar e en g oe d reg iss eur is die lei ding g ee ft stimu l e ert e n orga niseert d e heer b oe nder is daar b ij zij n w erk zeer g oe d in ge sl aagd h ij wi lde zijn l e erlingen inzi cht in e e n lit eraire t ekst ge v en i c de fabel en o m t e zien of zij zich ind erda ad va n de s amenhang bewu st w orden he e ft hi j in de vorm v an vers ch ille nde op dra c ht en ee n goede contro le ontw i kkeld de l eer li ng moet zo w e l het g evoel gekregen hebben dat hij zelf zij n ontdekkinge n de e d bel angrijk hie rbij is de samen we rking me t de t e k enl e raar gew e e st t e k st en tekeni ng zij n nu een echte eenh e id het is j amme r da t d e h e e r b oen d e r in zij n w erk sch ema niet preci e s h e e ft aa n g ege v e n hoe de lesur e n v e rdeel d waren n ie t dat men v e r la n g e n mo et naar een recept maar d e me th ode zou zoveel duide lijker geworden zijn d e va g e aan duiding van o ng e v e er t ie n lesure n nederlands is naar mijn gev oel w ein ig relev ant wat de uitgave ze lf b etreft n iets dan lof bi j een tota al van 1 7 fab e ls van ver schillende h a nd k a n het niet uitblijven da t er goede en minder goede produkten onder zijn t oc h li gt h et ge m id delde g ehal te vr ij hoog zowel van taalge b ruik al s van inh oud en struktuur sl echts een enkele maal w ordt de lezer her i nnerd aa n de fabeltjeskrant nr i x het is een goed idee ook de in l eiding door de le erli ng en te laten verzorg en en hen daarin verslag te l a ten uitbrengen va n w at i n de kl as we r d behandeld het fabelboek brengt echter een gevaar met zich me e er is iet s bij deze leer lingen wakker geroepen zij zij n gem o tiveer d to t een bepaalde e r es tatie maar eenmaal het do el be reikt mag het resultaa t ni e t in de lucht bl ijven hangen noo dg e dw o ng en za l men op de i ng esl a gen weg ver der moe ten voortg aa n mis schien eerst nog met een sprookje l ater met ee n schets ee n short story of een essay 18