Examen

Publicatie datum: 1972-01-01
Auteurs: Tineke Krol
Collectie: 03

Documenten

exame n tineke krol joop pijnenburg is leraar a v o aan de derde gem nijverheidsschool te amsterdam hij geeft 32 uur les in nederlands rekenen geschiedenis aardrijkskunde maatschappij leer en engels een paar uur praat hij over zijn school de wachtkamer voor de fabriek wat hij zegt komt overeen met wat frans van de pieterman heeft geschreven uit het lange gesprek kies ik voor dit moment twee citaten over de in omloop zijnde methoden en over het eindexamen het is duidelijk dat in volgende afleveringen van moer nader ingegaan moet worden op de taken en methoden van het moedertaalonderwijs in het nijverheidsonderwijs tot slot wordt een eindexamentekst afgedrukt de redaktie van moer zou het op prijs stellen als u uw commentaar op de tekst toestuurde het is misschien ook een goed idee wanneer u de tekst aan uw 12 tot 15 jarige leerlingen voorlegde en met hen probeerde uit te zoeken wat de auteurs nu eigenlijk met deze tekst willen overbrengen een van de doelstellingen van leesonderwijs is toch gronden te vinden waarop je als lezer een tekst accepteert of verwerpt uw inzendingen kunt u sturen aan t f krol woonboot de lantaren saphatikade t o 1 2 am st e rdam over methode n de methoden al of niet losbladig lijken allemaal op elkaar ze bevatten teksten over het algemeen miserabel gekozen waar vragen over gesteld worden de kinderen wor den voortdurend getraind in het beantwoorden van vragen die ze zelf niet gesteld hebben verder enkele lossen onderwerpen het verplichte werk van voorzetsels invul len en training in het juiste gebruik van de verwarrende woordparen kunnen kennen li ggen leggen het typische is dat kinderen op de lagere school zo getraind zijn dat ze onmiddellijk aan het invullen slaan het geeft houvast en is minder verwarrend dan over dingen praten of een opstelletje schrijven ik heb het idee dat methoden op een eigenaardige manier zijn opgesteld je begint met een methode voor het gymnasium dan laat je iets weg en je hebt havo weer iets eraf geeft mavo en dat gaat door tot je bij het nijverheidsonderwijs bent dan heb je gewoon een hoop weggelaten maar er zullen en moeten een aantal dingen in blijven er zal altijd een gedicht in staan want die kinderen moeten in aanraking komen met literatuur terwijl ze thuis amper een boek hebben en met moeite lezen w il je hierin verandering aanbrengen dan moet je jaren met de leerlingen werken hulpmiddelen als een schoolbibliotheek of documentatie centrum zijn er niet op ons soort scholen het exam e n het nijverheidsonderwijs heeft lange tijd geen officieel examen gekend dat is nu toch ingevoerd een staatsexamen voor het nijverheidsonderwijs daar moet je toch reke ning mee houden ook al heb je kritiek op de onderdelen je moet beseffen dat voor de meeste leerlingen dit diploma het enige is dat ze zullen behalen de ouders hechte n 121 er grote w aarde aan daarom moet je iets aan ontleden doen of je er nu wat in ziet of niet als je het niet doet komt het op rekening van de leerling want het is een vast terugkerend examenonderdeel een onderdeel van het mondeling examen is lezen de kinderen moeten tonen dat zij een nieuw stukje tekst aanvaardbaar kunnen lezen maar welke eisen moet je stellen je kunt toneelschool willen volgen en dan wordt van je verwacht dat je vaardig bent een tekst voor te dragen je kunt een n o s cursus maken voor nieuwslezer je kunt ook zeggen als het kind iets kan lezen is het voor mij voldoende ik had op een proefexamen een meisje een tekst gegeven ze las het volgens mij aardig v o or maar er zat ie mand uit den lande bij die in het bijzijn van het meisje een hele lijst bezwaren ging opsommen heel begaafd had hij de administratie van gebreken gevoerd er waren versprekingen geweest sommige woorden niet goed uitge sproken etc etc als je een examen opstelt dan moeten er eisen zijn en je moet zorgen dat die eisen pittig zijn zo is de redenering e xamen la g er h u ishoud e n nijverheidsonderwijs 19 7 2 t e k st n e derlands t maartje de wi t als maartje naast jansje in de bank schuift helemaal vooraan vanwege het kweb belen legt deze met een geheimzinnig gezicht een briefje voor haar neer van hans fluistert ze maartje toe maar net als maartje het papiertje wil openen komt meneer verheul de klas binnen verheul is een vrolijke knappe man van 5 midden dertig die goed met zijn leerlingen kan opschieten hij geeft les in aard rijkskunde en geschiedenis en is tevens klasseleraar van 4a zo dames en heren zegt hij opgeruimd ik herinner me dat ik zo goedig ben geweest voor vandaag geen huiswerk op te geven in verband met een zware repeti tie frans nu hoop ik maar dat jullie je tijd dan ook grondig aan dat frans heb t 10 besteed enfin de cijfers hoor ik morgen wel van meneer vomberg om het hoongelach dat in de klas opsteekt te stuiten zegt hij er overheen slaan jullie nu de atlas maar open bij zuid amerika van het geroezemoes dat nu volgt maakt maartje gebruik vlug het briefje van hans te lezen l m staat er boven dat is met het oog op jansje denkt maartje vlug ik wist gisteren nog niet hoe ik mij n 15 dag vandaag kon indelen vandaar dat je niets van me hebt gehoord maar ik sta in ieder geval om vier uur bij je school hans maartje zucht opgelucht en bepaalt dan eindelijk haar aandacht bij de les meneer verheul heeft een prettige stem en hij kan onderhoudend vertellen over de vele reizen die hij heeft gemaakt zodat hij altijd een zeer aandachtig gehoor heeft 20 vandaag vertelt hij over de oude inca cultuur in pe ru en over de vele ontdekkings reizen naar die streken ofschoon maartje altijd een oplettende leerlinge is dwalen haar gedachten nu toch af binnenkort zijn haar ouders 25 jaar getrouwd en net als haar broers en zuster s 122 moet ook zij een schetsje of gedicht voordragen en wat erger is ook zelf 25 schrijven ik heb eigenlijk nog geen letter op papier peinst ze de daad bij d e gedachte voegend haalt ze haar blocnote uit haar kastje legt die op haar knie en begint zeventien jaar zeggen de mensen altijd is een heel moeilijke leeftijd 30 je bent je wilde haren nog niet kwijt en doet vaak bokkig en eigengereid maartje is nogal tevreden met deze vondst tegenover haar zwager kees die de naam heeft een goed dichter te zijn heeft ze opgeschept dat ze met minstens zo n goed gedicht voor de dag zal komen als hij hij is er grif op ingegaan en heeft haa r 35 een flesje parfum beloofd zelfs al is haar produkt maar half zo leuk als het zijne nou die parfum kan ik best gebruiken denkt ze maartje de wit klinkt t opeens streng naast haar wat zat je daar zo ijverig te noteren de indianenstam men van de amazone de klas gniffelt al en maartje kijkt met een rood hoofd op nee meneer zegt ze met een benepen stemmetje dat niet in ieder geval zal t 40 wel iets zo belangrijks zijn gaat de leraar spottend verder dat je het nodig vindt daarvoor mijn gloedvol betoog langs je heen te laten gaan maa rtje probeert met een schuldig gebaar haar blocnote weer in haar kastje te laten verdwijnen maar meneer verheul zegt geef maar eens hier dan kunnen we er allemaal van genie ten blozend geeft maartje hem haar pennevrucht hij werpt er een blik op trek t 45 zijn wenkbrauwen even op en begint dan met pathos in zijn stem voor te dragen zeventien jaar zeggen de mensen altijd is een heel moeilijke leeftijd je bent je wilde haren nog niet kwijt nee inderdaad voegt hij er aan toe met een blik op maartje en vaak bokkig en eigengereid de klas davert van het lachen en maartje zou zich wel in haar kastje willen verbergen afschuwelijke naarling 50 denkt ze ik wist niet dat je zo gemeen kon zijn meneer verheul geeft haar de blocnote terug hij tracht olie op de golven te gieten door op hartelijke toon door te gaan zullen wij samen om vier uur eens een boom opzetten over de jeugd van zeventien jaar maartje uit maartje de wit door jan de vries en margreet reiss 123