Functioneel aanvankelijk leesonderwijs

Publicatie datum: 1988-01-01
Collectie: 19
Volume: 19
Nummer: 5
Pagina’s: 37-39

Documenten

van w at zich allemaal met overheidsgel d af g emaakt voor het g ebrui k van het tek stver speelt en wat invloed kan hebben op de on w erk ingspakket w ord perfect er staat nie t bij derwijspraktijk van n eerlandici hoe een sectie nederlands aan de financien k an komen om d at pa k ket in een voldoend het dcn cahier is zeer wisselend van gehalte aantal aan te schaffen er staat veel in maar het geheel is toch te storende details vind ik verwijzingen naar be fragmentarisch om echt bevredigend te kun paalde functie toetsen die je zou moeten g e nen zijn bruiken om bijvoorbeeld t w ee teksten samen het taalgebruik is niet altijd even helder zo te voegen wordt consequent de term computeron k ortom een boek dat me bij het lezen voort dersteunend onderwijs gehanteerd terwijl durend geboeid heeft omdat er interessante er computerondersteund onderwijs bedoeld is varingen met het gebruik van computers o p wat te denken van de volgende zinnen het school in staan maar ook omdat ik me nogal kunnen omgaan met informatie is voor een eens zat te ergeren goed begrip van taal van essentieel belang d e titels van de besproken boeken geven aar p 8 je moet je wel realiseren dat een der di g w eer w aar d e verschillen tussen bei d e lig gelijke werkwijze voor de docent alleen effi gen het slo k atern probeert tot een begri p s cient is wanneer je er met overtuiging aan bepaling te komen terwijl het d c n cahier werkt p 69 onder remedial teaching kun meer tot doel heeft de ervaringen van een le je verstaan dat de begeleider probeert te ach raar n ederlan d s met computers door te geven terhalen waarom een leerling een bepaald stuk aan anderen leerstof niet begrepen heeft daar kan dan ver betering in gebracht worden p 73 om d ick p rak eindre d actie informatiekunde en gang met die apparatuur met het doel leerlin nederlands slo katern 15 besteladres slo gen inzicht te geven in het functioneren ervan afdeling verkoop en d istributie postbus geeft een mate van vertrouwdheid en commu 2041 7500 ac enschede o v v an nicatieve vaardigheid p 77 omdat een 3 481 5016 is bn 90 329 0729 8 prijs bestandsprogramma als dbase iii de mogelijk f 11 50 incl verzendkosten heid biedt zelf te bepalen wat de inhoud van de zelf te kiezen velden zal zijn is het mogelijk lodewijk de groot hans frank nederlands om analyses te maken p 93 zo zijn er en computers dcn cah i er 19 malmberg bv vele s he rt ogenbosch isbn 90 208 5054 7 pr ijs in het cahier wordt nogal enthousiast reclame f 14 30 an van der vleute n zo begint de inleiding hoof d stuk 1 er is altijd veel aandacht b esteed aan leesvaar d igheid d e meeste aandacht g ing uit naar de b eginfase functioneel aanvankelijk van de leesontwi k keling het aanvankelijk le leesonderwij s zen er waren allerlei manieren waarop men leesonderwijs gaf en er zijn daarbij steeds me ningsverschillen over de juiste aanpak ge tussen november 1984 en december 1986 weest ondanks alle veranderingen en verbete werd door de medewerkers van de stichting rin g en blijkt no g steeds zo n 1 0 van de leer centrum voor onderwijsonderzoek sco te lingen af te haken bij het leesproces m oet er amsterdam onderzoek gedaan naar functio nu nog meer veranderd worden aan de metho neel aanvankelijk leesonderwijs fal het den of moet verbetering worden gezocht bij eindrapport van het onderzoeksproject is uitge de leerkracht door die een grotere vaardigheid geven in de svo reeks te laten ont w ikk elen in het z g n d iagnostisch onderwijzen een aantal betrokkenen is van wie niet kan lezen staat in onze samenleving mening dat de bestaande methoden wel d eg e buitenspel lijk veranderd moeten worden omdat ze teveel 37 g ericht zijn op het decoderen en te w einig naast moeten de leerling en snel ervarin g en aan d acht geven aan het communicatieve kunnen op d oen met andere vormen van ge aspect van het lezen zij verwachten dat bij schreven taal liefst op een zo functioneel mo meer aandacht voor de communicatieve func gelijke manier tie d e leerlingen een betere leeshouding ver werven deze vorm van aanvankelijk leeson in hoofdstuk 3 komt nu volgens een vast be der w ijs w aarbij het deco d eren ligt ingebed in schrijvingsschema de beschrijving van een communicatieve situaties wordt aangeduid aantal buitenlandse fal aanpakken dit be met fal schrijvingskader stelt de lezer in staat om ver aan het onderzoek liggen twee vragen ten gelijkingen te maken tussen de verschillende grondslag aanpakken die verschillen zitten bijvoorbeeld a h oe ziet f a l er in de praktijk uit een be in de aanleiding voor het maken van teksten schrijving van concrete fa l aanpakken na helemaal vrij n a v een ervaring of een ge dat eerst een theoretisch kader opgezet is voel of n a v een groepsgesprek over een be b h oe effectief is fal paald onderwerp de mate van individueel om deze vragen te kunnen beantwoorden is werken verschilt ook per beschreven variant een literatuurstudie uitgevoerd en werd een onder de letter c volgt telkens een paragraafje veldonderzoek gedaan over de plaats die het decoderen inneemt bij deze bepaalde aanpak heel belangrijk zoals in hoofdstuk 2 wordt de theoretische achter later wel zal blijken bij de conclusies die ge grond van fal geschetst vanuit de vier di trokken worden mensies van lezen de buitenlandse varianten die beschreven wor functie en doe l den zijn twee engelse die van nash en de instrument of materiaal break through to litteracy een franse die van leeshoudin g freinet en een amerikaanse de taalervarings leze r benadering dat de keuze juist op de bespre komen de schrijvers tot een formulering van king van deze varianten is gevallen is niet een viertal uitgangspunten waarbij functie en toevallig bij de selectie heeft meegespeeld in doel van geschreven taal een zeer belangrijk hoeverre deze variant zijn invloed heeft doen uitgangspunt vormen het stimuleert leerlingen gelden op de nederlandse fal aanpakken en om te lezen als ze het gelezene als zinvol er ook de oorspronkelijkheid heeft meegewogen varen als ze het zien als instrument om te in de totstandkoming van de keuze nash communiceren heeft bijvoorbeeld veel invloed gehad op onze deze uitgangspunten vormen de basis voor de jenaplanscholen en freinet is natuurlijk ook pedagogisch didactische richtlijnen zoals die geen onbekende in nederland gehanteerd worden door de gebruikers van de verschillende fal aanpakken de centrale keu de nederlandse fal aanpakken zijn in hoofd ze die in fal gemaakt wordt is de taal en het stuk 4 beschreven ze bleken voornamelijk denken ervaringen van kinderen als uit voor te komen op twee typen van onderwijs gangspunt te nemen voor het leren lezen de binnen jenaplanscholen is nash fal aanpak auteurs komen vervolgens tot een uitwerking van grote invloed geweest haar werkwijze is van die centrale keuze echter vanaf het begin kritisch benaderd fal is een geintegreerde aanpak van het le freinetscholen geven aanvankelijk leesonder ren leze n wijs volgens de principes van freinet zoals die fal is een betekenisgerichte aanpak van uitgewerkt worden in een aantal concrete het leren leze n werkvormen in fal leren kinderen met hun eigen taal een derde fal benadering kwam voor in de lezen geintegreerde leestaalbenadering een aanpak fal is een open aanpak van het leren lezen van het leesonderwijs van het midden van de fal is een geindividualiseerde aanpak van jaren zeventig door het regionaal pedagogisch het leren lezen centrum in zeeland ontwikkeld in het kader de besproken didactische keuzes centreren van de integratie kleuter en lager onderwijs zich voornamelijk rond het maken van eigen drie stromingen dus maar met zoveel variaties teksten dit is een belangrijk startpunt daar als er scholen zijn van sterk geindividualiseer 38 d e aanpak via meer groepsge wijze activitei ten g esteld aan d e a meri kaanse d aar h adde n d e naar een cursorische fa l aan p ak fa l leerlingen juist een voors p ron g die ze op we vinden in dit hoofdstu k geen concreet uit den duur weer k w ijtraa k ten gewerkte lessen maar aan de hand van het o p scholen w aar m inder s ystem atisch aan beschrijvingskader krijgen w e een mooi beeld dacht wordt besteed aan het decoderen sco van de opzet de organisatie en de mogelij k he ren k ansarme leerlin g en dui d elij k m in de r het den van de verschillende aanpakken d e au kri tische standp unt van w aaruit fal ontst aan teurs hebben dit hoof d stuk gelukkig geil is tegen het louter decoderen heeft bij som lustreerd met enkele voorbeelden mi g e fa l aan p a kk en tot gevolg dat het d eco d eren een veel te on d ergeschikte rol k rij gt het nieuwsgierigst was ik naar de hoofdstuk w aard oor met name z w a kke leerlingen een ken die nu aan de orde zijn h oofdstuk 5 be systematiek m issen in het leesproces d ie voor schrijft de leesresultaten met f a l aan de hand hen onont b eerlijk b lijkt te z ijn van buitenlands voornamelijk amerikaans een essentieel doel van fa l d i d actie k is het onderzoek d e uitgevoerde onderzoeken waren ont wi k kelen van de lees h ouding d aarom vin d hoofdzakelijk methodevergelijkend van aard in ik het een misser d at d it face t helemaa l nie t de meeste gevallen blijken in de beginfase be getoetst is de schrijvers ma k en er weliswaar tere resultaten gevonden te worden voor fa l mel d ing van waarom dit element b uiten be een voorsprong die later weer ver dw ijnt h et schou w ing blij ft ont b reken van g eschi kte onderzoek blijkt ten aanzien van kansarme instrumenten om d ie b elan g rij ke d oelen na te leerlingen geen consistent beeld op te leveren gaan b ij jonge kinderen maar toch ech t is dit niet een beetje verdacht n euvel e a jammer maken gewag van een mogelijk eenzijdige beinvloeding van de resultaten verder bevat het boek no g een uitgebrei d e li teratuurbeschrijving en t wee b ijlagen in d e in het volgende hoofdstuk wordt verslag ge eerste worden de verkenning van het vel d en daan van de effectstudie van het nederlandse d e selectie van f al scholen voor he t ond er project zoek beschreven in de t w ee d e w ordt een zeer voor het veldonderzoek zijn tien scholen zorg beknopte drie p agina s beschrijving gegeven vuldig geselecteerd de leerlingen zijn repre van veilig leren lezen sentatief voor de n ederlandse leerling en sa men vertegenwoordigen de scholen een aantal al met al een voorzichti g en eerlij k b oe kje dat belangrijke varianten het on d erzoek is uitge d e w eg niet afsluit voor fal een b oe kje dat voerd in groep 3 en in groep 5 er is geen di tevens aangeeft dat een verandering in deze recte controlegroep maar gezien de gehan richting een grote dosis k ennis en kunde ver teerde meetinstrumenten kunnen de resultaten eist van de leraar in de klas e en boekje dat vergeleken worden met de resultaten uit het een realistisch oog heeft voor wat er bereikt project preventie van leesmoeilijkheden h et is het gegeven d at de leerling op school zin leest natuurlijk niet gemakkelijk zo n hoofd voller en met meer vreug d e bezig is met het stuk vol met cijfers en uitslagen van onderzoe leesproces kingen en vergelijkingen maar aan het eind kan ik me vinden in de conclusie geen verras j neuvel m e ott er d j bos functioneel sende en jammer genoeg ook geen echt be aanvankelijk leesonderwijs een beschrijving en vredigende conclusie de aanvankelijke achter een evaluatie lisse 1988 swets zeitlinger stand die fa l leerlingen hebben bij zo w el svo reeks 86 isbn 90 265 0907 3 prijs technisch als begrijpend lezen wordt inge f 47 50 haald let op deze conclusie is precies tegen 39