Fantasia: Leesplezier van 6 tot 12 jaar. Een leesbevorderingsproject op de basisschool.

Publicatie datum: 1997-01-01
Collectie: 28
Volume: 28
Nummer: 3
Pagina’s: 92-98

Documenten

maaike verhoeven en om de bovenstaande doelste lling te berei ken streeft fa ntasia ernaar op school twee uur kees broekhof per week struc tureel aandacht te b e steden aan l e e s bevorderi ng dit beteke nt e c hter niet dat het leesprogr amma verzw a ard mo e t worden met twee extra uren het i s de bedoeling dat fantasia leesplezier van fa ntas ia ee n plaat s krijgt binne n h e t reguliere le es programma 6 tot 12j aar om e e n goed lop e nde sam enwerking te een leesbevorderingsproject bew erkste lligen is een netwerk nodig w a a ri n all e bij l eesb e vorde ring betrokkenen in s tan op de basisschoo l ti es v ertege nwoordigd zijn dit netwe rk bestaat uit de zogenoemde le espartne rs de b asissc hool l eraren dire ctie med ezeggen s c haps raad e n bevoegd gezag de bibliothe e k medewerke r s dire ctie e n bevo egd ge zag en lezen s taat weer vo lop in de be langs te lling zo de bo ekhand e l ook de oud ers of opvoede rs wist de vo lks krant op 15 april in ee n artike l op de van de lee rlinge n worde n tot de leesp artne rs voo rpag ina n og te m elde n da t de o ntl ez ing o nde r gerekend zij s pel en echter e en andere rol in j o nge re n gee n pro blee m zo u zijn voo rleze n e n he t ge heel d e school de biblioth e ek en de l ezen i n de vrije tijd h eeft ee n t e v erwaarlo ze n bo ekhandel werke n gez a menlijk naar de invloed op de leespres taties vo lge ns d e volks oude rs toe en zorgen er op de ze manier vo o r krant lees b evorde rings initiati even zou den daar dat kinde ren op v ersc hi lle nde manieren tijd om weinig z invo l zijn stippen en pl a at sen in aanraking kome n met uit de reacties blee k wel dat deze op vatting d oo r bo e ken en gestimulee rd worden om t e lezen weinige n wo rdt ge dee ld het b e le id o nderk e nt h et de sa m e nwerking v a n de d rie leespartne rs bel a ng v an lees bev o rderi ng en e r is vo ldoe nde krij gt gest alte in het zogeno emde boekove r onde rzoek w aaruit blijkt dat h et we l degelij k le g da t meestal vier tot ze s kee r p er j a ar z in vol is o m het lezen en b ij jonge re leeftijdsgroe pla a tsvindt tijdens dit ext e rn e ove rle g wor p en h e t voo rleze n te s timulere n tellegen 1987 den ond er ander e erva ri ng en uitg ewi sseld in dit artikel beschrijv e n maa ik e verh oe ve n e n ni e uw e land elijke e n plaats elijke ontwikk elin kees broekhoj ee n landelijk lees b evord eri ngsproject gen b es proken en afspraken ge maakt vo o r voo r de b as isschoo l fantasia nieuwe a c tivit eiten die gez amenlijk onderno men kunnen word en bijvoorbeeld gro e psb e zoeke n naar de boe khandel en de bibliothe e k fantasia doelgroepen en doelen en proje c t en rondom de kinderboeke nweek en de kinderju ry fant asia is b es te md voor le e rlin ge n op de b as issc hool in dit proj ec t s taat d e s tru ctur el e fantasia en de schoo l samenw erking tusse n de sc hool het g e zin d e bo ekhandel e n d e bibliotheek ce ntra al h et de meest e f ant as ia activiteiten s p el en zic h af do el van dit proje ct is h e t bevordere n v a n d e op s chool d aa rbij staan dri e kernac tiviteit e n l ee s fr e qu entie de l eespres ta ti es e n v ooral de ce ntraal de boe ke nk ring h e t vrij l e zen en d e lees motiva tie leespl e zie r v a n kind eren zowe l verwerking op sc hool als thuis als l ee rli nge n m e er plezier de bo e k e nk ri ng b es taat uit ve rs c hillend e in het le ze n krijgen zullen zij vaker uit a ctivite it en die voor de hele kla s word e n zi c hzelf naar een boek grijpe n dat i s niet georgani s eerd de kinde ren houden s pre ek allee n leuk maar ook belangrijk voor de beu rten de leerkracht lees t voor e n introdu p e r s o o nlijke ontwikke ling van kinde ren ceert nieuwe bo ek en een s chrijver bezo ekt bove ndien zal h et lee sple zi e r e en po siti ef d e sc hool enzovoo rts effec t h e bben op het lees niveau van d e tijdens h e t vrij lezen lezen de leerling e n leerlingen 92 moer x997 3 individueel uit een zelfgekozen boek voor is de co ordinator verantwoordelijk voor de dit onderdeel wordt veel tijd ingeroosterd evaluatie van de leesb e vorde ri ngsactiviteiten want het gaat er niet a lleen om de leerlingen di e evaluatie kan op vers chill ende mani e ren bezig te houden als ze hun les afhebben bij pla a tsvinden bijvoorbeeld door een e nquete vrij lezen is h e t de bedo eling dat de leerlingen onder leerlinge n e n leerkrachte n door obser zich regelmatig kunnen terugtrekken met een vaties e n door registratie van g el e zen boe bo e k om e r eens lekker van te genieten voor ken mee s ta l krijgt de c oordinator leesb e de l e er li ngen van de ond e rbouw di e meestal vorderi ng een aantal lesvrije ur en om zijn nog niet kunnen lezen kan de l e erkracht een taken naar b e hor e n uit te kunn e n voeren boekluisterho e k in ric hten in deze lees en lui s terhoek kunnen de leerling e n naar c asset oud e rs s pelen ee n actiev e rol bij fantas ia zij t es lui steren e n tegelijkertijd h et bijbehore nd e kunn en het lezen thui s bevorderen door po s i boek bekijken het materia a l voor de boek tief t e re ageren wannee r h et kind lee st z elf luisterho ek di e nt d e school zelf a a n te schaf voor te le ze n ook al kan h e t kind z e lf al le zen fen er zijn verschill ende uitge v erijen die een en me t h et kind t e prate n ov er bo eken de ruim ass o rt ime nt ca s settebo e ke n bie de n sc hool organis eert voorli chtin gs bijeenkoms te n bij de verwerking gaat h e t om allerlei voor oude rs vrijwi lligh eid staat hi erbij voor ac tiviteite n die inhoudelijk m et bo e ken te op l ees motivati e kun je nu ee nmaal nie t make n hebben en waarbij g ebruik wordt afdwin gen door oude rs t e inform e ren en te gemaakt van verschi lle nde w erkvorm en d e enthou sia smeren i s d e kan s veel grote r dat zij lee rlinge n prate n bijvoorb eeld over de uit zi c h uit eigen b e wegin g a c tie ve r gaan op st e l we rking van h e t th em a v an e en bo e k d e l e n d aarom wordt d e oud er s tijde ns de ze s chrijfs tijl e n d e vormgeving z e spele n e e n voorli c htings bijeenkoms te n duide lijk gemaakt boek n a maken e r ee n t e kening ov e r of ho e le uk l ez en kan zijn en ho e b el a ngrijk s chrijven zelf een verhaal of gedicht m e t le ze n is zowel voor d e s choo ll oopbaa n v a n h etzelfde the ma het kind als voor zijn to ekomst ook wordt e r veel nadruk gele gd op de rol va n d e ouder s als naast de z e drie k ern ac tiviteit en i s h et de b el a n g rijk e schak e l in d e l eesbevordering be doeling dat de school tijd vrijma akt voor h e t is belangrijk om de dre mp e l voor d ez e ee n onde rzoe k n aar de l ees motivati e va n de bije enkomst e n zo laag mo gelijk t e houde n lee rlin ge n h et li efst een ke er p e r j a ar h et zoda t ouders op on ge dw o ngen wijze ke nnis bezoek e n v an de biblioth ee k e n de boekhan maken me t bo eken en m et he t idee da t zij een d el e n h e t opze tt e n van projec t e n ook he eft b e langrijke en ac ti ev e bijdra ge kunn en le ve d e scho ol ee n ruime bo ek en collec tie nodig i s r e n aan d e leesbevorderin g thuis die er ni et d a n mo e t e r in i ed er geval d e mogelijkheid zijn om die aan t e sch a ffen het materiaal h et is van b elang d a t de hel e sc hool betrok h e t fa ntas iemat eriaal bestaa t uit d rie onde r ke n wordt bij h e t proj ec t voor a lle gro epen delen f ant as i eboek fant a sieboxe n e n fanta die nt er immers voldo e nde tijd ingeroo ste rd s iakopie f antasieboek i s de b asis voor h et te word en voor de hi erbo ven ge no emde werk en m et fant asi a het is e en h a ndle iding kerna c tivit eiten binne n het sc hoolte am wordt voor sc hol en bibli otheke n en bo ekhande ls en tevens e en c oordin ator leesb evorde ri ng aan bevat ee n achte rgrond g ed eelte e n ee n prak g eweze n deze fungeert als conta c tp e rs oon ti sc h gede elt e in h et ac ht er grondge d eelte tuss en de bib lioth ee k de boekhandel en de komen d e uitgangs punt en v an fanta s i a a a n de oud ers h e t is de ta ak van de c oordinator om orde e venals vers chill ende a sp ecte n van l ezen het bo e ko verleg bij te wonen c ollega s op en re c e nte theoretisc he inzi c ht en in h et wer sc hool te informe ren over l eesbevordering de ke n me t ouders de biblioth e ek e n d e bo ek bo ekenco lle c tie in de sc hool te verzorgen handel het pr a ktische ge deelt e b estaat uit ac tiviteiten m et bibliothee k en boekhandel t e een voorbeeldschoolwerkplan mod elle n voor organi s eren ouderconta c ten te stimuleren en s t ru cturele samenwerking door d e b e trokken het leesbevorderi ngsbudget t e behe ren ook in s tanties school bibliotheek bo ekhandel 1997 3 moer 93 en blauwdrukken voor de leerkra c ht om m e t te gebruiken het belangrijkste doel van het lee sthema s te werken b oekenboek is de lol in het lezen te b evorde ren bovendien geeft het de leerkracht inzi c ht de f a ntasi a boxen en fantasiakopie kunn e n in wat de kinderen in hun vrije tijd lezen worden geb rui k t bij d e boekenk ring en de na a st de twee boek enb oeken zijn in fanta ve rwe rking de fantasi e bo x en bestaan uit siakopie all e kopieerblad en opgenomen die ve e rti e n boekj es in ee n cassette in e lk boekje nodig zijn voor h e t uitv oe ren van ac tivit e it en is een voorbeeldthema uitg e werkt dat in e e n e n opdracht en bij de voorbeeldth ema s a ane e n geslo t e n peri ode van ze s weken wordt beh andeld d e boekj es bie den de l ee rkra cht fantasi a in de kl a s e en vast e struc tuur in de vorm va n uitg e werkte le sse n didactisch e a anwijzingen en sugges ti es de b ela n grij ks t e f an tasiemateria len die in d e bij he t b etr effende the ma aan d e h and van de klas gebruikt worde n zijn de 1 4 fant a sia v o orb ee ldthe ma s kom en de lee rlinge n in boxe n en h et boekenb oek f antasiebox i is c ontac t me t b ekende en minde r bek ende b edoe ld voor gro ep z e n 2 de f ant asiebo xen boeke n verhalen gedi chten aut e urs en i ll us 2 tot en me t 7 zijn bedoeld voor de groepen tratoren d e th ema s kunn en zowe l betr e k 3 tot en m e t 8 deze boxe n he bb en alle maal king h ebb en op ee n ond erw erp als op e en dez elfde opzet w a arbij de volgende a c tivit ei ge nr e bijvoorb eeld won e n a ngs t po e zie en ten a an bod komen voorl eesbo e k hoofd film a ctivite it boek e npla n en e xtra acti viteit e n het is d e b e do eling dat de le erkracht elke fantasiekopie b est a at uit ee n b oeken boe k voor dag zo n ti e n a twintig minuten voorlees t uit g ro ep vi e r en v ijf e en b oekenboek voor groe p een ze lfg ekozen bo ek dat hetz e lfde th ema z es to t e n me t a cht en kopie e rbladen met heeft al s de box wa a rmee de le e rkra cht op dat verwerkin gsopdra cht en die bij d e fa nta sia moment w erkt d e ze a ctiviteit wordt aa n boxen ge bruikt kunn e n w ord e n ged uid al s voorleesboek h e t boe k enb oe k is e en w e rkboe k voor leer voor de hoofda c tivite it kan d e le e rkra cht li ngen he t best aa t uit een serie lees e n ki ezen uit verschill ende v erwerking s ac tivite i werkbl aden en bevat informatie ov e r all erlei te n rond he t th ema elke box g ee ft ee n aantal s oort en be ke nd e en minder beke nde bo ek en v oorbe elde n ma ar de le erkrac ht k a n ook z elf gewone l eesbo e ke n informatieve bo e ken i ets ve rzinnen pr ent enbo e ken st ri pbo eken en ge di chtenbun in h et bo ekenplan pr esente ert d e leerkrac ht de l s in h e t b oe kenboek kan elk e l ee rling zijn elk e week op drie gespreide mom ente n e en lee se rvari nge n vastl e g ge n op de we rkblad e n b o e k aan d e kl a s d e eers te dag laa t d e sc hrij ve n de l eerling e n op wat ze vinde n van l eerkracht het bo e k zien lees t d e tite l voor e n de b oek e n die zij gel e zen hebbe n maa r ook vra agt aan de le e rlingen w a ar he t o ve r zou van de bo eken di e z e niet uitge le ze n he bb en kunne n gaan d e tw eede dag lees t d e l ee r z e st ellen hun eige n lievelingsboe ke n top ti e n krac ht de flapt ek s t voor en op de d e rde dag s am e n en een rotboe ke n top tien bove ndi en l eest de lee rkra c ht e en kl ein stukj e uit h et krij ge n z e in he t b oe kenboek inform atie over bo e k h et bo e k blijft d e he l e w ee k duid elijk de bibliotheek e n d e boekh andel omda t h e t zic htbaar op een ple k in d e klas zodat d e b oe k enb oek een aa ntal jar en m eegaa t wordt leerling en het kunne n inkijken of le z en al s z e h et ee n p e rs oonlijk do c ument voor elk e le e r da t will en h et boek e nplan i s nam elijk b e doe ld ling ee n soort dagbo e k over boeke n in alle om d e interesse van de lee rlinge n voor ve r ge deelte n v an he t bo ek enbo ek zijn puzz el s sc hill ende bo e ken op te w e kke n sp elletj es gedi c hte n en i ll u s tra ti es uit boek en met extra ac tiviteite n worde n andere ver op genome n we rkings activite iten bedo eld die naast de he t boeke nbo e k wo rdt naa s t de box en hoofda ctivite it plaats kunne n vind e n gebruikt he t wordt in d e boxe n wel in box r tot e n met 7 is voor e lk e we e k een geno e md maa r het ge bruik e rvan door d e w e ekoverzi cht b esc hreve n d a t al s ric htlijn v oor le erlingen i s vrijblij ve nd al kan de le e rkra cht d e lee rkracht kan dienen zi e afbe e lding r natuurlijk d e le e rlingen wel aan s pore n om het hieronder volgt e en kort e b eschrijving va n 94 moer 1997 3 een aantal themaboekjes zoals die in groep i va n de audi ovisuel e midd el en en h et maken tot en met 7 gebruikt kunnen worden van een weekplanning waa rin alle activiteiten opgenomen zijn fanta sia boxen voor dit thema zijn verschi llende prenten boeken gesele cteerd de leerkracht kan echter box i heeft als titel knuffel en wordt ook zelf op zoek gaan naar boekje s gebruikt bij groep i en z knuffels spelen in d e eerste we ek mak en de leerlingen vaak de hoofdrol in boekjes voor dez e leef kennis met het thema dat begint op de eerste tijdsgroep de bedoeling van dit thema is dat dag met het voorle es boek de leerkra cht kiest de leerlingen kennismaken me t verschi ll ende e e n boek in d e box wordt voor de eers te dieren en met op dier e n lijkende knuffels en week het boek beer j e bon z ib o r van rogi e r dat zij leren verbanden te leggen t us s en proper ge bruikt houdt daar een korte intro boeken en de we r e ld om he n hee n geduren ductie over en le est eruit voor er wordt de de z es weken di e dit th e maboekj e b eslaat vervolge ns e lke dag zo n tien minuten uit het kom e n de volgende activiteite n aan bod voorleesboek voorgel ezen voorl e e s bo e k hoofda ctivit eit bo ek enplan d e twe ede dag wordt er ges tart m et he t boekluis terhoek en extra ac tiviteit d e tijd boeke nplan d e l ee rkra cht pre senteert ee n die per activit e it wordt ingeruimd kan ve r k ee r p e r week gedurend e twintig minuten s chille n e en boekj e uit d e themacolle ctie d e leerlin voordat de le e rkracht met d e box kan gaan ge n kunn en daarn a het boekj e zelfs tandig werke n zijn wat voorber e idinge n nodig het bekijken en be luis ten in de boekluis terhoek zorgen voor een th e ma co llec tie waa ri n dieren in de boxe n 2 tot 6 wordt de ze pres entati e en knuffel s ce ntraal s ta an dit gebeurt in ve rspreid ov e r d ri e mom enten per week ove rleg me t de bibliotheek het gereedmak e n in de boekluiste rho ek w a ar ve rsc hill end e weekoverzich t activiteit organisatie tijdsduur materialen voorleesboek hele groep 5 m aal 10 tot 20 minuten de soldatenmaker d e solda tenmaker van pa ul biegel hoofdactiviteit hele groep 45 m inu ten verzam elde liedjes en gedich te n g edic ht oo rlog van wi ll em wel mi n k van willem we lmink boekenplan 3 hele groep 3 maal 1 0 mi nuten h et dagb oek van zlata het dagboek van zla ta van zlata fil ipov ic extra activiteiten 1 video lie ve kitty hele groep 1 20 mi nute n 1 video l ieve kitty vid eore corder en televisi e 2 gedicht hoor anne f hele groep 2 5 m inuten 2 het geluid van vre de van theo olthuis van theo olthuis 3 ann e frank van ruud van hele groep 3 1 0 mi nute n 3 a nn e frank de r rol en ri an verho even 4 vo orl e ze n uit het dagbo ek hele groep 4 15 minut e n 4 he t dagboek van zlata van zlata afb ee lding 1 weekov erz icht als ric htlijn v oo r d e docent 1997 3 moer 95 boekjes en cassettes uit de themaco llectie inhoud lezen zonder dat zij weten wie dat uitges tald staan krijgen de leerlingen de opgeschreven heeft er volgt een gesprek over gelegenheid zelf a c tief met boeken en leze n welk geheim het mees te indruk heeft ge bezig te zijn d e le e rkrac ht kies t z elf ho e maakt w i e er achter de afzender van een v a ak e n hoe lang de kinderen naar de geheim is gekomen en op welke manier het bo ekluis t e rhoek ga an gedic ht wordt ve rvolgens in het boekenboek elk e we ek w ordt er e e n h oo fda c ti v iteit g eplakt in het boe k e npla n worden d e kinde rondom een bo ekje georgani s e e rd in de re n deze week warm gemaakt voor het boek eerste week is dat het pr e ntenbo ek rup sje d e s tem in de kast van bies van ede zie no o itge n oeg van e ric c arle n a dat d e leer afbeelding 2 als extra activiteiten voor deze kracht he t bo ekj e he eft voorgele zen k a n hij er w e ek kunnen ande re g eheimzinni ge ge di c h bijvoorbe e ld voor kie ze n me t d e kinder e n te ten word e n gelezen prat e n over de s oorte n fruit di e rupsj e nooit g eno eg ee t of de dag waarop het rup sj e box 8 tot en met 1 3 zijn voor versc hi llend e e e n be paald soort fruit ee t zo mak en de groepen uitgewe rkt fantas iabox 8 bijvoor kinde re n ke nnis met d e dagen van d e we ek b e eld kan zowel in de midden als in de ook kunnen de kind ere n een rups plakk en of bove nbouw gebruikt worden de titel ee n tekening maken van hun e i gen li eve ling s me e r dan plaatje s slaat op de pr e ntenboe gerecht in dit gev al is he t i s de b edoelin g d a t k en di e bij dez e box gebruikt worde n vaak d e le e rkrac ht va n dez e hoofdactiviteit ee n les worden prentenbo e ken in de midden en van 4 5 minut en maakt bove nbouw nauw elijk s ge bru ikt te rwijl het als de tijd het to elaa t k a n d e l e erkrac ht e e n le ze n van prentenbo ek en ook voor de ze aantal extra activ iteiten organise r e n hij k a n groep en l e uk e n nuttig kan zijn zwakke bijvo o rb ee ld d e vid e o van rup sj e nooit lezers en leerlingen di e een h ek el h ebb en a an geno eg l a t e n zie n de ze s taat op de vide o le zen maken hi e r op een spe else mani e r ke nni s band rupsje noo itge n oeg en ande re ve rhale n me t mooie verhalen de l e erlinge n l er en naarden timboe ktoe 1994 en d uurt tien gericht kij ken e n b eelde n inte rpre teren ze minute n l e ren het th e ma v a n ee n bo e k te verwoorden en ze ontd e kk en wat de sc hrijver ill u strator bo x 4 i s getit eld g eh eimzinnigh eid e n i s wi l ui tbeelden b edo eld v oor g ro e p 5 bij dit th e ma kom en versc hille nd e soorte n ge he ime n aa n bod ge box zo is uitgewerkt voor d e hel e ba s is he imen van de l ee rlingen ze lf geh eimzinni ge sc hool deze box hee t verb e elding e n g aat voo rwe rp en e n ge h e imsc h rift e n tijdens d e o ve r bo e k e n en film s de l e erlingen l e ren z es w ek e n waarin het th e maboekj e wordt onder a n de re d e m e erwaard e van ee n bo ek b e hande ld l ees t de l ee rkr ac ht da gelijks ti en tot ontd e kken door na ar een verfilming te kij twinti g minute n voor uit he t v oorl ees boek ke n e n ze lere n n a ar iets te kijk e n vanuit h e t bo ek enplan vindt d ri e k eer p e r wee k ve rs chille nd e persp ec tieve n bij l ee rlin g en gedure nde vijf a tien minut en pl a ats in di e ni e t of nauwelijks l e z e n wordt d e inter es wee k 3 wordt e r gewe rkt m et gedic hte n als s e v oor v e rhal e n op ge we kt lee rling en le ren h oofd ac tivit eit lees t de l ee rkracht een ged i cht bovendien geri c hter te kijken zod a t zij een voor e n b es pre ekt h et in d e kl as in h e t b e eldv e rhaa l kunnen interpret e ren e n kri the mabo ekje i s h et ge di cht g eh e im van tisc h b e kijken k ar el ey kman als voorbeeld ge nome n h e t gaat over een doosje ui t j apan waarin de zwerve n me t heer ak els is de titel v a n box di cht er allerl ei ge he ime spu lle tj es b ewaa rt 12 voor dit th e ma zijn tie n bo e ken gekozen naa r aanleidin g v a n dit g edic ht mak en de in vers chille nde g e nres de leerli ngen maken le erlin ge n e en opdra cht uit fantasiakopie z e in ee n korte tijd ke nni s me t v erschill ende s c hrijv e n op wat zij in dat doosje zouden s oo rten boek e n waa ronder een prente nboek s topp e n zond e r hun n aam t e v e rmeld e n een sprookje sbo e k en e e n gedic htenbundel daarna roulere n de kopi eerblade n door de de doel s tell ingen zijn afhank elijk van d e klas zodat de l ee rlin g en elkaars gehe ime bo eken en de verwerking s activiteiten di e 96 m oer 1997 3 dag 2 lees de l ee r lingen de flaptekst voo r de stem in de kast m a u d en haar vrien d je gi d eon krijgen de k a n s om i n een oude leegsta a nde fab riek ron d te kijken als h et gebouw ver kocht wordt aan tandarts vogelenzang z e doen een vreemde ont dekking e r zit een jongetje opges loten in een kast h oudt de tandarts hem gevangen e n zo ja waa rom als er vreemde d ingen m et de patienten gebeur en beslu iten m aud e n gideon in te grijpen maar oo k gideon val t in handen van de tandarts m aud staat er nu helemaal alleen voor en dat valt niet mee voor een meisje van t ie n jaar uit bies van ede de stem in de kast tilburg zwijsen 1993 wijs de leerlinge n op d e il lustra tie op de ach t erkant een oud kasteelachtig gebouw met boven de d eur een felroo d gekleur de mon d dag 3 lees de leerlingen hoofdstuk 1 een beugeltje voor waarin mau d v a n haar tandarts t e horen krijgt dat ze een beugel moet illustr atie uit de stem in de k as t van bies va n ed e gaan dragen zij vindt dat helem aal niet erg vervolgens leest u ti lburg zw ijsen 1993 hoofdstu k 2 rud olf t977 voor waarin we kenn i smaken met de gespl eten pe r soonlijkh eid van rudolf bespreekwijze r ex tra leessuggesties in he t kader van he t boekenplan dag 1 els de groen de olifantenruiter amsterdam van goor la at de leerlingen d e voo r en achterk ant va n het boek zien 1988 op d e voorkant staan de naam van de auteur de t i tel de mieke van hooft de tasjesdief haarlem holland 1989 naam va n de uitgever en het l ogo van de serie op de illustra rosalind kerven de trommel van de toendra amsterdam tie zien we een jonge n en een meisje die op d e gron d zitten ploegsma 1987 voor een b lauwe kast ze kij k en verschrikt naar ee n hand m et margaret mahy de jongen met de gele ogen amsterdam daarin een gro te injectienaald vraag de leerlingen ploegsma 1983 wat voor soort boek za l d it zij n waar zal het verhaal over gaan afb ee lding a e en voo rb eeld u i t h et b oe k e nplan gekoz en worden dit th ema boekj e is uitge programma wordt over ee n p eri ode van vier werkt voor d e midd en en de bovenbouw weken uitgevoerd en zi et e r a ls vol gt uit tijde ns w ee k t en 2 wordt tro mp et voo r fantasiabox 14 is e en sp ec i aa l programma olifa nt geintroduceerd in de kl as d e lee r voor de ouders van kind er en in gro ep vi e r krac ht le es t voor en praat me t d e l ee rlin ge n het h ee ft als titel trompet voor olifant ov er de inhoud v a n het bo ek als ve rwer naar het ge lijknamig e boek van max v e l king sactiviteit mak en de l ee rling en ee n uit thuij s fantasiaboek b e vat ee n blauwdruk nodiging voor de oude rs ook studer en z e van dit programm a waardoor h et ook toepas een lied in en sp elen z e h e t bo e k na in wee k baar i s in de andere j a argroepe n het doel 3 kome n de ouders op school zij krij gen van dit programma i s om ouder s en hun informatie over het programma ove r l e zen kinderen ple zier te laten be le ven a an lez e n de biblioth ee k en de boekhand el d e le e rlin oud ers meer te b e trekke n bij het l ee sgedra g gen zingen hun li ed en voer e n h et toneelstuk van hun kind en ze t e informeren ove r h et j e op de ouders krijg e n een ex emplaar van b e lang van lezen en de rol die de bibliotheek tro mp e t voo r olifant me e naar hui s zodat zij en de boekhandel hi eri n kunn en spelen h et er thui s uit kunnen voorle zen in de vierd e 1997 3 moer 9 7 week brengen de oud e rs met hun kinderen of kindere n thuis ook meer zijn gaan lezen ee n bezoek aan de bibliotheek we hebben heel weinig conta ct met de ouders en dat is jammer zegt henk sangen ervaringen van een leerkracht maar als sc hool do e n we e r all e s aan om onze leerlingen meer en met veel plezier te laten de leerkra c hten van bas isschool op het mer leze n en d a t lukt ons aardig ke nveld in m aas t richt zijn enth o u s iast o ver fanta s ia h e nk sang en leerkracht van groep twee implementatievariante n 8 vertelt we zien hie r op s chool allemaal de noodzaak in van le esbevorde ri ng voor de s c holen die fantasia will en invoeren kunn en me es te gro epen op onze school stond lezen dat op tw e e manieren doen all er ee rs t kunn en to ch al elk e da g op he t programma to en we zij ervoor ki e zen om het projec t z elfs tandig met fa ntasia b e gonnen hebb e n we no g i ets i n t e vo e ren dit be teke nt dat zij ze lf he t meer tijd voor h e t le ze n ingeroo sterd zond er mate ria al aans c haffen en zelf zorg dragen dat dit problemen g af de hele sc hool we rkt voor he t vormg eve n aan de samenwe rkin g z es weke n ac ht er elkaa r me t hetz e lfd e onde r met de biblioth eek e n de boekhandel he t werp e lk e gro ep op zijn eigen ni vea u e n met mat eria al wordt uitge gev en door zwijsen bv zijn e igen literatuur te tilburg t el efoon o 1 3 5838888 of de zwakke leze rs vooruit g ang boek en is d e andere mani e r is via de g emeent e deel te nog ni et te zeggen h enk sang e n vindt h e t n em e n aan h e t landelijke project le e sbevor nog t e vro eg om daa r uit s praak ov e r te doen d e rin g 0 12 j aar d e sc hool maakt dan de el maar zegt hij onz e kind e ren zijn over het u it van een gem ee nt elijk netw erk va n s cho algeme en e nthou s i a st de boeken die wij in l en biblioth eek en boekhandel e n krij gt bij het bo ek e nplan introduc er en word en he el d e invoe rin g va n fantas ia onderste uning en vaak door d e l e erlin gen gel e ze n d e ze korte training van een re gionaal ste unpunt ook i s bo e kintroducti es hebben dus het juist e effe c t h et moge lijk dat h e t mat eri aal vanuit de h e t is all een jamme r d a t we meest a l niet ve el ge m e ent e gesubsidi ee rd wordt s c holen kun o ve r d e sc hrijve r s kunn e n ve rt ellen w e krij n en zi c h niet individuee l aanmelde n voor h e t g e n daar we inig inform a ti e ov e r gelukki g i s proj ect le esb evordering 0 12 ja a r all een men bezig om hi ervoor e en oplos sin g te gemeenten kunn e n zi c h onder bepa ald e zoeken voorwaarde n aanmelden er zijn s t e unpun b asi ssch ool op het me rkenv eld we rkt samen t e n voor noord oos t nederland telefoo n met de stad sbibliotheek van maas tric ht som s o5 9i 6 1 18 9 7 iti e v an den ber g midd e n is h et mo e ilijk om bij d e ond erw e rp e n di e we we s t n ed erland tele foon 030 2 43 42 2 4 he bb e n ge koz en go ede lit eratuur te vinden monique okke r se en zuid ne derland t e l e z eg t h e nk sangen d e biblio t h ee k h elpt on s foon o 1 3 535 94 5 5 ri en nou se daarbij bovendi e n heeft de school ook e e n potj e ge r ese rvee rd om bo e ken aa n t e schaffe n noot en literatuu r a ls dat nodi g is h et is niet zo n groot b e drag ong evee r duiz end guld e n maar we hebb e n i me t dank aan henk s a nge n van b asis s chool daar g eno e g a a n zo kom e n we to c h altijd op het merk e nve ld aan de juis t e bo e ke n e en groot knelpunt i s da t de oude rs he el te ll e ge n s i catsburg wa arom zo u je mo eilijk bij fant as ia t e b e tr ekken zijn henk leze n he t oo rd ee l van scholiere n anders dan s an ge n w e prob eren h e t we l e r worden m e n we l ee n dacht groninge n wolters noord informatiebijeenkomsten geor g anise erd maar hoff r 987 de opkomst is ze e r gering d e m e e s te ouders f antas ia tilburg zwij ssen 1996 h e bb en he t id ee d a t het onderwij s a an kinde r e n uitsluit end een taak van de school is en dat hun betrokkenheid nie t nodig i s op deze m a ni e r is het voor basi sschool op het m erkenve ld ook moeilijk om t e beoorde len 98 moer 1997 3