Gapende kloven. Informatie en Communicatie Technologie en het literatuuronderwijs moderne vreemde talen.

Publicatie datum: 1997-01-01
Collectie: 07
Volume: 07
Nummer: 3
Pagina’s: 17-21

Documenten

gapende kloven informatie en communicatie technologie en het literatuuronderwijs moderne vreemde talen gebruik van ict ofwel informatie en communicatie tech nologie wordt in het studiehuis een must als docent lera renopleider heeft frits schulte the color purple van alice walker gedigitaliseerd vier jaar is daaraan gewerkt hoe zit het product in elkaar hoe werkt het wat kunnen leerlin wacht algemeen dagblad 7 09 1996 dit beeld lijkt bevestigd te worden door gen ermee voor hun leesdossier maar eerst dient de vrees een britse enquete attitudes to learn overwonnen voor de techniek van ict en moeten de voor ing 1996 onder schoolverlaters op de vraag welke van de volgende leerin waarden worden vervuld die deze vrees wegnemen strumenten zou je het liefst gebrui ken kwam de volgende respons boe ken 67 colleges 36 videos 36 frits schulte in being digital citeert nicholas negro in nederland ligt de situatie niet veel cd rom computers 19 audiotapes ponte de volgende anekdote stel je anders in 1993 was volgens het com 11 internet 7 geen voorkeur 3 voor dat een chirurg uit het midden pedonderzoek 1993 de gebruiksfre wil helemaal niet meer leren 3 als van de vorige eeuw op magische wijze quentie van de computer bij het je echter in aanmerking neemt dat de getransporteerd wordt naar een moder moderne vreemde talenonderwijs als ze enquete gehouden is onder school ne operatiekamer die chirurg zou volgt 9 van de leraren gebruikte de verlaters die onderwijs gevolgd hebben bijna niets kennen of herkennen zou computer regelmatig 35 een enkele waarin informatie communicatie niet weten wat hem te doen staat of keer en 56 nooit volgens het alge technologie ict niet of nauwelijks hoe hij zou kunnen helpen zo ingrij meen dagblad wordt dit niet alleen een rol speelde dan mag je conclude pend heeft de moderne technologie de veroorzaakt door technovrees bij de ren dat leerlingen studenten minder operatiekamer veranderd zou nu een leraren voor jongeren zijn computers afwijzend staan tegenover ict dan de leraar uit het midden van de vorige niet zo vanzelfsprekend als veel oude huidige generatie leraren bovendien eeuw door zo n zelfde tijdmachine ge ren denken ze zien geen heil in een krijgt het onderwijs op korte termijn te transporteerd worden naar een heden maatschappij waarin de leraar vervan maken met leerlingen die van jongs af daags klaslokaal dan zou hij moeite gen wordt door een computer of schrif aan ervaring hebben gehad met allerlei loos het werk van zijn 2oe eeuwse telijke informatie nog slechts via e mail vormen van ict collega kunnen overnemen er is wei uitgewisseld wordt internet speelt nig of geen verschil tussen de manier nauwelijks een rol in hun leven dat een andere attitude waarop wij heden ten dage lesgeven en blijkt uit een onderzoek over de bele zo is groep zeven van basisschool de de manier waarop dat 150 jaar geleden vingswereld van jongeren dat bureau triangel in tilburg de eerste klas in gebeurde moderne technologie wordt interview in amsterdam in opdracht nederland waarin alle leerlingen over niet of nauwelijks ingezet een recent van het algemeen dagblad heeft uitge een eigen computer beschikken leer onderzoek door het amerikaanse mini voerd volgens onderzoeker drs p sik lingen van de tilburgse computerklas sterie van onderwijs toont aan dat 84 kema vinden jongeren de computer kunnen op elk moment van de dag van de amerikaanse leraren slechts een toch een koud zakelijk instrument achter hun terminal gaan zitten type informatie technologie volledig on waarbij ze hun emoties niet kwijt kun woensdagochtend beginnen ze met misbaar acht een fotokopieerapparaat nen hij meent dat de technische ont het dictee de computer toont een met voldoende papier voorraad wikkelingen op vele terreinen minder woord dat snel van het scherm ver negroponte 1995 eigen vertaling snel gaan dan het bedrijfsleven ver dwijnt waarna de leerlingen het tsjlp letteren 7 3 17 woord moeten typen als ze een fout anders doen dan ze de afgelopen vijftig veertien dagen nog niets hebben ge maken worden ze meteen gecorri jaar hebben gedaan het boekentijd daan hoe ver kun je daarin gaan als geerd het is veel leuker dan schrij perk en de daarbij horende strakke or middelbare school daarnaast speelt ven vindt timothy en de effectieve dening van informatie hebben geleid het voor docenten soms wat moeilijke leertijd stijgt enorm vult van gils tot een verticale specialisatie de elek punt dat hun leerlingen beter en snel hem aan vroeger moest je een dictee tronische encyclopedie daarentegen ler de weg weten op internet en in de woord voor woord oplezen de compu bevordert het ontstaan van horizontale cd rom krochten en dat de bronnen die ter doet er maar vijf minuten over inter en multidisciplines het zal ze aanboren niet altijd voor de leer meneer miriam wijst naar het bord steeds moeilijker worden je tot een en kracht traceerbaar zijn nrc handels waarop een internet adres staat ge kele discipline te beperken omdat de blad 14 09 1996 schreven ja ja we gaan zo internet grenzen ervan gemakkelijk overschre wil het onderwijs de leerlingen voor ten stelt van gils haar gerust sinds den kunnen worden floridi 1995 bereiden op functioneren in de maat maandag zit groep zeven ook op het schappij dan zal het onderwijs leerlin internet met een eigen homepage een leraren met technovrees gen toch moeten leren leren om te voor een mogen de leerlingen achter op het terrein van de toepassingen van gaan met de 2ie eeuwse ict kortom de internet computer en surfen ze over ict bestaat er dus al een behoorlijke dan moeten de kloven gedicht worden het net alsof ze nooit anders gedaan kloof tussen de ontwikkelingen in de en wel op korte termijn september hebben van gils is enthousiast over maatschappij en de praktijk van het on 1998 is minder dan een jaar van ons de resultaten afgelopen jaar deed de derwijs en is er een kloof aan het ont verwijderd en de vernieuwde examen eerste computerklas mee aan de cito staan tussen leraren met technovrees programma s moderne vreemde talen toets de leerlingen scoorden een stuk en leerlingen studenten die van huis veronderstellen een centrale rol van hoger dan voorgaande jaren de volks uit vertrouwd zijn met de digitale snel ict in de nieuwe tweede fase krant 19 10 1996 weg het bestaan van discrepanties tus de woorden van prof f borchardt sen onderwijs en maatschappij en tus wennen aan vernieuwing ontwerper van het auteursprogramma sen onderwijs en voorzieningen thuis waar het onderwijs mee te maken calis whether you like it or not the is op zich niets nieuws of verderfelijks heeft is de kloof in het overstappen op decisions have been taken for you by opvallend is dat de kloof nu ligt op het nieuwe technologie een fenomeen dat mr nintendo worden in snel tempo gebied van het beheer en ontsluiten voor het bedrijfsleven is beschreven en bewaarheid nederland kent inmiddels van informatie van oudsher het terrein geanalyseerd door geoffrey moore 500 000 internetgebruikers en 52 waarop leraren ten opzichte van leer 1991 1995 moore onderscheidt vijf van de huishoudens heeft een pc lingen zo niet het monopolie dan toch op elkaar volgende groepen van over nrc handelslad personal compu een enorme voorsprong hadden in stappers op nieuwe technologieen ter 05 09 1996 we leven in wat nu steeds meer gevallen kunnen leerlin vernieuwers enthousiastelingen die al wordt aangeduid als de informatie gen beschikken over meer actuele en van elke nieuwe technologie houden maatschappij waarvan ict een van de meer gevarieerde informatie dan hun vroege overstappers mensen met de pijlers is de informatiemaatschappij leraren alleen weten ze vaak niet hoe vooruitziende blik een nieuwe techno daarentegen steekt anders in elkaar ze met die informatie om moeten gaan logie over te nemen en in te zetten in producten worden toegesneden op de om er het maximale leerrendement uit situaties en voor doeleinden die voor wensen van individuele klanten en ver te halen het gebruik van de media hen belangrijk zijn anderen voortdurend bovendien is er theek door leerlingen als onderdeel van een vroege meerderheid pragmati een ander nauwelijks te definieren de lesprogramma s raakt direct de posi sche burgers die niet graag pionieren produkt bijgekomen informatie tie van de docent heeft conrector peter maar wel de voordelen zien van uitge dertig jaar geleden bestond het werk vijverberg het afgelopen jaar onder teste technologieen het begin van de van meer dan de helft van de mensen vonden ze moeten er aan wennen massamarkt in ontwikkelde landen uit het maken of dat ze niet meer de centrale figuur in de late meerderheid burgers in deze verplaatsen van dingen tegenwoordig de klas zijn dat sommige leerlingen groep vertegenwoordigen ongeveer doet nog maar een op de vijf werken tijdens hun lesuren zitten te werken eenderde van de mogelijke markt hou den dat over vijfjaar zullen vier op de in de mediatheek maar wat doe je als den niet van schoksgewijs verlopende vijf industriele werknemers hun werk ze buiten sigaretjes gaan roken en na vernieuwingen en geloven in traditie n 7 3 ze kopen high teen producten met aan te hangen en die geintegreerd producten zijn multifunctioneel grote tegenzin en verwachten niet dat kunnen worden met andere producten bijvoorbeeld niet alleen gericht op ze er plezier aan zullen beleven de het onderzoek van daniels 1996 grammatica vertalen of spelling ijskast is hun favoriete technologisch toont aan dat de conclusies en aanbeve letterlijk tekstbegrip maar ook op instrument het licht gaat aan als je de lingen van moore ook van toepassing cultuur en literatuur deur opent drank en eten blijven koel zijn op het overnemen van ict onder en je hoeft je niet om de apparatuur te wijsproducten door leraren in het zij maken onderwijzen gevarieerder bekommeren en tenslotte zijn er ach voortgezet en het hoger onderwijs wil producten zijn per definitie multi terblijvers die houden zich alleen be men dus in het onderwijs snel de kloof mediaal zig met high tech producten om ze overbruggen die er nu nog ligt tussen producten zijn gebaseerd op de tegen te werken en hun functie is die leraren die horen bij de vroege over shell benadering dat wil zeggen van het regelmatig en welsprekend stappers en leraren die horen bij de uitbreidbaar met eigen vondsten wijzen op de discrepanties tussen de vroege meerderheid dan moeten ook en toevoegingen dagelijkse realiteit van het product en ict onderwijsproducten voldoen aan updates zijn makkelijk realiseer de hoog aangeprezen mogelijkheden moore s criteria voor totaalproducten baar de grootste kloof dat wil zeggen de producten kennen een zo groot meeste tijd blijkt te liggen tussen het voorwaarden voor aanvaarding mogelijke verscheidenheid aan moment waarop de vroege overstap de ontwikkelaars en promotors van oefentypologieen pers een nieuwe technologie omamen ict produkten voor het moderne nieuwe producten kunnen gein en het moment waarop de vroege vreemde talen onderwijs doen er der tegreerd worden met andere ict meerderheid dat doet moore geeft tal halve goed aan te bedenken dat de toepassingen zoals bijvoorbeeld loze voorbeelden van producten waar meerderheid van de leraren pas vrijwil internet en gedigitaliseerde ency van de verkoop eerst zodanig aantrekt lig en met enthousiasme hun produc clopae dieen dat de producenten denken de massa ten zal gaan gebruiken indien zij vol producten kunnen geintegreerd markt bereikt te hebben wanneer de doen aan de volgende voorwaarden worden in een open leeromgeving producenten dan tot massaproductie zij maken onderwijzen aantoonbaar overgaan stokt opeens op onverklaar makkelijker zij maken onderwijzen plezieriger bare wijze de verkoop en verdwijnt het geen gesleep met apparatuur producten zijn intrinsiek motiverend product in de overstapkloof moore s weinig kans op technische storingen voor de leerlingen verklaring is dat de producenten in gebruik van producten vereist geen veel monnikenwerk vragen beden hun preoccupatie met massaproduktie uitgebreide technische training ken opdrachten verzinnen eenvou tussentijds veronachtzaamd hebben basale didactisering van de in de dige feedback geven wordt door het het produkt ook aantrekkelijk en ge producten gebruikte materialen product overgenomen schikt te maken voor de vroege meer heeft grotendeels plaats gevonden correctie en monitoring worden derheid en er dus ook niet in slagen of aanzetten tot didactisering van grotendeels door het product gedaan de massamarkt definitief te bereiken de materialen zijn bij de software het gebruik van de producten stelt de volgens moore wordt de overstapkloof applicaties cd roms inbegrepen leraar in staat zich te concentreren overbrugd en de massamarkt bereikt leerlingen kunnen autonoom met op activiteiten die hij alle kan en of door het ontwikkelen en aanbieden van de producten werken graag wil uitvoeren producten die het leven van de consu interactie met leerlingen ment aantoonbaar makkelijker effi zij maken onderwijzen efficienter stimuleren en begeleiden cienter gevarieerder en gewoon plezie producten zijn flexibel inzetbaar aanreiken ontwikkelen van riger maken dit zijn de zogenaamde producten zijn interactief leerlingen remedierende en of verrijkende totaalproducten gebruiksvriendelijke kunnen kiezen leerlingen krijgen materialen producten die met de ontwikkelingen feedback mee kunnen groeien die de gebruiker producten en didactisering houden een ict totaalproduct the color in staat stellen er al naar gelang de in rekening met verschillen tussen leer purple dividuele behoefte steeds meer onder lingen in belangstelling leerstijl en in het kader van een inmiddels afge steunende en verrijkende applicaties taalbeheersing sloten project ontstaan uit onvrede tsjip letteren 7 3 19 research opdrachten naar aanleiding voor het beantwoorden van open vra van thema s in the color purple uit te gen en opdrachten biedt het program voeren ma een constant oproepbare notepad functie aan het notepad materiaal kwaliteiten van het product kan geprint en bijvoorbeeld opgeno het inmiddels grotendeels gerealiseer men worden in het leesdossier daar de en werkende prototype is op het naast is in het prototype een onder moment van schrijven van deze bijdra steunend woordenboek opgenomen ge alleen nog op harde schijf beschik dat uitleg geeft over typische black baar maar zal binnenkort op cd rom english uitdrukkingen worden uitgebracht in de cd rom ver sie beantwoordt het prototype aan het het protoype bevat een leerlingen volg merendeel van de criteria voor ict systeem dat in detail bijhoudt met wel totaalproducten ke thema s passages oefeningen de gebruiker is bezig geweest welke re de enige technische knowhow die ver sultaten hij heeft behaald en hoeveel alice walker eist is voor het werken met het pro tijd cf bepaling studielast hij aan over de inzet en kwaliteit van ict gramma zijn het vermogen een com de verschillende onderdelen heeft producten in het onderwijs is een puter met cd romspeler op te starten besteed team van de vakgroep engels van de en de vaardigheid om met de muis op hogeschool katholieke leergangen de juiste iconen te klikken eenmaal in het prototype bevat de volledige en tilburg in staat gesteld een eerste aan het programma gekomen bestaat de steeds oproepbare tekst van the color zet tot een ict totaalproduct te ont bediening uit niets anders dan met de purple waarbij de nummers van de wikkelen het resultaat is een proto muis op iconen of in hypertext gemar tekstpagina s exact corresponderen met type voor de digitale en multimediale keerde passages te klikken of basale de nummers van de tekstpagina s in de benadering van literatuuronderwijs tekstverwerkingshandelingen te ver voor de vervaardiging van het prototype geconcretiseerd aan de hand van alice richten gebruikte teksteditie van de roman de walker s roman the color purple de gebruiker heeft de mogelijkheid om doelstelling was een multimediaal lite het prototype is menugestuurd inter met cursortoetsen door het gehele boek ratuurdidactisch programma te ontwik actief de gebruiker krijgt feedback en heen te lopen de rechterkant van het kelen voor de tweede fase havo vwo hulp bij het maken van de vragen en scherm toont dan de beschikbare ande dat opdrachten en multimediaal tekst re keuzes een aantal thema s main autonoom leren bevordert plaatjes video audio het prototype topics die elk aan een kleur gebon aansluit bij de belevingswereld hanteert zeven soorten multimediale den zijn en hulpfuncties het linker van de leerlingen oefeningen gedeelte van het scherm toont de tekst de socioculturele competentie presentatie van tekstmateriaal die door aanklikken van de up down vergroot meerkeuzevraag met antwoord dat button kan worden doorgebladerd de leerlingen in staat stelt zelfstandig uit meerdere componenten bestaat gebruiker kan door aanklikken van een tot een beter tekst begrip van bijvoorbeeld welke van de volgende gekleurde passage terechtkomen in the color purple te komen kenmerken passen bij een serie oefeningen en achtergrond the color purple te leren waarderen meerkeuzevraag met i goed ant materialen die bij doorwerking de pas oog te krijgen voor de sociaal cultu woord uit 4 alternatieven sage verklaren of plaatsen in de context rele context van the color purple meerkeuzevraag met i goed ant van de tijd en het milieu waarin de de inzicht te krijgen in de relevantie woord uit 3 alternatieven roman zich afspeelt enzovoort van the color purple voor hun eigen true false vraag leef en belevingswereld minder matching opdracht de leerling kan ook thematisch gericht heden discriminatie identiteit invulopdracht een of meerdere werken door het aanklikken van een feminisme rol van muziek rol van woorden main topic uit de rechterkolom de familie rol van religie main topic emancipation bijvoor 20 tsjip letteren 7 3 beeld heeft de kleur geel bij aanklik den in groepjes elk groepje krijgt een te raadplegen of externe materialen ken van deze main topic wordt de thema toegewezen werkt het thema naar de notepad te importeren en te gebruiker naar in geel oplichtende door en rapporteert leesdossier klas incorporeren in het eigen werk passages in het boek gestuurd die op sengesprek desalniettemin zijn de auteurs ervan de een of andere manier betrekking leerlingen werken individueel het overtuigd met het vervaardigen van het hebben op het thema emancipation boek in de gedrukte uitgave door prototype erin geslaagd te zijn te bewij en die elk bij doorklikken toegang ge markeren passages die problemen zen dat het mogelijk is literatuuronder ven tot een serie oefeningen en mate opleveren en gebruiken het program wijs zowel autonoom als stimulerend rialen alle aangeboden materialen ma ter verduidelijking ondersteuning in te richten met behulp van ict tech zijn gedidactiseerd en voorzien van en naslag nologie zonder overigens de onver zowel gesloten als open vragen en de docent geeft gerichte leesdossierop vangbare rol van de docent als motiva opdrachten inclusief feedback op elk drachten verslag werkstuk zoals rol tor en inspirator aan te tasten tevens antwoord op een gesloten vraag van de muziek in de afro amerikaanse hebben zij de beoogde aanzet gegeven cultuur the color purple vergelijking tot de ontwikkeling van een ict totaal het prototype bevat een naslagmodule boek en verfiming vergelijking alice product dat kan bijdragen tot het snel met aanvullende en verrijkende achter walker interview het boek en de film dichten van de kloof die nu nog gaapt grondinformatie over de afro ameri en laat leerlingen individueel of in tussen het onderwijs en de informatie kaanse cultuur de naslagmodule staat groepjes de opdrachten uitvoeren met maatschappij e los van het boek en kan geraadpleegd behulp van het programma in het bij worden bij meerdere werken van afro zonder de video en audio oefeningen amerikaanse auteurs de module kent en de naslagmodule literatuur een eigen menustructuur die het mo a ten brummelhuis en tj plomp gelijk maakt om te bladeren het is ook de aan het prototype ten grondslag lig computergebruik in het voortgezet onder mogelijk om de gebruiker vanuit het gende didactische uitgangspunten de wijs resultaten van de nederlandse bijdrage hoofdprogramma naar een bepaalde vormgeving en de zeven oefentypolo aan het internationaal vergelijkende com plek in de naslagmodule te sturen gieen zijn zodanig universeel flexibel ped onderzoek universiteit van twente bijvoorbeeld om toelichting en achter en color purple onafhankelijk dat het enschede 1993 grondinformatie te geven bij een pas lege prototype door professionele mul j daniels implications of the techno sage of term uit het boek of bij de ver timedia ontwikkelaars als shell ge logy adoption life cycle for the use of werkingsopdrachten bruikt kan worden voor vulling met the new media in distance education primaire teksten en met bijbehorende proceedings of the 1996 eden conference het prototype is ontwikkeld voor inzet oefeningen en multimediale materia milton keynes 1996 in de vernieuwende tweede fase en kan len uit alle genres drama poezie l floridi the extension of the mind an door leerlingen autonoom doorgewerkt proza en allerlei talen introduction to information and communi worden afhankelijk van de instructies cation technology for philosophers oxford van de docent en de nagestreefde con ten slotte 1995 crete doelstellingen voor het literatuur in de geplande cd rom uitgave schiet g a moore crossing the chasm harper onderwijs de docent kan bijvoorbeeld het prototype op een aantal belangrijke business new york 1991 de leerlingen opdragen de eerste twin punten nog tekort als totaalproduct ga moore inside the tornado harper tig pagina s van het boek te lezen ver de cd rom is vooralsnog een gesloten business new york 1995 volgens dezelfde tekst in het prototype systeem en stelt de docent nog niet in n negroponte being digital alfred a door te werken inclusief alle oefenin staat eigen multimediale materialen en knopf new york 1995 gen en ondersteunende achtergrondin oefeningen aan het geheel toe te voe campaign for learning attitudes to formatie en dan te beslissen of ze met gen of de geleverde multimediale ma learning mori state of the nation poll het boek verder willen en of op welke terialen en oefeningen te bewerken de summary report 1996 rsa londen thema s zij zich specifiek willen con geslotenheid maakt het ook niet moge 1996 centreren de beslissing kan gemoti lijk voor gebruikers om vanuit het pro veerd worden in het leesdossier totype andere informatiebronnen als leerlingen kunnen ook verdeeld wor internet of de encyclopaedia britannica tsjip letteren 7 3 21