Film – televisie – werkelijkheid

Publicatie datum: 1980-01-01
Collectie: 11
Volume: 11
Nummer: 4
Pagina’s: 33-40

Documenten

gerard kruge r project audiovisuele film televisie vorming werkelijkheid gerard kruger is medewerker van de stichting audiovisuele vorming die al jaren bij scholingscursussen organiseert en projecten maakt om de leerlingen op te voeden tot kritische consument van de media hiertoe moet de leerling kennis hebben van de trucs van de beeldtaal op grond hiervan pleit de auteur tegen de integratiegedachte maar voor de eigen plaats van het vak audiovisuele vorming over de vormgeving van deze gedachte in het project film televisie en werkelijkheid gaat dit artikel d e s tich ting aud iov i sue l e v or min g sieprogramma s anderzijds is de audiovisuele vorming ook gericht de stichting audiovisuele vorming is een lande op het zelf leren maken en gebruiken van audio lijk ontwikkelingsinstituut de stichting wil be visuele communicatievormen hoe kun je met vorderen dat audiovisuele vorming een zelfstandi een zelf gemaakte fotoserie fototentoonstelling ge plaats krijgt in de verschillende sectoren van diaserie met geluid 8 mm film of videoprogram het onderwijs het buitenschoolse educatieve ma iets aan een ander vertellen over wat je bezig werk en de creativiteitsontwikkeling dat is houdt maar ook hoe kun je met behulp van een noodzakelijk fotocamera een bandrecorder een filmcamera of in de eerste plaats omdat audiovisuele communi een videorecorder de samenleving verkennen in catievormen zo n belangrijke rol in onze samenle formatie verzamelen dingen onderzoeken hoe ving spelen maar ook omdat gebleken is dat gaat dat als je dat samen met anderen moet audiovisuele werkvormen een belangrijke bijdrage doen kunnen leveren aan ontwikkelings en vormings gerichte aandacht voor audiovisuele vorming in processen deze zin is binnen het onderwijs alleen mogelijk bij de audiovisuele vorming gaat het enerzijds om als onderwijzers en leraren zich bewust zijn van de ontwikkeling van inzicht in de audiovisuele het belang en de mogelijkheden als ze in oplei media zelf wat is hun functie als communicatie ding en nascholing de kans krijgen zich inhoude middel in de samenleving hoe geven ze informa lijk en didactisch op dit terrein te bekwamen als tie welke middelen en communicatievormen ge ze over faciliteiten apparatuur en werkruimte bruiken ze wat hebben ze te vertellen en hoe en ondersteunend materiaal kunnen beschikken doen ze dat hoe ervaren we foto s films televi als ze plaatselijk of regionaal begeleiding en on 33 dersteuning kunnen krijgen als er in de leerpro het bewust maken van de eigen reacties van de gramma s van de verschillende sectoren van het leerlingen op het audiovisuele aanbod van de me onderwijs ruimte voor wordt gecreeerd dia de wijze van aanbieden en de toetsing daar de stichting audiovisuele vorming probeert aan van aan die van anderen de ontwikkeling van deze zaken een bijdrage te het eerste project heette je weet niet wat je leveren door ziet het was gericht op de vertoning en bespre het in de praktijk van onderwijs en buiten king van speelfilms uitgegaan werd van de door schools werk ontwikkelen van modellen voor snee speelfilm die als amusement gemaakt en be leerplannen en programma s op het terrein van de keken wordt westerns thrillers drie films wer av vorming den in de school vertoond met een tussenruimte het ontwikkelen van modellen voor opleiding van twee weken in de tussenliggende week kre en bijscholing op dit terrein gen de deelnemende scholen de beschikking over het in samenwerking met plaatselijke en regio een set dia s aan de hand waarvan de films kon nale ondersteunende instellingen ontwikkelen den worden nabesproken van begeleidingsmodellen de evaluatie van het project leverde onder meer het ontwikkelen en zo nodig distribueren van vragen op naar materiaal over de rol die media ondersteunend materiaal in de vorm van hand spelen als informatiegevers nieuws actuele infor boeken leerpakketten audiovisueel materiaal ten matie documentaires dat resulteerde in het pro dienste van de av vorming ject film televisie werkelijkheid dit project het verzamelen van gegevens en ervaringen uit heeft in de schooljaren 1978 79 en 1979 80 langs binnen en buitenland en het publiceren daarvan een groot aantal scholen gerouleerd in verband met het aflopen van de rechten van een tweetal projecten voor het voortgezet onderwij s films zal het na september 1980 niet meer in de zelfde vorm beschikbaar zijn wel worden onder een paar jaar geleden is de stichting audiovisuele delen van het project bewerkt tot aparte kleinere vorming toen nog instituut film en jeugd gehe onderwijsleer eenheden die in de vorm van les ten begonnen met het maken van projecten brieven en leerlingenmateriaal ook zonder tus audiovisuele vorming voor het voortgezet onder senkomst van plaatselijke instellingen voor kunst wijs aanleiding daarvoor waren vragen om derge zinnige vorming kunnen worden besteld lijk materiaal van de kant van plaatselijke instel lingen voor kunstzinnige vorming die een aanbod film televisie werkelijkhei d hebben aan het onderwijs dat is ook de reden waarom de projecten in eerste instantie ook door de inhoud van het project is kort samengevat als dergelijke instellingen werden en worden ver volgt spreid met deze projecten werd ingespeeld op de de werkelijkheid zoals de massamedia die bieden vraag van leerkrachten in verschillende vakken is een produkt een geconstrueerde werkelijkheid die iets aan audiovisuele vorming of media opvoe mensen hebben selecties uit de werkelijkheid ge ding wilden gaan doen maakt en bieden die aan vanuit welke motieven omdat vrijwel niemand op dat terrein enige op of criteria doen ze dat met welke middelen en leiding of bijscholing had gevolgd en er vrijwel wat heeft dat voor effect op de kijker welke nergens begeleiding kon worden gegeven moest visie op de werkelijkheid is uit hun produkties af het materiaal zo worden samengesteld dat ieder te leiden een ermee uit de voeten kon dat betekende een het project was opgebouwd uit acht lessen van vrij gesloten aanpak met alle gevaren van dien elk twee lesuren bij de samenstelling is uitgegaan maar wel met het voordeel dat er naar de leer van de leeftijd 14 16 jaar een probleem vormde krachten toe een duidelijk model werd aangebo de vraag werkvormen te kiezen die zonder pro den blemen op de meeste scholen zouden kunnen bij de samenstelling ging het steeds om twee worden uitgevoerd als men leerlingen inzicht wil zaken geven in aspecten van audiovisuele communicatie het geven van inzicht in de wijze waarop men zijn werkvormen waarbij ze zelf een audiovisueel sen beeld en geluid en de inhoud daarvan ge produkt maken vaak erg geschikt heel veel scho bruiken om hun bedoelingen over te brengen len beschikken echter nog niet over de daarvoo r 34 benodigde apparatuur ook is er voor de begelei ding van dergelijke werkvormen ervaring en in zicht nodig die de meeste docenten niet hebben daarom werd gekozen voor werkvormen waarbij alleen een diaprojector en een 16 mm geluids filmprojector nodig waren het materiaal bestond uit een leerlingenboekje met achtergrondinformatie fotomateriaal een fotoknipvel een handleiding voor de docent en hulpmateriaal in de vorm van fragmenten uit tv programma s op 16 mm film dia s een frag ment van een radioprogramma op cassetteband de speelfilm staat van beleg en twee documen taire films met man en macht en scenes uit het soldatenleven d e i nhou d in de volgende samenvatting is geprobeerd een in druk te geven van de i nhoud en de gehanteerde we r kvormen inleiding de leerlingen wordt gevraagd om ter inleiding op het project een aantal teksten in het leerlingen boekje te lezen die bedoeld zijn om hen een in druk te geven van de ontwikkeling van de com municatie in de menselijke samenleving en de sa menhang van deze ontwikkeling met econo mische culturele en politieke factoren dat ge beurt nogal summier verdieping kan gebeuren in vakken als geschiedenis maatschappijleer neder lands kunstgeschiedenis een tweede opdracht is om in een staatje aan te geven welke media ze het meest betrouwbaar vinden radio televisie kran ten geillustreerde bladen en welke van die media het meest gekozen zullen worden les 1 de opening van de metro de bedoeling van deze les is de leerlingen ervan bewust te maken welke media het belangrijkste zijn in de samenleving de redenen waarom men sen een bepaald medium kiezen hoe ze die media ervaren welke manieren er zijn om een bepaalde gebeurtenis weer te geven en waar bij de weerga ve de nadruk op wordt gelegd de les begint met een bespreking van de keuze van het meest be trouwbare medium en de motieven die aange lw r t ni mowrtm ppw l l c i voerd worden voor de keuze dan volgt de bespre 11 d king van een persfoto gedeeltes uit een radio m nieuwsdienst uitzending uit het nos journaal en uit de volkskrant en een vergelijking van de wijze 35 den vervolgens vergeleken met het bijschrift dat al i a u ooe ooro ia me dl i s e keke j mei eikm ikt a ie a 1 i m w t n w ia oorspronkelijk bij de foto stond dit maakt het k ija oe mea a x o0 m inst e n s 4 mani r n in forma tie geven mogelijk om duidelijk te maken dat iedereen van k ietol ii m e e n i o ge trou w mogelijke weer gave van d e f eit e n h i er gaat wa d ged e uro e e r wi a ware n ar wat deden ze wat ieen te etc uit zijn eigen referentiekader de dingen ziet en c m1 t d h e t iae n zi en v n a