Gericht schrijven en arbeidservaringsleren

Publicatie datum: 1981-01-01
Auteur: Jos Buurlage
Collectie: 12
Volume: 12
Nummer: 6
Pagina’s: 2-8

Documenten

jos buurlag e gericht schrijve n en arbeidservaringsleren gericht schrijven in moer is al eerder gepleit voor gericht schrijven als een geschikt vakonderdeel om thematisch of projectmatig te werken op veel scholen is de ontwikkeling echter nog niet zo ver het verzamelen van informatiemateriaal het doel en publiekgericht schrij ven komt op veel leerlingen over als een geforceerde ver van hun bed staande aangele genheid in amersfoort proberen leraren daarvoor een oplossing te vinden zij koppelen gericht schrijven aan arbeidservaringsleren een project waarvoor op steeds meer scho len belangstelling bestaat jos buurlage een van de leraren van de betreffende school rapporteert over zijn ervaringen ineen circulaire van 8 juli 1981 deelt staatssecre maar zelden mogelijk bovendien wordt in het taris de jong mee dat nu van een experiment in gangbare systeem slechts weinig leerlingen de de zin van een begeleid onderzoek niet langer kan kans geboden het resultaat van hun schrijfop worden gesproken gericht schrijven een plaats dracht een persoonlijke tint te geven ze moeten krijgt in de eindexamenprogramma s voor vwo en zich noodgedwongen beperken tot het doorgeven havo de slo rondt met de publikatie van het van informatie omdat ze geen eigen ervaringen praktijkboek haar werkzaamheden voor gericht kunnen verwerken in het schooljaar 1980 81 schrijven af zo kan gemakkelijk de indruk ont hebben wij geprobeerd tot een volwaardiger vorm staan dat gericht schrijven een werkvorm is waar van gericht schrijven te komen door dit project nauwelijks nog iets aan te veranderen valt te koppelen aan arbeidservarings eren waarmee de neerlandici van het eemlandcollege noord in de lezer in moer 1981 2 kennis heeft kunnen ma amersfoort denken daar anders over wij vinden ken dat in de doorgaans toegepaste methode bij ge we mogen verwachten dat de combinatie gericht richt schrijven enkele voor ons vak belangrijke schrijven arbeidservaringsleren vaker zal voorko mogelijkheden nauwelijks aan bod komen leer men omdat de slo de zorg voor gericht lingen krijgen te weinig gelegenheid mondeling schrijven gaat overdragen aan de innovatie com informatie te verzamelen het blijft meestal bij missie participatie onderwijs die onder meer ar een paar korte interviews in de familie en kennis beidservaringsleren onder haar hoede heeft deze senkring maar een van beide kanten goed voor commissie denkt dat gericht schrijven een be bereid langdurig gesprek met een deskundige is langrijke rol kan spelen bij de invoering van parti 2 ciperend leren in het vwo en havo hopelijk kun kon de hulp van collega s uit andere secties nodig nen collega s in de toekomst van onze positieve zijn bij arbeidservaringsleren kregen we de en negatieve ervaringen profiteren mogelijkheid met zulke collega s samen te werken doordat het project bij ons werd bege m otivat ie leid door leraren katechese maatschappijleer geschiedenis economie scheikunde en neder aan het begin van het schooljaar 1980 81 had lands den we op het eemlandcollege noord een jaar er een van de redenen voor het experiment met ge varing met arbeidservaringsleren en drie jaar met richt schrijven was dat de nieuwe schrijfopdrach gericht schrijven ten een betere voorbereiding op de praktijk zou in 1979 80 deden alleen 4 havo leerlingen met den vormen dan het traditionele opstel dat is economie in hun pakket mee aan arbeidserva juist maar als je gericht schrijven echt wilt laten ringsleren ze zouden een week gastwerknemers fungeren als een voorbereiding op schrijfsituaties zijn in een aantal bedrijven en instellingen met in de maatschappij dan moetje het verzamelen de bedoeling zelf te ervaren wat een bepaald van gegevens daarmee ook zoveel mogelijk laten soort werk inhield en informatie te verzamelen overeenkomen het benutten van de bibliotheek ze maakten ter voorbereiding op de werkweek mag dan in principe niet belangrijker zijn dan het in de lessen economie samen een uitgebreid vra mondeling inwinnen van informatie door bijvoor genboek economische onderwerpen stonden beeld interview en enquete in voorgaande jaren hierin centraal doordat ze de vergaarde kennis kwamen de leerlingen nauwelijks toe aan monde moesten gebruiken binnen het schoolonderzoek ling informatie verzamelen omdat zij op de ge economie het belangrijke aspect ervaring hoe schikte tijden op school zaten en de beoogde in ervaar jij je werk in de arbeidsweek hoe ervaren formanten vaak geen tijd hadden ook voor dit de vaste werknemers dat hoe zijn de relaties probleem biedt arbeidservaringsleren een oplos tussen de werknemers hoe is de relatie thuis sing je spreekt met de tijdelijke werkgever af dat werk etc kwam onvoldoende aan de orde de leerling de helft van de tijd meewerkt en de daarom leek het ons goed alle leerlingen van 4 andere helft kan besteden aan het opdoen van in havo aan het project te laten meedoen formatie waarom 4 havo als je kennis en ervaring uit een in voorgaande jaren kregen we bij gericht schrij arbeidsweek zinvol wilt gebruiken moet je het ven nog wel eens opstellen die niet meer waren werk uit die week kunnen vergelijken met andere dan een samenvoeging van tweedehands informa werksituaties daarom vallen leerlingen uit lagere tie iedere persoonlijke inbreng ontbrak ook als klassen af omdat die maar voor een klein deel daar in de schrijfopdracht wel duidelijk om was werken in de weekends en de vakanties leerlin gevraagd die leerlingen hadden een onderwerp gen uit examenklassen komen niet in aanmer gekozen omdat het moest ze voelden zich er king omdat zij de week die voor het project bui niet persoonlijk bij betrokken we hoopten dat ten de school wordt doorgebracht niet kunnen dit niet meer voor zou komen wanneer de leer missen blijven over 4 havo en 5 vwo wij kiezen lingen door de arbeidsweek ook uit eigen ervaring dan voor 4 havo omdat deze leerlingen misschien konden putten de praktijk heeft ons gelijk gege wat meer gemotiveerd zijn voor het project ven anders dan in voorgaande jaren blijkt uit de doordat zij vaak al een beroep hebben gekozen opstellen zeer sterk de behoefte het publiek iets in de jaren dat gericht schrijven niet met ar duidelijk te maken over het onderwerp de leer beidservaringsleren was verbonden maakten de lingen stellen zich kritisch op tegenover schrifte leerlingen bij ons in 4 havo een map over een on lijke bronnen en zorgen voor een goede afwisse derwerp op het gebied van de taal in de vijfde ling van theorie en voorbeelden van eigen ervarin volgden mappen binnen de drie door ons behan gen zij tonen zich nu ook creatiever in het struc delde thema s mens en dier kranten en minder tureren van hun opstellen heden waarvan er een vooral op literaire werken was gericht we kozen voor taal omdat we de opzet onderwerpen dan zelf helemaal konden begelei den de leerlingen hadden eerr bredere keuze in de week van 16 tot en met 20 februari 1981 natuurlijk plezieriger gevonden maar daarvoor gaan de leerlingen in bedrijven en instellingen 3 werken tot 10 werknemers onder de indruk van de eco enkele maanden daarvoor krijgen zij informatie nomische literatuur besluit verschillende vragen over het project in de vorm van een drieluik er is over de ondernemingsraad op te nemen een impressie van het voorgaande jaar op video in januari starten we bij nederlands met gericht leerlingen die toen hebben meegedaan vertellen schrijven in voorgaande jaren lieten we de leer over hun ervaringen en de begeleidende leraren lingen beginnen met een voorlopige onderzoeks zorgen voor aanvullende gegevens de leerlingen vraag om ze daarna terwijl ze zich in het onder kiezen een sector waarin zij willen gaan werken werp orienteerden langzaam vaardigheden als het en noteren de adressen van vijf bedrijven in die maken van een referentiele samenvatting en het sector de leraren zorgen ervoor dat er niet te afnemen van een interview bij te brengen stelde veel leerlingen naar een bepaald adres gaan als een leerling na bijvoorbeeld 10 weken de helft het licht op groen is gezet kunnen de leerlingen van de beschikbare periode de onderzoeksvraag gaan solliciteren in een rollenspel bereiden ze bij dan was de enige consequentie dat enkele re zich voor op problemen die ze daarbij kunnen te ferentiele samenvattingen moesten worden her genkomen aangezien we streven naar twee leer zien nu lag dat anders omdat er in de arbeids lingen per bedrijf of instelling spelen er ook twee week vanuit een definitieve onderzoeksvraag voor sollicitant overige rollen een lastige por moest worden gewerkt er was in principe geen tier een knorrige medewerker die zegt dat het mogelijkheid om na de arbeidsweek ontbrekende toch wel niet zal lukken en een overbezette per informatie in het bedrijf of de instelling te gaan soneelschef zo leren ze lastige klippen te omzei halen len maar bovendien worden ze gedwongen goed we besteden in de periode voor de arbeidsweek uit te leggen wat het project nu precies inhoudt gemiddeld anderhalve les per week aan gericht vier leraren houden regelmatig contact met de schrijven de leerlingen maken een definitieve leerlingen over de vorderingen bij het solliciteren onderzoeksvraag met ondersteunende vragen en en praten wanneer leerlingen zijn aangenomen splitsen die uit in interview enquete en observa de opzet van het project nog eens goed door met tievragen ze oefenen in het afnemen van inter de tijdelijke werkgevers views twee lessen worden verdeeld in zes inter in januari begint de directe voorbereiding op de viewtijden iedere leerling is drie keer interviewer arbeidsweek daarvoor gebruiken we het bestaan en drie keer geinterviewde thuis werken ze de de blokuur katechese maatschappijleer omdat er interviews uit en noteren hoe ze het beter zouden extra leraren beschikbaar zijn kunnen we werken kunnen aanpakken ook referentieel samenvatten met groepen van ongeveer 15 leerlingen iedere komt aan de orde de leerlingen moeten namelijk groep maakt een eigen vragenboek in een groeps ter orientatie iets over hun bedrijf of instelling le gesprek vertellen de leerlingen over hun weekend zen en die informatie bewerken zo krijgt ge en vakantiewerk hierna stelt de discussieleider richt schrijven aanvankelijk een nogal technisch de vraag welke factoren bepalen een werksitua karakter een voordeel is echter dat de lessen na tie de gedachtenwisseling leidt tot een beperkt de arbeidsweek voor een groot deel kunnen wor aantal thema s zoals arbeidsvoorwaarden ar den besteed aan begeleidingsgesprekken beidsomstandigheden arbeidsrelaties en minder op 16 februari arriveren de leerlingen bij hun tij heden in bedrijven en instellingen de leerlingen delijke bazen dus met twee vragenlijsten die van verdelen zich in subgroepjes die ieder vragen de groep over werk in het algemeen en een eigen over een van deze thema s ontwerpen ze maken lijst die is afgestemd op de arbeidsplaats de leer daarbij gebruik van allerlei literatuur voorname lingen proberen de helft van de tijd mee te wer lijk over economische onderwerpen de voorge ken zo mogelijk op verschillende afdelingen en stelde vragen worden in de groep van ongeveer 15 de andere helft gesprekken te voeren met ver besproken de goedgekeurde vragen vormen het schillende werknemers eventueel ook clienten vragenboek dat bestaat zowel uit observatie als van het bedrijf of de instelling en observaties te uit interview en enquetevragen de leerlingen doen veel leerlingen werken s avonds thuis de zijn verantwoordelijk voor de vragen daarom gegevens uit sommigen houden een dagboek bij grijpt de begeleider bijvoorbeeld niet in wanneer de begeleidende leraren bezoeken de arbeids een groep waarvan alle leden naar kleine bedrij plaatsen enkele leerlingen laten blijken zo n ven en instellingen zullen gaan met gemiddeld 5 controle maar onzin te vinden er zijn er echte r 4 bij nederlands stellen ze zich veel positiever op onze school heeft vorig jaar aan het project ar ze hebben over het algemeen veel bruikbaar ma be i dservaringsleren meegedaan dat h i eld in dat alle teriaal verzameld dat wordt bewerkt tot samen leerlingen een week ergens zouden gaan werken en daar vragen stellen hoe het er i n zo n bedr ijf aan vattingen daarna zetten ze het onderzoek met toegaat naar aanleiding van de informat i e en de schriftelijke bronnen voort enkelen moeten bij antwoorden d i e je daar kreeg maakte je een gericht gebrek aan schriftelijke bronnen hun onder schrijven map zoeksvraag bijstellen of zelfs helemaal verande die week heb ik op het bureau voor rechtshulp ge werkt en mijn onderwerp voor mijn map was bui ren waardoor het materiaal uit de arbeidsweek tenlandse werknemers waar i k werkte kreeg ik helaas nauwelijks nog bruikbaar is er wordt ge veel informat i e en uitgebreid antwoord op alle vra middeld een les per week gebruikt voor gericht gen dat maakte het maken van zo n map een stuk schrijven in een aantal van die lessen werken de gemakkel i jker aan het e i nd van het schooljaar kreeg je een opdracht bij je map die meetelde voor leerlingen zelfstandig ze hebben materiaal bij je overgang b i j het e i ndexamen gebruik je zo n zich en gebruiken daarnaast informatie uit het map weer en je maakt er nog twee bij documentatiecentrum van de school de leraar het maken van die mappen vind ik erg zinvol je helpt aan het begin van zo n les de leerlingen die lee r t er erg veel van je moet overal zelf voor zor met vragen zitten en gaat daarna in individuele gen het uitzoeken van je boeken referent i ele sa menvattingen maken goede vragen maken je map begeleidingsgesprekken met enkele leerlingen wat goed afwerken dieper in op hun vorderingen daarnaast krijgen voor de havo heb i k mavo gedaan daar moest je de leerlingen informatie over verschillende voor je examen een opstel maken je kreeg tien on schrijfvormen en instructie over het doel en pu derwerpen waarvan je er een koos en dan maar fan bliekgericht schrijven ze voeren enkele proefop taseren volgens m ij heb je daar werkelijk n i ets aan de onderwerpen moeten je maar net n i et drachten bij hun materiaal uit die klassikaal wor liggen of je bent niet zo fantas ierijk aangelegd en den besproken eind juni worden de mappen in als je zenuwen bij zo n examen hebt kun je wel op geleverd een schrijfopdracht fungeert als over houden zo n map daar doe je wel lang over maar gangsproefwerk beschikbare tijd 3 uur een na je kunt hem zo goed mogelijk maken en daar leer je tenminste i ets van ze zouden dat voor alle scholen bootsing van de examensituatie moeten doen dan heb je nog eer van je werk ter illustratie nu enkele onderzoeksvragen met eveline eyssen tussen haakjes het type bedrijf of instelling kleuterschool op welke wijze wordt het kind voorbereid op de basisschool en wat is de invloed ook die hun docenten onthalen op een zeer inte van de ouders en de samenleving daarop tuin ressante excursie centrum kun je modeverschijnselen zien in de na de arbeidsweek zijn er twee projectdagen over belangstelling voor planten bejaardentehuis werk g l 11 speelt een toneelstuk over werken welke eisen worden er tijdens en na de opleiding met kernenergie een stuk dat dichter bij ons on aan een bejaardenverzorgster gesteld dierenkli derwerp staat blijkt niet voorhanden verder is niek op welke manieren wordt er tegen dieren er een film maar het accent ligt op het creatief mishandeling opgetreden bureau voor rechts verwerken van ervaringen leerlingen maken hulp welke problemen met werken wonen en kranten over de arbeidsweek doen mee aan rol discriminatie hebben buitenlandse werknemers lenspelen en richten een tentoonstelling in met r ntgenafdeling in een ziekenhuis wat zijn de souvenirs folders e d uit de bezochte bedrij taken van een rontgenafdeling in een ziekenhuis ven en instellingen de dagen verlopen bijzonder bij gebrek aan schriftelijke bronnen later veran prettig derd in een vraag over hartoperaties er zijn drie blokuren gereserveerd om met de groepen van ongeveer 15 de antwoorden kritisch beoo rd eling door leerlinge n door te nemen en een verslag te maken dit ver loopt minder succesvol veel vragen zijn niet be het plan om een week buiten de school te gaan antwoord bovendien hebben de leerlingen en werken vonden de leerlingen aanvankelijk uitste quetevragen meestal slechts aan een persoon per k e nd hun en thousi a s m e ver m i nd erde toe n h et bedrijf instelling voorgelegd de animo is weg de erg moeilij k blee k arbei d sp laatsen te vin d en ter leerlingen laten duidelijk merken dat voor hun wijl er in de regio a m ersfoort toc h e en groot aa n het project na de arbeidsweek ten einde was tal bedrijven en instellingen te vinden is van de 5 ongeveer 90 leerlingen hebben er 6 geen arbeids het werken aan het project vond i k erg leuk plaats gevonden zij hebben op school een alter we moesten eerst een week ergens werken het natieve opdracht uitgevoerd praten over eigen maakte niet u i t waar ik werkte in een bejaarden werkervaringen in de voorbereidingsperiode von verzorgingstehuis je zat de hele week op een afde den de leerlingen erg leuk maar het maken van ling en draaide daar gewoon mee met werken je moest o a eten rondbrengen bedden opmaken ka een vragenboek noemden ze saai en nauwelijks de mers schoonmaken e d je mocht ook overal rond moeite waard ze konden geen duidelijk verband k ijken i n het tehu i s hoe het daar was leggen tussen de informatie uit de aangeboden li deze week werken vond ik erg leuk het was een teratuur boeken brochures van bijvoorbeeld het a nd ere manier v an leren arbeidsbureau waarin knipsels uit dag en week natuurlijk moesten we in die week ook nog wat voor s chool doen zoals interviewen en andere i n bladen en de werkomstandigheden waarin zij te format i e verzamelen d i t moest je dan allemaal op recht zouden komen vandaar dat veel vragen in schrijven voor je gericht schrijven map de arbeidsweek niet van toepassing bleken over na die week bleven we aan de gericht sch ri jven de arbeidsweek zelf alleen maar positieve gelui map werken je moest allemaal samenvatti ngen uit boeken maken en dit deed je dan naar aanleiding den prettig en leerzaam ook de projectdagen van e n kele vragen waar je graag een antwoord op vielen erg in de smaak het maken van een ver wilde hebben slag vonden de leerlingen niet nodig ze hadden in het begin vond ik het nogal saa i maar later vond niet het idee dat ze met 10 tot 15 korte antwoor i k het hartst i kke leuk en werkte er ook met plez i er den per vraag van mensen in zeer verschillende aa n aan het eind van het schooljaar kregen we een op posities waardevolle informatie hadden verza dracht d ie over je eigen map ging dit l i jkt me veel meld leuker dan dat je een opstel moet schr i jven een de combinatie met gericht schrijven vonden de opstel schr i jven l ijkt me trouwens ook moeil i jker leerlingen goed de arbeidsweek leverde voor hun omd at je geen materiaal hebt waar je je aan vast veel nieuwe betrouwbare informatie op en ze kunt houden aan de geri cht schrijven map werk je een paar vonden het plezierig die met gegevens uit artike maanden met als einde een opdracht e r over aan len en boeken te vergelijken een opstel werk je maar een of twee uur en dat i s arbeidservaringsleren heeft een tweeledig doel het dan bij d i t project heb je er zelf ook nog wat zelf ervaren wat werk is en samen kennis vergaren van o nthouden geleerd o a d i e week werken en dat ve r geet je n i et gauw vooral als het leuk en ge over werk dit laatste aspect kan volgens onze zellig was leerlingen beter verdwijnen ze willen liever een monique enis project waarbinnen leerlingen ervaringen uitwis selen en ieder zijn eigen onderzoek doet dat niet op werk hoeft te zijn gericht zie de onder met een zoveelste keus wat de motivatie niet be zoeksvragen hierboven zij kiezen dus niet voor vorderde de groep maar voor het individu we zouden kunnen besluiten de band tussen de twee projecten wat losser te maken maar dan b eoor d eling d oor l erare n ontstaat het gevaar dat arbeidservaringsleren in een isolement belandt terwijl zo n project een de leraren die in het schooljaar 1980 81 met de goede aanzet voor vakkenintegratie kan beteke combinatie arbeidservaringsleren gericht schrij nen bovendien biedt de combinatie van groeps ven hebben gewerkt zijn nog niet helemaal tevre onderzoek en individueel onderzoek een uitste den we zien duidelijk voordelen het mondeling kende mogelijkheid tot maatschappijverkenning verzamelen van informatie verliep veel beter dan daarom houden we vast aan een band tussen de voorheen en de persoonlijke betrokkenheid van twee projecten in de hoop dat bedrijfsleven en de leerlingen bij hun onderwerp is aanmerkelijk instellingen zich in de toekomst wat gastvrijer groter daar staan nadelen tegenover de intro gaan tonen ductie van gericht schrijven was nogal technisch louter op vaardigheden gericht de geprikkelde zwaardere taa k stemming die in de blokuren arbeidservaringsle ren opkwam werkte soms door bij nederlands s ommige lezers d enken misschien dat zo n p ro door het geringe aanbod van arbeidsplaatsen ject nogal veel lesuren o pslokt d at valt mee d e moesten sommige leerlingen genoegen nemen voorbereiding op de arbeidsweek kostte 10 les 6 sen daarna hebben we ongeveer 15 lessen voor in de week van arbeidse rv aringsleren heb ik bij een het project gebruikt dat is niet veel voor wat er dierenartsenpraktijk in amersfoort gewerkt op de allemaal aan de orde is geweest en voor een afdeling kleine huisdieren ik mocht daar met het s pr ee ku ur d e di ere n h e lp e n va s thoud en en de hok groot deel ook in een programma zonder gericht ken schoonmaken van de dieren die daar overnacht schrijven zou zijn behandeld een onderzoek op hadden ik mocht helpen met castreren en sterilise zetten interviewen enqueteren observaties vast ren en ik h e b d aar opera ti es gez ie n van e en k at met leggen samenvatten bibliotheekgebruik tekstbe een gebroken poot waar twee pinnen doorheen wer oordeling opstelvormen doel en publiekgericht den geboord en een bouvier met een gezwel op zijn wang dat weg werd gesneden schrijven etc de genoemde aantallen lessen heb tussendoor heb ik vragen gesteld over de dieren ben alleen betrekking op gericht schrijven de artsprakt i jk wat betreft de arbe i dse rvaringen ar kern van het project arbeidservaringsleren be id sv oo r wa ard en a r b ei d srela t i es e n a rbe i dsom plaatsten wij in lessen katechese en maatschappij standigheden van de mensen die daar werkten dit deden we om wat meer over de bedrijven te weten leer te komen en de verschillen te bekijken niemand hoeft dus zo n combinatie van gericht de vragen en vergelijkingen maken begon wel lang schrijven en arbeidservaringsleren af te wijzen te duren omdat die de rest van het vak nederlands in de verder heb ik nog een aantal vragen gesteld over d i erenmishandeling omdat er aan het e i nd van het verdrukking zou brengen wel eist deze combina schooljaar een gericht schrijven map ingeleverd tie veel tijd van de leraar buiten de lessen dat moest worden met d i t onderwerp z i e je meteen gericht schrijven ten opzichte van het traditio een paar praktijkgevallen zodat je weet waar je nele opstel een taakverzwaring inhoudt is duide over schrijft nadat ik die vragen gesteld had b i j de lijk een combinatie met arbeidservaringsleren dierenarts ben ik er boeken en art i kelen over gaan lezen daar heb ik samenvattingen van gemaakt maakt die taak nog veel zwaarder op onze met een hoofdvraag en een paa r ondersteunende school deden in 1980 81 6 leraren aan arbeids vragen d i e in de hele map centraal staan ervaringsleren mee zij hebben ieder gemiddeld 5 op het einde van het jaar kreeg je een opdracht om uur per week aan het project besteed gericht een brief artikel inleiding voor een f i lm enz voor een bepaald soort mensen te schr ijven schrijven blijft hier buiten beschouwing dat andere jaren kreeg je een stenc i l met een paar on komt doordat arbeidservaringsleren nog hele derwerpen en dan kon je kiezen waar je over maal in ontwikkeling is er zijn bijvoorbeeld re schreef maar dan w i st je n i ets van dat onderwerp gelmatig ongeveer een keer per maand work af nu heb ik er eerst i ets van gezien later iets over shops waar de begeleiders van arbeidservarings gelezen dus weet je waar je over schr ijft je bent er dan veel beter in thuis leren praten over de verdere invulling van he t ik vond het een goed project je raakt uit de sleur van het schoolleven je merkt wat werken inhoudt we zijn op school met een project bezig geweest en met wat geluk weet je ook wat je voor vervolg arbeidservaringsleren de opzet was om zelf iets ople i ding wilt gaan doen na je examen of wat je nu meer van het echte bedrijfsleven te ontdekken in ju ist niet wilt doen plaats van alles uit boeken te leren we moesten nellie vendrig daarom ook een week werken daar moest je hele maal zelf achteraan gaan om ook met het sollicite ren in aanraking te komen project onze school kreeg voor het project in ik ben op een kleuterschool geweest wat erg leuk 1980 81 van het ministerie 3 taakuren in het was op school hadden we in de lessen vragen ge schooljaar 1981 82 zijn dat er 2 terwijl het er maakt die we moesten stellen de leidster was erg eerst 1 leek te worden zo ervaren leraren ook positief over het project en begeleidde ons dan ook erg goed wat arbeid is z ik heb niet echt kunnen werken maar ik heb wel veel geleerd in die week later op school moesten we referentiele samenvat tingen van de informatie maken en die informatie note n zelf aanvullen hiervan moesten we een gericht schrijven map maken 1 over de beoordeling van arbeidservaringsleren door het is erg leuk om te doen vooral omdat je er zelf leerl i ngen schrijven ook louis galesloot en joop ook in de praktijk mee bezig geweest bent ik vind van wijk arbeidse rv aringsleren hoe beleef je het een erg goed project je leert er meer van dan dat in over vernieuwing van opvoeding onder alleen maar van kale boeken lezen wijs en maatschappij 1 nr 7 b l z 13 16 jolanda christina 2 m e e r i nformatie o v e r he t p ro j e ct a r be id s e rva rings leren is te v i nden b ij sjon ruiter en wiel veugelers 7 het p r oject a rbe i dservaringsleren i n het lbo in moer 1981 2 blz 39 42 men kan zich ook wenden tot de projectbegeleiders jos de mulder en w iel veugelers centrum voor on d erw ijsonder zoek ke i zersgracht 119 amsterdam te l 020 229471 adressen van de auteurs in dit nummer jos buurlage rietzangerstraat 109 3815 ec amersfoort wim van calcar schepenenlaan 13 1181 bb amstelveen josee coenen fred hendrikstraat 18 1052 ht amsterdam bernard schut nassaulaan 76 3723 lr bilthove n marc spoelders quastraat 26 b 9840 laarne belgie philip yde vlaamsekaai 50 b 9000 gent belgi e 8