Geen LOI alstublieft!

Publicatie datum: 1995-01-01
Collectie: 26
Volume: 26
Nummer: 1
Pagina’s: 1-2

Documenten

redactionee l afgaand op de experimenten op mijn school hoeven we ons daar niet echt druk over te maken mijn collega s en ik worden aange naam verrast door het enthousiasme waarmee frank t hart lee rlingen lezen en werkstukken maken hierbij past wel een kanttekening op dit geen lor alstublieft moment experimenteren we met leuke vak onderdelen we zoeken er e en video bij rege len een excursie en volge n de leerlingen op de voet de lessen wijken zo s terk af van het there is nothing so unequal as th e equal geijkte patroon dat ied e reen er alle e n da a rom treatment of unequals al voor wa rmloopt zoi e ts staat d e stuurg ro ep natuurlijk ook voor ogen w a nn ee r zij de ver het is ongebruikelijk om moer te open e n met nie uwing een verademing p 4 noe mt en een engels e teks t maar bovenstaand citaat uit stelt dat de s chool vnr izelf in e e n studi e huis t ie o n e ininute manager van kenne th blan c hard verand ert p 9 cursivering f th ik vraa g me spencer johnsosn i s t e mooi om te vert alen e chter af o f de motiva ti e van leerling en e n de stuurgroep profiel twe e de fase voort gezet docenten net zo groot blijft al s het geh ele pro onderwijs koos het als motto voor h a ar twee gramma in de nieuwe vorm wordt aange de nota de twee de fase verni eu w t bode n de stuurgro ep legt hi ermee de vinge r op het programma wordt dan immers o o k een ze re pl ek in on s onderwij s vaak zitt e n er zwaard e r vol ge n s de stuurgro ep i s d a t een in mijn kla ssen klas i tot 6 in het voortgezet go ede ontwikkeling schoolve rlaters zijn nu onderwijs 30 of 33 l ee rlingen die allemaal sle c ht voorb ereid op de hbo of universitaire hetzelfde programma volgen natuurlijk dif studies dat mag zo zijn maar op zic h een ferentieer ik onze bas isvornungsmethode verzwaard e twe ede fas e bi e dt geen oplo ss in g biedt daartoe z e lfs tam e lijk goede mogelijk t lijkt me dat het probleem s le c hts wordt heden ik ben er echter van overtuigd da t ik verschove n sommigen zullen zeggen te rug onvoldoende rekening houd met de individu ges choven naar het voortgez e t onderwijs ele leerc a paciteiten van mijn leerlingen en eerlijk gezegd verwacht ik dat de selec tie natuurlijk volgt iedereen ik voorop h e t te m strenger wordt het aantal havo e n vw o po van d e nuddelmaat maar ni em a nd is l eerlinge n zal afn emen ik wee t dat v e el gepuddeld do centen daar al jaren om roepen maa r i s he t ook wat de stuurgroep voor ogen staat h e t spreekt me bijzond er a an dat in de plan nen voor het tweede fase onderwij s he t indi individu eel ond e rwij s st a at niet gelijk aa n vidu uitgangspunt is in de nieuwe opzet dragen e ffec ti ef onderwij s de stuurgro ep zi et da t in le e rlingen z elf een de el van de verantwoor het hoofds tuk de s tudi e l as t bes chrijft ho e delijkheid voor hun individuele leerweg zo n leerlingen ste ed s meer le e rfuncti es in de hand systeem past natuurlijk ook helemaal in de moeten gaan houden dit heet actief l e r e n ge individualis ee rd e jaren negentig d e basis p 64 voor mij betekent h e t dat le e rlinge n vorming lo o pt wat dat b etre ft e igenlijk twintig ni e t alleen zelfs tandig aan een opdra c ht we r jaar achter e n had in de jaren zeventi g moeten k en maar ook v e rantwoord elijk zijn voor d e worden ingevoerd mijn l ee rlingen s chrikken manier waarop ze die opdra cht uitvoere n e n e r wel wat voor terug maar een aantal van daarin keuzes kunn e n maken hen ziet ook duidelijk de voordelen je ho e ft je zulk onderwijs is alleen mogelijk wann ee r niet meer te verve len bij onderdelen die je de opdra chten voldoend e ruim word e n gefo r al beheerst spelling j e kunt leren op d e muleerd de o pdrac ht mo e t uitdagend zijn momenten dat het jou schikt er is nee r indi he et dat tegenwoordig t liefst werk ik a ls viduele aandacht van je docent het gevaar is docent dan me t leerlingen die gemotiveerd natuurlijk dat je jezelf overschat of j ez elf ni e t zijn e n bewust voor een vakonderd eel ge ko genoeg kunt motiveren om aan de slag t e gaan zen hebben persoonlijk verhe ugde ik m ij o p 1995 r moer r lessenseries of modules als literatuur en ve 1 l lees nu hoofdstuk 3 door en maak de opga ming debatteren journalistiek schrijve n of ridde r ven de antwoordvellen kun je daarna bij mij roman s er is voldoende tijd voor zulke uitstap komen halen is niet de juiste aanpak de rol jes lijkt me van de totale studiebelasting in de van de docent die tempo volgorde en niveau jaren 4 s en 6 van het vwo heeft de stuur bepaalt is dan overgenomen door het boek groep io procent gerese rveerd voor neder de leerling blijft v o lge n lands in de laatste twee jaren van het havo is steeds meer kom ik tot de conclusie dat dat zelfs ra z p ro c ent basisvormingmethodes aan dit manco lijden tot mijn spijt heeft de stuurgroep echter op school gebruiken wij nie uw nederlands gemeend dat ons vak uitsluitend basiselemen het boek is zo overzichtelijk en bevat zoveel ten bevat de docent nederlands moet een uitleg dat ik mijn klassikale instructie vaak tot soort basisvorming tweede fase verzorgen een minimum beperk daar ben ik erg blij althans zo interpreteer ik het rapport d e twee mee ik kan nu in de klas rondlopen en indivi de fa se ve rnieuwt het vak n ederlands is vo ll e dueel helpen de zelfstandigheid van mijn dig in het gemeenschappelijk deel onder leerlingen is echter niet no emen swaardig ver ge bra cht dit algemene dee l he eft vooral een groot zonder bo ek zijn ze n e rgens we zull en alge meen vormende functie die van belang is onz e leerlingen daarom af en toe in h e t diepe voor een goed maatschappelijk function e ren moeten sturen ik denk aan ee n opdracht als en voor kansen op succes in het vervolgonder wat is de meest gelezen schrijver onder brug wijs p 2 6 met andere woorden wij mogen klassers leve r b i nn en twee we k en j e ant d e le erlingen bijbrengen hoe je de to e li chting woord in waarbij je in e en ve rslag beschrijft bij een aangiftebilj e t leest en hoe je studeert ho e j e te werk b ent gegaan maar daarmee ziet d e stuurgroep over het dit type opdracht een open vraag waarbij hoofd dat het va k naast een a lge me en vor d e w e g naar d e oplossing nie t of niet volledig mende functie ook nog e en eig en ge zi cht wordt geg even zal een vaste plek mo et e n h e eft bepaalde onderdelen zijn niet algeme en krijgen in het tweede fas eonderwij s alle e n vormend maar wel bijzonder inte res s ant ik dan kunnen we spreke n van acti e f leren ve rwijs naar mijn bovengenoemde parade paardjes en om nog even terug te komen op we moeten afwac hten ho e d e vakontwikkel de kansen op succes in het ve rvolgonderwij s groep het ac tief leren denkt in te vu lle n de hoe i s het mo ge lijk dat ee n leerling di e kiest belangrijkste rol i s echter weggelegd voor d e voor het profiel natuur en t e chniek prec ies uitg everijen hun methode s die vanaf 1996 hetzelfde nederlands volgt als de leerling die worden ontwikkeld zullen toch voornamelijk exam e n doet in het profie l c ultuur en maa t bepale n hoe docenten lesgeven ik pleit ervoor schappij dat z e geen l ot curs u ss en op de markt bre n op de ze mani er worden do ce nt en n e d er ge n maar bo eke n met uitdage nde opdrach lands niet gestimuleerd om v a n de gebaande ten waarin ee n belangrijke rol is weggelegd paden af te wijke n voor de docent als begeleider e n w egwijzer misschien kunnen de voorstellen van de cven literatuu r uit 1991 een inhoudelijke vernieuwing stimu leren de commissie braet pleitte voor exa stuurgroep profiel tweede fase voortgezet on mens die een behoorlijke aanpassing van het derwijs de tweede fase vernieuwt scharnier onderwijs impliceren bijvoorbeeld op het tussen basisvorming en hoger onderwijs deel 2 gebied van spreken en luisteren en samenvat den haag 1994 ten hopelijk neemt de vakontwikkelgroep nederlands die de inhoud van het vak in de tweede fase zal vaststellen de cvety voorstel len als uitgangspunt de vernieuwing zal echter vooral afhangen van de werkvormen die we in de tweede fase gaan hanteren om actief leren te bevorderen 2 moer 1995 i