Ethiopië: de erfenis van een keizerrijk

Publicatie datum: 1999-01-01
Collectie: 30
Volume: 30
Nummer: 3
Pagina’s: 205-206

Documenten

ide e luisteren voor groepen uit het basisonderwijs 9 tot z 2 jaar e n he t voortgezet onderwijs 12 tot z s j aa r zijn kijkto c hten uitgezet een gro e p s tocht voor het basisonderwijs laat de mirj am tuinder lee rlinge n de s amenh a ng tussen thema s en objecten ontdekken ze krijgen een boekj e ethiopie de erfenis van ee n ni e t ee n route en vragen een gro e p uit h et voortgez e t onde rwijs keizerrijk wordt in vier groepen verde e ld elke g roepje krij g t ee n d e el va n de te ntoon stelling ond er zijn hoede e n mo e t daar interess ante dingen op spor en vervol ge n s moet h et de andere groepen da ar rondleiden zo onts taan er vi e r in he t tropenmuseum is tot 1 6 a ugustus 1999 kort e rondl e idin gen wa arv an de leerlingen de te ntoon s t elling ethi opie de e rfe nis van een z elf de ve r a ntwoord e lijkheid dra ge n k ei ze rrijk t e zi e n ethiopi e wordt vaa k e enzij dig b e li c ht in d e me di a veel me nse n a sso c i e bij d e t e nt oons t elling is e e n b oek vers ch e n e n re n h e t me t ho n ger e n s trijd he t land h ee ft m e t a fb ee ldinge n v a n vijfe nde rtig s tukk e n uit ec ht e r oo k ee n andere ka nt di e in d e z e d e tentoon s t e lling e n vijfe ntwintig ethi o pi tentoons t elling aan bod komt de versc h ei s ch e verh al e n vaak zijn d e afb eeldinge n bij denh e id in leefwijzen en re ligie in het huidige v erhalen g e plaat s t die ov e r h e tzelfde onder ethiopi e worde n op v e rschi lle nd e maniere n w e rp gaan zo s taat bij h e t v erhaal d e ge toond gebruik s voorwe rp e n k e rk s ch a tt e n dapp er e p ri n s ov e r ee n p ri n s die ei genlijk ee n n age bouwd e dorp s k erk ee n hui s uit ee n h ee l bang is m a ar d o or lis t e n to ch ee n l ee uw i s l a miti sc h e s tad grafpa le n uit d e afrik aa n se v e rj aagt e n t o t h e ld wordt uit ge roep e n ee n traditi e geve n een beeld v an h et culture le e n a fb eeldin g van ee n schild erij v a n ee n b e ro e m dag e lijkse le v e n in de s t a d e n in de dorp e n de ko ning op l ee uwe nj a cht e n ee n foto van e en pronkmantel va n le e uwenhuid door om de ze t entoons telling ook voor kindere n deze zorgvuldi g uit g ezo c hte c ombinaties wor aantr e kk elijk te m a k en is er ee n kinde r s poor den d e soms wat ing ewikkelde v erhalen ver uit g ezet op de z e rout e kunn e n kind e r en lev e ndigd en wordt t egelijke rtijd de afb eel v oorw erp e n aa nr a k e n e r a an ruik e n e n erna a r ding in ee n c ont ext ge pl a ats t d e taal van d e v e rhal e n i s va a k wat hoo g drav e nd z e zijn d a n ook allee n ges chikt voor d e b o v e nbouw van xnv o en v wo ook de ond erw erp e n zijn gesc hikt voor de z e gro e p l eerlingen koning salomo verl eidt de konin gin v an sheb a met e e n a fb ee lding uit ee n ma nu sc ript ove r koning salomo ee n portre t va n d e ma agd m a ri a huilt tran e n e n ve rri c ht wond e ren m e t ee n afb e eldin g va n ee n ma ria ic oon de wre edheden van d e itali anen bij de inval in ethiopi e met een schilderij van vierentwinti g tafer elen uit de itali aan se over he e rs ing er s taan ook ee nvoudi ge r v erhal e n in al s fab e l s e n s prookje s lessuggestie s de volgende less uggestie s pass en bij ee n van deze eenvoudiger verhalen de snorharen v an de l eeuw h e t is e en verhaal dat zich ze er 1999 3 moer 205 duidelijk afspeelt in afrika maar een thema 4 herschrijf h e t begin van het verhaal vanuit tiek h ee ft die ook voor nederlands e leerlin he t perspe c tief van segab hoe kijkt hij tegen gen herkenbaar z al zijn de afbeelding bij dit bizunesh aan korte v e rhaal is een zadeldeken m e t een 5 dit verhaal is afkomstig uit de orale ve rteltra leeuwmotief ditie welke ele menten uit h et verhaal ver het verh aa l gaat over bizunes h een vrouw wijzen daarnaar herhaling wat bizun esh uit d e afrikaa n se hooglanden z e tro uwt met do e t hoe seg a b daar op reageert hoe bizu e en man die al een zoon h eeft s egab segab n es h de l e euw be nadert b eeldende taal je is erg verd ri etig omdat zijn echte moed er zie t de leeuw voor je wijze l es verhalen ge s torven is aan de koorts bizunesh houdt houden mensen een spiegel voor van he m en wil als een moeder voor hem zorgen m aar hij wil ni et s v an h aar we t e n kit uitgeverij ethiopie de erfenis van een keizer w a t z e ook v oor hem doet vrie nd elijk t eg en rijk amsterdam 1998 isbn 90 6832 286 9 h em pra t en zijn kl e ren maken d e le kkers te 96 blz f24 9o stukj es vl e es voor hem b ewa ren hij praat niet t ege n haar e et h et e ten niet op en sc heurt zijn kl e ren bizunes h gaa t ten einde raa d n aar ee n t o ve r dokt e r om een lie fd espo ed e r te kop en d e to ve rdokt e r heeft daarvoor ec hter d rie s nor haren van een l ee uw nodig bizune s h is uiteraard bang voor d e l ee uw di e door d e wo es tijn zw e rft maar ze moet nu eenmaal zijn s n orhare n hebb e n ze ne e mt e ten me e voor d e lee uw e n bre ngt het i ed ere dag w a t dichter bij tenslotte vo e dert ze de l ee uw uit d e hand ze i s nog s t e ed s bang maar plukt sn el dri e s norharen en re nt weg buit e n ad em komt z e a an bij d e tov e rdokter en z eg t d a t hij nu h e t li e fdes po e d e r mo e t m a ken d e t over dokte r z egt ik maa k hel e m aal ge en li efd es po ed er voor jou je h e bt g eleerd ho e j e een leeuw moe t b e nader e n langzaam do e het zelfde met segab en hij zal zeker leren van j e te houd e n h e t v e rhaal l evert d e vo l ge nde aankn opin gs punte n voo r l es ond e rdel e n in bove nbouw havo en vwo i v e rpl a ats h e t verhaal na a r n e derl and of naar het land van h erkom s t van ee n aantal leer linge n w a t verande rt e r wat blijft h e tz e lfd e hoe zou de opdrac ht van de tov e rdokter eruit kunnen zi en in ne de rland of in j e e i gen land 2 ontw e rp e en zadeldeke n met een moti e f dat bij jouw land past 3 w a t kan bizun es h do e n om se gab te b e na de ren zond er h e m af t e sc hri kken los van het verhaal van de toverdokter laat de l ee rlin gen in groepjes discu ss i e ren over dit pro ble e m welke manier lijkt hen het best e 2o6 moer 1999 3