Geen dode letter… Een inhoudelijke invulling van de non-discriminatie-overeenkomst.

Publicatie datum: 1997-11-01
Collectie: 27
Volume: 27
Nummer: 2
Pagina’s: 51-53

Documenten

51 geschud geen dode letter een inhoudelijke invulling van de non discrimina ti e overeenkomst nora bogaert e a op 15 juli 1993 ondertekenden de vlaamse minister van onderwijs en de overkoe pelende organen van de inrichtende machten de gemeenschappelijke verklaring inzake een non discriminatiebeleid in het onderwijs deze verklaring beoogt een bewuste opstelling van de school de lerarengroep en de leerlingen tegenover dis criminatie en de evenredige aanwezigheid van doelgroepleerlingen over de scholen van de gemeente of stad de bedoeling is dat de inrichtende machten van de gemeenten met een bepaald percentage doelgroepleerlingen via een plaatselijke overeenkomst de vernoemde streefdoelen concretiseren in de stad diest werd op 17 juni 1996 in navolging van de richtlijnen en na uitge breid plaatselijk overleg een overeenkomst ondertekend tussen de verschillende scholen van de stad in vele andere steden en gemeenten was hetzelfde reeds gebeurd t diest van de andere overeen bestrijdt twee werkingsdomeinen van dat komstmakers onderscheidt is ovb werden in de diestse overeenkomst dat het diestse non discriminatie naar voren geschoven taalvaardigheidson platform de volgende resolute derwijs en intercultureel onderwijs 100 beslissing nam de overeenkomst zou levende le tter worden in de de keuze voor taalvaardigheidsonderwijs overeenkomst zelf werden daartoe werd in diest net zoals in het ovb ingege een aantal garanties ingebouwd een ven door de wetenschap dat zeer weinig belangrijke inspiratiebron hierbij was het allochtone leerlingen maar ook slechts onderwijsvoorrangsbeleid ovb dat onder 50 van de autochtone leerlingen over de meer op een zestigtal middelbare scholen in noodzakelijke schoolse taalvaardigheid vlaanderen achterstand en achterstelling beschikken als zij het secundair onderwijs nov dec 1997 nummer 2 278 jaargang binnenkomen achterstand is dus duidelijk paalde opdracht leerlingen leren taal dus niet alleen een kwestie van huidskleur en al doende en vaak onbewust via het reali afkomst maar vooral ook van socio econo seren van taken via een modelmateriaal mische achtergrond de werking rond taal pakket van drie thema s worden de leer vaardigheid richt zich dan ook op alle leer krachten tijdens dit schooljaar gaandeweg lingen met onvoldoende schoolse taal vertrouwd gemaakt met de implicaties van vaardigheid die achterstand wordt via toet zo n aanpak in de klaspraktijk bedoeling is sing opgespoord meteen dat ze de principes zodanig in de vingers krijgen dat ze die ook kunnen toe voor de taalvaardigheidswerking is net passen bij hun latere keuze en gebruik van zoals voor de ico werking een netover geschikt materiaal koppeling aan een wel schrijdende werkgroep opgestart daarin bepaald schoolboek wordt hoegenaamd zetelen twee leraren van elk van de diestse niet beoogd scholen evenals een aantal professionele externen de leiding is in handen van een dat in diest een inhoudelijke werking kan van de betrokken schoolhoofden in de worden opgezet heeft voor een stukje te reeks bijeenkomsten die sinds het voorjaar maken met de plaatselijke omstandigheden 1997 zijn opgezet werden de leerkrachten het percentage doelgroepleerlingen is in zijn ingewijd in het concept schoolse taalvaar totaliteit niet groot en voor de samenwer digheid en in het gedachtegoed rond taak king tussen de verschillende inrichtende gericht onderwijs machten was de basis al gelegd via het overleg rond het drugspreventiebeleid in de taakgericht taalonderwijs gaat er vanuit dat stad voor gemeenten die de diestse rich taalvaardigheid op een efficiente manier kan ting willen uitgaan ligt zo n netoverschrij worden ontwikkeld door in de klas situaties dend initiatief wellicht wat moeilijker maar op te zetten die de spontane taalverwer laat dit hen vooral niet tegenhouden toch de vingssituatie zoveel mogelijk nabootsen stap te zetten de leerlingen worden er leerlingen worden aan het werk gezet met beter van en daardoor meteen ook de leer teksten waaruit ze bepaalde informatie krachten en de school moeten halen met het oog op een welbe nora bogaert i s m jenny van hoey rik van attenhoven guy beckx valere schodts p a apollostraat 180 2600 berchem s 276 jaargang nummer 2 nov dec 1997 noten 1 doelgroepleerlingen zijn leerlingen van wie 1 de grootmoeder van moederszijde niet in belgie is geboren en niet door geboorte de belgische of nederlandse nationaliteit bezit en 2 de moeder ten hoogste tot het einde van het schooljaar waarin zij 18 werd onderwijs heeft genoten 2 in verband met de aanvang van universitaire studies zijn er zonet cijfers gepubli ceerd cf jan pickery over kandidatuurstudenten 1996 97 3 het behelst namelijk heel wat stappen 1 het afsluiten van een formeel akkoord waarin een concrete werking wordt uitgestippeld 2 het selecteren en aanzoe ken van de deelnemers aan de werkgroepen 3 het aanspreken van externe of interne professionelen voor de ondersteuning van de werking en 4 het motive ren instrueren en aan het werk zetten en houden van de mensen uit het veld met het oog op de invoering van ingrijpende onderwijsvernieuwingen t u s s e 1 d o 0 r taakgericht taalonderwijs weten van aanpakken taakgericht onderwijs is in het is een populair onderwerp op conferenties zoals het schoolvak nederlands vorig jaar verscheen het boek taakgericht taalonderwijs een onmogelijke taak von werkgroep nt2 en het tijdschrift klasse altijd kort op de onderwijsbal wijdde onlangs een uitgebreid artikel aan deze nieuwe didactiek voor het taalonderwijs in de basisschool heeft de taakgerichte aanpak bijzonder veel te bieden hij sluit immers naadloos aan op de manier waarop kinderen hun moedertaal verwerven wellicht daarom wordt taakgericht taalonderwijs door steeds meer taalleerders gesmaakt omwille van haar grote motiverende waarde en door steeds meer didactici bepleit omwille van het natuurlijke en actieve leerproces waartoe het aanleiding geeft de von werkgroep taakgericht taalonderwijs organiseert in samenwerking met cbl uia een studienamiddag voor lectoren in de onderwijzersopleiding het wordt een combinatie van theoretische achtergronden en praktijkvoorbeelden van taakgericht taalonderwijs datum woensdag 4 maart 1998 van 14 tot 17 uur plaats uia universiteitsplein 1 2610 wilrijk inlichtingen en inschrijvingen cbl uia universiteitsplein 1 2610 wilrijk tel 03 820 29 60 fax 03 820 29 57 s y t ti ln ay t af5 ti c sw ti ti v oy e si v a k 5 g t 5 i a ii i i s 5 x f 5 r ft v tir 2 y t k y r kx y r ai e t a i h i t ai i i r w 4i r ti yi r i a k fi t r r t l ax i i i t n i 42 k y t i x i vv f aa 1 nov dec 1997 nummer 2 27 e jaargang