Ervaringen. Improvisatie met beperkingen.

Publicatie datum: 1971-01-01
Collectie: 01
Volume: 01
Nummer: 2
Pagina’s: 4

Documenten

ervaringen in dez e rubrie k publicere n w e tekste n ervaringen van von leden 0 i e iet s aanpakte n e n ervaringen er succe s me e hadden d e bijdrage n mo ervaringen oen hoogsten s twe e kwartoblade n lan g ervaringen zijn i m p r o v i s a t i e m e t b e p e r k i n g e n in moe r 1971 1 ons t i j d s c h r i f t v o o r h e t o n d e r w i j s i n h e t n e d e r l a n d s d i t maal gehee l gewij d aa n he t spreken geef t herman g de booi s enkel e praktisch e suggesties voo r he t onderwijs i n d e spreekvaardighei d n a eers t o p de theore t i s c h e a s p e c t e n t e zij n i n g e g a a n h e t v e r z a m e l d e m a t e r i a a l i s z o a l s he t word t aangeboden elgenlijk alleen geschik t voo r he t secundair e e n tertiair e onder wijs zegt hi j o p blz 8 w e experimenteer t erme e i n he t basisonderwijs hieronder volg t ee n kor t versla g ove r ee n le s ui t ee n reeks waaraa n leer lingen ui t i cl meisje s va n 12 jaar e n 3 a 3 jongens va n k jaar deelna men f lesgeve r omschree f d e opdracht dagelijk s voere n w e hee l wa t gesprekke n met andere n vanmorgen no g spra k i k me t d e postbode ik herinne r m e no g goe d een va n de z1nnen oi e ik zegde morge n verwach t i k ee n hee l dikk e brief denk oo k een s aa n voorbij e gesprekke n e n lich t daa r ee n zi n uit ee n nie t a l te lange twe e meisje s kome n da n hu n zi n opschrijven o p d e achterzijd e va n d e bordvleugels daarna kom t e r no g ee n meisje di e za l een plaat s e n een momen t van d e da g opschrijven 2 de meisje s noteerde n zonde r va n elkaa r a f t e w e t e n dag caroline ko m j e me t mi j spelen tot strak s dan h e linda op ee n morgen naas t ee n deur 3 verdere omschrijvin g volgde dez e bordvleugel i s d e deur jullie staa n ernaast op ee n morgen een va n beide n begin t he t gespre k me t d e eerste zin ho e het gespre k verde r verloopt da t i s julli e zaak spree k da t maa r een s af maa r je ma g allee n he t geraamte va n he t gespre k eve n noteren al s da t nodi g i s b i j v d e verschillend e onderwerpen di e i n he t gespre k aa n d e beur t zulle n ko men als steuntj e voo r he t g e h e u g e n het gespre k einoig t me t d e tweede zin ge zegd doo r he t tweed e meisje 4 ma dez e uitle g krege n d e leerlinge n gelegenhei d o m meer uitle g t e vragen daarna wer d d e kla s i n groepjes va n twe e dri e zo u oo k pretti g zijn d e lukt e zeer goe d i n 3 a 3 verdeeld e n mochte n z e afspreken e n repeteren flui sterend gedurende ee n kwartier opmerking di t i s du s gee n echt e improvi sat 1 e maar k verkoos voo r d e eerst e maa l dez e vorm 5 daarna kwame n d e demonstraties ondertussen ha d i k d e bandopnemer onge merkt aangezet 6 hierna beluisterden w e o e opnam e e n n a afloo p va n el k stukj e ko n ee n kor t gesprek o p gan g komen thema ho e verlie p he t gesprek wa t i s he t aandee l va n beide partners wi e houd t he t gespre k o p gang ho e doe t di e dat 7 het blee k da t d e sterk e persoonlijkheden voora l me t vragen werkte n e n dat d e zwakken zic h vergenoegde n met antwoorden soms allee n me t ja s of n e e n s h i e r u i t ko n g e c o n c l u d e e r d w o r d e n ee n l e k k e r v l o t g e s p r e k i s gee n in t e r v i e w d e g e n e d e vraagt moe t poge n open vrage n te stellen o m o e luisteraa r kans te geve n oo k aa n bod t e komen degen e di e lu istert moet goe o d e inhou d van d e mededelin g i n zic h opneme n e n daaro p ingaan 8 de bandopnam e ka n gebruik t worde n al s dlcteet w e schrijven he t gespre k af gewoo n n a elk e zi n o e toet s inorukken maar he t word t mee r da n ee n dictee de spreker s moete n dikwijl s vrage n beantwoorden wa t zegd e je i k kon he t niet verstaan o f ha d j e he t nie t bete r zo gezegd o f h e r spree k j e je zelf t e g e n n a t u u r l i j k z o r g t d e l e e r k r a c h t v o o r h e t e v e n w i c h t l u i s t e r e e n s h er loop t he t gespre k toc h ech t fijn wa t ee n goed e vondst herman va n cauwenbergh e r m s oostakker vier