Ervaringen met schoolradioprogramma’s

Publicatie datum: 1972-01-01
Collectie: 02
Volume: 02
Nummer: 2
Pagina’s: 4

Documenten

ervaringen in dez e rubrie k publicere n w e tekste n ervaringen van von leden d i e iet s aanpakte n e n ervaringen er succe s me e h a d d e n d e bijdrage n m o ervaringen gen h o o g s t e n s twe e k w a r t o b l a d e n lan g ervaringen zijn e r v a r i n g e n m e t s c h o o l r a d i o p r o g r a m m a s een tweeta l jaartje s gelede n na m i k wekelijk s d e uitzendinge n tie n voo r taa e n t jd voo r taal o p ban d op he t best e daarui t kwa m we l een s i n aan merking voo r gebrui k i n de klas b j beluisterin g va n dez e programma s vie l m e evenwel he t volgend e opi tljd voo r taal 11 wa s e r voora l o p gerich t d e leer lingen o p prettig e wijz e me t wisselend succe s echter i n contac t t e brenge n met bepaald e taalkringenj som s kwa m e r een s ee n boe k te r sprake tien voo r taal beoogd e hetzelfd e doel maa r ha d het voordeel da t e r werkboekjes h bi j waren zodat voo r e n n a d e uitzendin g aan gepaste oefeninge n konde n gedaa n worden dez e ser i e bestemd voo r d e lager e school f was meesta l stukke n creatieve r da n d e vorige di e zic h to t d e middelba re schoo l richtte oo k d e oefeninge n leidde n som s to t creatie f taalgebrui k i n de zi n van hoorspelletje s e d het grot e euve l va n beid e uitzendinge n wa s echte r wel da t z e e r nie t n slaagden d e leerl ing lui steraar zo aan t e spreken da t hi j mee r da n ee n pas sieve ontvangpos t wer d o p enkel e hee l schaars e programma s va n t e n voo r taal na d e wekelijks e opnam e ko n da n oo k a l gau w vervallen tot i k kenni s maakt e me t en no u ji j weer donderdagmorgen 10 03 uur o p hilversum i dit i s een reek s schoolradio uitzendingen die zic h rich t to t de b a s i s s c h o o l j m a a r waarva n d e inhou d a f e n to e zo universeel 1 1 is da t he t e e r ste jaa r va n d e m i d d e l b a r e schoo l ka n meeprof i ter en e n d e gees t va n he t p r o gramma s zo f r i s d a t he t jamme r zo u z i j n t m o c h t e r bi j on s ook nie t een s g e poogd worde n o p di e manie r t e w e r k e n een v o o r b e e l d va n ee n uitzendin g di e ik g e b r u i k t e te r g e l e g e n h e i d va n het eerste overgangsexame n d t werd ee n zee r gesmaakt e o p g a v e g e v o n d e n v o o r w e r p de structuu r va n he t programm a i s z o van bi j d e aanvan g wete n d e l e e r l i n g e n d a t z e ee n h 0 6 r s p e l zonde r slo t gaa n b elu i steren het slo t moge n z e im mers zelf v e r z i n n e n u i t s c h r i j v e n onder d e vor m va n ee n h o o r s p e l o f i n l o p e n de t e k s t e n inzenden deze inzendinge n worde n doo r ee n commissie geleze n e n b e o o r d e e l d d r e erva n worde n b e k r o o n d i n de v o l g e n d e uitzendin g kome n d e num mers 3 2 en i hun slo t v o o r l e z e n o f dramatisere n i n d e s t u d i o d e b e s l i s s i n g va n de jur y word t g e m o t i v e e r d z o d a t d e luisteraar s wete n wa t d e n a t e streve n kwa liteiten z i j n gevonden voorwerp handeld e ove r twe e jongen s di e op straa t ee n portemon n e e v o n d e n e r kwa m ee n ma n b i j o i e beweerde da t het de zijn e was j d e j o n g e n s b e t w j f e l d e n da t e n o p v o o r s t e l va n d e ma n ginge n z e da n maa r naa r he t p o l i ti eb ureau e en agen t steld e voo r eers t me t d e twe e jongen s i n ee n apar t kamer tje n a t e gaan wa t d e inhou d va m d e p o r t e m o n n e e w a s d a n zouoen z e he t de man v r a g e n h e t hoorspe l e i nd gde toen agen t e n jongen s wee r bi j d e ma n kwamen zelden za g i k de leerlinge n i a3 en i cl z e sne l aa n he t wer k gaan zelf s degenen di e ander s moeilij k o p gan g kwame n e n eigenlij k we l ee n licht e a f keer va n stelle n hadd en prec i es omda t hu n k l a s g e n o t e n he n s t e e d s ee n ein d voor w a r e n konden n u dadelij k s t a r t e n e n oo k d e resultate n ware n v e r b a z i n g wekkend goed z e laze n vlot ware n zee r a f w i s s e l e n d e n leende n zic h to t drama tisatie n a d e k e r s t v a k a n t i e u m e n e e r w a t doe t u me t onz e o p s t e l l e n 0 dle gaan n ee n kas t bi j d e d i r e c t e u r w a a r o m m e n e e r o m er t e wachte n o p de i n s p e c t e u r e n wat doe t di e e r da n m e e dez e ietwa t k a f k a i a a n s e s i t u a tie wer d me t dez e technie k v e r m e d e n d e m o t i v a t i e d e tot schrijve n aanze t was immer s g r o t e r z e schreve n n u voo r mi j e n voo r elk a ar nadi en ginge n w e er immers iet s me e d o e n herman van cauwenberghe r m s oostakker v i er