“Gericht schrijven” en spreken (G.S.S.)

Publicatie datum: 1980-01-01
Collectie: 10
Volume: 10
Nummer: 4
Pagina’s: 6-17

Documenten

gericht schrijven en spreken g s s 1 inleiding in publicaties en discussies over doelstellingen voor het moedertaalonderwijs spelen de begrippen taalvaardigheid en taalgebruik een belangrijke rol teder an in allerlei situaties taalvaardigheid verstaan we het vermogen van iemand zijn of haar moedertaal adequaat te gebruiken dat betekent dat taalvaardigheid onmiddellijk verband houdt net de primaire functie van taal communicatie onder taalgebruik verstaan we spreken luisteren schrijven en lezen in communicatieve situaties de bijdrage van g s s aan het moedertaalonderwijs in de school is dat het door het ontwikkelen van deze oryderwijsvorm mogelijk zal worden de gem vaardigheden in geintegreerde vorm te beoefenen in zoveel mogelijk reele situaties g s s is een ondexwijsvonn waarbij steeds in samenhang met elkaar beoefend worden het verwerven van informatie het verwerken ervan en het verstrekken dat betekent in de praktijk dat de docenten tijdens hun lessen de leerlingen proberen te leren welke mogelijkheden er zijn can informatie over een bepaald onderwerp te verwerven belangrijk is niet alleen erachter te komen welke bronnen er over een bepaald onderwerp zijn maar neer nog te ontdekken hoe je informatiebronnen kan gebruiken daarbij in het oog houdend dat elke leerling deze bronnen op zijn eiden manier zal gebruiken afhankelijk van zijn instelling zijn doel zijn levenspatroon zijn vragen etc ons taalonderwijs is er op gericht dat leerlingen zich kunnen ontplooien op hun plaats in de maatschappij zonder gehinderd te worden door een gebrek aan het verhogen zich uit te drukken door middel van taal de leerlingen dienen hun moedertaal zo te ontwikkelen dat zij in hun wereld met hun mogelijkheden in spreken en schrijven informatie kunnen verwerven verwerken en verstrekken voor het moedertaalonderwijs betekent dit ook dat het leerlingen meet uit rusten met grotere mogelijkheden tot actie met name in communicatieve situa ties meer ruimte zien en leren benutten an samen met anderen zich actief op te stellen in het beinvloeden van maatschappelijke ontwikkelingen de belangrijkste taak van het moedertaalonderwijs vinden we is de leerlingen te helpen greep te krijgen op en inzicht te krijgen in de eigen situatie vaardigheden op het gebied van het moedertaalonderwijs worden geleerd an hen te helpen dit inzicht te krijgen over welke vaardigheden het precies gaat wordt bepaald door wat leerlingen in hun leefsituatie nodig hebben of zullen hebben dit betekent dat de inhoudelijke kant van jaar tot jaar en van klas tot klas zal verschillen want we gaan uit van de behoeften en de belangstel ling van de leerlingen g s s is daarbij een belangrijk middel atdat het essentiele inners is de al genoemde vaardigheden in hun functionele samen hang te onderwijzen waarbij in het onderwijsproces zoveel mogelijk mondelinge en schrijftelijke situaties vaarden gecreeerd waarin de taal wordt gebruikt en niet geoefend een leerprogramna dat niet aansluit bij het levenspatroon de woordenschat de vragen van de betrokkene is een vorm van onderdrukking vrij naar paolo freire 2 omschrijving van het begrip gericht schrijven en spreken g s s is een weloverwogen proces 1 waarbij men met gebruikmaking van ter beschikking staande informatiebronnen 2 mondelinge of schriftelijke infor matie verstrekt aan een bepaald publiek 3 naar aanleiding van een van tevoren gesteld doel 4 nadere uitleg ad 1 g s s is een proces dat drie fasen omvat a dnorbereiden venaerven orientering op de opdracht de zelfgemaakte keuze gestelde doel het selecteren van informatieb ronnen het verzamelen van informatie b verwerken het selecteren groeperen en ordenen van informatie het voor eigen gebru ik opslaan van informatie bv samenvatting uit treksel band video c verstrekken het schrijfsel of de mondelinge productie de keuze van de verschijningsvorm de keuze van het taalgeb ruik het schrijven van een eerste versie de uiteindelijke gestroomlijnde vormgeving waarbij op indeling alinea s e d en spelling gelet dient te worden en waarbij steeds het gestelde doel en het bepaalde publiek in het oog gehouden neet warden ad 2 informatie meet passen bij een van tevoren gesteld doel ad 3 het pub liek waarvoor men schrijft spreekt of optreedt bepaald mede het taal gebruik taalregister en voor een deel ook de verschijningsvorm ad 4 de informatie wordt niet zaraar verstrekt naar net een bepaald doel dus can iemand of een bepaalde groep dit meet van tevoren bekend zijn te amuseren verhaal of anecdote overtuigen cclrmentaar polemiek sollicitatie advertentie te vertellen over het een of ander hobby reis e d het meet de leerlingen duidelijk zijn dat ze aan iemand over iets net een bepaald doel informatie overdragen g s s kan dan ook ruimer gezien warden dan alleen maar het maken van een verslag of werkstuk binnen dit projekt zou dan ook het creatief schrijven aan de orde meten kamen in g s s is plaats voor de volgende vpxschijningswrnn verslag werkstuk artikel verhaal sprookje anecdote gedicht limerick liedjestekst brief telegram samenvatting uittreksel notulen advertentie gebruiksaanwijzing script rollenspel simultatiespel of an de re dramatische werkvormen lezing toespraak 7 3 verwerven verwerken verstrekken ante voorkomen dat leer lingen op school taal meten gebruiken in oefensitua ties die ver af staan van de werkelijkheid moet de analyse van het communi catieve proces als uitgangspunt dienen voor de onderwi j swrnn bij de onderscheiden fase verwerven verwerken en verstrekken van informatie zijn diverse subdoelen van taalgebruik en taalvaardigheid te realiseren verwerven onder verwerven welt verstaan de orientering in de opdracht het selecteren van informatiebronnen het verzamelen van informatie de gegevens moeten passen bij een tevoren gesteld doel en kunnen bestaan uit aanwezige kennis verworven kennis door lezen kijken luisteren gevolgtrekkingen tijdens het informatie verzamelen kunnen o a de volgende vaardigheden beoefend worden het hanteren van naslagwerken het gebruiken van documentatie centra en bibliotheek het toepassen van leesstrategien het lezen van kranten en tijdschriften het houden van vraag gesprekken telefoneren het luisteren eventueel via de media het observeren tentoonstellingen excursies e d kijken naar foto s dia s film televisie etc verwerken onder verwerken valt het selecteren en bewerken van de informatie het voor eigen gebruik opslaan van informatie bij het verwerken valt aan de volgende vaardigheden te denken doelgericht lezen samenvatten van gesproken en of geschreven teksten het maken van verschillende typen samenvattingen notuleren discussieren aantekeningen maken het onderscheiden van hoofd en bijzaken categoriseren of systematise re n bepalen van nieuwswaarde van informatie verstrekken informatie wordt verstrekt met een bepaald doel aan een bepaald publiek hier bij moet werden opgemerkt dat behalve aan mondeling en schriftelijk verstrekken ook valt te debken aan expressieve vormen als spel drama collage affiche strip enz tijdens het verstrekken van informatie is van belang publiekgericht schrijven spreken doelgericht schrijven spreken controleerbaar schrijven spreken het gebruiken van verschillende genres brief verslag onderschrift folder e d het toepassen van de formele regels van taalgebruik zinsbouw spelling in terpunctie netheid 4 leerlingenlogboek tijdens het prates van verwerven en verwerken kaant de leerling mensen en instellingen op zijn weg tegen die hem al of niet van dienst zijn en hij doet allerlei indrukken op ook kan het g s s voces inhouden dat de leerling nieuwe elementen van taalgebruik tegenkout die niet als deelvaardigheden zijn ingeoefend en getoetst daardoor ontstaat vaak de behoefte bij leerlingen am al deze indrukken de geleerde stof en eenmaal geoefende vaardigheden voor zichzelf vast te leggen zodat ze deze ook in een later stadium nog eens kunnen na slaan en gebruiken daaruit ontwikkelt zich clan het leerlingenlogboek het leerlingenlogboek is eigenlijk een combinatie geworden van dagboek en aantekeningenschrift naar dan van aantekeningen die aan de praktijk van g s s ontleend zijn zo n logboek is enorm belangrijk omdat daaruit duidelijk wordt hoe de leer lingen bepaalde problemen op zijn persoonlijke wijze heeft opgelost en wat zijn persoonlijke benadering van het onderwerp is geweest het is een bijna onmisbaar hulpmiddel bij het doorzichtig maken van het proces dat zich heeft afgespeeld zo ontstaat een erg persoonlijk praktijkboek waarin de leerling op elk gewenst cent kan naslaan hoe hij bepaalde eerder uitgevoerde handelingen het beste kan verrichten op welke punten hij speciaal moet letten etc aan de hand van dit logboek kan de leraar ook attent worden gemaakt op lacunes in kennis en vaardigheden van de leerling 5 documentatiemap de docunentatiemap is een materiaalverzame li ng die wordt aangelegd door gegevens te verzamelen en te bewerken net het doel dit verwerkte materiaal te gebruiken in de verstrekkingsfase bij het samenstellen van documentatiemappen zijn het centrale problemen dat de leerlingen erg veel ruw en ongeselecteerd materiaal ontvangen dat zij moeite hebben deze stroom in te dammen en dat zij slecht in staat zijn het materiaal te verwerken zich eigen te maken er ontstaan zodoende nappen die het schrijven spreken eerder in de weg staan dan vergemakkelijken in de documentatiemap behoort alleen bewerkt en verwerkt materiaal een plaats te krijgen soms is het heel zinvol om leerlingen eerst een nap te laten aanleggen waarin zij al het materiaal opbergen wat zij over hun onderwerp kunnen vinden in het volgende staditan waarin het onderzoekdoel is vastgesteld moet de leer ling uit die eerste nap een tweede samenstellen waarin in min of meer bewerkte vine alleen datgene voorkomt wat voor het onderzoeksdoel relevant is een dergelijke tweede nap heeft ook het voordeel dat de leerling gemakkelijk een schrijfopdracht kan uitvoeren 6 het formuleren van opdrachten de leraar lat de onderwijsvorm g s s pas echt tot zijn recht koeren als zijn opdracht logisch voortvloeit uit het door de leerling gevolgde onderwijs en het door de leerling verzamelde en verwerkte materiaal als docenten opdrachten geven dienen ze zich de volgende punten goed te realiseren 1 zij dringen zich in een communicatieve situatie waarin zij logischerwijze niet thuishoren 9 2 de opdracht nag uitsluitend worden gebaseerd op het door de leerling verworven en verwerkte materiaal 3 bij een opdracht is er keuze uit verschillende genres 4 de opdracht is de opgave waar alle aspecten van g s s samenkomen in de formulering van de opdracht behoort de docent aan te geven in wat voor relatie de leerling staat tot datgene tot wie hij zich gaat richten en moet hij het te gebruiken genre aangeven de opdracht kan ook aanwijzingen bevatten voor het ontwerpen van een schema in het verwerkingsstadium heeft de leerling het totaal van beschikbare infor matie geordend aan de uitvoering gaat nu de vraag vooraf hoe orden ik de gegevens die ik voor deze speciale opdracht nodig heb dus hoe maak ik een schema het uiteindelijk resultaat moet voor de lezer toehoorder begrijpelijk hs publiekgericht zijn het moet het gewenste effect hebben zie 8 iets over doelgerichtheid en het meet controleerbaar en aantrekkelijk zijn 7 iets over publiekgerichtheid onder publiekgerichtheid wordt verstaan het zodanig verstrekken van infor matie dat de taaluiting begrijpelijk is voor de beoogde doelgroep tenminste de volgende elementen zijn daarbij van groot belang 1 geadresserdheid hieronder verstaan we het zich richten tot een bepaald publiek in aanspreek vorm en zichtbaar taalgebruik 2 inhoudeliike 2ubliekgerichtheid hiermee bedoelen we het juist inschatten van het publiek wat blijkt uit a de informatie verstrekken op het niveau van het publiek b bepaalde zaken bekend veronderstellen c de overtuiging hebben dat het publiek onbekende termen begrijpt of weet waar en hoe het achter de betekenis ervan kan konen 3 nieuwswaarde dit is het kiezen welke informaties wel en welke niet interessant rele vant en van belang zijn voor een bepaald publiek n b dit element van publiekgerichtheid hangt ten nauwste sarren net de doel gerichtheid dikwijls is de grens daartussen niet scherp te trekken de relatie met de opdracht is hier duidelijk aanwezig deze publiek gerichtheid kan alleen greed tot haar recht komen als de opdracht goed is geformuleerd ondanks alle geformuleerde criteria die in publiekgerichtheid aanwezig zijn blijft het voor de leerlingen een vrij abstract begrip dus is het zaak ervoor te zorgen dat leerlingen een zo goed mogelijk inzicht hebben wat er mee bedoeld wordt zodat zij er ook mee kunnen werken in feite wordt van de leerlingen gevraagd zich in te leven in de mensen aan wie ze schrijven of iets vertellen voor het uitvoeren van de opdracht meet dus goed warden nagedacht over het publiek en de houding tegenover het onderwerp waarover wordt geschreven of gesproken het is verstandig dat leerlingen voor een publiek schrijven of spreken dat hen ongeveer bekend is en dat dus niet te ver van huis gekozen mag woorden zeker voor de beginfase van g s s is dit een harde noodzaak erg belangrijk is ook om steeds weer nieuwe situaties te bedenken waarin leerlingen de gelegenheid krijgen andere oplossingen te vinden en toe te passen waarbij er zeker op gelet moet warden dat die bezigheden niet het karakter van schools oefenen krijgen lo 8 iets over cloel9erichtheid onder doelgericht schrijven spreken verstaan we schrijven spreken met het doel het publiek te informeren te overtuigen deelgenoot te maken van onze gevoelens te amuseren of te activeren met betrekking tot een bepaald oncler werp tenminste de volgende elementen koenen daarin naar voren la de relatie tot de mdr acht is datgene wat in de opdracht wordt gesteld uitgevoerd lb de relatie met het onderzoeksdoel het doel van de opdracht kan een ander zijn dan van het onderzoeksdoel het benaderen van het onderwerp vanuit een andere invalshoek om te voor komen dat de leerling woordelijk overneemt uit de map 2 de relatie met de documentatiemm de nap is de basis waarop de inhoudelijke relevantie van het produkt wordt beoordeeld 3 de nieuwswaarde zie daarbij de opmerkingen bij 7 iets over publiekgerichtheid doelgerichtheid is voor de leerlingen minder abstract dan publiekgerichtheid er zijn duidelijk aanwijbare zaken vobr de uitvoering van de opdracht moet de leerling zich bewust zijn van a wat is het doel waarmee ik wil moet schrijven spreken wat wil ik bereiken b welke mogelijkheden geeft mijn map mij daarvoor opgemerkt dient te worden dat een leerling ook nu alleen maar een optimaal produkt kan leveren als de opdracht duidelijk is gesteld en bovendien aan sluit bij de gegevens uit zijn map 9 iets over controleerbaarheid controleerbaarheid verifieerbaarheid is een woord dat voor zichzelf spreekt zijn de verstrekte gegevens op hun waarheids en werkelijkheids gehalte te controleren ook dit aspect heeft minstens twee elementen 1 een vorm van dienstbaarheid aan het bliek als de schrijver spreker iets beweert moet het publiek weten of dat de eigen mening van de schrijver spreker is of dat hij die mening van een an der heeft overgenomen en van wie dan wel 2 een mogeliikheid om na te gaan of het product het gewenste effectheeft smeleverd in veel gevallen is dit af te leiden uit de reacties van het publiek dat zal steeds meer het geval zijn naarmate er meer in reele situaties wordt gewerkt 10 miniprojecten onder een miniproject verstaan we een project van korte duur 3 a 6 lesuren waarin alle of de meeste vaardigheden dij bij g s s een rol spelen verwerkt zijn ir de leraar kan de leerlingen een beperkte hoeveelheid informatie aanbieden en hun al of niet opdragen daar zelf enige andere informatie bij te zoeken bij een actueel onderwerp kan dat nauwelijks moeilijkheden geven die informatie kan bestaan uit krante of weekbladartikelen opnairen van radio en of televisieprogramma s films etc over een bepaald onderwerp van beperkte omvang al of niet in overleg met zijn leerlingen geeft de leraar een onderzoeksdoel op op grond waarvan uit het beschikbare mate riaal de relevante informatie gehaald wordt die op overzichtelijke wijze geordend wordt in een kleine map die ook werkelijk het bruikbare materiaal moet bevatten om te kunnen schrijven de leraar geeft zijn leer li ngen daarna een opdracht voor het schrijven van een korte tekst wanneer deze wijze van werken in een schooljaar een flink aantal keren wordt herhaalt kan in de miniprojecten een oplossing gevonden worden voor veel van de problemen waarmee de leraar zich geconfronteerd ziet door de korte duur zal het motivatieprobleem zich in mindere mate voordoen het onderkennen van aspecten door het bepalen van een onderzoeksdoel het uitzoeken van de in het licht van dat onderzoeksdoel relevante informatie deze aspecten kunnen allemaal een aantal ke re n geoefend warden zodat de leerling dat gewoon gaat vinden de leerling leert schrijven met behulp van door hemzelf verwerkte informatie zodat hij daar een redelijke oefening in heeft omdat de schrijfopdrachten niet tot uitvoerige teksten hoeven te leiden kan de leraar zich een beeld carmen van het kunnen van zijn leerlinden zonder dat hij veel tijd hoeft te besteden aan de beoordeling de leraar kan telkens een of neer van de teksten laten vermenigvuldigen om ze met zijn leer li ngen te bespreken hij kan dan telkens een ander aspect van het schrijven aan de orde stellen spelling publiekgerichtheid doel gerichtheid contro leerbaarheid zodat de leerlignen zien wat daaronder in de praktijk verstaan moet worden onderdelen van g s s als publiek en doelgerichtheid kunnen door herhaalde oefening in teksten van geringe omvang vert rouwde begrippen worden als de leraar constateert dat een bepaalde vaardigheid door zijn leerlingen niet voldoende wordt beheerst kan hij bij een volgend miniproject meer nadruk vestigen op die vaardigheid in verschillende klassen kunnen gelijktijdig dezelfde miniprojecten uitge voerd worden al kunnen de zaken waar de aandacht in het bijzonder op geves tigd wordt verschillen in een miniproject kunnen alle vaardigheden die van een leerling gevraagd worden receptief en productief mondeling en schriftelijk taalgeb ruik aan de orde gesteld worden ook tekstanalyse en literatuur via een literair onderwerp als men dat wil zodat het gebruik van een schoolboek daarnaast overbodig wordt miniprojecten tenslotte geven de leer li ng de kans herhaaldelijk te schrijven en te spreken en dat is toch wat we bij een werkvorm als gericht schrijven en spreken mede nastreven 11 deel schoolwerkplan als men besluit g s s te gebruiken als middel an leerlingen weerbaar te maken dan zal de behoefte ontstaan om de te be re iken doelen en subdoelen en de daar mee samenhangende vaardigheden te rubriceren zodat er min of neer logische opbouw komt z ook blijkt telkens dat het prettig zou zijn dat leerlingen bepaalde vaardig heden al beheersen zodat aan het introduceren van allerlei werkvormen en het oefenen van deelvaardigheden niet al te veel tijd hoeft te woorden besteed dit zijn dan de eerste aanzetten tot het ontwerpen van een schoolwerkplan moeclertaalondetwi j s de keuze van de onderwerpen is een verantwoordelijkheid van de school of van de sectie in principe is de keus van die onderwerpen vrij maar in hoeverre men wil sturen of klassikaal iets wil aanpakken moet in de school beslist worden het mooiste is natuurlijk als de te behandelen onderwerpen ook te maken heb ben met andere vakgebieden zodat men samen kan werken met leraren die die andere vakken geven 12 wat iaat er op het vin congres in de stroom gericht schrijven en spreken gebeuren het programma wordt gepresenteerd en besproken daarna gaan we uiteen in subgroepen als eerste fase van het miniproject dat de deelnemers zelf zullen uitvoeren in groepen en daarbinnen in subgroepen zullen de deel nemers zich voorbereiden op het verwerven van informatie t a v een onder werp dat ze zelf zullen kiezen uit de lijst met keuzemogelijkheden die gerelateerd zijn aan de gemeente waar de von conferentie plaats vindt de deelnemers hoeven niet uit deze mogelijkheden te kiezen ze kunnen ook zelf een onderwerp bedenken een gedeelte van de eerste dag wordt besteed aan het veewerven en verwerken van de benodigde informatie wat resulteert in een docurrentatienap de sub groepjes geven elkaar schrijf spreek en of expressieopdrachten op grond van de verzamelde documentatie daarna maken subgroepjes een beoordelingsmodel bij de aan het eind van de dag geformuleerde opdrachten de tweede dag worden de opdrachten uitgevoerd besproken en beoordeeld de rest van de dag wordt dan besteed aan het plenair bespreken van de waarde van g s s voor het moedertaalonderwijs en zo mogelijk warden vervolgafspraken gemaakt wij hopen net u een prettig en leerzaam von congres te hebben annemarie spijer paul tack literatuuropgave voor deze informatie hebben we een ruim gebruik gemaakt van de bulletins gericht bericht 1 5 van het project gericht schrijven dat thans alder verantwoordelijkheid van de stichting voor de leerplan ontwikkeling in enschede wordt uitgeweid de syllabus het maken van schrijfopdrachten van jan lips en jan de zanger 13 keuzelijst van onderwerpen gericht schrijven 1 sluikstortingen de gemeente heeft nogal wat te stellen met sluikstortingen van industrieel afval er zijn twee sluikstortplaatsen een met een officieel tintje en een echte sluikstortplaats a sluikstortplaats met een officieel tintje de heer schrijvers verdreven van het grondgebied van rijkevorsel kwam zijn nederlands afval storten op een eigen prive stortplaats een m over de grens van rijkewrsel in de paatjesdreef in westsnalle daarover is nog op 19 mei 1980 een gesprek geweest ten gemeentehuize van malle samen met afgevaardigden van het ministerie van volksgezondheid van economische zaken dienst mijnwezen en de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij antwerpen over deze stortplaats is binnen het gemeentebestuur heibel omdat de de meerderheid laat begaan en de oppositie zich verzet en de stort plaats wil laten sluiten zonder succes b sluikstortplaats die helemaal fout zit putten ontstaan door zandwin ning moeten worden gedicht met neutraal en onschadelijk materiaal maar wat is neutraal en onschadelijk eh wie zal dat controleren en wie zal overtredingen verbieden of tegenhouden bron fons schoeters heidedreef 11 2410 malle tel 12 03 55 groencomite jef storms hoogstraatsebaan 59 2140 malle 2 vliegveld op het grondgebied van oostmalle ligt een reserve navo vliegveld dat enkel ter gelegenheid van de jaarlijkse manceuvers gebeukt wordt er kwam beroering rond het vliegveld toen er gezegd werd deurne te sluiten en over te brengen naar oostmalle dus de militaire bestemming vervangen door een burgerlijke maar ook een slapend vliegveld is erg druk is die bedreiging voltooid verleden tijd bron jef storms hoogstraatsebaan 59 2410 malle voorzitter groencomite walter bucking zalfensebaan 16 2410 malle tel 12 18 46 fons schoeters heidedreef 11 2410 malle tel 12 03 55 toen deze eerste dreiging leek over te waaien kwam spoedig een tweede opzetten men kwam met het plan om het vliegveld om te bouwmen tot een basis voor het amerikaanse leger er was zelfs sprake van cruiseraketten en kernkoppen in april bevestigde de minister van landsverdediging dat er opslagplaatsen binnen het domein zullen opgericht worden deze opslagplaatsen zijn bestemd voor het onderbrengen van conventioneel legermateriaal ten behoeven van de amerikaanse strijdkrachten dit zou tal van werkgelegenheden verschaffen inforniatieblad 4 jrg nr 7 juli 1980 p 3 kolonel vandenberghe van de navo kwam zelf einde juni op een debatavond dat er geen kernwapens worden opgeslagen dat er enkel gebouwen voorzien worden voor het onderbrengen van het legermaterieel 14 de bevolking is nogal verdeeld over deze toestanden sommigen zijn beslist tegen elke aantasting van rust en veiligheid anderen maken onderscheid tussen een burger li jke en een militai re bestemming van het vliegveld maar om verschillende redenen burgerlijke bestemm ingen wonden in belgie beslist en daar is wel wat tegen te ondernemen tegen militai re bestemmingen is niemand hier opgewassen zeggen anderen gelaten dat wordt in de usa beslist dus anderen zijn daar nu wel bes li st tegen en willen daar wel tegen ageren bron fons schoeters heidedreef 11 2410 malle tel 12 03 55 die b li jft vechten tegen een militaire beste ming 3 verhouding autochtonen en inwijkelingen deze verhouding zou in oostmille typisch kempense aspecten vertonen de kempenaar is erg aan zijn grond gecht alleen door hard zwoegen kon de kempenaar de schrale zandgrond dwingen hem een bestaandmininnun te be zorgen vandaar die gehechtheid zijn hcnlcvast zijn daarvan brengt hij ook niet zo gemakkelijk begrip op voor allerlei uitbreidingsplannen en voor de mensen die vooral vanuit het antwerpse komen inwijken daarom ook geraken inwijkelingen moeilijk geintegreerd en worden ze zelden of nooit uitgenodigd can toe te treden tot het plaatselijke ve renigingsleven 132 organisaties voor 8000 inwoners bron jef van breen lierselei 91 2410 malle tel 12 07 50 de encyclopedie van oostznalle dit probleem van verhouding autochtonen en inwijkelingen is nog nijpender in de naburige dorpen zoersel en halle waar de inwijkelingen normaal vrij kapitaalkrachtig zijn 4 park en kasteel de renesse de renesses zijn de eeuwenoude heersers over het dorp in het ontoegan kelijke park woonden de symbolen van macht en grootgrondbezit 800 ha nu nog opdat het bark 58 ha ontoegankelijk was is het zo goed bewaard het li gt in de dorpskaan en zou een ideaal terrein voor passieve recreatie zijn waaraan nog 6 ha sportvelden voor actieve recreatie verbonden zijn daar er geen rechtstreekse erfgenamen zijn rijzen er nogal wat vragen over de toekomstige beste mm ing van het park meet het in prive handen gegeven worden verkaveld en verkocht worden voor bouwpercelen het ligt zo mooi midden in het dorp moet het gemeenschappelijk openbaar bezit worden en aangekocht worden door de gemeente en voor iedereen opengesteld het ligt zo mooi midden in het dorp naaar dan komen de fusie reacties boven meet westznalle mee betalen voor een park in oostinalle moet westznalle mee betalen voor openlucht sportfaciliteiten voor oostmille de 6 ha sportvelden aan het park verbonden maar westznalle heeft een sporthal en dus heeft oostrn311e geen zaalsportfaciliteiten bron jef van breen lierselei 91 2410 malle tel 12 07 50 is 5 de fusie eeuwen geleden vormden oost en westrnalle een gemeente malle later werden ze gescheiden tot oostmille en westznalle in 1977 werden ze weer samengevoegd tot een gemeente onder de naam west mane frustratie in oostmille de naam werd dan malle frustratie in westmalle in het denken beslissen en doen van gezagsdragers en de man in de straat wordt duidelijk uitgegaan van twee gemeenschappen naast elkaar dat ligt op het grondgebied oostmalle westmalle is een vaak gehoorde opmerking bron jef van breen lierselei 91 2410 malle tel 12 07 50 6 k i centrum in 1949 werd het kunstmatige inseminatie centrum gesticht met de bedoeling ziekte onder het vee te bestrijden en het ras te verbeteren er staan nu 30 stieren van het kempense roodbonte ras en van het zwartbonte van de polder deze 30 stieren zijn 50 000 koeien ter wille hoe dat in zijn werking gaat is op donderdag te bezichtigen dan kan men het hele proces vanaf sperma afname tot invriezing en bedeling meemaken normaal wordt de sperma afname niet voor het publiek opengesteld de stieren zijn zo reeds opgewonden en moeilijk te hanteren en de aanwezig heid van bezoekers maakt ze nog meer onhandelbaar voor ons wordt echter een uitzondering gemaakt en wat rustiger stieren aan het werk gezet bron de heer schrijvers st lenaartsebaan 115 2140 malle tel 12 07 19 7 zbrnado 1967 op 25 juni 1967 trok een tornado in minder dan 5 min tijd een spoor van vernieling door het centrum van het dorp in de twee muren van de ridden beuk van de kerk werd een bres geslagen tot aan de grond de torenspits werd afgerukt een frietkraam en verschillende auto s werden opgetild en enkele tientallen meters verder neergesmakt er vielen geen doden een dertigtal mensen dienden te worden opgenomen in ziekenhuizen en twee kinderen hielden een blijvend letsel over ongeveer 600 gezinnen werden getroffen 117 huizen werden verwoest of zwaar beschadigd nogeens 150 liepen ernstige schade op er was voor 200 miljoen fr materiele schade waarvan 40 miljoen in een meubelfabriek met 600 werknemers bron jef van breen lierselei 91 2410 malle 8 groencomite oostmille bron jef storms hoogstraatsebaan 59 2410 malle 9 industriezone oostmille in de industriezone een nieuwe uitbreiding met veelal moderne bedrijven ligt het bekende n v oud papier en aan de andere kant van de weg de bootjesfabriek van europees formaat eti 1p c 10 faillissement de keen het meubelbedrijf de kempen erg getroffen door de tornado in 1967 ging door gebrekkig beheer ondanks honderden miljoenen subsidies toch ter ziele en wacht nu op een andere bestemming 11 cultuurraad hoe werkt zo een raad in een verdeelde gemeente welke activiteiten en bevoegdheden bron jef van breen lierselei 91 2410 malle tel 12 07 50 12 het provinciaal vormingscentrum daar zijn we nu hoe ontstond het waarom hier contact met de bevolking doelstellingen bron hugo hagemans ter plaatse 13 biologisch tuinieren macro biotische voeding wat waarom hoe bron louis de vrij leegstede 19 2410 malle tel 12 29 28 14 brouwerij trappistenbier peter kanaat antwerpsesteenweg 496 tel 21 05 35 stichting als tit chnzet produktieproces ygar 1 fasraa0 15 eigen keuze is uw moer jaargang 80 volledig op het bureau van de von te edegem kwam toe een moer n 2 zonder omslag uit gent een moer n 3 zonder omslag uit hasselt zit er nu iemand in limburg en iemand in oost vlaanderen met een omslag zonder moer de gedupeerden mogen zich melden op 031 57 13 74 wij sturen de ontbrekende nummers dan meteen op